Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Alapjogok

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Az Ír Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (The Irish Human Rights & Equality Commission)

Cím:

Ír Emberi Jogi Bizottság (Irish Human Rights Commission)
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Telefon: + 353 (0) 1 8589601
Fax: + 353 (0) 1 8589609
E-mail: info@ihrec.ie

Az Ír Emberi Jogi Bizottság és az Esélyegyenlőségi Hivatal 2013-as összeolvadása után jött létre az Ír Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (IHREC). Az IHREC független, jogszabályon alapuló szervezetként jött létre. Célja az emberi jogok és az egyenlőség védelme és előmozdítása, valamint az emberi jogok, az egyenlőség tiszteletben tartása és az interkulturális megértés írországi kultúrája fejlődésének előmozdítása.

A bizottság feladatai a következők:

 • az emberi jogok és az egyenlőség védelme és előmozdítása,
 • az emberi jogok, az egyenlőség tiszteletben tartása és az interkulturális megértés kultúrája fejlődésének előmozdítása az országban,
 • az emberi jogok és az egyenlőség jelentősége megértésének és az azzal kapcsolatos tudatosságnak az előmozdítása az országban,
 • az interkulturális kapcsolatok bátorítása, az országban a tolerancia és a sokszínűség elfogadásának, valamint minden személy szabadsága és méltósága tiszteletben tartásának ösztönzése, továbbá
 • az emberi jogok megsértésének, a megkülönböztetésnek és a tiltott magatartásoknak felszámolására törekvés.

A bizottság felülvizsgálhatja továbbá az emberi jogok és az egyenlőség védelmével kapcsolatos írországi jogszabályok és gyakorlat megfelelőségét és hatékonyságát. Ezt teheti saját kezdeményezésre vagy miniszteri felkérésre, így bármely jogalkotási javaslatot megvizsgálhat és jelentést tehet az emberi jogokra vagy az egyenlőségre gyakorolt bármely hatásra vonatkozó álláspontjáról. A bizottság – szintén saját kezdeményezésre vagy a kormányzat felkérésére – az általa megfelelőnek tartott ajánlásokat tehet azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket a bizottság szerint meg kell hozni az emberi jogok és az egyenlőség írországi megerősítésére, védelmére és fenntartására.

Ami a jogi ügyeket illeti, a bizottságnak az a feladata, hogy törekedjen az emberi jogok megsértésének, a megkülönböztetésnek és a tiltott magatartásoknak a felszámolására. Az IHREC kérheti továbbá a Felső Bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság előtti amicus curiae megjelenést a bíróság előtt zajló eljárásban bármely személy emberi jogaival vagy egyenlőségi jogaival kapcsolatos ügyben, és amennyiben ezt a lehetőséget megítélik neki, amicus curiae megjelenhet a bíróság előtt (ennek a lehetőségnek a biztosítása az említett bíróságok kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik).

Az IHREC gyakorlati segítséget is nyújt, ideértve adott esetben – a 40. szakasszal összhangban, ha úgy tartja megfelelőnek – a jogi segítségnyújtást is személyeknek jogaik érvényesítéséhez. A 2003. évi 41. vagy 19. szakasza értelmében az IHREC adott esetben eljárást is kezdeményezhet, ha úgy tartja megfelelőnek. Az IHREC hatáskörrel rendelkezik a 35. szakasz értelmében és annak megfelelően lefolytatott vizsgálatokra. A bizottság az általa megfelelőnek tartott módon jelentéseket készíthet és tehet közzé, ideértve a bármilyen elvégzett, finanszírozott, megrendelt vagy általa támogatott kutatásról készült jelentéseket is.

Az IHREC arra törekszik, hogy változásokat érjen el, és kutatási és oktatási tevékenységeket támogathat, végezhet, rendelhet meg, vagy ezekhez pénzügyi vagy más jellegű támogatást nyújthat. Az IHREC emberi jogi és egyenlőségi kérdésekkel kapcsolatos oktatás és képzés biztosítását teheti lehetővé vagy ehhez támogatást nyújthat. Akár saját kezdeményezésre, akár a miniszter kérésére, az IHREC a migránsok és más kisebbségek integrációjának, az egyenlőség (ideértve a nemek közötti egyenlőség), valamint a sokszínűség és a kulturális különbségek tiszteletben tartását előmozdító tevékenységi programokat és projekteket készíthet, támogathat vagy rendelhet meg, illetve ezekhez pénzügyi vagy más jellegű támogatást nyújthat. Az IHREC egyenlőségi felülvizsgálatokat végezhet és cselekvési terveket készíthet vagy adott esetben másokat felhívhat ezek készítésére.

Gyermekjogi ombudsman (Ombudsman for rights of the child)

Cím:

A gyermekjogi ombudsman hivatala (Ombudsman for Children’s Office)
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Írország
https://www.oco.ie
E-mail: ococomplaint@oco.ie

Feladatok: A gyermekjogi ombudsman hivatala (OCO) független, jogszabályon alapuló szervezet, amelyet 2004-ben alapítottak annak érdekében, hogy előmozdítsa és védje a gyermekek, valamint 18 éves koruk betöltéséig a fiatalok jogait és jólétét Írországban. Az ENSZ nemzeti emberi jogi intézményekről szóló párizsi alapelvei értelmében vett nemzeti emberi jogi intézmény. Az OCO munkáját Írország nemzetközi emberi jogi kötelezettségei vezérlik, különösen a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményében szereplő kötelezettségek.

A gyermekjogi ombudsman feladatait függetlenül látja el, és közvetlenül az Oireachtasnak (parlament) számol be.

A gyermekjogi ombudsman hivatalának feladatait a gyermekjogi ombudsmanról szóló 2002. évi törvény határozza meg. A fő feladatok a következők:

 • Független, pártatlan és ingyenes panaszkezelési mechanizmus biztosítása a gyermekek és fiatalok, illetve a nevükben eljáró felnőttek által tett, közintézményekkel, iskolákkal vagy kórházakkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására;
 • A gyermekekkel kapcsolatos jogszabályokat és szakpolitikát érintő tanácsadás a kormány miniszterei számára;
 • A közintézmények ösztönzése arra, hogy a gyermekek érdekében javítsák gyakorlataikat és eljárásaikat;
 • A figyelem felhívása a gyermekek és a fiatalok számára fontos kérdésekre; és
 • A gyermekjogokkal és a gyermekek jólétével kapcsolatos kérdések, és e jogok érvényesítésének módját érintő tudatosság előmozdítása.

A hivatal panaszkezelési feladata tekintetében a 2002. évi törvény meghatározza a panaszok kivizsgálásának és a vizsgálatok lefolytatásának a hivatali visszásságokra vonatkozó egységes jogalapjait. Az előzetes vizsgálatok, illetve a vizsgálatok a gyermekjogi ombudsman hivatalához érkezett panasz, valamint a gyermekjogi ombudsman saját kezdeményezése alapján is lefolytathatók.

Tekintettel arra, hogy a gyermekjogi ombudsman által folytatott vizsgálat tárgyának az adott cselekmény gyermekre gyakorolt hatásának kell lennie, valamint, hogy maguk a gyermekek is benyújthatnak panaszt a hivatalhoz, a törvény különös rendelkezéseket tartalmaz, amelyek figyelembe veszik a gyermekek különleges sebezhetőségét:

 • A gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembe vételére irányuló kötelezettség
 • A gyermek kívánságainak megfelelő figyelembe vételére irányuló kötelezettség.

Eljárások: Miután a panaszt benyújtották a gyermekjogi ombudsman hivatalához, azt megvizsgálják az elfogadhatóság értékelése céljából, illetve annak meghatározása érdekében, hogy a panasz jellege annak gyorsított vizsgálatát igényli-e.

Az OCO mindig arra törekszik, hogy a panaszokat helyi szinten, a lehető legkorábbi szakaszban megoldják, és köteles lehetővé tenni a bepanaszolt közintézmény számára, hogy első fokon próbálja meg megoldani a panaszos jogsérelmét.

Amennyiben a panasz elfogadható, megkezdődik az előzetes vizsgálat szakasza. Amennyiben az előzetes vizsgálat eredményeként az OCO úgy véli, hogy a vizsgálat indokolt, megkezdheti a panasz alaposabb vizsgálatát.

Az OCO panaszokkal kapcsolatos eljárásáról további információk a következő címen érhetők el: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Eredmény: A vizsgálat befejezését követően a gyermekjogi ombudsman a megállapításai alapján ajánlásokat tehet az érintett közintézménynek, iskolának vagy kórháznak. Ezek az ajánlások vonatkozhatnak a szóban forgó gyermek(ek) helyzetének javítására, és/vagy arra, hogy a gyermekek érdekében átfogóbb, rendszerszintű változtatásokat hajtsanak végre.

Az ajánlások jogilag nem kötelezőek, ugyanakkor az OCO egyik jogszabályban meghatározott hatáskörében különleges jelentést terjeszthet az Oireachtas (parlament) elé, amennyiben az adott közintézmény nem fogadja el az OCO ajánlásait.

Ombudsman

Cím:

Az ombudsman hivatala (Office of the Ombudsman)
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E-mail: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Telefon: +353 (0) 1 639 5600

A feldolgozott kérelmek fajtái

Az ombudsmanhoz a következőkkel kapcsolatos panaszok nyújthatók be:

 • kormányzati szervek,
 • helyi önkormányzatok,
 • az Egészségügyi Szolgálat Igazgatósága (Health Service Executive, HSE),
 • olyan ügynökségek – például jótékonysági szervezetek és önkéntes szervezetek –, amelyek a HSE nevében egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtanak,
 • az An Post (állami posta), és
 • a 2005. évi fogyatékosságról szóló törvény alkalmazásában valamennyi, e törvény hatálya alá tartozó közintézmény.

A kérelem benyújtását követő eljárás

Az érintett közintézménytől jelentés benyújtását kérhetik. Amennyiben szükséges, megvizsgálhatják az aktákat és iratokat, valamint meghallgathatják a tisztviselőket. Az ombudsman hivatal ezt követően dönt arról, hogy:

 • megalapozott-e az Ön panasza, és
 • hátrányt szenvedett-e a közintézmény cselekménye vagy határozata folytán.

A panaszokat a legtöbb esetben informálisan kezelik. Az ombudsman hivatala a problémát megvitathatja közvetlenül a közintézménnyel, vagy megvizsgálhatja a releváns iratokat. A bonyolultabb ügyek részletes vizsgálatot igényelhetnek. A panaszosoknak emellett rendelkezésére áll egy belső jogorvoslati eljárás, amennyiben elégedetlenek a panasztétel eredményével.

Az eljárás lehetséges eredményei

Amennyiben az ombudsman hivatala úgy dönt, hogy a közintézmény tisztességtelen vagy helytelen fellépése miatt Ön hátrányt szenvedett, és a közintézmény nem tesz lépéseket ennek jóvátétele érdekében, ajánlást tehet számára ennek megtételére. Az ombudsman hivatala – ha úgy ítéli megfelelőnek – felhívhatja a szervezetet a következőkre:

 • vizsgálja felül cselekményét,
 • változtassa meg döntését és/vagy,
 • nyújtson Önnek:
  – magyarázatot,
  – bocsánatkérést, és/vagy
  – pénzügyi kártérítést.

Amennyiben az ombudsman hivatala úgy dönt, hogy panaszának nem lehet helyt adni, ismerteti Önnel e megállapításának indokait.

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekjogi ombudsman (Ombudsperson for rights of the child)

Lásd az Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei című fenti részt.

Az egyenlőséggel foglalkozó szervek

Az Esélyegyenlőségi Hatóság (Equality Authority)

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Írország
Telefon: +353 505 24126
Fax: +353 505 22388
E-mail: info@equality.ie

Az Esélyegyenlőségi Hatóság félig állami szerv, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy a jogellenes hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése érdekében tevékenykedjen, előmozdítsa az esélyegyenlőséget, és információkat szolgáltasson a nyilvánosság számára az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogszabályokról, valamint egyes más törvényekről.

A foglalkoztatási esélyegyenlőségről szóló 1998. évi törvény, valamint az egyenlő jogállásról szóló 2000. évi törvény kilenc különböző alapon történő hátrányos megkülönböztetést tilt a foglalkoztatásban, a szakképzésben, a hirdetésekben, a kollektív szerződésekben, az áruk és szolgáltatások nyújtásában, valamint egyéb lehetőségek kapcsán, amelyekhez a lakosság általában hozzáférhet. Ezek a következők:

 • nem,
 • személyi állapot,
 • családi állapot,
 • életkor,
 • fogyatékosság,
 • faj,
 • szexuális irányultság,
 • vallási meggyőződés, és
 • a Traveller Community-hez (ír nemzetiségű nomád közösség) való tartozás.

Az Esélyegyenlőségi Hatóság belső jogi szolgálattal rendelkezik, amely mérlegelheti, hogy az ügy stratégiai jelentőségű-e, és ingyenes jogi segítséget nyújthat a foglalkoztatási esélyegyenlőségről szóló 1998. évi törvény, valamint az egyenlő jogállásról szóló 2000. évi törvény alapján hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszt benyújtó személyek számára. Ilyen segítséget csak az esetek kis százalékában nyújt, az Esélyegyenlőségi Hatóság igazgatótanácsa által meghatározott szempontoknak megfelelően.

Az Esélyegyenlőségi Törvényszék (Equality Tribunal)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Írország
Telefon: +353 1 4774100
Fax: +353 1 4774141
E-mail: info@equalitytribunal.ie
Honlap: https://www.workplacerelations.ie

Az Esélyegyenlőségi Törvényszéket a foglalkoztatási esélyegyenlőségről szóló 1998. évi törvény hozta létre. Ez az a szabályozási háttér, amely alapján az Esélyegyenlőségi Törvényszék közvetítést végez, és/vagy kivizsgálja a jogellenes hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó panaszokat, a törvény rendelkezéseinek megfelelően. Különböző jogszabályi módosításokra került sor a Törvényszék megalakítását követően, így jelenleg kizárólagos hatáskörébe tartozik a jogellenes hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó panaszok kapcsán végzett közvetítés és a panaszok kivizsgálása az alábbi jogszabályok alapján:

 • a foglalkoztatási esélyegyenlőségről szóló 1998. és 2008. évi törvények,
 • az egyenlő jogállásról szóló 2000. és 2008. évi törvények,
 • a nyugdíjakról szóló 1990. és 2008. évi törvények.

A vizsgálat egy kvázi bírósági eljárás, amelyet a Törvényszék esélyegyenlőségi tisztviselője végez, aki megvizsgálja mindkét fél beadványait, mielőtt kitűzné a közös meghallgatást vagy a meghallgatásokat, amelyek alapján az ügyben határozatot hoz. A vizsgálatokat képzett esélyegyenlőségi tisztviselők végzik, akik széles körű jogosítványokkal rendelkeznek a helyiségekbe való belépésre, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges információk megszerzésére. A határozatok kötelező erejűek, és azokat közzéteszik.

A közvetítést képzett bírósági esélyegyenlőségi közvetítő tisztviselő végzi, aki segít a vita résztvevőinek abban, hogy kölcsönösen elfogadható megállapodásra jussanak. A közvetítés eredményeként létrejött megállapodások kötelezőek és bizalmas jellegűek.

Az Esélyegyenlőségi Bíróság hatásköre széles, és abba beletartoznak a foglalkoztatással, a foglalkoztatói ellátásokkal (pl. nyugdíjak) és az egyenlő jogállással (pl. az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés) kapcsolatos panaszok, két kivétellel:

 • A bejegyezett klubokkal és az alkoholárusítási engedéllyel rendelkező létesítményekkel kapcsolatos panaszokat az alkoholról szóló 2003. évi törvény alapján a kerületi bíróságok kezelik,
 • A nemi alapú hátrányos foglalkoztatási megkülönböztetésre vonatkozó panaszokat benyújtóknak lehetőségük van arra, hogy a hátrányos megkülönböztetéssel szemben a körzeti bíróságon keressenek jogorvoslatot.

Adatvédelmi szerv

Az adatvédelmi biztos hivatala (Office of the Data Protection Commissioner)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Írország
https://www.dataprotection.ie

Az adatvédelmi biztos hivatala felel az adatvédelemről szóló 1988. és 2003. évi törvényekben meghatározott, egyéneket megillető jogok védelméért, valamint az adatvédelmi kötelezettségek érvényesítéséért az adatkezelőkkel szemben.

Azok a személyek, akik úgy vélik, hogy megsértették jogaikat, panaszt nyújthatnak be a biztoshoz, aki kivizsgálja az ügyet, és megtesz minden lépést, amely annak megoldásához szükséges. A polgárok írásban fordulhatnak az adatvédelmi biztoshoz, részletesen tájékoztatva őt a panaszuk alapjául szolgáló eseményről. Egyértelműen meg kell jelölniük a bepanaszolt szervezetet vagy egyént, továbbá azokat a lépéseket, amelyeket annak érdekében tettek, hogy a szervezet foglalkozzon az üggyel, valamint, hogy milyen választ kaptak a szervezettől. A szervezettel folytatott levelezés másolatát és a bizonyítékokat is csatolni kell. Az adatvédelmi biztos hivatala ezt követően konzultál az ügyről a szervezettel.

A panasz jellegétől függően az adatvédelmi biztos először megpróbálhat minden fél számára elfogadható megoldást találni. Olyan ügyekben, amelyek békés rendezése nem lehetséges, az adatvédelmi biztos teljes körűen kivizsgálja a tényeket, mielőtt meghozná hivatalos határozatát. Amikor a vizsgálat befejeződött, a biztos levélben tájékoztatja a feleket döntéséről. Az elektronikus kommunikációról szóló rendelet (a 2008. évi SI 526 által módosított 2003. évi SI 535) megsértésére vonatkozó panaszok esetén a biztos dönthet úgy is, hogy vádat emel az érintett szervezet ellen.

Más szakosodott szervek

i. Az Emberkereskedelem Elleni Csoport (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice & Equality
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Telefon: +353 1 6028202
E-mail: AHTU@justice.ie

 • az intézményen belül a kérelmeket fogadó csoport/szervezeti egység neve (ha van ilyen)
  Releváns esetben az Emberkereskedelem Elleni Csoport az információkéréseket a következő e-mail-címen fogadja: AHTU@justice.ie.
  Információk elérhetők továbbá a https://www.blueblindfold.ie honlapon is.
 • az intézmény által feldolgozott kérelemtípusok rövid leírása,
  Információkérések az írországi emberkereskedelemmel kapcsolatos témákban.

ii. Menekültügyi Fellebbviteli Törvényszék (Refugee Appeals Tribunal)

Menekültügyi Fellebbviteli Törvényszék (Refugee Appeals Tribunal)
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Feladatok: A Menekültügyi Fellebbviteli Törvényszék független szerv, amely a menedékjog iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyekben dönt a menekültügyi kérelmek biztosa hivatalának (Office of the Refugee Applications Commissioner) a menekült jogállás kérelmezőnek történő megadására vonatkozó negatív ajánlása ellen benyújtott fellebbezésekről. A Menekültügyi Fellebbviteli Törvényszék emellett dönt a menekültügyi kérelmek biztosa hivatalának a Dublin II. Rendelet alapján hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről is.

Eljárások: Amennyiben ügyében fellebbezni akar, ki kell töltenie a fellebbezési formanyomtatványt. A formanyomtatványt csatolták a menekültügyi kérelmek biztosának leveléhez, amelyben arról tájékoztatta Önt, hogy a menekült jogállás iránti kérelmét elutasították. A formanyomtatvány továbbá letölthető a Törvényszék weboldaláról: https://www.protectionappeals.ie.

A menekültügyi kérelmek biztosa negatív ajánlásának kibocsátásától kezdve Ön meghatározott határidőn belül fellebbezhet. Ugyanakkor ez az időtartam eltérően alakul azon megállapításoktól függően, amelyeket a menekültügyi kérelmek biztosa az Ön ügyében tett. Így 15, 10 vagy 4 munkanap állhat rendelkezésére a fellebbezéshez. A fellebbezésre nyitva álló határidőről a menekültügyi kérelmek biztosának leveléből szerezhet információt, amelyben arról tájékoztatta, hogy olyan ajánlást tett, hogy Önnek ne biztosítsanak menekült jogállást.

A fellebbezési formanyomtatvány kitöltését követően küldje el azt a következő címre:

The Chairperson
Menekültügyi Fellebbviteli Törvényszék (Refugee Appeals Tribunal)
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fax: 00353 1 4748410

Bizonyosodjon meg arról, hogy az elküldött levél/fax vételét visszaigazolták.

Eredmény: Ha a jogorvoslati kérelmének helyt adnak, ez azt jelenti, hogy a Törvényszék tagja arra tett ajánlást, hogy Önnek biztosítsanak menekült jogállást. Erről a döntésről írásban értesítik. Ezt követően az iratokat továbbítják az Igazságügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium miniszteri határozatokkal foglalkozó egységének.

Ha jogorvoslati kérelmének nem adnak helyt, ez azt jelenti, hogy a Törvényszék tagja arra tett ajánlást, hogy Önnek ne biztosítsanak menekült jogállást. Erről a döntésről írásban értesítik. Ezt követően az iratokat továbbítják az Igazságügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium hazatelepüléssel foglalkozó egységének.

iii. Garda (rendőrségi) ombudsman (Garda (Police) Ombudsman)

Rendőrségi ombudsmani bizottság (The Garda Síochána Ombudsman Commission)

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Írország.
https://www.gardaombudsman.ie

Az intézmény által feldolgozott kérelmek/rövid leírása:

A szervezet a Garda Síochána (az ír rendőrség) tagjai magatartásával kapcsolatos panaszokkal és beadványokkal foglalkozhat. A panaszokban szereplő leggyakoribb állítások a hatalommal való visszaélésre, udvariatlanságra, bántalmazásra, illetve a kötelezettség elmulasztására vonatkoznak.
A jelentések halálesetekre vagy súlyos sérülésekre vonatkoznak.

A szervezet az állampolgároktól fogadhat panaszokat (a Garda Síochána aktív tagjaitól nem), hivatali helyiségben személyesen, elektronikus úton, telefonon, levélben, a Garda bármelyik őrszobáján keresztül, illetve a bizottság bármely tagja személyesen. A szervezet a Garda Síochána főkapitányától is fogadhat beadványokat, bármely olyan ügyben, amely a Garda Síochána főkapitánya szerint arra utal, hogy a Garda Síochána valamelyik tagjának magatartása valaki halálát vagy súlyos sérülését okozhatta. A bizottság panasz beérkezése nélkül is indíthat vizsgálatot, ha álláspontja szerint ez a közérdeket szolgálja.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása:

A panasz beérkezését követően döntenek arról, hogy az a jogszabályok alapján elfogadható-e vagy sem. Amennyiben elfogadhatatlannak tekintik, nem kerül sor vizsgálatra.
Amennyiben a panaszt elfogadhatónak tekintik, szükség esetén a panaszos és a Garda Síochána bepanaszolt tagjának hozzájárulásával kísérletet lehet tenni informális megoldás megtalálására. Egyéb esetekben a Garda Síochána 2007. évi (fegyelmi) szabályzata esetleges megsértéseként, illetve esetleges bűncselekményként vizsgálják ki a panaszt. Az érdekelt felek jogosultak tájékoztatást kapni a vizsgálat előrehaladásáról és eredményeiről.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása:

A panaszt elfogadhatatlannak tekinthetik.

A vizsgálat bármikor lezárható, ha a panasz elfogadhatónak nyilvánítását követően kapott információk alapján a bizottság úgy ítéli meg, hogy a panasz komolytalan vagy zaklató jellegű; ha a bizottság úgy véli, hogy szándékosan tettek hamis vagy félrevezető panaszt; vagy, figyelemmel valamennyi körülményre, a bizottság úgy ítéli meg, hogy a további vizsgálat nem szükséges, vagy észszerűen nem kivitelezhető.

A vizsgálat eredményeként a Garda tagjával szemben szankció alkalmazható.

A vizsgálat eredményeként a Garda tagjával szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető, valamint szankció alkalmazható.

Az iratok megküldhetők az ügyészség igazgatójának, és vádemelési utasítás bocsátható ki. Ilyen esetben bírósági tárgyalásra kerülhet sor.

Utolsó frissítés: 18/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.