Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Alapjogok

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Nemzeti bíróságok

Az ombudsman

Az emberi jogok védelme területén működő szakosodott szervek

Nemzeti bíróságok

Görögországban nincs olyan különleges hatáskörrel rendelkező bíróság, amelytől jogorvoslatot lehetne kérni az alapvető jogok állítólagos megsértése esetén. A jogsértés jellegétől függően jogorvoslatot a nemzeti polgári, büntető- vagy közigazgatási bíróságoktól lehet kérni.

Azt, hogy sor került-e alapvető jog megsértésére, a nemzeti anyagi jog alapján döntik el. A hatáskörrel rendelkező (polgári, büntető- vagy közigazgatási) bíróság előtt követendő eljárást a nemzeti (polgári, büntető- vagy közigazgatási) eljárásjog határozza meg.

A vonatkozó eljárás eredménye egy ítélet, amely vagy elutasítja a keresetet, vagy, ha jogerős, közvetlenül végrehajtható.

Polgári és büntetőbíróságok

Közigazgatási bíróságok

Az emberi jogok védelme területén működő szakosodott szervek

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottság

Neofitou Vamva 6
10674 Athén, Görögország

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot nemrégiben hozták létre a párizsi elvek alapján, mint a kormányzat emberi jogi tanácsadó szervét. Harminckét szervezet (független hatóságok, jog- és természettudományi egyetemi karok, szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek, politikai pártok és minisztériumok) által kijelölt tagokból áll.

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottság célja, hogy állandó iránymutatást nyújtson minden kormányzati szervnek az emberi jogok védelmének szükségességéről minden görög területen tartózkodó személy számára.

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot létrehozó törvény (a módosított, jelenleg hatályos 2667/1998. törvény) értelmében a szervezet a következő fontosabb feladatokat látja el:

a) megvizsgálja a kormány, vagy a parlamenti elnökök gyűlése által felvetett, vagy saját tagjai, illetve nem kormányzati szervezetek által feltett emberi jogi kérdéseket;

b) ajánlásokat és javaslatokat terjeszt elő, tanulmányokat készít, valamint jelentéseket és véleményeket nyújt be az emberi jogokat előmozdító jogalkotási, közigazgatási vagy egyéb intézkedésekre;

c) kezdeményezéseket dolgoz ki annak érdekében, hogy fokozza a nyilvánosság és a média ismereteit az emberi jogokkal kapcsolatos témákban;

d) kezdeményezéseket tesz annak érdekében, hogy előmozdítsa az emberi jogok tiszteletben tartását az oktatási rendszerben;

e) folyamatos kapcsolatot és együttműködést tart fenn a nemzetközi szervezetekkel, a más országokban működő hasonló szervezetetekkel, valamint a nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervekkel;

f) véleményt ad azokról a nemzeti jelentésekről, amelyeket emberi jogi témákban a nemzetközi szervezetek elé kell terjeszteni;

g) minden rendelkezésre álló eszközzel terjeszti a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság állásfoglalásait;

h) éves emberi jogi jelentést készít;

i) Emberi Jogi Dokumentációs Központot szervez; valamint

j) megvizsgálja a görög és nemzetközi emberi jogi szabályozás összeegyeztethetőségét, és releváns véleményt ad a hatáskörrel rendelkező kormányzati szerveknek.

Nem kormányzati szervezetek (NGO-k)

Számos NGO létezik, amelyekkel segítségnyújtás céljából fel lehet venni a kapcsolatot az alapvető jogok megsértése esetén. A nem kormányzati szervekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező hatóság a Külügyminisztérium.

http://www.mfa.gr/

Az ombudsman

Az ombudsman független, az Alkotmányban nevesített hatóság. Az ombudsman intézményét a 2477/97. törvény hozta létre, és 1998. október 1. óta működik. Működésének jogi hátterét a 3094/03. törvény biztosítja. Az ombudsman szolgáltatásai ingyenesek.

Az ombudsman egyedi közigazgatási aktusokat és a hivatali mulasztások eseteit vizsgálja, továbbá a közszolgáltatást nyújtó szervezetek olyan eljárását, amely sérti a természetes személyek vagy jogi személyek jogait vagy jogos érdekeit.

Bármely, az ombudsmanhoz forduló polgárnak először az ügyben érintett közintézménnyel kell kapcsolatba lépnie. A polgár csak akkor fordulhat az ombudsmanhoz, ha e kapcsolatfelvétel révén nem sikerült megoldani a problémát.

Az ombudsman feladata, hogy közvetítsen a polgárok és a közintézmények között, annak érdekében, hogy megvédje a polgári jogokat, küzdjön a hivatali visszásságok ellen és fenntartsa a jogállamiságot.

Közvetítőként az ombudsman tanácsokat ad és ajánlásokat tesz a közigazgatási hatóságoknak. Az ombudsman nem szab ki szankciót és nem semmisíti meg a jogellenes közigazgatási aktusokat.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athén, Görögország

Az emberi jogok védelme területén működő szakosodott szervek

  • A gyermekek jogainak védelmét ellátó ombudsman

Az ombudsman (lásd fenn) a közigazgatási hatóságok és magánszemélyek azon intézkedéseit – valamint az intézkedések elmulasztását – is megvizsgálja, amelyek a gyermekek jogait sértik.

A gyermekek jogainak védelmében az ombudsman hatáskörrel rendelkezik a jogi személyek és természetes személyek gyermekek jogait sértő cselekményei tekintetében is.

  • Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését elősegítő szervek

I. A 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvet és a 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet átültető 3304/2005. törvény az egyenlő bánásmód elve előmozdításának feladatát bízta az ombudsmanra, az esélyegyenlőségi szervre, és a munkavédelmi szervre (SEPE), és ennek megfelelően határozta meg feladataikat.

Különösen:

  1. Az ombudsman feladata az egyenlő bánásmód elvének védelme, ha ezt az elvet a közigazgatási hatóságok sértik meg. A „közigazgatási hatóság” kifejezés itt a 3094/2003. törvény (Hivatalos Közlöny, I. sorozat, 10. szám) 3. cikkének (1) bekezdésében, az „Ombudsman és egyéb rendelkezések” cím alatt említett hatóságokra utal.
  2. Az esélyegyenlőségi szerv feladata az egyenlő bánásmód elvének védelme, ha ezt az elvet fent nem említett természetes vagy jogi személyek sértik meg, kivéve a foglalkoztatással és munkával kapcsolatos ügyeket.
  3. A foglalkoztatással és munkával kapcsolatos ügyekben a munkavédelmi szerv (SEPE) feladata az egyenlő bánásmód elvének védelme, ha ezt az elvet az első bekezdésben nem említett természetes vagy jogi személyek sértik meg.

ΙΙ. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 3896/2010. törvény (Hivatalos Közlöny, I. sorozat, 207. szám, 2010. december 8.) – A jelenlegi jogszabályoknak a 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, és egyéb vonatkozó rendelkezésekkel való harmonizációja tiltja a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés minden közvetlen vagy közvetett formáját.

A törvény célja a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításának biztosítása, a következők tekintetében: a) a munkavállalás, ideértve az előmenetelt is, valamint a szakképzés; b) munkakörülmények, ideértve a díjazást is; és (c) a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerek, a 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

Az ombudsman feladata a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve megvalósításának ellenőrzése a fenti törvény hatálya alá tartozó ügyekben (3896/2010. törvény 25. cikk).

  • Adatvédelmi szerv

Az adatvédelmi szerv független hatóság, amelyet a 95/46/EK irányelvet átültető 2472/1997. törvény hozott létre.

Az adatvédelmi szerv feladata a magánélethez való jog védelme és érvényesítése Görögországban a 2472/1997. és a 3471/2006. törvények rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatvédelmi szerv fő célja az állampolgárok védelme a személyes adatok jogellenes kezelésével szemben, valamint számukra segítség nyújtása, amennyiben magánéletüket bármilyen módon megsértették.

Az adatvédelmi szerv célja emellett, hogy támogatást és iránymutatást nyújtson az adatkezelőknek jogi kötelezettségeik teljesítéséhez, figyelemmel a modern szolgáltatások iránti görögországi igényre, valamint az új digitális kommunikációs módszerek és hálózatok elterjedésére.

Κifissias 1-3
11523 Athén, Görögország

Közigazgatási ellenőrzések

Az adatvédelmi szerv hivatalból, vagy panasz alapján eljárva közigazgatási ellenőrzéseket folytat a köz- és magánszférában tárolt adatok kapcsán. Ezeket az ellenőrzéseket az ellenőrzési részleg munkatársai végzik, akiket a jelentős ügyekben az adatvédelmi szerv tagjai segítenek. Az ellenőrök, mint különleges vizsgálók, hozzáférhetnek minden rögzített adathoz, és nem vonatkozik rájuk semmilyen bizalmassági korlátozás.

Az ellenőrzések keretében megvizsgálják, hogy az ellenőrzött szervek megfelelnek-e a 2472/97. és a 3471/2006. törvények előírásainak (az értesítés, tájékoztatás, adott esetben egyéb kötelezettségek és bizonyítékok tekintetében). Ezt követi az informatikai rendszer vizsgálata, beleértve a rendszer alapvető jellemzőit, az adatok jellegét, valamint az adatkezelő által hozott szervezeti és technikai adatvédelmi intézkedések által nyújtott biztonság szintjét, a 2472/97. törvény 6. és 10. cikkének megfelelően. Az ellenőrzés megállapításait jelentésben foglalják össze, amelyet az adatvédelmi szerv elé terjesztenek.

Az adatvédelmi szerv emellett függetlenül felülvizsgálja a Schengeni Információs Rendszer nemzeti részét, a Schengeni Megállapodás Végrehajtásáról szóló Egyezmény 114. cikke (1) bekezdésének megfelelően (2514/1997. törvény, Hivatalos Közlöny, I. sorozat, 140, szám); az Europol-egyezmény 23. cikke szerinti nemzeti ellenőrző szervként (2605/1998 törvény, Hivatalos Közlöny, I/88.); valamint az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény 17. cikke szerinti nemzeti ellenőrző szervként (2706/1999. törvény, Hivatalos Közlöny, I/77.) jár el, továbbá ellátja a bármely nemzetközi egyezmény alapján rá háruló feladatokat.

A kérelmek, panaszok és kérdések vizsgálata

Az adatvédelmi szerv megvizsgálja a kérelmező jogai jogi érvényesítésével és védelmével kapcsolatos panaszokat és kérdéseket, amennyiben ezeket az adatkezelés sérti, és kiadja a megfelelő határozatokat. Emellett közigazgatási szankciókat szab ki az adatkezelőkre vagy képviselőikre (ha vannak), amennyiben megszegik a 2472/97. törvényből, vagy más, az egyéneket a személyes adatok feldolgozása tekintetében védő rendelkezésekből fakadó kötelezettségeiket. Végül az adatvédelmi szerv jelentést tehet az adatvédelmi jogszabályok megsértéséről a hatáskörrel rendelkező közigazgatási és igazságügyi hatóságoknak.

  • Más szakosodott szervek

Az EPANODOS non-profit közszolgáltató szervezet, amely a magánjog alapján működik, az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felügyelete alatt.

Az EPANODOS elsődleges célja a korábbi bűnelkövetők társadalmi rehabilitációja, különösen a szakképzés, a munkaképességek előmozdítása, tanácsadás és pszichológiai támogatás, valamint a megfelelő támogató struktúrák kialakítása révén.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Victoria Square, 10434 Athén, Görögország

Utolsó frissítés: 17/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.