Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Nemzeti bíróságok

Görögországban nincs olyan különleges hatáskörrel rendelkező bíróság, amelytől jogorvoslatot lehetne kérni az alapvető jogok megsértése esetén. A jogsértés jellegétől függően jogorvoslatot a nemzeti polgári, büntető- vagy közigazgatási bíróságoktól lehet kérni.

Azt, hogy sor került-e alapvető jog megsértésére, a nemzeti anyagi jog alapján döntik el. A joghatósággal rendelkező (polgári, büntető- vagy közigazgatási) bíróság előtt követendő eljárást a nemzeti (polgári, büntető- vagy közigazgatási) eljárásjog határozza meg.

A releváns eljárás eredményeként hozott ítélet vagy elutasítja a keresetet, vagy, ha az jogerős, közvetlenül végrehajtható.

Szakosodott emberi jogi szervek

A görög Nemzeti Emberi Jogi Bizottság

Neofitou Vamva 6
10674 Athens, Greece

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot nemrégiben hozták létre az Egyesült Nemzetek szabályai és a párizsi elvek alapján, mint a kormányzat független emberi jogi tanácsadó szervét. Harminckét szervezet (független hatóságok, jog- és természettudományi egyetemi karok, szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek, politikai pártok és minisztériumok) által kijelölt tagokból áll.

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottság célja, hogy folyamatosan jelezze minden kormányzati szerv számára, ha bármely, Görögország területén tartózkodó személy emberi jogainak védelme válik szükségessé.

A Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot létrehozó törvény (a módosított, jelenleg hatályos 2667/1998. sz. törvény) értelmében a szervezet a következő fontosabb feladatokat látja el:

 1. megvizsgálja a kormány vagy a parlamenti elnökök értekezlete által felvetett, illetve a parlamenti képviselők vagy nem kormányzati szervezetek által az emberi jogok védelmével kapcsolatban előterjesztett kérdéseket;
 2. az emberi jog hatékonyabb védelmét előmozdító jogalkotási, közigazgatási vagy egyéb intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat és javaslatokat terjeszt elő, tanulmányokat készít, valamint jelentéseket és véleményeket nyújt be;
 3. kezdeményezéseket dolgoz ki annak érdekében, hogy fokozza a nyilvánosság és a média ismereteit az emberi jogokkal kapcsolatos témákban;
 4. kezdeményezéseket tesz annak érdekében, hogy előmozdítsa az emberi jogok tiszteletben tartását az oktatási rendszerben;
 5. folyamatos kapcsolatot és együttműködést tart fenn nemzetközi szervezetekkel, más országokban működő hasonló szervezetetekkel, valamint nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervekkel;
 6. véleményt ad azokról a nemzeti jelentésekről, amelyeket emberi jogi témákban a nemzetközi szervezetek elé kell terjeszteni;
 7. minden alkalmas eszközzel terjeszti a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság állásfoglalásait;
 8. évente jelentés készítése az emberi jogok védelméről;
 9. emberi jogi dokumentációs központot szervez; valamint
 10. vizsgálja a görög jogszabályoknak az emberi jogok védelmére vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezésekhez való hozzáigazítását és véleményt nyilvánít az illetékes állami szervek számára.

Az ombudsman

Az ombudsman független, az Alkotmányban rögzített hatóság. Az ombudsman intézményét a 2477/97. sz. törvény hozta létre, és 1998. október 1. óta működik. Működésének jogi hátterét a 3094/03. sz. törvény biztosítja. Az ombudsman eljárása díjmentes.

Az ombudsman kivizsgálja azokat az egyedi közigazgatási aktusokat vagy mulasztásokat, valamint a közjogi szervek olyan hivatali intézkedéseit, amelyek természetes vagy jogi személyek jogait vagy jogos érdekeit sértik.

Bármely polgárnak, mielőtt az ombudsmanhoz fordulna, először az ügyben érintett közintézménnyel kell kapcsolatba lépnie. A polgár csak akkor nyújthat be panaszt az ombudsmanhoz, ha e kapcsolatfelvétel révén nem sikerült megoldani a problémát.

Az ombudsman feladata, hogy közvetítsen a polgárok és a közintézmények között annak érdekében, hogy megvédje az állampolgári jogokat, küzdjön a hivatali visszásságok ellen és fenntartsa a jogállamiságot.

Közvetítőként az ombudsman tanácsokat ad és ajánlásokat tesz a közigazgatási hatóságoknak. Az ombudsman nem szab ki szankciót és nem semmisíti meg a jogellenes közigazgatási aktusokat.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athens, Greece

Szakosodott emberi jogi szervek

Az ombudsman eljárása gyermekjogi ügyekben

Az ombudsman (lásd fenn) vizsgálja a közigazgatási hatóságok és magánszemélyek azon intézkedéseit és mulasztásait is, amelyek a gyermekek jogait sértik.

A gyermekek jogainak védelme érdekében az ombudsman hatáskörrel rendelkezik a gyermekek jogait sértő olyan cselekmények tekintetében is, amelyek magánjogi jogalanyoknak – jogi és természetes személyeknek – felróhatók.

Az egyenlő bánásmód elvének előmozdításáért hivatalosan felelős szervek

I. A 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvet és a 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet átültető 3304/2005. sz. törvény az ombudsmant, az egyenlő bánásmóddal foglalkozó bizottságot és a munkaügyi felügyelőséget (SEPE) jelölte ki az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló szervekként, és meghatározta feladataikat.

Konkrétan:

 1. Az ombudsman feladata az egyenlő bánásmód elvének védelme olyan esetekben, amikor azt közigazgatási hatóságok sértik meg. A „közigazgatási hatóság” kifejezés itt a 3094/2003. sz. törvény (Hivatalos Közlöny, I. sorozat, 10. szám) 3. cikkének (1) bekezdésében, az „Ombudsman és egyéb rendelkezések” cím alatt említett hatóságokra utal.
 2. Az egyenlő bánásmóddal foglalkozó bizottság feladata az egyenlő bánásmód elve érvényesülésének előmozdítása, ha ezt az elvet a fent említettektől eltérő természetes vagy jogi személyek sértik meg, kivéve a foglalkoztatással és munkavégzéssel kapcsolatos ügyeket.
 3. A foglalkoztatással és munkavégzéssel kapcsolatos ügyekben a munkaügyi felügyelőség (SEPE) feladata az egyenlő bánásmód elvének védelme, ha ezt az elvet az első bekezdésben említettektől eltérő természetes vagy jogi személyek sértik meg.

ΙΙ. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és «munkavégzés terén történő megvalósításáról szóló 3896/2010. sz. törvény (Hivatalos Közlöny, I. sorozat, 207. szám, 2010. december 8.) – A jelenlegi jogszabályoknak a 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, és egyéb vonatkozó »rendelkezésekkel való harmonizációja nyomán tiltott a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés minden közvetlen vagy közvetett formája.

A törvény célja a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve érvényesülésének biztosítása a foglalkoztatás és munkavégzés terén, a következők tekintetében:

 1. hozzáférés a foglalkoztatáshoz – ideértve a szakmai előmenetelt is – és a szakképzéshez;
 2. a foglalkoztatás feltételei és a munkakörülmények, ideértve a fizetést is; valamint
 3. a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerek, a 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek megfelelően.

Az ombudsman feladata a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve megvalósításának ellenőrzése az említett törvény (3896/2010. sz. törvény 25. cikke) hatálya alá tartozó területeken.

Görög Adatvédelmi Hatóság (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

A görög adatvédelmi hatóság független szerv, amelyet a 95/46/EK irányelvet átültető 2472/1997. sz. törvény hozott létre.

A görög adatvédelmi hatóság feladata az egyének személyiségi jogainak és magánélethez való jogának védelme Görögországban a 2472/1997. és a 3471/2006. sz. törvények rendelkezéseinek megfelelően.

A görög adatvédelmi hatóság fő célja az állampolgárok védelme a személyes adatok jogellenes kezelésével szemben, valamint segítség nyújtása számukra, amennyiben ezzel összefőggő jogaikat bármely működési téren megsértették.

A görög adatvédelmi hatóság célja emellett, hogy támogatást és iránymutatást nyújtson az adatkezelőknek törvényi kötelezettségeik teljesítéséhez, figyelemmel a görög társadalomban jelentkező új igényekre a szolgáltatások terén, valamint a modern digitális kommunikációs módszerek és hálózatok elterjedtségére.

A görög adatvédelmi hatóság hivatalból, vagy panasz alapján eljárva közigazgatási ellenőrzéseket folytat a köz- és magánszférában tárolt adatok kapcsán. Ezeket az ellenőrzéseket a felügyeleti részleg (Τμήματος των Ελεγκτών) munkatársai végzik, akiket a jelentősebb ügyekben a görög adatvédelmi hatóság tagjai segítenek. Ezek a munkatársak mint különleges vizsgálók hozzáférhetnek minden rögzített adathoz, és nem érvényesíthető velük szemben semmilyen bizalmassági korlátozás.

Az ellenőrzések keretében mindenekelőtt azt vizsgálják, hogy az ellenőrzött szervek betartják-e a 2472/97. és a 3471/2006. sz. törvényben előírt követelményeket (az értesítés, a tájékoztatás, adott esetben egyéb kötelezettségek és bizonyítékok tekintetében). Ezt követi az informatikai rendszer vizsgálata, amely a 2472/1997. sz. törvény 6. és 10. cikkének megfelelően a rendszer alapvető jellemzőire, az adatok jellegére, valamint az adatkezelő által hozott szervezeti és technikai adatvédelmi intézkedések nyújtotta biztonság szintjére terjed ki. Az ellenőrzés befejezését követően a megállapításokról jelentést készítenek, amelyet megküldenek a görög adatvédelmi hatóságnak.

A görög adatvédelmi hatóság emellett független felügyeletet gyakorol a Schengeni Információs Rendszer nemzeti része felett, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 114. cikke (1) bekezdésének megfelelően (2514/1997. sz. törvény, Hivatalos Közlöny, I. sorozat, 140. szám); az Europol-egyezmény 23. cikke szerinti nemzeti ellenőrző szervként (2605/1998. sz. törvény, Hivatalos Közlöny, I/88.); valamint az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény 17. cikke szerinti nemzeti ellenőrző szervként (2706/1999. sz. törvény, Hivatalos Közlöny, I/77.) jár el, valamint ellátja az egyéb nemzetközi megállapodásokból eredő felügyeleti feladatokat.

A görög adatvédelmi hatóság kivizsgálja a jogalkalmazással és a kérelmezők jogainak védelmével kapcsolatos panaszokat és kérdéseket, amennyiben ezeket a jogokat az adatkezelés során megsértették, és határozatokat hoz e körben. Emellett közigazgatási szankciókat szab ki az adatkezelőkre vagy képviselőikre, ha vannak, amennyiben azok megszegik a 2472/97. sz. törvényből, vagy más, az egyéneket a személyes adatok kezelése tekintetében védő rendelkezésekből fakadó kötelezettségeiket. Végül a görög adatvédelmi hatóság jelentheti az adatvédelmi jogszabályok megsértését a hatáskörrel rendelkező közigazgatási és igazságügyi hatóságoknak.

Κifissias 1-3
11523 Athens, Greece

Hasznos linkek

A görög Nemzeti Emberi Jogi Bizottság

Görög Adatvédelmi Hatóság

A görög ombudsman

Utolsó frissítés: 12/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.