Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

Nemzeti bíróságok

Minden hatóság köteles tiszteletben tartani az alapvető jogokat. Mindenki jogorvoslatért folyamodhat, aki úgy érzi, hogy megsértették az alapvető jogait.

Aki úgy véli, hogy egy őt érintő konkrét jogszabályi rendelkezés sérti a német alaptörvényt (Grundgesetz), szakosított bíróság elé viheti az ügyet. Ha a szakosított bíróság egyetért, az adott jogszabályi rendelkezést a Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) elé utalja annak érdekében, hogy az konkrét normakontroll keretében határozatot hozzon. Ha a szakosított bíróság nem követi a határozatot, a bírósági jogorvoslatok kimerítése után alkotmányjogi panasz nyújtható be a Szövetségi Alkotmánybírósághoz.

Ha a megtámadott törvény vagy jogszabályi rendelkezés uniós jogszabályt hajt végre, az érintett személy az Alapjogi Charta megsértésére hivatkozva szakosított bírósághoz fordulhat az ügyben. A szakosított bíróság az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket köteles az Európai Unió Bírósága elé utalni (az EUMSZ 267. cikke). Ennek elmulasztása miatt alkotmányjogi panasz (Verfassungsbeschwerde) nyújtható be a Szövetségi Alkotmánybírósághoz az alaptörvény 101. cikke (1) bekezdésének második mondatában rögzített jogszerű eljáráshoz való jog megsértésére hivatkozva. A Szövetségi Alkotmánybíróság az uniós jog által meghatározott ügyekkel kapcsolatos alkotmányjogi panaszok vizsgálatakor a felülvizsgálat közvetlen mércéjeként használja az Alapjogi Chartát.

A Szövetségi Alkotmánybíróság határozataival szemben nem terjeszthető elő fellebbezés, és azok minden egyéb állami szervre nézve kötelezőek.

A német Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht)

A Szövetségi Alkotmánybíróság az alaptörvény őre. Feladatai közé tartozik az alaptörvény kötelező erejű értelmezése, valamint az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása. A Szövetségi Alkotmánybíróság olyan autonóm szövetségi bíróság, amely minden egyéb alkotmányos szervtől független alkotmányos testület.

A Szövetségi Alkotmánybíróság (többek között) az alaptörvény 93. cikke (1) bekezdésének 4a. pontja szerint dönt az alkotmányjogi panaszokról, amelyek benyújtására minden olyan természetes vagy jogi személy jogosult, aki azt állítja, hogy egy német hatóság megsértette valamely alapvető jogát (lásd az alaptörvény 1–19. cikkét) vagy az alapvető jogokkal egyenértékű jogát (az alaptörvény 20. cikkének (4) bekezdése, valamint 33., 38., 101. és 104. cikke).

Az alkotmányjogi panasz nem a szakosított alacsonyabb szintű bíróságok előtt folytatott eljárás meghosszabbítása, hanem egy rendkívüli jogorvoslat, melynek keretében csak a kifejezetten alkotmányjogi jogsértéseket vizsgálják. Az ezzel kapcsolatos részletek az alaptörvény 93. cikke (1) bekezdésének 4a. és 4b. pontjában, valamint a Szövetségi Alkotmánybíróságról szóló törvény (Bundesverfassungsgerichtsgesetz90. cikkében és azt követő cikkeiben találhatók.

A Szövetségi Alkotmánybíróság egy tájékoztatóban foglalta össze az alkotmányjogi panaszra vonatkozó információkat, különösen azt, hogy annak milyen információkat kell tartalmaznia.

A Szövetségi Alkotmánybíróság elérhetőségei:

PO Box 1771
76006 Karlsruhe

Telefon: (+49)(0)721 9101 - 0
Fax: (+49)(0)721 9101 - 382

Honlap: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Nemzeti emberi jogi intézmények

A Német Emberi Jogi Intézet (Deutsche Institut für Menschenrechte)

A Német Emberi Jogi Intézet Németország független nemzeti emberi jogi intézménye (a DIMR törvény – az Intézetről szóló törvény – 1. cikke). Annak biztosítására törekszik, hogy Németország mind belföldön, mind nemzetközi kapcsolatai során tiszteletben tartsa és előmozdítsa az emberi jogokat. Az Intézet ezenkívül támogatja és figyelemmel kíséri a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását, melynek érdekében nyomonkövetési mechanizmusokat vezetett be.

Az Intézet kizárólag az emberi jogok mellett kötelezte el magát, és politikailag független. A Német Emberi Jogi Intézet jogállásáról és feladatköréről szóló 2015. évi törvény (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) rendelkezik az Intézet jogállásáról, feladatairól és finanszírozásáról. Az Intézet nonprofit szervezetként működik, és finanszírozását a német alsóház (Bundestag), valamint az egyes projektek esetében külső finanszírozási források biztosítják.

Az Intézet feladatköre nem terjed ki az emberi jogi jogsértések által érintett személyek kérelmei ügyében történő eljárásra. Azonban minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy információt nyújtson a megfelelő tanácsadó szolgálatokról.

A Német Emberi Jogi Intézet elérhetőségei:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Telefon: (+49)(0)30 259 359 - 0
Fax (+49)(0)30 259 359 - 59


E-mail: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Weboldal: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Szakosodott emberi jogi szervek

A Szövetségi Antidiszkriminációs Hivatal (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

A Szövetségi Antidiszkriminációs Hivatal – melynek irodája a Szövetségi Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztériumban található – a hátrányos megkülönböztetés által érintett személyek független kapcsolattartó pontja. Feladatairól az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG) rendelkezik. Az Antidiszkriminációs Hivatal kapcsolattartó pontként szolgál minden olyan személy számára, aki úgy érzi, hogy faji vagy etnikai származása, neme, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, életkora vagy szexuális irányultsága alapján hátrányos megkülönböztetés érte.

A Szövetségi Antidiszkriminációs Hivatal jogszabályban előírt feladatai a következők:

 • tájékoztatás, tanácsadás és – kérelemre – segítségnyújtás a felek közötti jogvita egyezség útján történő rendezéséhez, melynek érdekében szükség esetén továbbutalja az ügyet a hátrányos megkülönböztetéssel foglalkozó helyi tanácsadó központokhoz;
 • közönségkapcsolatok;
 • a hátrányos megkülönböztetés megelőzését célzó intézkedések;
 • tudományos vizsgálatok lefolytatása;
 • rendszeres jelentések, valamint a hátrányos megkülönböztetés felszámolására és megelőzésére irányuló javaslatok benyújtása a német Bundestaghoz.

Azok, akik úgy érzik, hogy hátrányos megkülönböztetés érte őket, illetve kérdéseik vannak az AGG-vel kapcsolatban, telefonon, e-mailben, postai úton vagy az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap segítségével léphetnek kapcsolatba a Szövetségi Antidiszkriminációs Hivatallal. A vállalkozások számára a http://www.antidiskriminierungsstelle.de/ weboldalon érhető el iránymutatás, amely választ ad az AGG gazdasági társaságoknál történő végrehajtásával kapcsolatos alapvető kérdésekre.

A Szövetségi Antidiszkriminációs Hivatal elérhetőségei:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Telefon: (+49)(0)30 18 555 - 1855

A tanácsadás e-mail-címe: beratung@ads.bund.de
Az általános megkeresések esetén használandó e-mail-cím: poststelle@ads.bund.de
Weboldal: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős szövetségi biztos (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI)

Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős szövetségi biztos (BfDI) az adatvédelemért szövetségi szinten felelős autonóm és független felügyeleti hatóság. A BfDI feladatait az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 57. cikke és a szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) 14. cikke állapítja meg. Főbb feladatai a következők:

 • a GDPR, a BDSG és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések nyomon követése és érvényesítése;
 • figyelemfelhívás és a nyilvánosság tájékoztatása a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról;
 • az adatvédelemmel kapcsolatos jogalkotási és közigazgatási intézkedésekre vonatkozó tanácsadás a német Bundestagnak és a felsőháznak (Bundesrat), a szövetségi kormánynak, valamint más intézményeknek és bizottságoknak;
 • az adatkezelők körében végzett tudatosságnövelés, valamint tanácsadás az adatkezelőknek a felelősségi körükre, valamint a GDPR-ból, a BDSG-ből és az egyéb adatvédelmi rendelkezésekből eredő kötelezettségeikre vonatkozóan;
 • az érintettek vagy az adatvédelmi szervezetek panaszainak kezelése;
 • együttműködés Németország és Európa egyéb felügyeleti hatóságaival, információcsere és kölcsönös segítségnyújtás;
 • vizsgálatok és ellenőrzések lefolytatása;
 • az Európai Adatvédelmi Testület munkájához történő hozzájárulás.

A BfDI ezenkívül véleményt adhat ki a német Bundestag vagy annak bizottságai, a Bundesrat, a szövetségi kormány, más szervek és hivatalok, valamint a nyilvánosság számára. A német Bundestag, annak valamely bizottsága vagy a szövetségi kormány kérelmére a BfDI a szövetségi kormány hatóságainak adatvédelemmel kapcsolatos folyamataira vonatkozó információkat is megvizsgálja.

A GDPR 77. cikke szerint vagy – a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv alkalmazási körében – a BDSG 60. cikke szerint minden olyan személy jogosult panaszt tenni a BfDI-nél, aki úgy véli, hogy a BfDI felügyelete alá tartozó valamely szerv megsértette a jogait.

Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős szövetségi biztos elérhetőségei:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Telefon:(+49)(0)228 997799 - 0
Fax: (+49)(0)228 997799 - 5550

E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Weboldal: http://www.bfdi.bund.de

A BfDI megkereséséhez, a panasztételhez és az adatvédelmi incidensek bejelentéséhez online űrlapok is használhatók.

Ezenkívül a tartományok (Länder) közszférával és magánszférával, műsorszolgáltatókkal és egyházakkal foglalkozó adatvédelmi tisztviselőinek, valamint az Európában és a világ egyéb részeiben működő adatvédelmi tisztviselőknek az elérhetőségei is megtalálhatók a BFDI weboldalán.

Utolsó frissítés: 17/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.