Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Nemzeti bíróságok

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

A Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-mail: info@us-rs.si

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

A Bíróság maribori kirendeltsége
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Fax: + 386 (02) 230 20 48
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

A Bíróság nova gorica-i kirendeltsége
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

A Bíróság celjei kirendeltsége
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Lásd: Ombudsman

Ombudsman

A Szlovén Köztársaságban az ombudsman tisztségét az emberi jogok és az alapvető szabadságok általános védelmének biztosítása érdekében hozták létre. Az ombudsmanhoz, négy helyetteséhez vagy asszisztenseihez olyan személy nyújthat be kérelmet, aki úgy véli, hogy valamely állami szerv, helyi önkormányzati szerv vagy közjogi jogi személy határozata megsértette valamely emberi jogát vagy alapvető szabadságát. Az ombudsman az emberi jogi ombudsmanról szóló 1994. évi törvény (Zakon o Varuhu človekovih pravic) alapján látja el tevékenységét.

Az ombudsman:

  • felhívhatja a jogsértést elkövető felet a jogsértés orvoslására vagy a szabálytalanság kijavítására,
  • javasolhatja kártérítés fizetését.
  • az Ön nevében és hozzájárulásával meghatározott rendelkezések vagy jogi aktusok alkotmányosságának és jogszerűségének elbírálása céljából kérelmet nyújthat be az Alkotmánybírósághoz,
  • jogsértés miatt alkotmányjogi panaszt nyújthat be.
  • törvények és egyéb rendelkezések módosítása céljából petíciót nyújthat be a kormányhoz vagy a parlamenthez;
  • tanácsot adhat a joghatósága alá tartozó valamennyi szervnek működésük és ügyfeleikkel való kapcsolataik javítása érdekében;
  • szabadon közzéteheti véleményét valamely jog vagy szabadság megsértéséhez kapcsolódó konkrét ügyről az eljárás típusától vagy az ügy adott szerv általi vizsgálatának mindenkori állásától függetlenül.

Az emberi jogi ombudsman nem járhat el az érintett állami szerv, helyi önkormányzati testület vagy közjogi jogi személy nevébena jogsértést vagy szabálytalanságot nem orvosolhatja helyettük.

A jogsértést vagy szabálytalanságot elkövető fél felelős a helyzet orvoslásáért. Az ombudsman kizárólag kivételes esetben vizsgálhat olyan ügyeket, amelyek tárgyában bírósági eljárás van folyamatban.

Az ombudsman a törvény értelmében nem jogosult a magánszektorban eljárni, tehát nem avatkozhat be például olyankor, ha a jogsértést magánvállalkozás követi el. Ilyen esetben nyomást gyakorolhat az érintett magánvállalkozás vagy magánszemély tevékenységét felügyelő állami szervekre, helyi önkormányzati testületekre vagy közjogi jogi személyekre.

Az ombudsman – nem kormányzati és humanitárius szervezetekkel együttműködve – figyelemmel kíséri a fogvatartási helyeket is, valamint a fogvatartott vagy a szabadságukban korlátozott személyekkel szembeni bánásmódot.

Az ombudsman nyomon követheti az ügyeket, figyelmeztetést bocsáthat ki és tanácsot adhat, de hatósági határozatot nem hozhat.

Az ombudsman szervezi és fogja össze a gyermekjogi képviselők munkáját, akik egy olyan önkéntes hálózat tagjai, amely minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosít az érdekképviseleti szolgáltatásokhoz.

A gyermekjogi képviselők célja a gyermek segítése abban, hogy véleményüket kifejezzék minden olyan jogi eljárásban és ügyben, amelyben érintettek, és e vélemény továbbítása az illetékes hatóságoknak és szervezeteknek, hogy azok döntéseikben a gyermek jogait és érdekeit megfelelően figyelembe vegyék. A gyermekjogi képviselő nem a gyermek törvényes képviselője. A segítségnyújtás azt jelenti, hogy pszichoszociális támogatást nyújtanak a gyermekeknek, (a számukra megfelelő módon) beszélgetnek velük óhajaikról, érzéseikről és véleményükről, az eljárásról és az eljárási cselekményekről, segítenek a megfelelő megoldás megtalálásában és elkísérik őket, amikor a jogaikról és juttatásaikról döntő testületekkel és intézményekkel találkoznak.

Elérhetőségek:

A Szlovén Köztársaság emberi jogi ombudsmanja

Dunajska cesta 56 (4. emelet)
1109 Ljubljana
Telefon: 01 475 00 50
Ingyenesen hívható segélyvonal: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Szakosodott emberi jogi szervek

  • Gyermekügyi ombudsman (Varuh otrokovih pravic)

Az ombudsmani intézmény része, az ombudsman különleges hatáskörű helyettese.

  • Esélyegyenlőségi biztos (Zagovornik načela enakosti)

Az esélyegyenlőségi biztos a hátrányos megkülönböztetés megelőzéséről és elhárításáról gondoskodik Szlovéniában.

APPEALS (COMPLAINTS): A biztos az állítólagos hátrányos megkülönböztetésen alapuló kérelmek, illetve panaszok ügyében jár el. Jogi kötőerővel nem bíró véleményeket bocsát ki arról, hogy konkrét esetekben történt-e hátrányos megkülönböztetés (például egyenlőtlen bánásmód személyes körülmények miatt). Ajánlásokat fogalmaz meg a jogsértő fél számára a jogsértés orvoslására, az okok felszámolására és a következmények kezelésére vonatkozóan. Az ilyen típusú informális közvetítés révén az esélyegyenlőségi biztos a károk elhárítására és a jövőbeli gyakorlat javítására törekszik. Ha azonban a fennálló probléma ily módon nem oldható meg, indítványozhatja hivatalos büntetőeljárás megindítását. Az esélyegyenlőségi biztos előtti eljárás díjmentes és bizalmas.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Egyéb eljárásokban az esélyegyenlőségi biztos segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetés elleni jogvédelem terén, például tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, és azok hogyan vehetők igénybe más állami szervek előtti eljárásokban).

TANÁCSADÁS: Az esélyegyenlőségi biztos véleményét lehet kérni arról, hogy valamely cselekmény másokkal szembeni hátrányos megkülönböztetést eredményez vagy eredményezhet-e, valamint tanácsot lehet kérni tőle arra vonatkozóan, hogy milyen viselkedéssel kerülhető el a hátrányos megkülönböztetés alkalmazása és hogyan biztosítható hatékonyabban az egyenlő bánásmódhoz való jog.

TÁJÉKOZTATÁS: Az esélyegyenlőségi biztos általános tájékoztatást nyújt a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, valamint az e területen a Szlovéniában fennálló helyzetről.

Elérhetőségek:

Esélyegyenlőségi biztos (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 / 473 55 31
E-mail: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

A fenti honlapon található valamennyi alapvető információ teljes egészében elérhető angol, francia, német, olasz, magyar, szerb, bosnyák, albán és romani nyelven is.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Adatvédelmi biztos

Az adatvédelmi biztos elbírálja az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseket, a személyes adatok védelméről szóló 2004. évi átfogó törvény (Zakon o varstvu osebnih podatkov) rendelkezéseivel, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos egyes konkrét kérdéseket szabályozó ágazati jogszabályok – például a személyazonosító igazolványról szóló törvény (Zakon o osebni izkaznici) – rendelkezéseivel összhangban. Az adatvédelmi biztos hivatalból is eljár, ha a személyes adatok esetleges megsértéséről szerez tudomást, továbbá bizonyos területeket bejelentés nélkül is ellenőriz. Az ellenőrzéseket nemzeti adatvédelmi felügyelők végzik, akik az adatvédelmi biztos hivatalának alkalmazásában állnak. Az adatvédelmi biztos elrendelheti bizonyos személyes adatok helyesbítését, megállapíthatja a személyes adatok jogellenes megszerzésében vagy kezelésében megnyilvánuló jogsértés megtörténtét, és szankciókat (bírságot) szabhat ki a személyes adatok kezelőivel szemben. Az adatvédelmi biztos határozatai ellen a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságához lehet közigazgatási panaszt benyújtani.

Elérhetőségek:

Adatvédelmi biztos
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Utolsó frissítés: 16/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.