Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Alapjogok

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Nemzeti bíróságok

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb

Nemzeti bíróságok

1. Őfelsége Bírósági és Törvényszéki Szolgálata (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Őfelsége Bírósági és Törvényszéki Szolgálata felel az angliai és walesi büntető-, polgári és családjogi bíróságok és törvényszékek, valamint a skóciai és észak-írországi át nem ruházott hatáskörben eljáró törvényszékek igazgatásáért. Gondoskodik a tisztességes, hatékony és eredményes igazságszolgáltatási rendszerről, amelyet a független bíróság biztosít.

Őfelsége Bírósági és Törvényszéki Szolgálatának célja annak biztosítása, hogy valamennyi állampolgár eltérő szükségleteinek megfelelően megfelelő időben rendelkezzen az igazságszolgáltatáshoz való joggal, legyen szó a bűncselekmények áldozatairól vagy tanúiról, bűncselekmények elkövetésével vádolt személyekről, eladósodott fogyasztókról, veszélyeztetett gyermekekről, kereskedelmi vitákban részt vevő üzleti vállalkozásokról, munkavállalói jogaikat érvényesíteni kívánó, vagy a kormányzati szervek határozatait megtámadó magánszemélyekről.

A rendes bíróságok elérhetőségeit illetően lásd: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

A törvényszékek elérhetőségeit illetően lásd: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Észak-írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Az Észak-írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (NICTS) az észak-írországi Igazságügyi Minisztérium hivatala, amely igazgatási támogatást biztosít az észak-írországi bíróságok, a Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal), a Felső Bíróság (High Court), a koronabíróság (crown court), a megyei bíróságok, a békebíróságok (magistrates’ courts) és a halottkémi bíróságok (coroner’s courts) számára. Emellett igazgatási támogatást nyújt a törvényszékek számára, a Bírósági Ítéletek Végrehajtási Hivatala révén pedig végrehajtja a polgári bíróságok ítéleteit.

Honlap: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Elérhetőség: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

További információk

Polgári jogi eljárások

Észak-Írországban az eljárások hasonlítanak az angliai és walesi eljárásokhoz. A felsőbírósági eljárás keresettel, a megyei bírósági eljárás pedig magánjogi idézéssel (civil bill) vagy kis értékű követelések kérelmével indul. Ezeket az alperesnek kell kézbesíteni, akinek jogában áll a keresettel szemben védekezni. A polgári bíróságok ítéletei a Bírósági Ítéletek Végrehajtási Hivatala által irányított központosított eljárás révén hajthatók végre.

Költségmentesség

 1. Az Egyesült Királyság mindhárom joghatósági területén működik egy átfogó mechanizmus, amelynek keretében a jogi tanácsadásra vagy bírósági eljárásban képviseletre szoruló személy állami forrásokból pénzügyi támogatást kaphat. E mechanizmusokat költségmentesség elnevezéssel jelölik, és alapvető jelentőséggel bírnak valamennyi magánszemély törvényes jogainak érvényesítésében. A költségmentesség az alacsony és mérsékelt jövedelemmel rendelkező személyeket célozza, és a teljes összegre kiterjedően, vagy az adott személy pénzügyi hozzájárulása mellett nyújtható. Költségmentesség megítélése esetén az eljárás a rendes menetben folyik, kivéve, hogy az adott személy és ügyvédje között nem kerül sor pénzkifizetésre; valamennyi kifizetés a költségmentességi alapon keresztül történik.
 2. Észak-Írországban a költségmentesség biztosítása az Észak-írországi Jogi Szolgálat Bizottságának felelősségi körébe tartozik. A költségmentességre való jogosultságot a polgári és büntetőügyekben a rászorultság és az érdemek vizsgálata alapján határozzák meg.
 3. Amennyiben valaki úgy véli, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerinti jogait megsértették, és az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé szándékozik terjeszteni, több mechanizmus is rendelkezésére áll a jogi tanácsadás és segítségnyújtás érdekében. A jogi tanácsadás mechanizmusa alapján egy adott személyt tapasztalt ügyvéd vagy jogtanácsos segítheti a kérelem előkészítő fázisában. Amennyiben a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a kérelmet elfogadhatónak nyilvánítja, a kérelmező pénzügyi támogatást kaphat közvetlenül Strasbourgból. A jogosultságról annak alapján döntenek, hogy a kérelmező hazájában jogosult lenne-e költségmentességre.
 4. Számos városi területen a jogi központok nyújtanak jogi tanácsadást és képviseletet, amely az anyagi helyzettől függően ingyenes is lehet. A különböző forrásokból, így gyakran helyi önkormányzati hatóságok által finanszírozott jogi központok rendszerint teljes munkaidőben foglalkoztatnak jogászokat, de sok központban dolgoznak szociális munkások is. Idejük nagy részét a lakhatási, foglalkoztatási, társadalombiztosítási és bevándorlási problémák foglalják le. Ingyenes tanácsadás emellett elérhető a Polgári Tanácsadó Irodákban, a fogyasztói és lakhatási tanácsadó központokban, valamint a különböző önkéntes szervezetek által működtetett szakosodott tanácsadó központokban. A kormányzati támogatással működő Menekültek Jogi Központja és a Bevándorlási Tanácsadó Szolgálat ingyenes tanácsadást és segítségnyújtást biztosít a menedékkérőknek, a Bevándorlási Tanácsadó Szolgálat pedig emellett ingyenes tanácsadást és segítségnyújtást biztosít azon személyeknek, akik bevándorlási ügyekben jogorvoslati joggal rendelkeznek.

Bűncselekmények áldozatai

 1. A bíróságok ítéletükben elrendelhetik, hogy az elkövető fizessen kártérítést az áldozatoknak a bűncselekmény által okozott személyi sérülésért, veszteségért vagy kárért. Angliában és Walesben a bíróságok minden erre alkalmas esetben kötelesek megvizsgálni a kártérítés lehetőségét, és meg kell indokolniuk, ha nem ítéltek meg kártérítést. Az áldozat kárának megtérítése megelőzi a bírságot, ha a bíróság mindkettő alkalmazását vizsgálja, és a kártérítésként megállapított összeget a bírságösszeg behajtása előtt kell behajtani.
 2. Amennyiben a koronaügyészség megtagadja a vádemelést, az áldozatok Angliában és Walesben magánvádat emelhetnek, de a gyakorlatban ezt ritkán teszik meg. Az áldozatok polgári eljárásban kártérítésért is pert indíthatnak. A bírósági eljárás egyszerűsített, annak érdekében, hogy a jogi ismeretekkel nem rendelkező személyek is benyújthassanak kis értékű veszteség vagy kár megtérítése iránti igényeket.
 3. Bármely állampolgárságú áldozat, aki Angliában, Walesben vagy Skóciában erőszakos bűncselekmény eredményeként sérülést szenvedett, a Bűncselekménnyel Okozott Sérülések Kártalanítási Rendszerében állami forrásból is kérhet kártalanítást. A kártalanítás tarifális, az összegek 1 000 £-tól a legsúlyosabb sérülést szenvedő áldozatnak járó 500 000 £-ig terjednek.
 4. Észak-Írországban külön szabályozás létezik, amelynek alapján a bűncselekménnyel okozott sérülésekért, és a tulajdonban szándékosan okozott kárért – beleértve az elmaradt hasznot is – a kártalanítást bizonyos körülmények között állami forrásból fizethetik.
 5. Az Egyesült Királyságban három szervezet nyújt általános támogatást a bűncselekmények áldozatainak: az Áldozatsegítő Szolgálat, amely Angliát és Walest fedi le, valamint a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat és az Észak-írországi Áldozatsegítő Szolgálat. E szervezetek kormányzati finanszírozásban részesülnek.
 6. 1996 júniusában a kormány egy új, az áldozatokról szóló chartát tett közzé, amely később 2006 áprilisában az Áldozatokról szóló Gyakorlati Kódex formájában kötelező előírássá vált. Az áldozatok immár jogosultak arra, hogy igénybe vegyék a büntető igazságszolgáltatási szervek magas színvonalú szolgáltatásait. A Kódexből az áldozatok azt is megtudhatják, hogy miként élhetnek panasszal, ha nem részesülnek magas színvonalú szolgáltatásban. A Tanúk Chartájának bevezetése hasonló, de nem kötelező előírást tartalmaz a tanúknak nyújtandó szolgáltatások tekintetében. A bűncselekmények áldozatai kapcsán külön gyakorlati kódexet tettek közzé Észak-Írországban, amely meghatározza az előírásokat azon szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyekben az áldozatokat az észak-írországi büntető igazságszolgáltatási rendszerrel való kapcsolataik során kell részesülniük, valamint tartalmazza azt is, hogy miként tehetnek panaszt. A feljelentett bűncselekmények valamennyi áldozatának átadják a „Bűncselekmények áldozatai” című tájékoztatót, amely gyakorlati tanácsokat ad arra nézve, hogy mi a teendő egy bűncselekmény elszenvedését követően. A tájékoztató egyszerűen bemutatja a rendőrségi és bírósági eljárásokat, a kártérítés/kártalanítás igénylésének módját, valamint a további rendelkezésre álló segítséget.

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Észak-írországi Emberi Jogi Bizottság (Northern Ireland Human Rights Commission)

Az Észak-írországi Emberi Jogi Bizottság (NIHRC) egy nemzeti emberi jogi szervezet, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) „A” státuszú akkreditációjával rendelkezik. Az NIHRC-t az Egyesült Királyság kormánya finanszírozza, de egy független közintézmény, amely az ENSZ párizsi alapelveivel teljeskörűen összhangban működik.

Feladatunk annak biztosítása, hogy a kormány és más közintézményekmegvédik minden személy emberi jogait Észak-Írországban. Ezen túlmenően segítünk az embereknek megérteni emberi jogaikat és megismerni lehetőségeiket azok megtagadása vagy megsértése esetén.

Elérhetőség:

Temple Court
39 Melville Street
Belfast
Észak-Írország
BT1 1NA
Telefon: +44 (0)28 9024 3987
E-mail: information@nihrc.org
Honlap: http://www.nihrc.org/

Ombudsman

Parlamenti és egészségügyi ombudsman (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Ezt az ombudsmani intézményt a Parlament állította fel a magánszemélyek és a nyilvánosság támogatására.

Feladatunk az arra vonatkozó panaszok kivizsgálása, hogy magánszemélyekkel szemben tisztességtelenül jártak el vagy a kormányzati szervek, más közintézmények és Angliában a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS), vagy nem szolgálták ki őket megfelelően. Hatáskörünket jogszabály szabályozza, szolgáltatásunk pedig mindenki számára ingyenes.

Elérhetőség

Parlamenti és egészségügyi ombudsman (Parliamentary and Health Service Ombudsman)
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Weboldal: https://www.ombudsman.org.uk/

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekjogi ombudsman

Észak-Írország gyermekügyi és ifjúsági biztosa (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

A gyermekügyi és ifjúsági biztos kormányzati szervnek nem minősülő közintézmény, amelyet 2003 októberében hoztak létre.

A jelenlegi biztos Koulla Yiasouma, feladata a gyermekek és fiatalok jogainak és érdekeinek előmozdítása és védelme Észak-Írországban. A biztos hatásköre kiterjed továbbá a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény bármely releváns rendelkezésére is.

A támogató főosztály a Közösségekért felelős Főosztály.

Elérhetőség:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Észak-Írország BT2 7DP
Telefon: 028 9031 1616
E-mail: info@niccy.org
Honlap: http://www.niccy.org/

Időskorúak biztosa (Commissioner for Older People)

Az időskorúak biztosa kormányzati szervnek nem minősülő közintézmény, amelyet 2011 novemberében hoztak létre. A jelenlegi biztos Eddie Lynch, feladata az idősek érdekeinek előmozdítása és védelme Észak-Írországban.

Elérhetőség:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Észak-Írország BT2 7DP
Telefon: 028 9089 0892
E-mail: info@copni.org
Honlap: http://www.copni.org/

Esélyegyenlőségi Szerv

Észak-Írország Esélyegyenlőségi Bizottsága (Equality Commission for Northern Ireland)

Elérhetőség:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Észak-Írország BT 2 7DP
Telefon: 028 90 500 600
E-mail: information@equalityni.org
Honlap:http://www.equalityni.org/

Észak-Írország Esélyegyenlőségi Bizottsága kormányzati szervnek nem minősülő közintézmény, amelyet az Észak-Írországról szóló 1998. évi törvény alapján hoztak létre. Hatáskörünket és feladatainkat számos, az elmúlt évtizedekben hatályba léptetett jogszabály szabályozza, amelyek védelmet biztosítanak az életkor, fogyatékosság, faj, vallás és politikai vélemény, nem és szexuális irányultság alapján történő hátrányos megkülönböztetés ellen. Ezen túlmenően az Észak-Írországról szóló 1998. évi törvény is kötelezettségeket ró ránk a közszférabeli szervezetekre vonatkozó, törvény előtti egyenlőséggel és a jó kapcsolatokkal összefüggő feladatok tekintetében.

Támogató főosztályunk a Végrehajtó Hivatal.

Adatvédelmi szerv

1. Az információs biztos (Information Commissioner)

Az információs biztos hivatala az Egyesült Királyság független hatósága, amelyet azért hoztak létre, hogy támogassa a közérdekű információkhoz való jogot, előmozdítsa az állami szervek nyitottságát, és az egyének adatainak védelmét.

Elérhetőség

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113 (vagy 01625 545745, ha nem kíván „03”-as számot hívni, vagy +44 1625 545745, ha külföldről telefonál)
Honlap: https://ico.org.uk/

2. Információs biztos – Regionális iroda

Észak-Írország

Az információs biztos hivatala – Észak-Írország
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Észak-Írország BT7 2JB
Telefon: 028 9026 9380
E-mail: ni@ico.org.uk

Egyéb

1. Directgov - WEBOLDAL

Az Egyesült Királyság Kormányának hivatalos weboldala a brit állampolgárok számára.

Honlap: http://www.gov.uk/

2. Állampolgári Tanácsadó Szolgálat (Citizens Advice Service)

Az Állampolgári Tanácsadó Szolgálat segít a lakosságnak jogi, pénzügyi és egyéb problémáik megoldásában, azáltal, hogy ingyenes, független és bizalmasan kezelt tanácsokat nyújt, valamint befolyást gyakorol a politikai döntéshozókra.

Honlap: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Az Észak-írországi Jogi Szolgálat Bizottsága (Northern Ireland Legal Services Commission)

Az Észak-írországi Jogi Szolgálat Bizottsága (a továbbiakban: a bizottság) az Igazságügyi Minisztériumnak az igazságszolgáltatáshoz való jogról (Észak-Írország) szóló 2003. évi végzés keretében létrehozott, kormányzati szervnek nem minősülő közintézménye. David Ford igazságügyi miniszter 2014 őszén jelezte azon szándékát, hogy a bizottság hatáskörét egy, a minisztériumon belüli végrehajtó hivatalra ruházná át. Az új szervezet neve az Észak-írországi Jogi Szolgálat Hivatala lesz. A hatáskör-átruházás nem fogja alapvetően megváltoztatni általában véve a szolgáltatások nyújtását, de számos fontos kormányzati fejlesztést és a hatékonyság terén eredményeket hoz majd.

A bizottság szerepe a közfinanszírozású jogi szolgáltatások nyújtásának igazgatása a jogszabályokba foglalt költségmentességi programokkal összhangban. A törvényben előírt feltételek meglétét vizsgáljuk annak megállapítása érdekében, hogy a magánszemély jogosult-e polgári jogi ügyben költségmentességre, és ha igen, kifizetjük az ügyvédek (solicitor, barrister) által nyújtott jogi szolgáltatásokat. Bár büntetőjogi ügyekben a költségmentességről a bíróság dönt, a bizottság szintén fizeti a megfelelő nyújtott jogi szolgáltatásokat. A költségmentességi program igazgatása mellett észrevételeket teszünk az Igazságügyi Minisztérium költségmentességi reformra vonatkozó munkájának támogatására.

Elérhetőség:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast
Észak-Írország BT1 3BN
Telefon: +44 (0)28 9040 8888
Honlap:http://www.nilsc.org.uk/

A Bizottság feladata az igazságszolgáltatáshoz való méltányos és egyenlő hozzáférés előmozdítása Észak-Írországban, közpénzből finanszírozott jogi szolgáltatásai nyújtása révén.

Célja magas színvonalú, a fogyasztókra koncentráló szolgáltatások nyújtása, amelyek a leginkább rászorulókat célozzák, és a befektetett finanszírozásból értéket teremtenek.

Ügyvédei és egyéb tanácsadói:

 • segítséget nyújtanak a költségmentességre jogosult személyeknek jogaik megvédéséhez a polgári peres eljárások során
 • segítséget nyújtanak a nyomozás alá vont, vagy vádemeléssel szembesülő személyek számára.

4. Az áldozatvédelmi biztos (The Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-mail: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Honlap: http://victimscommissioner.org.uk/

Az áldozatvédelmi biztos szerepe az áldozatok és tanúk érdekeinek előmozdítása, a velük való bánásmód során a bevált gyakorlatok ösztönzése, valamint az Áldozatokról szóló Gyakorlati Kódex rendszeres felülvizsgálata, amely meghatározza azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az áldozatok számíthatnak.

A biztos feladata, hogy meghallgassa az áldozatok és tanúk álláspontját, megértse a büntetőjogi rendszert az ő szempontjukból, és megpróbálja a rendelkezésre álló szolgáltatások és támogatás javítását előmozdítani.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogszabályok szerint a biztos nem avatkozhat be egyedi ügyekbe, de tájékoztatást adhat arról, hogy hova kell fordulni a legjobb tanácsért és támogatásért.

5. Észak-Írországi Áldozatsegítő Szolgálat (Victim Support Northern Ireland)

Elérhetőség:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Észak-Írország BT 1 4EH
Telefon: 028 9024 3133
E-mail: belfast@victimsupportni.org.uk

Az Észak-írországi Áldozatsegítő Szolgálat jótékonysági szervezet, amely a bármely bűncselekménnyel érintett személyeknek nyújt segítséget. Érzelmi támogatást, tájékoztatást és gyakorlati segítséget biztosítunk az áldozatoknak, tanúknak, valamint a bűncselekményekkel érintett egyéb személyeknek.

Az Észak-írországi Áldozatsegítő Szolgálat a vezető jótékonysági szervezet a bűncselekményekkel érintett személyek segítése területén. Ingyenes és bizalmas szolgáltatást nyújtunk, a bűncselekmény feljelentésétől függetlenül. Független szervezet vagyunk – nem vagyunk a rendőrség, a bíróság, vagy más igazságszolgáltatási szervezet része.

Az Észak-írországi Áldozatsegítő Szolgálat minden évben csaknem 30 000 bűncselekménnyel érintett személynek nyújt segítséget.

6. Észak-Írország büntetés-végrehajtási ombudsmanja (Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Észak-Írország BT4 3SH
Telefon: 028 90 44 3982
Ingyenes szám: 0800 7836317
E-mail: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Honlap: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

A büntetés-végrehajtási ombudsmant Észak-Írország igazságügyi minisztere nevezi ki, és teljesen független Észak-Írország büntetés-végrehajtási szervezetétől.

A büntetés-végrehajtási ombudsman kivizsgálja a következőket:

 • az észak-írországi fogvatartottak panaszait
 • az észak-írországi fogvatartottakat látogatók panaszait
 • az észak-írországi büntetés-végrehajtási szervezet által végrehajtott szabadságelvonás során bekövetkezett haláleseteket.

A jelenlegi ombudsman Tom McGonigle, akinek munkáját nyomozók csoportja és más alkalmazottak segíti.

7. A bevándorlási szolgálatok biztosának hivatala (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Elérhetőség:

5th Floor
21 Melville Street
London
WC1B 3HF
Telefon: 020 7211 1500

A bevándorlási szolgálatok biztosának hivatala (OISC) független, kormányzati szervnek nem minősülő közintézmény, amelyet a bevándorlásról és menedékjogról szóló 1999. évi törvény hozott létre.

A bevándorlásról és menedékjogról szóló 1999. évi törvény, valamint az állampolgárságról, bevándorlásról és menedékjogról szóló 2002. évi törvény számos hatáskört biztosít a bevándorlási szolgálatok biztosának, így többek között a következőket:

 • megtagadhatja egy tanácsadó szabályozási programba történő belépését
 • megvonhatja egy engedéllyel rendelkező tanácsadó engedélyét
 • korlátozhatja vagy módosíthatja a tanácsadók által vállalható munka mértékét
 • egy engedéllyel rendelkező tanácsadóval szemben fegyelmi eljárást indíthat
 • távoltartási végzés vagy ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújthat be
 • a jogellenesen nyújtott bevándorlási tanácsadás és/vagy szolgáltatás kapcsán vádat emelhet
 • a jogellenesen hirdetett bevándorlási tanácsadás és/vagy szolgáltatás kapcsán vádat emelhet
 • beléphet egy tanácsadó létesítményébe
 • lefoglalhatja egy tanácsadó nyilvántartását

További információkért lásd: http://www.oisc.gov.uk/

8. Az áldozatok és tanúk érdekeinek előmozdításával foglalkozó bizottság (Commission for Victims and Survivors)

Elérhetőség:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Telefon: 028 9031 1000
Fax: 028 9060 7424

Az észak-írországi áldozatok és tanúk érdekeinek előmozdításával foglalkozó bizottság mélyen elkötelezett a tevékenysége és valamennyi áldozat és túlélő hozzátartozó azon joga iránt, hogy meghallgassák őket, tiszteljék őket és hozzáférhessenek a lehető legjobb szolgáltatásokhoz. Az áldozatok és tanúk érdekeinek előmozdításával foglalkozó bizottság célja a konfliktusok áldozatai és túlélő hozzátartozói életének javítása.

Feladata valamennyi áldozat és túlélő hozzátartozó szükségleteinek figyelembe vétele azáltal, hogy kiváló szolgáltatások nyújtását biztosítja, elismeri a múltjuk terhes örökégét és jobb jövőt alakít ki számukra. A bizottság tevékenységét a mindennapi munka során alkalmazott számos alapvető érték támasztja alá, és a bizottság arra törekszik, hogy megfeleljen az említett értékeknek. Ezek az értékek a következők:

 • Áldozat központúság – a bizottság valamennyi tevékenysége középpontjában az áldozatok és a túlélő hozzátartozók állnak, és a szervezet bátorítja és nagyra értékeli részvételüket.
 • Nyitottság és átláthatóság – a bizottság nyitott, őszinte, elszámoltatható és felelős munkája minden területén.
 • Egyenlőség és sokszínűség – a bizottság mindenkit egyenlően kezel és az egyenlőtlenséggel szemben pártatlansággal, függetlenséggel és integritással veszi fel a küzdelmet.
 • Tisztelet – a bizottság udvarias és szakmai megközelítéssel fogad mindenkit, aki felveszi vele a kapcsolatot.
 • Pártatlanság – a bizottság őrzi függetlenségét és kritikus távolságot tart a kormánytól és a releváns hatóságoktól.
 • Minőség biztosítása – a bizottság törekszik arra, hogy a legmagasabb színvonalon valósítsa meg valamennyi programját.

További információkért lásd: http://www.cvsni.org/

Utolsó frissítés: 10/04/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.