Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Alapjogok

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Bíróságok

Az alapvető jogokról olyan nemzetközi dokumentumok rendelkeznek, mint az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az ENSZ-egyezmények, illetve a luxemburgi alkotmány, az európai joggal kapcsolatos ügyekben pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája.

Az ezekben a jogi dokumentumokban rögzített alapvető jogok valamennyi nemzeti – büntető, polgári, kereskedelmi vagy közigazgatási – bíróság előtt érvényesíthetők.

Fontos megjegyezni, hogy az alapvető jogok megsértése a nemzeti – akár büntető, akár polgári – bíróság ítéleteivel, vagy pedig a határkörükbe tartozó ügyekben a kereskedelmi vagy közigazgatási bíróságok ítéleteivel szankcionálható.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ombudsman

Ombudsman

Az ombudsman olyan parlamenthez (Chambre des députés) kapcsolódó intézmény, amely tevékenysége során nem fogadhat el utasításokat más hatóságtól.

Az ombudsman feladata, hogy a természetes és jogi személyektől az őket érintő, állam és a helyi önkormányzatok, valamint az állam és a helyi önkormányzatok felügyeletével működő közintézmények működésével kapcsolatos ügyekben – ide nem értve az ipari, pénzügyi és kereskedelmi tevékenységeiket – érkezett panaszokat elbírálja. Ebben a tekintetben az ombudsmanhoz olyan panasszal lehet fordulni, amely közvetlenül vagy közvetetten emberi jogokkal kapcsolatos.

Bármely olyan természetes vagy magánjogi személy, akinek megítélése szerint egy őt érintő ügyben az előbb felsorolt hatóság nem a hatáskörének megfelelően járt el, vagy pedig hatályos egyezményt, törvényt vagy rendelkezést sértett, egyedi írásbeli panaszában vagy az ombudsmani titkárságon előadott szóbeli nyilatkozatában kérheti, hogy az ügyet utalják az ombudsman elé.

Panasznak csak akkor lehet helye, ha az ügy megoldása érdekében szükséges megfelelő adminisztatív lépéseket az érintett szervnél már megtették.

Az ombudsman elé terjesztett panasznak a más eljárások – különösen a hatáskörrel rendelkező bíróságok előtt indított eljárások – tekintetében meghatározott határidőre nincsen halasztó hatálya.

Az ombudsman bírósági eljárásba nem avatkozhat be, és nem kifogásolhatja a bíróság döntését. Amennyiben azonban a (res judicata) jogerős döntés végrehajtására nem kerül sor, az ombudsman elrendelheti, hogy az általa meghatározott időn belül az érintett szerv tegyen eleget a döntésben foglaltaknak.

A panasznak kapcsolódnia kell a panaszt előterjesztő személyt érintő meghatározott ügyhöz. A panasz nem vonatkozhat a közigazgatás általános működésére.

Amennyiben az ombudsman álláspontja szerint a panasz megalapozott, tanácsot ad a panaszosnak és a hatóságnak, és olyan ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó szolgáltatás és a panaszos tekintetében, amely álláspontja szerint lehetővé teszi a panasz békés rendezését. Az ajánlásaiban javaslatokat fogalmaz meg a szolgáltatás működési módjának javítására.

Amennyiben az ombudsman megítélése szerint a neki címzett panasz alapján a kifogásolt döntés végrehajtása igazságtalansághoz vezet, a szóban forgó szolgáltatással kapcsolatban – a vonatkozó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően – bármilyen olyan döntést javasolhat, amely lehetővé teszi a panaszos helyzetének méltányos elbírálását, és bármilyen olyan módosítást javasolhat, amely álláspontja szerint a döntés alapjául szolgáló jogszabályokat vagy szabályzatokat illetően szükséges.

Az ombudsmannak azon döntése, amelynek értelmében a panasz alapján nem jár el, bíróság előtt nem fellebbezhető meg.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 27 01 01
Fax: (+352) 26 27 01 02
Fax.:

Honlap: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu

Különleges emberi jogi szervek

Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság (Commission consultative des droits de l'Homme)

Az Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság (CCDH) egy olyan kormányzati tanácsadó szerv, amely a Luxemburgi Nagyhercegségben az emberi jogok érvényesülése elősegítésének és védelmének feladatát látja el. Ezen céljának fényében olyan véleményeket, tanulmányokat, állásfoglalásokat és ajánlásokat fogalmaz meg a kormány részére, amelyeket teljesen függetlenül készít valamennyi, a Luxemburgi Nagyhercegségben felmerülő általános fontosságú emberi jogi kérdés tekintetében. Véleményeiben felhívja a kormány figyelmét azokra az intézkedésekre, amelyek álláspontja szerint elősegítik az emberi jogok védelmét és érvényesülését. A miniszterelnök terjeszti a parlament elé a Bizottság véleményeit, tanulmányait, állásfoglalásait és ajánlásait.

A Bizottság egy tisztán tanácsadó kormányzati szerv döntéshozatali hatáskör nélkül.

A CCDH nem rendelkezik hatáskörrel egyedi ügyek elbírálására.

Tevékenysége során a CCDH:

 • a hatáskörébe tartozó valamennyi ügyet szabadon megvizsgál tekintet nélkül arra, hogy azt a kormány terjesztette elő vagy pedig a Bizottság maga kezdeményezte valamely tagjának, bármely személynek vagy szervezetnek a javaslata alapján,
 • meghallgatja a magánszemélyeket, valamint a hatáskörébe tartozó helyzetek értékeléséhez szükséges bármilyen kapcsolódó információt vagy dokumentációt átveszi;
 • közvetlenül vagy a sajtó útján megszólítja a nyilvánosságot ,különösen véleményeinek és ajánlásainak népszerűsítése érdekében;
 • párbeszédet folytat más – bírósági és bíróságon kívüli – szervekkel, aminek célja az emberi jogok érvényesülésének elősegítése és védelme.

Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 20 28 52
Fax.: (+352) 26 20 28 55
Fax.:

Honlap: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu

Gyermekjogi Bizottság (Comité luxembourgeois des droits de l’enfant), amely Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK) néven ismert

Az ORK tagjai teljesen semlegesen és függetlenül árnak el feladataik teljesítése során.

Feldatakörében az ORK különösen:

 • elemzi a gyermekjogok védelmének és érvényesülésének elősegítésére létrehozott mechanizmusokat annak érdekében, hogy szükség esetén az érintett hatóságok számára ajánlásokat fogalmazzon meg;
 • a gyermekjogi törvényekre, rendeletekre, illetve jogszabálytervezetekre vonatkozóan véleményeket fogalmaz meg;
 • információt nyújt a gyermekek helyzetére vonatkozóan és gondoskodik a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásáról: évente jelentést készít a kormánynak és a parlamentnek a gyermekek jogairól és saját tevékenységéről;
 • elősegít a gyermekek szólásszabadságának fejlesztését és az aktív részvételüket az őket érintő ügyekben;
 • megvizsgálja azokat a helyzeteket, amelyekben a gyermekek jogait nem tartották tiszteletben, és ezeknek a helyzeteknek a javítására ajánlásokat fogalmaz meg;
 • fogadja a gyermekjogi jogsértésekkel kapcsolatos információkat és panaszokat, illetve ennek érdekében az általa meghatározandó rendelkezések alapján meghallgatja a gyermekeket, akiknek a meghallgatását kérik;
 • ajánlásokat és tanácsokat fogalmaz meg az információk, panaszok vagy az általa kivizsgált egyedi ügyek alapján annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermekek jogainak és érdekeinek hatékonyabb védelmét.

A tevékenysége keretében szerzett, egyedi helyzetekre vagy ügyekre vonatkozó információ titoktartási kötelezettség alá tartozik. Ez a titoktartási kötelezettség nem akadályozza meg az ORK-t abban, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke sérelmének megelőzése érdekében információkat nyújtson a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

Az ORK tagjai tevékenységük során nem avatkoznak be folyamatban lévő bírósági eljárásokba.

Tevékenységük keretei, illetve a jogszabályok és szabályzatok által meghatározott korlátok között az ORK tagjai szabadon beléphetnek a gyermekek elszállásolással történő vagy elszállásolás nélküli befogadását végző, illetve gyermekek részére konzultációs, segítségnyújtási, tanácsadási, oktatási vagy szabadidős tevékenységet folytató valamennyi köz- illetve magánszerv helyiségeibe.

Az ORK tagjainak joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjenek bármilyen információról, bizonyítékról vagy dokumentumról, kivéve azokat, amelyek az orvosi titoktartás vagy bármely más szakmai titoktartás körébe tartoznak.

Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 123 124
Fax: (+352) 26 123 125

Honlap: http://ork.lu/index.php/en/

Egyenlő Bánásmód Központ (Centre pour l'égalité de traitement)

A tevékenységét teljesen függetlenül folytató Egyenlő Bánásmód Központ célja valamennyi ember egyenlő – fajon, etnikai származáson, nemen, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon vagy életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés nélküli – bánásmódjának elősegítése, elemzése és nyomon követése.

Tevékenysége során a Központ különösen:

 • jelentéseket tesz közzé, véleményeket és ajánlásokat bocsát ki, továbbá kutatásokat végez valamennyi, fent említett típusú hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos kérdést illetően;
 • a feladatának elvégzéséhez kapcsolódó információkat és dokumentumokat készít és bocsát rendelkezésre;
 • segítséget nyújt azoknak a személyeknek, akik az egyenlő bánásmódról szóló 2006. november 28-i törvény 1. cikke szerinti hátrányos megkülönböztetés elszenvedőinek érzik magukat, azáltal, hogy alanyi jogaikról, a jogszabályokról, az esetjogról és a jogérvényesítési módszerekről tanáccsal és iránymutatással látja el őket.

Azok az egyedi helyzetekkel vagy ügyekkel kapcsolatos információk, amelyek a tevékenységük ellátása során jutnak a tagok tudomására, titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ez a titoktartási kötelezettség nem akadályozza a Központot abban, hogy a hatáskörrel rendelkező bíróságokat tájékoztassa az egyenlő bánásmódról szóló 2006. november 28-i törvény 1. cikke szerinti áldozatokkal szembeni hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos információkról.

A Központ tagjai tevékenységük ellátása során nem avatkozhatnak be folyamatban lévő bírósági eljárásokba.

A Központ tagjainak joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjenek bármely, a feladatuk végzéséhet szükséges információról, bizonyítékról vagy dokumentumról, kivéve azokat, amelyek az orvosi titoktartás vagy bármely más szakmai titoktartás körébe tartoznak.

Egyenlő Bánásmód Központ

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 48 30 33
Fax: (+352) 26 48 38 73
Fax.:

Honlap: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Nemzeti Adatvédelmi Bizottság (Commission nationale pour la protection des données)

A Nemzeti Adatvédelmi Bizottság egy közintézményként létrejött közigazgatási hatóság. Tevékenységét teljesen függetlenül végzi.

A kabinetnek minden évben írásos jelentést készít a tevékenységéről.

A Bizottság feladata, hogy:

 • nyomon kövesse és ellenőrizze a kezelt adat gyűjtésének és felhasználásának jogszerűségét, illetve hogy az adatkezelésért felelős személyeket tájékoztassa a kötelezettségeikről;
 • gondoskodjon arról, hogy az egyének alapvető jogait és szabadságait tiszteletben tartsák, különös tekintettel a magánéletük védelmére, illetve hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az érintettek jogairól;
 • befogadja és megvizsgálja az adatkezelés jogszerűségét ellenőrző panaszokat és kérelmeket;
 • tanácsot ad kormánynak – akár annak kérelme alapján, akár hivatalból – az adatfeldolgozás és információtechnológiai fejlődés alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartására gyakorolt következményeiről, illetve e célból kutatásokat, felméréseket és szakértői értékeléseket készíthet.

A Bizottság feladata továbbá, hogy biztosítsa az elektronikus hírközlési ágazatban a magánélet védelméről szóló 2005. május 30-án módosított törvény és végrehajtási szabályainak alkalmazását.

Bármely – saját nevében, ügyvéd, vagy meghatalmazott természetes vagy jogi személy útján eljáró személy – kérelmet terjeszthet a Bizottság elé az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása érdekében. Az érintett személyt tájékoztatják a kérelmének elbírálásáról.

Kérelmet különösen olyan személy terjeszthet a Bizottság elé, aki arra az esetre kéri az adatkezelés jogszerűségének megállapítását, amikor a hozzáféréshez való jogát tagadták meg vagy korlátozták.

A Bizottság tájékoztatja az igazsságügyi szerveket minden olyan jogsértésről, amelyről tudomást szerez.

Nemzeti Adatvédelmi Bizottság

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Telefon: (+352) 26 10 60 -1
Fax.: (+352) 26 10 60 - 29

Honlap: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Luxemburgi Bevándorlási és Integrációs Ügynökség (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration [OLAI])

A Luxemburgi Bevándorlási és Integrációs Ügynökség feladata, hogy megszervezze a külföldről érkezők fogadását, illetve hogy a külföldiek számára megkönnyítse az integrációs eljárást azáltal, hogy a helyi hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve végrehajtja és koordinálja a befogadási és integrációs politikákat, amelyeknek alapvető eleme a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Emellett szociális segély nyújt azon külföldiek számára, akik nem jogosultak a fennálló segélyekre vagy támogatásokra, illetve azoknak, akik nemzetközi védelmet keresnek.

Hatáskörén belül az Ügynökség együttműködik az EU-val és a nemzetközi szervezetekkel, valamint a külföldiek származási országai szerinti szervekkel.

Az Ügynökség feladata, hogy a Tárcaközi Integrációs Bizottsággal folytatott konzultáció alapján többéves, nemzeti integrációs és hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos akciótervet készítsen, meghatározva a beavatkozásának fő stratégiai területeit, illetve a folyamatban lévő és jövőbeli politikai intézkedéseket.

Az akcióterv tervezetét a miniszter terjeszti jóváhagyásra a kormány elé.

A kormány bemutatja globális stratégiáját és meghatározza az integrációs és hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos célintézkedéseket.

Luxemburgi Bevándorlási és Integrációs Ügynökség (OLAI)

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Telefon: (+352) 247-85700

Honlap: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: info@olai.public.lu

Igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Bírósági információs szolgálat (Service d’accueil et d’information juridique)

Ez a – bíróságokon belül működő – szolgálat az állami főügyész (procureur général d’Etat) alá tartozik. A célja az, hogy magánszemélyek megkereséseire választ adjon, és ellássa őket a jogaik terjedelmével, illetve az e jogok védelmére használható csatornákkal és erőforrásokkal kapcsolatos általános információkkal.

A szolgálat feladata, hogy:

 • magánszemélyek megkereséseire válaszoljon és a megfelelő hatósághoz irányítsa őket, biztosítva számukra a szükséges információt és technikai erőforrásokat;
 • ellássa a magánszemélyeket a felmerült problémákra vonatkozó jogaik terjedelmével, illetve az e jogok védelmére használható csatornákkal és erőforrásokkal kapcsolatos általános információkkal;
 • meghallgassa panaszaikat azokról a nehézségekről, amelyekkel jogaik gyakorlása során szembesültek, illetve javaslatokat fogalmazzon meg számukra az ezek megoldásához.

A szolgálat csak szóban nyújt információt. Írásbeli konzultációt nem biztosít.

Bírósági információs szolgálat - Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Telefon: (+352) 22 18 46

Bírósági információs szolgálat - Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Telefon: (+352) 80 23 15

Bírósági információs szolgálat - Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Telefon: (+352) 54 15 52

Költségmentesség

Költségmentességben részesülhet a felperes vagy az alperes mind bírósági és bíróságon kívüli eljárások, mind peres és nemperes eljárások tekintetében. Annak érdekében, hogy az igénylő költségmentességben részesüljön, az szükséges, hogy elégtelen, azaz a garantált minimálbérnek (revenu minimum garanti [RMG]) megfelelő jövedelemmel rendelkezzen. A saját, illetve a vele közös háztartásban élő személyek jövedelme és vagyona alapján meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező elégtelen jövedelemmel rendelkezik-e.

A költségmentességet megtagadják, amennyiben az igénylő kérelme nyilvánvalóan elfogadhatatlan, alaptalan, nem megfelelő, vagy amennyiben a felmerült költségek nem állnak arányban annak célkitűzéseivel.

A költségmentességet ugyancsak megtagadják, amennyiben az igénylő harmadik személytől bármilyen jogalapon a költségmentesség által fedezni kívánt költségek megtérítésének igénylésére jogosult.

A költségmentességben részesülő személy ügyvédi képviselere, valamint az ügyhöz szükséges bármely jogászi szakma tagjának segítségre jogosult az eljárások és azok végrehajtása során.

A kamara elnöke (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) vagy általa a kamara tanácsának (Conseil de l’ordre) az igénylő tartózkodási helye szerinti körzetbe kijelölt tagja dönt a költségmentesség biztosításáról vagy megtagadásáról. Amennyiben az igénylő tartózkodási hellyel nem rendelkezik, az elnök vagy az általa a kamara tanácsába erre a célra kijelölt tag dönt.

Az elégtelen jövedelemmel rendelkezők az elnökhöz vagy annak fogadóideje alatt, vagy pedig írásban fordulhatnak.

Amennyiben a rendőrség által fogva tartott személy állítása szerint költségmentességre jogosult és azt kérelmezi, őt a fogvatartása alatt képviselő ügyvéd továbbítja a kérelmet az elnökhöz.

Honlap:http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luxemburg bírósági körzetének

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Diekirch bírósági körzetének

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Utolsó frissítés: 29/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.