Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

Nemzeti emberi jogi intézmények

Az Ír Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (The Irish Human Rights & Equality Commission)

Cím:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Tel.: + 353 (0) 1 8589601 – Hétfőtől péntekig 9:00 és 13:00 óra, valamint 14:00 és 17:00 óra között hívható.
Fax: + 353 (0) 1 8589609

E-mail: info@ihrec.ie

Az Ír Emberi Jogi Bizottság és az Esélyegyenlőségi Hivatal 2013-as összeolvadása után jött létre az Ír Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (IHREC). Az IHREC független, jogszabályon alapuló szervezetként jött létre. Célja az emberi jogok és az egyenlőség védelme és előmozdítása, valamint az emberi jogok, az egyenlőség tiszteletben tartása és az interkulturális megértés írországi kultúrája fejlődésének előmozdítása.

A bizottság feladatai a következők:

 • az emberi jogok és az egyenlőség védelme és előmozdítása,
 • az emberi jogok, az egyenlőség tiszteletben tartása és az interkulturális megértés kultúrája fejlődésének előmozdítása az országban,
 • az emberi jogok és az egyenlőség jelentősége megértésének és az azzal kapcsolatos tudatosságnak az előmozdítása az országban,
 • az interkulturális kapcsolatokra vonatkozó helyes gyakorlatok ösztönzése, a tolerancia és a sokféleség elfogadásának az előmozdítása az országban, valamint a személyek szabadsága és méltósága tiszteletben tartásának az ösztönzése, továbbá
 • az emberi jogok megsértésének, a megkülönböztetésnek és a tiltott magatartásoknak felszámolására törekvés.

A bizottság felülvizsgálhatja továbbá az emberi jogok és az egyenlőség védelmével kapcsolatos írországi jogszabályok és gyakorlat megfelelőségét és hatékonyságát. Ezt teheti saját kezdeményezésre vagy miniszteri felkérésre, így bármely jogalkotási javaslatot megvizsgálhat és jelentést tehet az emberi jogokra vagy az egyenlőségre gyakorolt bármely hatásra vonatkozó álláspontjáról. A bizottság – szintén saját kezdeményezésre vagy a kormányzat felkérésére – az általa megfelelőnek tartott ajánlásokat tehet azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket a bizottság szerint meg kell hozni az emberi jogok és az egyenlőség írországi megerősítésére, védelmére és fenntartására.

Ami a jogi ügyeket illeti, a bizottságnak az a feladata, hogy törekedjen az emberi jogok megsértésének, a megkülönböztetésnek és a tiltott magatartásoknak a felszámolására. Az IHREC kérheti továbbá a Felső Bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság előtti amicus curiae megjelenést a bíróság előtt zajló eljárásban bármely személy emberi jogaival vagy egyenlőségi jogaival kapcsolatos ügyben, és amennyiben ezt a lehetőséget megítélik neki, amicus curiae megjelenhet a bíróság előtt (ennek a lehetőségnek a biztosítása az említett bíróságok kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik).

Az IHREC gyakorlati segítséget is nyújt, ideértve adott esetben – a 40. szakasszal összhangban, ha úgy tartja megfelelőnek – a jogi segítségnyújtást is személyeknek jogaik érvényesítéséhez. A 2003. évi 41. vagy 19. szakasza értelmében az IHREC adott esetben eljárást is kezdeményezhet, ha úgy tartja megfelelőnek. Az IHREC hatáskörrel rendelkezik a 35. szakasz értelmében és annak megfelelően lefolytatott vizsgálatokra. A bizottság az általa megfelelőnek tartott módon jelentéseket készíthet és tehet közzé, ideértve a bármilyen elvégzett, finanszírozott, megrendelt vagy általa támogatott kutatásról készült jelentéseket is.

Az IHREC arra törekszik, hogy változásokat érjen el, és kutatási és oktatási tevékenységeket támogathat, végezhet, rendelhet meg, vagy ezekhez pénzügyi vagy más jellegű támogatást nyújthat. Az IHREC emberi jogi és egyenlőségi kérdésekkel kapcsolatos oktatás és képzés biztosítását teheti lehetővé vagy ehhez támogatást nyújthat. Akár saját kezdeményezésre, akár a miniszter kérésére, az IHREC a migránsok és más kisebbségek integrációjának, az egyenlőség (ideértve a nemek közötti egyenlőség), valamint a sokszínűség és a kulturális különbségek tiszteletben tartását előmozdító tevékenységi programokat és projekteket készíthet, támogathat vagy rendelhet meg, illetve ezekhez pénzügyi vagy más jellegű támogatást nyújthat. Az IHREC egyenlőségi felülvizsgálatokat végezhet és cselekvési terveket készíthet vagy adott esetben másokat felhívhat ezek készítésére.

Gyermekjogi ombudsman

Cím:

A gyermekjogi ombudsman hivatala (Ombudsman for Children’s Office)
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Írország

Telefon: 01 865 6800

Honlap: http://www.oco.ie/
E-mail: ococomplaint@oco.ie


Feladatok: A gyermekjogi ombudsman hivatala (OCO) független, jogszabályon alapuló szervezet, amelyet 2004-ben alapítottak annak érdekében, hogy előmozdítsa és védje a gyermekek, valamint 18 éves koruk betöltéséig a fiatalok jogait és jólétét Írországban. Az ENSZ nemzeti emberi jogi intézményekről szóló párizsi alapelvei értelmében vett nemzeti emberi jogi intézmény. Az OCO munkáját Írország nemzetközi emberi jogi kötelezettségei vezérlik, különösen a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményében szereplő kötelezettségek.

A gyermekjogi ombudsman feladatait függetlenül látja el, és közvetlenül az Oireachtasnak (parlament) számol be.

A gyermekjogi ombudsman hivatalának feladatait a gyermekjogi ombudsmanról szóló 2002. évi törvény határozza meg. A fő feladatok a következők:

 • Független, pártatlan és ingyenes panaszkezelési mechanizmus biztosítása a gyermekek és fiatalok, illetve a nevükben eljáró felnőttek által tett, közintézményekkel, iskolákkal vagy kórházakkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására;
 • A gyermekekkel kapcsolatos jogszabályokat és szakpolitikát érintő tanácsadás a kormány miniszterei számára;
 • A közintézmények ösztönzése arra, hogy a gyermekek érdekében javítsák gyakorlataikat és eljárásaikat;
 • A figyelem felhívása a gyermekek és a fiatalok számára fontos kérdésekre; és
 • A gyermekjogokkal és a gyermekek jólétével kapcsolatos kérdések, és e jogok érvényesítésének módját érintő tudatosság előmozdítása.

A hivatal panaszkezelési feladata tekintetében a 2002. évi törvény meghatározza a panaszok kivizsgálásának és a vizsgálatok lefolytatásának a hivatali visszásságokra vonatkozó egységes jogalapjait. Az előzetes vizsgálatok, illetve a vizsgálatok a gyermekjogi ombudsman hivatalához érkezett panasz, valamint a gyermekjogi ombudsman saját kezdeményezése alapján is lefolytathatók.

Tekintettel arra, hogy a gyermekjogi ombudsman által folytatott vizsgálat tárgyának az adott cselekmény gyermekre gyakorolt hatásának kell lennie, valamint, hogy maguk a gyermekek is benyújthatnak panaszt a hivatalhoz, a törvény különös rendelkezéseket tartalmaz, amelyek figyelembe veszik a gyermekek különleges sebezhetőségét:

 • A gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevételére irányuló kötelezettség
 • A gyermek kívánságainak megfelelő figyelembevételére irányuló kötelezettség.

Eljárások: Miután a panaszt benyújtották a gyermekjogi ombudsman hivatalához, azt megvizsgálják az elfogadhatóság értékelése céljából, illetve annak meghatározása érdekében, hogy a panasz jellege annak gyorsított vizsgálatát igényli-e.

Az OCO mindig arra törekszik, hogy a panaszokat helyi szinten, a lehető legkorábbi szakaszban megoldják, és köteles lehetővé tenni a bepanaszolt közintézmény számára, hogy első fokon próbálja meg megoldani a panaszos jogsérelmét.

Amennyiben a panasz elfogadható, megkezdődik az előzetes vizsgálat szakasza. Amennyiben az előzetes vizsgálat eredményeként az OCO úgy véli, hogy a vizsgálat indokolt, megkezdheti a panasz alaposabb vizsgálatát.

Az OCO panaszokkal kapcsolatos eljárásáról további információk a következő címen érhetők el: https://www.oco.ie/complaints/

Eredmény: A vizsgálat befejezését követően a gyermekjogi ombudsman a megállapításai alapján ajánlásokat tehet az érintett közintézménynek, iskolának vagy kórháznak. Ezek az ajánlások vonatkozhatnak a szóban forgó gyermek(ek) helyzetének javítására, és/vagy arra, hogy a gyermekek érdekében átfogóbb, rendszerszintű változtatásokat hajtsanak végre.

Az ajánlások jogilag nem kötelezőek, ugyanakkor az OCO egyik jogszabályban meghatározott hatáskörében különleges jelentést terjeszthet az Oireachtas (parlament) elé, amennyiben az adott közintézmény nem fogadja el az OCO ajánlásait.

Ombudsmanok

Cím:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Honlap: https://www.ombudsman.ie/
E-mail: communications@ombudsman.ie

Tel.: +353 (0) 1 639 5600

A feldolgozott kérelmek fajtái

Az ombudsmanhoz a következőkkel kapcsolatos panaszok nyújthatók be:

 • kormányzati szervek,
 • helyi önkormányzatok,
 • az Egészségügyi Szolgálat Igazgatósága (Health Service Executive, HSE),
 • olyan ügynökségek – például jótékonysági szervezetek és önkéntes szervezetek –, amelyek a HSE nevében egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtanak,
 • az An Post (állami posta), és
 • a 2005. évi fogyatékosságról szóló törvény alkalmazásában valamennyi, e törvény hatálya alá tartozó közintézmény.

A kérelem benyújtását követő eljárás
Az érintett közintézménytől jelentés benyújtását kérhetik. Amennyiben szükséges, megvizsgálhatják az aktákat és iratokat, valamint meghallgathatják a tisztviselőket. Az ombudsman hivatal ezt követően dönt arról, hogy:

 • megalapozott-e az Ön panasza, és
 • hátrányt szenvedett-e a közintézmény cselekménye vagy határozata folytán.

A panaszokat a legtöbb esetben informálisan kezelik. Az ombudsman hivatala a problémát megvitathatja közvetlenül a közintézménnyel, vagy megvizsgálhatja a releváns iratokat. A bonyolultabb ügyek részletes vizsgálatot igényelhetnek. A panaszosoknak emellett rendelkezésére áll egy belső jogorvoslati eljárás, amennyiben elégedetlenek a panasztétel eredményével.

Az eljárás lehetséges eredményei

Ha az ombudsman hivatala megállapítja, hogy a közintézmény tisztességtelen vagy helytelen fellépése miatt Ön hátrányt szenvedett, és a közintézmény nem tett lépéseket ennek jóvátétele érdekében, javasolhatja számára, hogy orvosolja az Ön által elszenvedett sérelmet. Az ombudsman hivatala – ha szükségesnek tartja – felhívhatja a szervezetet a következőkre:

 • vizsgálja felül cselekményét,
 • változtassa meg döntését és/vagy,
 • nyújtson Önnek:
  • magyarázatot,
  • bocsánatkérést, és/vagy
  • pénzügyi kártérítést.

Amennyiben az ombudsman hivatala úgy dönt, hogy panaszának nem lehet helyt adni, ismerteti Önnel e megállapításának indokait.

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekjogi ombudsman

Lásd a Nemzeti emberi jogi intézmények című részt.

Adatvédelmi szerv

Az adatvédelmi biztos hivatala (Office of the Data Protection Commissioner)

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Honlap: https://www.dataprotection.ie/

Az adatvédelmi biztos hivatala felel az adatvédelemről szóló 1988. és 2003. évi törvényekben meghatározott, egyéneket megillető jogok védelméért, valamint az adatvédelmi kötelezettségek érvényesítéséért az adatkezelőkkel szemben.

Azok a személyek, akik úgy vélik, hogy megsértették jogaikat, panaszt nyújthatnak be a biztoshoz, aki kivizsgálja az ügyet, és megtesz minden lépést, amely annak megoldásához szükséges. A polgárok írásban fordulhatnak az adatvédelmi biztoshoz, részletesen tájékoztatva őt a panaszuk alapjául szolgáló eseményről. Egyértelműen meg kell jelölniük a bepanaszolt szervezetet vagy egyént, továbbá azokat a lépéseket, amelyeket annak érdekében tettek, hogy a szervezet foglalkozzon az üggyel, valamint, hogy milyen választ kaptak a szervezettől. A szervezettel folytatott levelezés másolatát és a bizonyítékokat is csatolni kell.  Az adatvédelmi biztos hivatala ezt követően konzultál az ügyről a szervezettel.

A panasz jellegétől függően az adatvédelmi biztos először megpróbálhat minden fél számára elfogadható megoldást találni. Olyan ügyekben, amelyek békés rendezése nem lehetséges, az adatvédelmi biztos teljes körűen kivizsgálja a tényeket, mielőtt meghozná hivatalos határozatát. Amikor a vizsgálat befejeződött, a biztos levélben tájékoztatja a feleket döntéséről. Az elektronikus kommunikációról szóló rendelet (a 2008. évi SI 526 által módosított 2003. évi SI 535) megsértésére vonatkozó panaszok esetén a biztos dönthet úgy is, hogy vádat emel az érintett szervezet ellen.

Más szakosodott szervek

i. Az Emberkereskedelem Elleni Csoport (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice
A büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó szakpolitika
Az emberkereskedelemre vonatkozó szakpolitika
Közösségi biztonságpolitika, valamint a gazdasági, a határokon átnyúló és a szervezett bűnözésre vonatkozó szakpolitika
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefon: +353 1 602 8202

E-mail: info@justice.ie

Az emberkereskedelemmel foglalkozó nyomozó és koordinációs egység (Human Trafficking Investigation and Co-ordination Unit),

An Garda Síochána (Írország nemzeti rendőrsége)

Garda Nemzeti Védelmi Szolgálati Iroda (Garda National Protective Service Bureau),
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefon: +353 1 666 0000

E-mail: blueblindfold@garda.ie
Honlap: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • az intézmény által kezelt kérelmek típusainak rövid bemutatása
  Az írországi emberkereskedelemi ügyekre vonatkozó információkérések.

ii. Nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyek fellebbviteli bírósága (International Protection Appeals Tribunal)

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Feladatok: A nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyek fellebbviteli bírósága (International Protection Appeals Tribunal) olyan független szerv, amely a menekültügyi kérelmekkel foglalkozó biztos hivatala (Office of the Refugee Applications Commissioner) által kiadott, a menekült jogállás elutasítására vonatkozó ajánlás ellen benyújtott fellebbezésekről dönt a menedékjog iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyekben. A nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyek fellebbviteli bírósága ezenkívül a menekültügyi kérelmekkel foglalkozó biztos hivatala által a „Dublin II” rendelet alapján hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések tárgyában is dönt.

Eljárások:

Az a menedékkérő, akinek a nemzetközi védelem iránti kérelmét a nemzetközi védelemmel foglalkozó hivatal (International Protection Office) elutasította, fellebbezést nyújthat be a határozat ellen a nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyek fellebbviteli bíróságához. Az elutasító levél tájékoztatást tartalmaz arról, hogy Ön fellebbezhet-e, valamint meghatározza a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőt.

Az elutasító levéllel együtt a fellebbezés formanyomtatványát is megkapja. Ha nem kapta meg a fellebbezés formanyomtatványát, erről az oldalról letöltheti.

A nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyek fellebbviteli bírósága a beérkezett fellebbezéseket időrendben dolgozza fel, és értesíti Önt, ha kitűzte a fellebbezése tárgyalási időpontját.

A fellebbezés benyújtása előtt a következőket kell megtennie:

 • Ki kell töltenie az adott fellebbezés típusának megfelelő formanyomtatványt.
 • A fellebbezést a nemzetközi védelemmel foglalkozó hivatal elutasító levelében megadott határidőn belül kell benyújtania.
 • A fellebbezési formanyomtatványt teljeskörűen ki kell töltenie, és alá kell írnia.

A fellebbezési formanyomtatványt az alábbi módon nyújthatja be:

Postai úton a következő címre:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tel.: +353 (0) 1 474 8400

Szkennelve, a következő e-mail-címre: info@protectionappeals.ie

A menekültügyi kérelmek biztosa negatív ajánlásának kibocsátásától kezdve Ön meghatározott határidőn belül fellebbezhet. Ugyanakkor ez az időtartam eltérően alakul azon megállapításoktól függően, amelyeket a menekültügyi kérelmek biztosa az Ön ügyében tett. Így 15, 10 vagy 4 munkanap állhat rendelkezésére a fellebbezéshez. A fellebbezésre nyitva álló határidőről a menekültügyi kérelmek biztosának leveléből szerezhet információt, amelyben arról tájékoztatta, hogy olyan ajánlást tett, hogy Önnek ne biztosítsanak menekült jogállást.

A fellebbezési formanyomtatvány kitöltését követően küldje el azt a következő címre:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Fax: 00353 1 4748410

Bizonyosodjon meg arról, hogy az elküldött levél/fax vételét visszaigazolták.

Eredmény: Ha a jogorvoslati kérelmének helyt adnak, ez azt jelenti, hogy a Törvényszék tagja arra tett ajánlást, hogy Önnek biztosítsanak menekült jogállást. Erről a döntésről írásban értesítik. Ezt követően az iratokat továbbítják az Igazságügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium miniszteri határozatokkal foglalkozó egységének.

Ha jogorvoslati kérelmének nem adnak helyt, ez azt jelenti, hogy a Törvényszék tagja arra tett ajánlást, hogy Önnek ne biztosítsanak menekült jogállást. Erről a döntésről írásban értesítik. Ezt követően az iratokat továbbítják az Igazságügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium hazatelepüléssel foglalkozó egységének.

iii. Garda (rendőrségi) ombudsman (Garda (Police) Ombudsman)

Rendőrségi ombudsmani bizottság (The Garda Síochána Ombudsman Commission)

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Írország

Honlap: https://www.gardaombudsman.ie/

Az intézmény által feldolgozott kérelmek/rövid leírása:

A szervezet a Garda Síochána (az ír rendőrség) tagjai magatartásával kapcsolatos panaszokkal és beadványokkal foglalkozhat. A panaszokban szereplő leggyakoribb állítások a hatalommal való visszaélésre, udvariatlanságra, bántalmazásra, illetve a kötelezettség elmulasztására vonatkoznak.
A jelentések halálesetekre vagy súlyos sérülésekre vonatkoznak.

A szervezet az állampolgároktól fogadhat panaszokat (a Garda Síochána aktív tagjaitól nem), hivatali helyiségben személyesen, elektronikus úton, telefonon, levélben, a Garda bármelyik őrszobáján keresztül, illetve a bizottság bármely tagja személyesen. A szervezet a Garda Síochána főkapitányától is fogadhat beadványokat, bármely olyan ügyben, amely a Garda Síochána főkapitánya szerint arra utal, hogy a Garda Síochána valamelyik tagjának magatartása valaki halálát vagy súlyos sérülését okozhatta. A bizottság panasz beérkezése nélkül is indíthat vizsgálatot, ha álláspontja szerint ez a közérdeket szolgálja.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása:

A panasz beérkezését követően döntenek arról, hogy az a jogszabályok alapján elfogadható-e vagy sem. Amennyiben elfogadhatatlannak tekintik, nem kerül sor vizsgálatra.
Amennyiben a panaszt elfogadhatónak tekintik, szükség esetén a panaszos és a Garda Síochána bepanaszolt tagjának hozzájárulásával kísérletet lehet tenni informális megoldás megtalálására. Egyéb esetekben a Garda Síochána 2007. évi (fegyelmi) szabályzata esetleges megsértéseként, illetve esetleges bűncselekményként vizsgálják ki a panaszt. Az érdekelt felek jogosultak tájékoztatást kapni a vizsgálat előrehaladásáról és eredményeiről.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása:

A panaszt elfogadhatatlannak tekinthetik.

A vizsgálat bármikor lezárható, ha a panasz elfogadhatónak nyilvánítását követően kapott információk alapján a bizottság úgy ítéli meg, hogy a panasz komolytalan vagy zaklató jellegű; ha a bizottság úgy véli, hogy szándékosan tettek hamis vagy félrevezető panaszt; vagy, figyelemmel valamennyi körülményre, a bizottság úgy ítéli meg, hogy a további vizsgálat nem szükséges, vagy észszerűen nem kivitelezhető.

A vizsgálat eredményeként a Garda tagjával szemben szankció alkalmazható.

A vizsgálat eredményeként a Garda tagjával szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető, valamint szankció alkalmazható.

Az iratok megküldhetők az ügyészség igazgatójának, és vádemelési utasítás bocsátható ki. Ilyen esetben bírósági tárgyalásra kerülhet sor.

Utolsó frissítés: 16/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.