Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

Nemzeti bíróságok

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb

Nemzeti bíróságok

Cím

First Hall Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
Constitutional Court
Courts of Justice
Republic Street,
Valletta
Málta

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

Bárki, aki azt állítja, hogy rá vonatkozóan az Alkotmány 33–45. cikkének (alapvető emberi jogok) bármely rendelkezését megsértették, megsértik, vagy várhatóan meg fogják sérteni, illetve a máltai polgári bíróság első kollégiuma által az ilyet állító személy ügyében kijelölt személy, az ugyanezen tárgykört érintő, a jogszabályok értelmében megindítható más eljárást nem érintve jogorvoslatért fordulhat a polgári bíróság első kollégiumához.

Csak a jogi értelemben közvetlenül érintett személy nyújthat be emberi jogi keresetet. Ez alapvető előírás.

Fontos kiemelni, hogy az adott személynek először ki kell merítenie minden rendelkezésre álló jogorvoslatot, vagyis a jogsértés orvoslásának egyéb megfelelő eszközeit, mielőtt jogorvoslat iránti keresetet nyújtana be az alkotmányossági hatáskörében eljáró polgári bíróság első kollégiumához.

Ennélfogva, ha valaki úgy véli, hogy alapvető emberi jogait megsértették, először ki kell merítenie a rendelkezésre álló jogorvoslatokat. Amennyiben ez az első lehetőség nem jár sikerrel, az adott személy keresetet indíthat az alkotmányossági hatáskörében eljáró polgári bíróság első kollégiuma előtt. A polgári bíróság első kollégiuma ítéletének meghozatalát követően mindkét fel fellebbezést nyújthat be az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság tehát másodfokú bíróság. Az adott személy csak akkor fordulhat a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, ha pervesztes lesz az Alkotmánybíróság előtt, vagy nem ért egyet, illetve nem elégedett az Alkotmánybíróság ítéletével.

A kérelmek benyújtását követő eljárás rövid leírása

Amikor a törvényszék (Magistrate’s Court) eljárásában alkotmányossági kérdés merül fel, a törvényszék megvizsgálja, hogy a kérdés felvetése nem felesleges vagy zaklató jellegű-e. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a kérdés felvetése felesleges vagy zaklató jellegű, e határozatával szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben viszont a kérdés felvetését nem ítéli feleslegesnek vagy zaklató jellegűnek, a törvényszék a kérdést az alkotmányossági hatáskörében eljáró polgári bíróság első kollégiuma elé terjeszti. Amennyiben az adott személy úgy véli, hogy az alkotmányossági hatáskörében eljáró polgári bíróság első kollégiuma ítélete sérti őt, joga van fellebbezni az Alkotmánybírósághoz, majd az Alkotmánybíróság ítéletét követően az ügyet visszautalják a törvényszék elé.

A polgári bíróság első kollégiumához benyújtott kérelmekben röviden és egyértelműen ismertetni kell a panasz alapjául szolgáló tényállást, és meg kell jelölni az Alkotmány azon rendelkezését vagy rendelkezéseit, amelyeket állítólagosan megsértettek, megsértenek, vagy várhatóan meg fognak sérteni.

A kérelemben emellett meg kell jelölni a kérelmező által kért jogorvoslatot, azzal, hogy amennyiben a kérelemnek helyt adnak, a bíróság jogosult bármilyen más, a hatáskörébe tartozó jogorvoslatot biztosítani, amelyet inkább megfelelőnek ítél.

Fellebbezési eljárás

A polgári bíróság első kollégiuma elé terjesztett ügyekben a kérelmet haladéktalanul kézbesítik az alperesnek, és a bíróság a kérelem benyújtását, illetve az alperes határidőn belül benyújtott válaszának benyújtását, ilyen válasz hiányában a határidő leteltét követő nyolc munkanapon belül kitűzi a tárgyalást.

A fellebbezési kérelmet a fellebbezéssel érintett határozat meghozatalától számított nyolc munkanapon belül kell benyújtani, az alperes pedig a kézbesítéstől számított hat munkanapon belül nyújthat be írásbeli választ.

Az Alkotmánybíróság előtt fellebbezéssel megtámadható határozatot meghozó bíróság sürgős esetekben a felek bármelyikének közvetlenül a határozat meghozatalát követően benyújtott, vagy akár szóban előadott kérelmére lerövidítheti a fellebbezési vagy a válaszadási határidőt. Amennyiben ilyen kérelmet a felek egyike sem fogalmazott meg közvetlenül az ítélet meghozatalát követően, bármelyik fél írásban nyújthat be ilyen kérelmet, amelyről a határozatot hozó bíróság, szükség esetén a felek rövid meghallgatását követően a megfelelő végzéssel határoz.

Amennyiben az ügy tárgyalását kitűzték, a bíróság biztosítja, hogy a megfelelő és gondos igazságszolgáltatás követelményével összhangban az ügy tárgyalására és eldöntésére gyorsan sor kerüljön, az ügy tárgyalásait pedig egymást követő napokon, illetve, ha ez nem lehetséges, egymáshoz közeli időpontokban kell megtartani.

Az Alkotmány, illetve az Európai Egyezményről szóló törvény alapján zajló ügyek, valamint a sürgős tárgyalást igénylő ügyek tárgyalását szükség esetén délutánra kell kitűzni, annak érdekében, hogy ne zavarják meg a bíróság előzetesen kialakított munkarendjét, és azokat az ügy tárgyalásának berekesztéséig és az ítélethozatalig egymást követő napokon kell tárgyalni.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

1987 óta Máltán bárki, aki a polgári bíróság első kollégiuma és az Alkotmánybíróság eljárását követően nem ért egyet, illetve nem elégedett az Alkotmánybíróság ítéletével, jogosult az ügyet a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjeszteni.

Míg az Alkotmánybírósághoz mind az adott személy, mind a kormány fellebbezhet, addig az ügy Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjesztésére csak az adott személy jogosult (az egyéni kérelemhez való jog). Ennek megfelelően a kormány nem jogosult arra, hogy az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjessze.

Ombudsman

Cím

Office of the Ombudsman
11, St Paul’s Street,
Valletta VLT 1210
Málta

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

A parlamenti ombudsman intézménye az egyén jogainak védelmére, valamint a közhatalom gyakorlásával megbízottak jogi felügyeletére vonatkozó elgondoláson alapul. Fontos eszköznek bizonyult a közigazgatás működésére vonatkozó szabályok fejlesztésében, valamint az egységes és megfelelő jogalkalmazás kialakításában. Mivel az ombudsman a parlament tisztségviselője, azáltal támogatja a parlamenti munkát, hogy figyelemmel kíséri a közigazgatás működését. Ilyen módon az ombudsman intézménye erősíti a parlament intézményét, valamint erősíti azt a demokratikus folyamatot, amelynek keretében a parlament ellenőrzi a közigazgatást.

Az ombudsman megvizsgálja azon polgárok panaszait, akik úgy vélik, hogy a végrehajtó hatalommal való szándékos vagy nem szándékos visszaélés, vagy az érintett hatóságok helytelen, ésszerűtlen vagy nem megfelelő magatartása következtében előállt hivatali visszásságok eredményeként megsértették gazdasági, szociális és kulturális jogaikat.

Az ilyen kérelmek a következőkre terjednek ki:

 • A döntések meghozatalának, a levelek megválaszolásának, valamint a polgárok jogai és jogosultságai biztosításának aránytalan és elkerülhető késedelme;
 • A szabályok és eljárások méltánytalan alkalmazása, valamint a helyes eljárások be nem tartása;
 • Olyan közigazgatási fellépés és gyakorlatok, amelyek nem állnak összhangban azzal, ahogy a hatóságok a múltban hasonló körülmények között eljártak;
 • A polgárokat közvetlenül érintő információkhoz való hozzáférés megtagadása, valamint az ésszerű tájékoztatás megtagadása;
 • Azonos helyzetben lévő polgárokkal szemben alkalmazott eltérő bánásmód;
 • A köztisztviselők részéről a polgárokkal szemben tanúsított udvariatlan viselkedés;
 • A polgárok ügyeinek kezelése során elkövetett hibák;
 • A szabályok és eljárások olyan merev és rugalmatlan alkalmazása, amely méltánytalansághoz vezet;
 • Az emberek tájékoztatásának elmulasztása esetleges fellebbezési jogukról, illetve arról, hogy hogyan fellebbezhetnek az érdekeiket esetlegesen sértő határozatokkal szemben;
 • Az állami szerv által a polgároknak okozott kár jóvátételének elmulasztása, illetve az arra való nyitottság hiánya, hogy megfelelő orvoslást nyújtsanak – mint bocsánatkérés, magyarázat és ex gratia juttatások biztosítása vonatkozó jogszabályi rendelkezések hiányában is;
 • A hatóságok azon kötelezettsége betartásának elmulasztása, hogy indokolják eljárásukat és döntéseiket azok számára, akiket azok közvetlenül érintenek;
 • A tisztességes és független eljárás elmulasztása, valamint az elfogultságtól, előítélettől és a bármilyen alapú kedvezményes elbánástól való tartózkodás elmulasztása.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása

A panasz beérkezését követően az ombudsman először megállapítja, hogy a panasz elfogadható-e. Amennyiben a panasz elfogadhatatlan, a panaszost tájékoztatják arról, hogy az ombudsman nem fogja megvizsgálni az ügyet. Másfelől, ha a panasz elfogadható, vizsgálatot folytatnak az ügyben annak megállapítása érdekében, hogy valóban közigazgatási visszásságra került-e sor.

A Hivatalhoz érkező panaszokat 48 órán belül visszaigazolják, és tájékoztatják a panaszosokat az ombudsmant az ügy kezelésében segítő vizsgáló személyéről, aki konzultáció érdekében kész találkozni a panaszosokkal. A visszaigazolás emellett tájékoztatást tartalmaz a panasz feldolgozása érdekében hozandó intézkedésekről.

A panasz kivizsgálásának átlagos ideje 50-60 munkanap.

Az elfogadható esetekben az ombudsman először a tényállás megállapítása érdekében megvizsgálja azokat a körülményeket, amelyek a panasz alapjául szolgálnak.

Az ombudsman vizsgálati szándékáról tájékoztatja az érintett szervezeti egység vezetőjét, illetve az ügytől függően az érintett szervezet vezető tisztségviselőjét, vagy az érintett helyi képviselőtestület polgármesterét.

Az ombudsman belátása szerint bárkit meghallgathat, vagy bárkitől kérhet tájékoztatást, és belátása szerint bármilyen vizsgálatot végezhet. Az ombudsman jogosult tanúkat idézni, felvenni a tanú vagy a vizsgálattal érintett bármely személy eskü alatt tett vallomását, valamint kötelezni őket, hogy szolgáltassanak bizonyítékot.

Amennyiben bármely, bizonyíték szolgáltatására felhívott személy megfelelő indok nélkül megtagadja, hogy legjobb tudása szerint választ adjon az ombudsman által feltett kérdésekre, vagy megtagadja a kért dokumentumok átadását, bűncselekményt követ el. Ugyanakkor az ombudsman eljárásban bizonyítékot szolgáltató személy nem kötelezhető válaszadásra olyan kérdésekben, amelynek eredményeként büntetőeljárás alá vonható lenne. A tanúk ugyanolyan mentességekre jogosultak, mint a bíróság előtt vallomást tévő tanúk.

Szervezeti egységre, szervezetre, vagy helyi képviselőtestületre vonatkozó vizsgálat esetén az ombudsman a vizsgálat alatt vagy az után bármikor konzultációt folytathat miniszterrel, a szervezeti egység vezetőjével, a szervezet vezetőjével, polgármesterrel, és bármely más személlyel, akinek részére a vizsgálat tárgyát képező ajánlást tett.

Ha a vizsgálat alatt, vagy azt követően az ombudsman úgy véli, hogy érdemi bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy bármely szervezeti egység, szervezet vagy helyi képviselőtestület tisztségviselője vagy alkalmazottja súlyos kötelezettségszegést vagy mulasztást követett el, az ügyet a megfelelő hatóság elé utalja, beleértve a rendőrséget is.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

A vizsgálat alapján az ombudsman kialakítja független véleményét arról, hogy a vizsgált cselekmény vagy határozat:

 • jogellenesnek tűnik-e
 • ésszerűtlen, igazságtalan, önkényes vagy indokolatlanul megkülönböztető-e
 • összhangban állt-e olyan jogszabállyal vagy gyakorlattal, amely ésszerűtlen, igazságtalan, önkényes vagy indokolatlanul megkülönböztető, vagy az lehet
 • részben vagy egészben jogi vagy ténybeli tévedésen alapul-e
 • megalapozatlan-e

Amennyiben az ombudsman úgy véli:-

 • hogy az ügyet a megfelelő hatóság elé kell terjeszteni további vizsgálat céljából, vagy
 • a mulasztást orvosolni kell, vagy
 • a határozatot hatályon kívül kell helyezni, vagy meg kell változtatni, vagy
 • bármely gyakorlatot, amelyen a határozat, ajánlás, aktus vagy mulasztás alapult, meg kell változtatni, vagy
 • bármely jogszabályt, amelyen a határozat, ajánlás, aktus vagy mulasztás alapult, felül kell vizsgálni, vagy
 • a határozatot indokolással kellett volna ellátni, vagy
 • bármely más lépést kell tenni,

az ombudsman véleményét és annak indokolását közli a megfelelő szervezeti egységgel, szervezettel vagy helyi képviselőtestülettel, és belátása szerint bármilyen ajánlást tehet. Ilyen esetekben kérheti a szervezeti egységtől, szervezettő vagy helyi képviselőtestülettől, hogy meghatározott időn belül értesítse az ajánlásai teljesítése érdekében tervezett lépésekről. Az ombudsman vizsgálat esetén emellett jelentéséről vagy ajánlásáról másolatot küld az érintett miniszternek, valamint helyi képviselőtestületre vonatkozó ügy esetében a polgármesternek.

Ha a jelentést követő ésszerű időn belül nem kerül sor intézkedésre, az ombudsman mérlegelési jogkörében, a szervezeti egység, szervezet vagy képviselőtestület által tett észrevételek megvizsgálása után (ha tettek ilyet), a jelentés vagy ajánlások másolatát megküldheti a miniszterelnöknek, és ezt követően belátása szerinti jelentést tehet az ügyről a képviselőháznak.

Az eljárási jogosultság hiányára való hivatkozás kivételével az ombudsman eljárása vagy ajánlása bíróság előtt nem támadható meg.

Az ombudsman általában saját kezdeményezésére jogosult vizsgálatot folytatni és véleményt adni, nincs szükség panaszra ahhoz, hogy egy adott kérdést vagy ügyet megvizsgáljon. Az ombudsman emellett jogosult ajánlásokat tenni a közigazgatás és a jogalkotó számára. Arra is jogosult, hogy ajánlást tegyen a közigazgatásnak arra, hogy változtassa meg azt a gyakorlatot, ahogy egyes ügyeket kezel, valamint a jogszabály módosítására is ajánlást tehet. Ugyanakkor az ombudsman döntése nem kötelező. Az ombudsman döntése jelentős morális és politikai súllyal bír, abban az értelemben, hogy egy független és tisztelettel övezett intézmény tesz javaslatot arra, hogy egy adott gyakorlattal hagyjanak fel vagy egy adott jogszabályt módosítsanak. Ennélfogva az ombudsman határozata végrehajtásának kikényszerítése érdekében nem lehet pert indítani vagy bírósági végzés kiadását kérni.

Szakosodott emberi jogi szervek

 • Gyermekjogi ombudsman

Gyermekügyi biztos

Cím

Commissioner for Children
Centru Hidma Socjali
469, St Joseph High Rd,
Santa Venera SVR 1012
Málta

Az intézményen belül a kérelmeket fogadó szervezeti egység/szerv, ha releváns

Appogg Ügynökség

Az Ügynökség olyan minőségi szolgáltatást nyújt, amely védelmet biztosít a veszélyeztetett helyzetben lévő 18 év alatti gyermekek és serdülők számára, akiket bántalmaztak és/vagy elhanyagoltak, vagy fennáll a veszélye, hogy bántalmazzák és/vagy elhanyagolják őket.

A Gyermekvédelmi Szolgálat vizsgálja meg a lakosság, illetve a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek részéről érkező bejelentéseket, ha azokban olyan állítás szerepel, hogy a gyermek súlyos károsodást okozó fizikai, szexuális, érzelmi bántalmazás és/vagy elhanyagolás áldozata, vagy fennáll ennek a veszélye.

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

A családokkal kapcsolatos panaszok között szerepeltek válásokkal és a gyermekek felügyeletével kapcsolatos ügyek. Az ilyen eljárásokban ritkán hallgatják meg a gyermekeket. Figyelemmel arra, hogy a bíróság döntése alapvető hatással lesz a gyermek életére, létfontosságú, hogy a gyermek álláspontját megfelelően vegyék figyelembe.

Az oktatásra vonatkozó panaszok között szerepelnek az iskolák közelében található veszélyes építkezési munkagépek, valamint az iskolai szállításra használt egyes minibuszok állapota.

A bírósági ítéletekre vonatkozó panaszok a gyermektartásra és felügyeltre vonatkozó ügyekben, amelyekben a szülők gyakran kifogásolnak olyan bírósági határozatokat, amelyek szerintük részrehajlóak vagy hátrányos következménnyel járnak a gyermekre nézve.

A gyermekek klubokba való belépésére vonatkozó panaszok, amelyek szerint a klubok kihasználják a gyermekeket, nem biztosítva számukra a lehetőségeket, hogy előnyre tegyenek szert a sportból, illetve részt vegyenek abban. A pályák romló állapotára vonatkozó panaszok, amelyek a helyet használó gyermekek biztonságát érintik.

Bántalmazásra vonatkozó panaszok.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása

A biztos írásbeli kérelemre vagy saját kezdeményezésére vizsgálatot folytathat bármilyen, a feladatának ellátásával összefüggő célból. Ugyanakkor a biztos nem folytat vizsgálatot a gyermek és szülei, vagy gyámjai közötti konkrét egyedi konfliktusok kapcsán, beleértve a szülői felügyelet gyakorlását, vagy egyéb olyan kérdést, amely a bíróságok hatáskörébe tartozik, és az ilyen esetekben a biztos tájékoztatja a panaszost az elutasítás indokáról.

Amikor határozatot hoz egy panasz kivizsgálásáról, a biztos értesíti a panaszost e határozatról, valamint értesít minden érintett szervezeti egységet, ügynökséget vagy jogalanyt arról, hogy vizsgálatot kíván folytatni.

A biztos olyan tanácsot is adhat a panaszosnak, hogy vegyen igénybe minden közigazgatási vagy bírói jogorvoslatot.

A vizsgálat céljából a biztos a vizsgálat szempontjából releváns dokumentumok vagy információk birtokában álló személyeket felhívhatja arra, hogy nyújtsák be ezeket a dokumentumokat, illetve írásban ismertessék az információt, és/vagy meghatározott időben és helyen jelenjenek meg, és eskü alatt adjanak át információkat.

A biztos tanúkat idézhet meg, és joga van eskü alatti vallomást felvenni minden, a vizsgálattal érintett személytől, továbbá arra kötelezetheti őket, hogy adják át neki a releváns információkat. Ettől függetlenül senki sem kényszeríthető olyan információk átadására vagy dokumentumok szolgáltatására, amelyre bíróság előtt folyó polgári, vagy büntetőeljárásban nem lenne kényszeríthető.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Ha a biztos vizsgálata során azt állapítja meg, hogy egy személy magatartása büntetőjogi jellegű törvényt sért vagy sérthet, a biztos azonnal bejelenti ezt a tényt a legfőbb ügyésznek.

A biztos jelentést készít és tesz közzé minden hivatalos vizsgálat megállapításairól, amelyekben szerepelteti az általa szükségesnek vagy célszerűnek tartott ajánlásokat is.

A biztos ajánlásokat tehet arra, hogy más személyeknek vagy szerveknek mit lenne szükséges vagy célszerű tenniük, és amennyiben szükségesnek tartja, ezeket az ajánlásokat azon személyek személyazonosságának felfedése nélkül közzéteheti, akikre a jelentésben hivatkozik.

Amennyiben a biztos úgy dönt, hogy ajánlásokat tesz, jelentést készít, amelyben kifejti az ajánlások indokait, és a jelentés másolatát megküldi minden olyan személynek vagy szervnek, amelynek az ajánlásokat címezte.

Amennyiben megállapítható, hogy egy adott személy vagy szerv nem felel meg az ENSZ Málta által ratifikált Gyermekek Jogairól szóló Egyezménye rendelkezéseinek, a biztos megfelelőségi megjegyzés formájában ajánlásokat tehet, feltüntetve véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen módon nem felelnek meg az Egyezmény rendelkezéseinek, illetve, hogy mit kell tenni az azoknak való megfelelés érdekében.

Amennyiben szükségesnek tűnik, a biztos gyermekügyi hatásvizsgálatot végezhet minden határozattal vagy szakpolitikai javaslattal kapcsolatban, amely gyermeket érint. A biztos közzé is teheti a gyermekügyi hatásvizsgálatot.

 • Esélyegyenlőségi szerv

Az Egyenlőség Előmozdítását Szolgáló Nemzeti Bizottság

Cím

Flat 4, Gattard House,
National Road,
Blata l-Bajda
Málta

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

Bárki, aki úgy véli, hogy nemen, faji vagy etnikai eredeten alapuló hátrányos megkülönböztetés áldozata, panaszt tehet az Egyenlőség Előmozdítását Szolgáló Nemzeti Bizottságnál.

A Bizottság a nemen vagy családi kötelezettségeken alapuló hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó kérelmekkel is foglalkozik, vagyis:-

 • ha közvetlenül vagy közvetve kedvezőtlenebb bánásmódot alkalmaznak férfiakkal és nőkkel szemben nemük vagy családi kötelezettségeik alapján
 • ha egy nővel szemben kedvezőtlenebb bánásmódot alkalmaznak tényleges vagy lehetséges terhesség, illetve szülés miatt
 • ha a szülői minőség, családi kötelezettségek, vagy egyéb, nemhez kapcsolódó ok miatt kedvezőtlenebb bánásmódot alkalmaznak férfiakkal és nőkkel szemben
 • olyan rendelkezésen, szemponton vagy gyakorlaton alapuló bánásmód, amely az egyik nemhez tartozó személyeket konkrét hátrányba hoz a másik nemhez tartozó személyekhez képest, kivéve, ha e rendelkezés, szempont, vagy gyakorlat megfelelő és szükséges, és objektív, a nemhez nem kapcsolódó tényezőkkel indokolható

A Bizottság emellett foglalkozik a foglalkoztatás során történő hátrányos megkülönböztetéshez kapcsolódó panaszokkal, vagyis egy adott személlyel szemben közvetlenül vagy közvetve annak eldöntése során alkalmazott hátrányos megkülönböztetéssel, hogy kinek kell munkaviszonyt ajánlani, illetve milyenek a munkaviszony feltételei, vagy kinek a munkaviszonyát kell megszüntetni.

A további kérelmek között az adott személlyel szemben bankok, pénzügyi intézmények vagy biztosítók által bármely szolgáltatás nyújtása során alkalmazott hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó ügyek szerepelnek.

Az önálló vállalkozók olyan házastársaival szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés, akik nem munkavállalók vagy partnerek, és akik az önálló vállalkozók tevékenységében részt vesznek, és a házastársukkal azonos, vagy azokat segítő feladatokat látnak el.

A tanfolyamon, szakképzésen vagy tanácsadáson való részvétellel, az egyetemi hallgatóknak vagy gyakornokoknak biztosított oktatási támogatással, a tanrend összeállításával és alkalmazásával, illetve a hallgatók vagy gyakornokok tudásának és készségeinek értékelésével összefüggésben egy személlyel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés.

Olyan kérelmek, amelyek tárgya a következők valamelyikében megnyilvánuló szexuális zaklatás: egy személy fizikai intimitásának megsértése; másoktól szexuális előnyök kérése; más személyre irányuló szexuális színezetű cselekmény vagy magatartás, beleértve a szóban vagy gesztusokkal tett megnyilvánulásokat, valamint az olyan írott szöveg, képek vagy egyéb anyagok előállítását, megjelenítését vagy terjesztését, amelyben a cselekmény, a kifejezések vagy a magatartás nem kívánatos a másik fél számára, és ésszerűen tekinthető számára sértőnek, megalázónak vagy megfélemlítőnek.

A hirdetések közzétételében vagy megjelenítésében megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés, vagy olyan álláshirdetések, amelyekben hátrányosan megkülönböztetik az álláskeresőket, illetve információt kérnek az álláskeresőktől magánéletükről, vagy családi terveikről.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása.

A Bizottság tagja vizsgálatot indíthat bármilyen, állítólagosan jogellenes magatartással vagy mulasztással járó ügyben, vagy olyan személyek írásos panasza alapján, akik azt állítják, hogy hátrányos megkülönböztetés áldozatai voltak.

A Bizottsághoz vizsgálat céljából előterjesztett minden esetet bizalmasan kezelnek.

A panaszok beérkezését írásban visszaigazolják.

Az Egyenlőség Előmozdítását Szolgáló Nemzeti Bizottság panaszügyi albizottsága annak érdekében ül össze, hogy megvitassa a beérkezett panaszokat, és írásban tájékoztatja azokat a feleket, akikkel szemben a panaszt benyújtották, a megfogalmazott állításokról, valamint felhívja őket, hogy ismertessék a tényekkel kapcsolatos álláspontjukat.

A vizsgálatok előmozdítása érdekében négyszemközti megbeszélések is folytathatók.

A Bizottság emellett beidézheti mindkét felet, és közvetítést végezhet annak érdekében, hogy mindkét fél hozzájárulása mellett minden érintett számára elfogadható megoldást érjen el.

Az Egyenlőség Előmozdítását Szolgáló Nemzeti Bizottság arra törekszik, hogy minden panaszt a lehető legrövidebb határidőn belül kezeljen.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

A vizsgálat lefolytatása után a Bizottság tagja a panaszt elutasíthatja.

Ha a Bizottság tagja azt állapítja meg, hogy a panasz bizonyított, és a panaszolt magatartás bűncselekményt valósít meg, feljelentést tesz a rendőrfőkapitányánál, annak érdekében, hogy az tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a panaszolt magatartás nem valósít meg bűncselekményt, a Bizottság tagja felhívja azt a személyt, akivel szemben a panaszt benyújtották, hogy orvosolja a helyzetet, és közvetít a panaszos, valamint az ilyen személy között az ügy rendezése érdekében.

Amennyiben az egyik személy által a másik személlyel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetésre hivatkoznak, a Bizottság jogorvoslat céljából maga is átteheti az ügyet a hatáskörrel rendelkező polgári bírósághoz, vagy a munkaügyi törvényszékhez.

 • Adatvédelmi szerv

Adatvédelmi biztos

Cím

Office of the Information and Data Protection Commissioner
Airways House, Second Floor
High Street,
Sliema SLM 1549
Málta

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

Az adatvédelem különösen relevánssá vált azóta, hogy a közigazgatási hatóságok munkájuk során nagy mennyiségű olyan információt gyűjtenek, amely magánszemélyek személyes adatának minősül. Elfogadott, hogy a hatóságokat bizonyos kötelezettségek terhelik az általuk gyűjtött információk tekintetében. E kötelezettségek célja egyrészt az egyensúly fenntartása a véleménynyilvánítás szabadságának, mint alapvető emberi jognak a részét képező, mindenkit megillető azon jog között, hogy információkat adjon, kapjon és közöljön, valamint a mindenkit megillető, a magánélet és családi élet tiszteletben tartására vonatkozó jog között.

A biztos a következőkre vonatkozó panaszokat vizsgálja ki:

 • tisztességtelenül és jogellenesen kezelt személyes adatok
 • a nem a jó gyakorlatokkal összhangban kezelt személyes adatok
 • jogellenes célokra gyűjtött személyes adatok
 • az információgyűjtés céljával összeegyeztethetetlen célokból kezelt személyes adatok
 • direkt marketing célú, kéretlen kommunikáció, közismert nevén spam
 • személyes adatok továbbítása harmadik országba, az adatvédelemről szóló törvény megsértésével

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása

A vizsgálat érdekében a biztos jogosult hozzáférni a kezelt személyes adatokhoz, valamint a személyes adatok kezeléséről szóló információkhoz és dokumentumokhoz.

A biztos konzultál azokkal az érdekelt felekkel, akiket a vizsgálat közvetlenül érinthet.

A biztos bárkit megidézhet az előtte való megjelenésre, valamint kötelezheti bizonyítékok szolgáltatására és dokumentumok bemutatására.

A biztos ugyanolyan jogosultsággal rendelkezik bármilyen helyiségbe való belépésre és annak átkutatására, mint amelyet bármilyen hatályos jogszabály a rendőrségre ruház. Ennélfogva szükség esetén a biztos a panasszal érintett helyiséget átkutathatja.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

A biztos polgári eljárást indíthat azokban az esetekben, ha megsértették, vagy várhatóan megsértik az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit.

A biztos a vizsgálat során észlelt bármilyen bűncselekményről értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

A biztos elrendelheti az adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését, ideiglenesen vagy véglegesen megtilthatja az adatkezelést, továbbá figyelmeztetheti az adatkezelőt.

Ha a biztos nem tud elegendő információt beszerezni annak megállapításához, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű, megtilthatja az adatkezelő számára, hogy a tároláson kívül más módon kezelje a személyes adatokat.

Ha a biztos azt állapítja meg, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy kezelhetik, elrendelheti ennek kijavítását, ha pedig a kijavítást nem végzik el, vagy az ügy sürgős, megtilthatja az adatkezelő számára, hogy a tároláson kívül a továbbiakban más módon kezelje a személyes adatokat.

Ha a személyesadat-kezelő nem alkalmaz biztonsági intézkedéseket, a biztos közigazgatási bírsággal sújthatja, ha pedig az adatkezelő nem tanúsít jogkövető magatartást, a biztos eljárást indít az adatkezelő ellen.

Az ilyen közigazgatási bírságot a biztosnak polgári jogi tartozásként kell megfizetni, amely olyan módon végrehajtható, mintha a bírságösszeg megfizetését a polgári bíróság ítélete rendelte volna el.

Ha a biztos úgy dönt, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a biztos értesítéssel kötelezi a személyesadat-kezelőt a személyes adatok törlésére.

Másfelől, ha az adatkezelő úgy véli, hogy a biztos határozata sérti jogait, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fellebbviteli bíróságtól kérheti a biztos határozatának visszavonását.

A biztos határozatai folytán jogsérelmet szenvedő minden személy jogosult írásban fellebbezni az adatvédelmi fellebbviteli bírósághoz, az azt követő 30 napon belül, hogy a határozatról értesítették.

 • Egyéb szakosodott szervek

A Fogyatékossággal Élő Személyek Nemzeti Bizottsága

Cím

National Commission Persons with Disability
Bugeja Institute,
Braille Street,
Santa Venera SVR 1619

Az intézményen belül a kérelmeket fogadó szervezeti egység/szerv, ha releváns

Esélyegyenlőségi Megfelelési Részleg

A Fogyatékossággal Élő Személyek Nemzeti Bizottsága Titkárságán belül létrehozta az Esélyegyenlőségi Megfelelési Részleget, amelynek feladata az esélyegyenlőség előmozdítása, valamint az esélyegyenlőségről szóló törvény (fogyatékossággal élő személyek) rendelkezéseinek végrehajtása, és így a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos esetek kivizsgálása.

 • A Részleg e területtel kapcsolatban tanácsot és információt szolgáltat.
 • Az esélyegyenlőségről szóló törvény szerinti jogaik biztosításával támogatja a fogyatékossággal élő személyeket.
 • Azon dolgozik, hogy megváltoztassa a politikát, a gyakorlatot, valamint a tudatosságot, annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek tisztességesebb bánásmódban részesüljenek.
 • Nyilvántartásba veszi és kivizsgálja a fogyatékosságon alapuló állítólagos hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyeket, tárgyalás útján méltányos megoldásra törekszik, és csak végső esetben kér bírósági jogorvoslatot.

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

A fogyatékossággal élő személyek és családjaik egyre inkább tisztában vannak a jogaikkal. A Bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy azonosítsa, kivizsgálja és megoldja a fogyatékossággal élő személyeket érintő panaszokat.

Azon kérelemtípusok, amelyekkel a Bizottság foglalkozik, a következőket ölelik fel:

 • Csökkentett munkaidőre irányuló kérelmek
 • A tanulást támogató asszisztens alkalmazásával kapcsolatos kérelmek
 • Az elérhető iskolai szállítás hiányára vonatkozó panaszok
 • A templomokhoz, színházhoz, zenei klubhoz, illemhelyekhez, bankfiókhoz, szállodákhoz, üzletekhez, éttermekhez való hozzáférés hiányához, a járdai rámpák hiányához és a megközelíthetetlen járdákhoz kapcsolódó panaszok
 • A fogyatékossággal élő személyek zaklatásával kapcsolatos panaszok
 • A felvonóberendezések hiányával kapcsolatos panaszok
 • A kézzel vezethető gépkocsik bérlési lehetőségének hiányával kapcsolatos panaszok
 • A megfelelő szállások hiányával kapcsolatos panaszok
 • Hátrányos megkülönböztetéssel járó utazási biztosítások

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása

A Bizottság saját kezdeményezésű vizsgálatot indíthat bármilyen, az esélyegyenlőségről szóló törvény (fogyatékossággal élő személyek) bármely rendelkezése alapján állítólagosan jogellenes magatartással járó ügyben.

A Bizottság olyan írásos panasz alapján is vizsgálatot indíthat, amely szerint valamely személy olyan cselekményt követett el, amely az esélyegyenlőségről szóló törvény (fogyatékossággal élő személyek) bármely rendelkezése alapján jogellenes.

Ilyen panaszt bármely olyan személy benyújthat a Bizottsághoz, akinek jogát a cselekmény sértette, továbbá a szellemi fogyatékossággal élő személy szülője, gondnoka vagy családtagja is.

Ha a panaszt tenni kívánó személy segítséget kér a panasz szóbeli vagy írásbeli megfogalmazásához, a Bizottság megfelelő segítséget nyújt e személynek.

Amennyiben írásos panasz érkezett, visszaigazolást küldenek. A Részleg megvizsgálja a panaszt, és ha a panasz nem indokolható, a kérelmezőnek írásbeli tájékoztatást küldenek, a lehetséges alternatív orvoslási lehetőségek ismertetésével.

Ha a panasz indokolható, és első ránézésre megállapítható a hátrányos megkülönböztetés, a Részleg kivizsgálja a panaszt.

A panaszról értesítik a bepanaszoltat, felkérve, hogy arra tegyen észrevételeket. Ez segíti a Részleget abban, hogy ideiglenes álláspontot foglaljon el.

A bepanaszoltat felkérik, hogy terjesszen elő olyan, határidőt is tartalmazó javaslatot, amelyben feltüntetik, hogy a hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséhez szükséges módosításokra hogyan és mikor kerülhet sor.

A Részleg közvetítési eljárásokat alkalmaz, a gyors és méltányos megállapodás megtárgyalása érdekében.

Ha mindez kudarcot vall, a Bizottság köteles a Választottbíráskodási Központnál, vagy a bíróságoknál jogi eljárást kezdeményezni.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

A vizsgálatokat követően a Bizottság megfelelő jogi eljárást kezdeményezhet.

Valamely személy által más személlyel szemben alkalmazott állítólagos hátrányos megkülönböztetés esetében a Bizottság az ügyet a polgári bíróság első kollégiuma elé terjesztheti. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy a jogi érdekkel rendelkező személy hátrányos megkülönböztetésen alapuló keresetet indítson a bíróság előtt, beleértve a kártérítési keresetet is.

A Bizottság törekszik a békés megoldásokra.

Menekültügyi Bizottság és Menekültügyi Fellebbezési Bizottság

Cím

Malta Emigrants’ Commission
Dar l-Emigrant,
Castille Place,
Valletta
Málta

A Kivándorlási Bizottság (Malta Emigrants’ Commission) nem kormányzati, nem nyereségérdekelt, önkéntes szervezet, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy ingyenes szolgáltatások, tanácsadás és védelem nyújtása révén biztosítsanak segítséget és oltalmat a nehéz helyzetben levő embereknek.

Szolgáltatásai kiterjednek minden, a migrációval érintett személyre, beleértve a bevándorlókat, a menekülteket és a turistákat is.

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

A Menekültügyi Biztos Hivatalának (Office of the Refugee Commissioner) fő feladata a menekültekről szóló törvény értelmében a menedékjog iránti kérelmek fogadása, feldolgozása, és az azokról való döntés. A Hivatal alapvető célkitűzése a jogosultsággal kapcsolatos döntésre irányuló teljesen független, tisztességes, hatékony és gyors eljárás biztosítása, ugyanakkor garantálva a kérelmek lehető legjobb minőségű tárgyalását, elemzését és elbírálását.

A befogadóállomásokon a menedékjog iránti kérelmet benyújtók nyilvántartásba vetethetik magukat a menekültügyi biztosnál, egy előzetes kérdőív megnevezésű formanyomtatvány kitöltésével. A formanyomtatványt a zárt központokban elérhetővé teszik a bevándorlók számára, a nemzetközi védelem kérelmezéséhez való jogukra vonatkozó releváns információkkal együtt.

Az előzetes kérdőív több nyelven is elérhető, annak érdekében, hogy segítsék a bevándorlókat a formanyomtatvány kitöltésében.

A Menekültügyi Biztos Hivatalának személyzete információkat nyújt a harmadik országok állampolgárainak a menekültügyi eljárásról, és tájékoztatja őket jogaikról és kötelezettségeikről a teljes eljárás folyamán. A menedékjog iránti kérelmet benyújtókat emellett a Hivatal által biztosított tolmácsok segítik az előzetes kérdőív megfelelő kitöltése érdekében.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása

Miután beérkezik a menekült jogállás elismerése iránti hivatalos kérelem, a Hivatal meghallgatja a kérelmezőt. A meghallgatásokat a Menekültügyi Biztos Hivatalának személyzete végzi, szükség esetén tolmácsok segítségével.

A menedékjog iránti kérelmet benyújtó személlyel ismertetik a kérelmező jogszabály szerinti jogait és kötelezettségeit, beleértve azt a jogot, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosához forduljon.

A kérelmezők számára biztosítják a szükséges létesítményeket, valamint azt a lehetőséget, hogy teljeskörűen ismertethessék ügyüket, azt alátámasszák az elérhető tanúvallomásokkal és okiratokkal, valamint, hogy megfelelően kifejthessék a kérelmükben előterjesztett indokokat.

A menekültügyi biztos először megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e az ahhoz szükséges kritériumoknak, hogy a jogszabályok szerint menekültként ismerjék el. Azok esetében, akik menekültként való védelemre jogosultságát nem állapítják meg, a Hivatal azt is megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a kiegészítő védelem jogszabály által meghatározott kritériumainak.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

A menekültügyi biztos ajánlását minden esetben megküldik a belügyminisztériumnak. A kérelmezők megkapják az ajánlás másolatát, valamint az ajánlás indokolását tartalmazó bizalmas feljegyzést. Negatív ajánlás esetén a kérelmezőket arról is tájékoztatják, hogy az ajánlással szemben fellebbezést nyújthatnak be a Menekültügyi Fellebbezési Bizottsághoz (Refugee Appeals Board), és ismertetik az ilyen esetben követendő eljárást.

A Menekültügyi Biztos Hivatala kétfajta védelemre irányuló ajánlást tehet, a menekült jogállásra és a kiegészítő védelemre vonatkozó ajánlást.

Amennyiben a menekültügyi biztos úgy dönt, hogy a menedékjog iránti kérelmet benyújtó személy menekültté nyilvánításának feltételei nem teljesültek, olyan ajánlást is tehet a miniszternek, hogy a kérelmezőnek nyújtson kiegészítő védelmet. Ez azokra a menedékjog iránti kérelmet benyújtó személyekre vonatkozik, akiknek kérelmét elutasították, és származási országukba visszatérésük esetén súlyos sérelem elszenvedésének tényleges veszélye fenyegetné őket.

A biztos azokban az esetekben is ezt az ajánlást teszi, amikor a súlyos sérelem elszenvedésének tényleges veszélye azt követően merül fel, hogy a kiegészítő védelem nyújtásának megtagadásáról szóló határozatot hoztak.

A Menekültügyi Biztos Hivatala a belügyminisztériumnak egy további védelmi jogállásra is tehet ajánlást, ez az ideiglenes humanitárius védelem. Egy olyan közigazgatási eljárásról van szó, amelyet olyan különleges és rendkívüli körülmények között nyújtanak, amikor azon kérelmezőket, akikről az állapították meg, hogy nem jogosultak menekült jogállásra vagy kiegészítő védelemre, úgy tekintik, hogy különös humanitárius okokból ennek ellenére védelemre szorulnak.

Egyéb

Máltai Áldozatvédelem

Cím

Victim Support Malta
Dun Guzepp Gonzi Street,
Tarxien TXN 1633
Málta

Az intézmény által vizsgált kérelmek rövid leírása

A Máltai Áldozatvédelmet 2004 júniusában alapították, és 2006 júliusában vált közalapítvánnyá. A szervezet az áldozatok minden fajtájával foglalkozik, a bűncselekmények áldozataitól a családon belüli erőszak áldozataiig, a szexuális zaklatást elszenvedőktől a közeli hozzátartozójukat elveszítőkig.

A Máltai Áldozatvédelem célkitűzései:

 • a büntető, büntetésvégrehajtási és gyógykezelési rendszerekre vonatkozó eljárási információk gyűjtése és kezelése,
 • hálózatépítés a kapcsolódó ügynökségekkel, ezáltal az áldozatok és a bíróságon tanúként megjelenők számára orientációs és tanácsadó szolgáltatás nyújtása a fenti rendszerekkel való kapcsolataik során,
 • tanácsadás, és a bűncselekmények áldozatai, valamint a bíróságon tanúként megjelenők szükségleteinek figyelemmel kísérése
 • a magánszemélyek és szerveztek ösztönzése és támogatása, hogy hivatásszerűen tanulmányozzák a büntető igazságszolgáltatási rendszert és a bűnözéssel kapcsolatos kérdéseket.

A kérelem benyújtását követő eljárás rövid leírása

Bármilyen bűncselekmény áldozata, aki kapcsolatba lép a Máltai Áldozatvédelemmel, azonnal kapcsolatba kerül a koordinátorral. Amikor a koordinátor kapcsolatba kerül egy bűncselekmény áldozatával, gyors elsődleges értékelést végez. Ennek során a koordinátor felméri az ügy súlyosságát. Az áldozat nevét és telefonszámát a további felhasználás érdekében rendszerint rögzítik.

E rövid beszélgetést követően a koordinátor átadja az ügyet a professzionális képzésen átesett önkéntesek egyikének. Ezek esetében a lakosság tagjairól van szó, akik négy-hat hetes intenzív képzésen vettek részt, annak érdekében, hogy tájékoztatást és támogatást nyújtsanak a bűncselekmények áldozatainak.

Az ügy kezelésére kijelölt önkéntes a lehető leghamarabb kapcsolatba lép a bűncselekmény áldozatával, és valamennyi érintettnek megfelelő módon megszervezi az első találkozót. A találkozón az önkéntes elegendő információt szerez be az áldozattól ahhoz, hogy ki lehessen alakítani egy cselekvési tervet. Az áldozatot felkérik arra, hogy írjon alá egy hozzájáruló nyilatkozatot, annak érdekében, hogy az ügyben el lehessen járni.

Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása

Az előzetes cselekvési tervet ezt követően tanulmányozza az önkéntes és a koordinátor, és megállapítják, hogy milyen módon haladjanak előre. Az áldozatot erről megfelelően tájékoztatják. Ettől kezdve az önkéntes folyamatos és rendszeres kapcsolatban marad az áldozattal azon folyamat során, amelyben az áldozat feldolgozza az átélt bűncselekmény hatását.

A Máltai Áldozatvédelem minden intézkedését figyelemmel kíséri az igazgató, aki felügyeli a munkát és az eredményeket.

Utolsó frissítés: 16/10/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.