Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

Nemzeti bíróságok

Az alapvető jogokról olyan nemzetközi dokumentumok rendelkeznek, mint az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az ENSZ-egyezmények, illetve a luxemburgi alkotmány, az európai joggal kapcsolatos ügyekben pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája.

Az ezekben a jogi dokumentumokban rögzített alapvető jogok valamennyi nemzeti – büntető, polgári, kereskedelmi vagy közigazgatási – bíróság előtt érvényesíthetők.

Fontos megjegyezni, hogy az alapvető jogok megsértése a nemzeti – akár büntető, akár polgári – bíróság ítéleteivel, vagy pedig a határkörükbe tartozó ügyekben a kereskedelmi vagy közigazgatási bíróságok ítéleteivel szankcionálható.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Ombudsman (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

Az ombudsman olyan parlamenthez (Chambre des députés) kapcsolódó intézmény, amely tevékenysége során nem fogadhat el utasításokat más hatóságtól.

Az ombudsman feladata, hogy a természetes és jogi személyektől az őket érintő, állam és a helyi önkormányzatok, valamint az állam és a helyi önkormányzatok felügyeletével működő közintézmények működésével kapcsolatos ügyekben – ide nem értve az ipari, pénzügyi és kereskedelmi tevékenységeiket – érkezett panaszokat elbírálja. E körben az ombudsmanhoz olyan panaszok érkezhetnek, amely közvetlenül vagy közvetetten az emberi jogokkal kapcsolatosak.

Bármely olyan természetes vagy magánjogi személy, akinek megítélése szerint egy őt érintő ügyben az előbb felsorolt hatóság nem a hatáskörének megfelelően járt el, vagy pedig hatályos egyezményt, törvényt vagy rendelkezést sértett, egyedi írásbeli panaszában vagy az ombudsmani titkárságon előadott szóbeli nyilatkozatában kérheti, hogy az ügyet utalják az ombudsman elé.

Panasznak csak akkor lehet helye, ha az ügy megoldása érdekében szükséges megfelelő adminisztatív lépéseket az érintett szervnél már megtették.

Az ombudsman elé terjesztett panasznak a más eljárások – különösen a hatáskörrel rendelkező bíróságok előtt indított eljárások – tekintetében meghatározott határidőre nincsen halasztó hatálya.

Az ombudsman bírósági eljárásba nem avatkozhat be, és nem kifogásolhatja a bíróság döntését. Azonban ha a jogerős határozat végrehajtására nem kerül sor, az ombudsman elrendelheti, hogy az általa meghatározott időn belül az érintett szerv tegyen eleget a határozatban foglaltaknak.

A panasznak kapcsolódnia kell a panaszt előterjesztő személyt érintő meghatározott ügyhöz. A panasz nem vonatkozhat a közigazgatás általános működésére.

Ha az ombudsman álláspontja szerint a panasz megalapozott, tanácsot ad a panaszosnak és a hatóságnak, és olyan ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó szolgáltatás és a panaszos tekintetében, amely álláspontja szerint lehetővé teszi a panasz békés rendezését. Az ajánlásaiban javaslatokat fogalmaz meg a szolgáltatás működési módjának javítására.

Ha az ombudsman megítélése szerint a hozzá benyújtott panasz alapján a kifogásolt határozat végrehajtása igazságtalansághoz vezet, a szóban forgó szolgáltatással kapcsolatban – a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szabályoknak megfelelően – bármilyen olyan döntést javasolhat, amely lehetővé teszi a panaszos helyzetének méltányos elbírálását, és bármilyen olyan módosítást javasolhat, amely álláspontja szerint a döntés alapjául szolgáló jogszabályokat vagy egyéb szabályokat illetően szükséges.

Az ombudsmannak azon döntése, amelynek értelmében a panasz alapján nem jár el, bíróság előtt nem fellebbezhető meg.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel.: +352 26270101
Fax: +352 26270102

Honlap: http://www.ombudsman.lu/
Email: info@ombudsman.lu

Különleges emberi jogi szervek

Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság (Commission consultative des droits de l'Homme)

Az Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság (CCDH) olyan kormányzati tanácsadó szerv, amely a Luxemburgi Nagyhercegségben az emberi jogok előmozdításáért és védelméért felel. Ezen céljának fényében olyan véleményeket, tanulmányokat, állásfoglalásokat és ajánlásokat fogalmaz meg a kormány részére, amelyeket teljesen függetlenül készít valamennyi, a Luxemburgi Nagyhercegségben felmerülő általános fontosságú emberi jogi kérdés tekintetében. Véleményeiben felhívja a kormány figyelmét azokra az intézkedésekre, amelyek álláspontja szerint elősegítik az emberi jogok védelmét és érvényesülését. A miniszterelnök terjeszti a parlament elé a Bizottság véleményeit, tanulmányait, állásfoglalásait és ajánlásait.

A Bizottság egy tisztán tanácsadó kormányzati szerv döntéshozatali hatáskör nélkül.

A CCDH nem rendelkezik hatáskörrel egyedi ügyek elbírálására.

Tevékenysége során a CCDH:

 • a hatáskörébe tartozó valamennyi ügyet szabadon megvizsgál tekintet nélkül arra, hogy azt a kormány terjesztette elő vagy pedig a Bizottság maga kezdeményezte valamely tagjának, bármely személynek vagy szervezetnek a javaslata alapján,
 • meghallgatja a magánszemélyeket, valamint a hatáskörébe tartozó helyzetek értékeléséhez szükséges bármilyen kapcsolódó információt vagy dokumentációt átveszi;
 • közvetlenül vagy a sajtó útján megszólítja a nyilvánosságot ,különösen véleményeinek és ajánlásainak népszerűsítése érdekében;
 • párbeszédet folytat más – bírósági és bíróságon kívüli – szervekkel, aminek célja az emberi jogok érvényesülésének elősegítése és védelme.

Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: +352 26202852
Fax: +352 26202855
Fax: +352 26202855

Honlap: https://ccdh.public.lu/
Email: info@ccdh.public.lu

Gyermekügyi és ifjúsági ombudsman (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher [OKaJu])

Az OKaJu feladatai

A gyermekügyi és ifjúsági ombudsmani tisztség létrehozásáról szóló 2020. április 1-jei törvény szerint az ombudsman:

 1. megvizsgálja a gyermekek jogainak megsértésével kapcsolatos panaszokat; ajánlásokat tesz a bejelentett helyzet orvoslására;
 2. elemzi a meglévő rendszereket, hogy szükség esetén módosításokat javasoljon az illetékes hatóságoknak a gyermekek jogainak hosszú távú, hatékonyabb védelme és előmozdítása érdekében;
 3. jelenti a gyermekek jogainak megsértését az illetékes hatóságoknak;
 4. a gyermekek jogainak gyakorlásával kapcsolatban tanácsot ad a természetes és a jogi személyeknek;
 5. felhívja a gyermekek figyelmét a jogaikra, valamint a nyilvánosság figyelmét a gyermekek jogaira;
 6. véleményt nyilvánít minden olyan törvényjavaslatról, törvénytervezetről és nagyhercegi rendelettervezetről, amely hatással van a gyermekek jogainak védelmére;
 7. a kormány vagy a parlament kérésére a gyermekek jogaival kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilvánít.

Feladataik teljesítése során az OKaJU tagjai nem avatkoznak be folyamatban lévő bírósági eljárásokba.

A gyermekügyi és ifjúsági ombudsmanhoz bármely természetes vagy jogi személy írásbeli vagy szóbeli kérelmet nyújthat be a gyermekek jogainak gyakorlásával kapcsolatos tanácsadásért.

A gyermekügyi és ifjúsági ombudsman válasza a kérelem formájától függően írásbeli vagy szóbeli lehet.

Gyermekügyi és ifjúsági ombudsman

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: +352 26123124
Fax: +352 26123125

Honlap: http://ork.lu/index.php/en/

Egyenlő Bánásmód Központ (Centre pour l'égalité de traitement)

A tevékenységét teljesen függetlenül folytató Egyenlő Bánásmód Központ célja valamennyi ember egyenlő – fajon, etnikai származáson, nemen, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon vagy életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés nélküli – bánásmódjának elősegítése, elemzése és nyomon követése.

Tevékenysége során a Központ különösen:

 • jelentéseket tesz közzé, véleményeket és ajánlásokat bocsát ki, továbbá kutatásokat végez valamennyi, fent említett típusú hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos kérdést illetően;
 • a feladatának elvégzéséhez kapcsolódó tájékoztatókat és dokumentumokat készít és bocsát rendelkezésre;
 • segítséget nyújt azoknak a személyeknek, akik úgy vélik, hogy az egyenlő bánásmódról szóló 2006. november 28-i törvény 1. cikke szerinti hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak velük szemben, melynek kertében tanáccsal és iránymutatással látja el őket a személyhez fűződő jogaikról, a jogszabályokról, az ítélkezési gyakorlatról és arról, hogy hogyan gyakorolhatják a jogaikat.

Azok az egyedi helyzetekkel vagy ügyekkel kapcsolatos információk, amelyek a tevékenységük ellátása során jutnak a tagok tudomására, titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ez a titoktartási kötelezettség nem képezi akadályát annak, hogy a Központ az áldozattal szemben az egyenlő bánásmódról szóló 2006. november 28-i törvény 1. cikke szerint megvalósított hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban tájékoztassa a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságokat.

A Központ tagjai tevékenységük ellátása során nem avatkozhatnak be folyamatban lévő bírósági eljárásokba.

A Központ tagjainak joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjenek bármely, a feladatuk végzéséhet szükséges információról, bizonyítékról vagy dokumentumról, kivéve azokat, amelyek az orvosi titoktartás vagy bármely más szakmai titoktartás körébe tartoznak.

Egyenlő Bánásmód Központ

B.P. 2026
L-1020 Luxemburg

Tel.: +352 26483033
Fax: +352 26483873

Honlap: http://cet.lu/fr/
Email: info@cet.lu

Nemzeti Adatvédelmi Bizottság (Commission nationale pour la protection des données)

A Nemzeti Adatvédelmi Bizottság egy közintézményként létrejött közigazgatási hatóság. Tevékenységét teljesen függetlenül végzi.

A kabinetnek minden évben írásos jelentést készít a tevékenységéről.

A Bizottság feladata, hogy:

 • nyomon kövesse és ellenőrizze a kezelt adat gyűjtésének és felhasználásának jogszerűségét, illetve hogy az adatkezelésért felelős személyeket tájékoztassa a kötelezettségeikről;
 • gondoskodjon arról, hogy az egyének alapvető jogait és szabadságait tiszteletben tartsák, különös tekintettel a magánéletük védelmére, illetve hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az érintettek jogairól;
 • befogadja és megvizsgálja az adatkezelés jogszerűségét ellenőrző panaszokat és kérelmeket;
 • tanácsot adjon a kormánynak – akár annak kérelme alapján, akár hivatalból – az adatkezelés és az információs technológiák fejlődése által az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartására gyakorolt hatásokról; e célból kutatásokat végezhet, valamint felméréseket és szakértői értékeléseket készíthet.

A Bizottság feladata továbbá, hogy biztosítsa az elektronikus hírközlési ágazatban a magánélet védelméről szóló 2005. május 30-án módosított törvény és végrehajtási szabályainak alkalmazását.

Bármely – saját nevében, ügyvéd, vagy meghatalmazott természetes vagy jogi személy útján eljáró személy – kérelmet terjeszthet a Bizottság elé az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása érdekében. Az érintett személyt tájékoztatják a kérelmének elbírálásáról.

Kérelmet különösen olyan személy terjeszthet a Bizottság elé, aki arra az esetre kéri az adatkezelés jogszerűségének megállapítását, amikor a hozzáféréshez való jogát tagadták meg vagy korlátozták.

A Bizottság tájékoztatja az igazsságügyi szerveket minden olyan jogsértésről, amelyről tudomást szerez.

Nemzeti Adatvédelmi Bizottság

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel.: +352 261060-1
Fax: +352 261060-29

Honlap: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nemzeti Befogadási Hivatal (Office national de l'accueil [ONA])

A Nemzeti Befogadási Hivatalt (ONA) a 2019. december 4-i törvény hozta létre. Az új befogadási törvény rendelkezései 2020. január 1-jén léptek hatályba.

Az ONA a külföldiek Luxemburgi Nagyhercegségben történő befogadásáról és integrációjáról szóló, 2008. december 16-i módosított törvény által létrehozott Luxemburgi Befogadási és Integrációs Hivatal (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration [OLAI]) helyébe lép.

Az ONA feladatai a következők:

 1. megszervezi a nemzetközi védelemről és az ideiglenes védelemről szóló, 2015. december 18-i törvényben meghatározott, nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek fogadását;
 2. kezeli a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek, a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosult személyek ideiglenes elhelyezésére fenntartott szálláshelyeket a fent említett 2015. december 18-i törvényben meghatározottak szerint;
 3. együttműködik más szervekkel a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek, a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosult személyek ideiglenes elhelyezésére fenntartott szálláshelyek létrehozásában és fenntartásában;
 4. együttműködik az illetékes hatóságokkal a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek, a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosult személyek ideiglenes elhelyezésére fenntartott szálláshelyek építésének és kialakításának az előmozdítása érdekében.

E feladatok ellátása során az ONA európai és nemzetközi szervekkel működik együtt.

Kivételesen, családi, humanitárius vagy egészségügyi indokokkal kellően alátámasztott esetekben az ONA eseti támogatást nyújthat a személyek szabad mozgásáról és a bevándorlásról szóló, 2008. augusztus 29-i módosított törvény 3. cikkének c) pontjában meghatározott azon harmadik országbeli állampolgároknak, akik nem jogosultak a létező támogatásokra és juttatásokra.

Nemzeti Befogadási Hivatal (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: +352 24785700
Fax: +352 24785720

Honlap: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
Email: info@olai.public.lu

Igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Bírósági információs szolgálat (Service d’accueil et d’information juridique)

Ez a – bíróságokon belül működő – szolgálat a főügyész (procureur général d’Etat) hatáskörébe tartozik. A célja az, hogy magánszemélyek megkereséseire választ adjon, és ellássa őket a jogaik terjedelmével, illetve az e jogok védelmére használható csatornákkal és erőforrásokkal kapcsolatos általános információkkal.

A szolgálat feladata, hogy:

 • magánszemélyek megkereséseire válaszoljon és a megfelelő hatósághoz irányítsa őket, biztosítva számukra a szükséges információt és technikai erőforrásokat;
 • ellássa a magánszemélyeket a felmerült problémákra vonatkozó jogaik terjedelmével, illetve az e jogok védelmére használható csatornákkal és erőforrásokkal kapcsolatos általános információkkal;
 • meghallgassa panaszaikat azokról a nehézségekről, amelyekkel jogaik gyakorlása során szembesültek, illetve javaslatokat fogalmazzon meg számukra az ezek megoldásához.

A szolgálat csak szóban nyújt információt. Írásbeli konzultációt nem biztosít.

Bírósági információs szolgálat – Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg

Tel.: +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Bírósági információs szolgálat – Diekirch

Békebíróság (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tel.: +352 802315

Költségmentesség

Költségmentességben részesülhet a felperes vagy az alperes mind bírósági és bíróságon kívüli eljárások, mind peres és nemperes eljárások tekintetében. A költségmentességre való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező ne rendelkezzen elegendő jövedelemmel, azaz jövedelme ne érje el a társadalmi integrációt szolgáló jövedelmet (revenu d'insertion sociale [REVIS]). A saját, illetve a vele közös háztartásban élő személyek jövedelme és vagyona alapján meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező elégtelen jövedelemmel rendelkezik-e.

A költségmentességet megtagadják, amennyiben az igénylő kérelme nyilvánvalóan elfogadhatatlan, alaptalan, nem megfelelő, vagy amennyiben a felmerült költségek nem állnak arányban annak célkitűzéseivel.

A költségmentességet ugyancsak megtagadják, amennyiben az igénylő harmadik személytől bármilyen jogalapon a költségmentesség által fedezni kívánt költségek megtérítésének igénylésére jogosult.

A költségmentességben részesülő személy ügyvédi képviselere, valamint az ügyhöz szükséges bármely jogászi szakma tagjának segítségre jogosult az eljárások és azok végrehajtása során.

Az ügyvédi kamara elnöke (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) vagy az általa a kamara tanácsának a kérelmező tartózkodási helye szerinti körzetben e célból kijelölt tagja dönt a költségmentesség megadásáról vagy megtagadásáról. Ha a kérelmezőnek nincs luxemburgi tartózkodási helye, az elnök vagy a kamara tanácsának az elnök által e célból kijelölt tagja hoz döntést.

Az elégtelen jövedelemmel rendelkező személyek meghallgatás útján vagy írásban fordulhatnak az elnökhöz.

Ha a rendőrség által őrizetbe vett személy úgy véli, hogy költségmentességre jogosult, és azt kérelmezi, a kérelmezőt a fogva tartása során képviselő ügyvéd nyújtja be a kérelmet az ügyvédi kamara elnökéhez.

Honlaphttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Luxemburg bírósági körzetének

A luxemburgi ügyvédi kamara elnöke
Költségmentességi osztály (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Tel.: +352 467272-1

Diekirch bírósági körzetének

A diekirchi ügyvédi kamara elnöke
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Utolsó frissítés: 25/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.