Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Nemzeti bírói szervek

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb intézmények

Nemzeti bírói szervek

Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional)

Elsősorban a bírók és bíróságok feladata az alapvető jogok és szabadságok érvényesülésének biztosítása; az alkotmány azonban e jogok védelme érdekében egy különleges fellebbviteli rendszerről rendelkezik: az alkotmányos jogok és szabadságok megsértése alapján benyújtott fellebbezésről, amelyet csak az Alkotmánybíróság tárgyalhat. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány legfelsőbb szintű értelmezője. Egy olyan felsőbíróságról van tehát szó, amely az alkotmányos garanciákat oltalmazza, és az Alkotmányban szereplő alapvető jogok és szabadságok végső biztosítéka.

Az Alkotmánybíróságot négy módon lehet megkeresni:

 • Levélben:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Spain.
 • Telefonon: +34 915508000.
 • Faxon: +34 915444088.
 • E-mailben: buzon@tribunalconstitucional.es.

További információkért látogasson el a következő weboldalakra: https://www.tribunalconstitucional.es/en és https://www.poderjudicial.es

Az emberi jogok védelmének nemzeti szervezetei

Lásd az ombudsmanról szóló részt.

Ombudsman (Defensor del Pueblo)

Az ombudsman hivatala az az intézmény, amely védi és oltalmazza a spanyol állampolgárok alapvető jogait és polgári szabadságjogait. Ennek érdekében megvizsgálhatja a hatóságok és a spanyolországi közszolgáltatásokat működtető ügynökségek, valamint a spanyol állampolgárokkal foglalkozó, külföldön működő spanyol közigazgatási szervek tevékenységét.

Jelenleg Francisco Fernandez Marugan az ombudsman.

Az igazságszolgáltatás szabálytalan működésével kapcsolatos panaszok ombudsmanhoz beérkezése esetén megküldi azokat az ügyészségnek (Ministerio Fiscal) annak érdekében, hogy az kivizsgálja azokat, és a jogszabályokkal összhangban megtegye a szükséges intézkedéseket vagy áttegye a Legfelsőbb Igazságügyi Tanácshoz (Consejo General del Poder Judicial). Az ombudsman továbbá ajánlásokat is megfogalmazhat a kormánynak, amennyiben törvénymódosítás szükséges.

Az ombudsman jogosult fellebbezéseket benyújtani, alkotmányellenességre, illetve a jogok és szabadságok megsértésére hivatkozva, valamint jogosult a habeas corpus eljárás kezdeményezésére.

Az ombudsman a következő helyzetekben NEM léphet fel:

 • Amennyiben nem került sor hatósági fellépésre.
 • Magánszemélyek közötti viták esetén.
 • Amennyiben több mint egy év eltelt azóta, hogy a magánszemély tudomást szerzett a panasszal kapcsolatos tényekről.
 • Névtelen, konkrét állítást nem tartalmazó rosszhiszemű panaszok, illetve olyan panaszok, amelyek feldolgozása harmadik fél törvényes jogait sértheti.
 • Amennyiben vita van egy bírósági határozat tartalmát illetően.

Az ombudsmannal kapcsolatba lépni kívánó állampolgároknak nem kell ügyvédet vagy jogi képviselőt igénybe venniük. Az egész eljárás ingyenes.

Az eljárás panasszal kezdődik. A panaszbeadványnak, amelyet alá kell írni, tartalmaznia kell az Ön kereszt- és vezetéknevét (neveit), az elérhetőségét, valamint a panasszal kapcsolatos tények leírását, megjelölve az érintett hatóságot vagy hatóságokat.

A panaszbeadványhoz csatolni kell a szóban forgó problémával kapcsolatos legfontosabb dokumentumok másolatát. Miután a beadványt megvizsgálták, a panaszhoz rendelt ügyiratszámot tartalmazó dokumentumot küldenek a panaszosnak, arra az esetre, ha tanulmányozni kívánja az ügy iratait.

Panaszt a következő módokon lehet benyújtani:

 • Online: a weboldal „Presenta tu queja” („nyújtsd be a panaszodat”) részében elérhető elektronikus nyilvántartásba belépve.
 • Személyesen: Az ombudsman központi hivatalában a Madrid, Calle Zurbano No 42. szám alatt. Ügyfélfogadás hétfőtől péntekig: 9:00-14:00 óra, és hétfőtől csütörtökig: 16:00-18:00 óra (augusztusban az ügyfélfogadás délután szünetel).
 • Levélben: küldjön egy aláírt levelet a következő címre:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • Faxon: Küldjön aláírt levelet a +34 913081158 számon.

Amennyiben információra van szüksége az ombudsman hivataláról, vagy figyelemmel kívánja kísérni panaszának sorsát:

 • Közvetlenül keresse a központi hivatalt a Madrid, Calle Zurbano No 42. szám alatt.
 • E-mailben: registro@defensordelpueblo.es.
 • Telefonon:
  – 900101025 (csak Spanyolországon belül): ingyen hívható telefonszám, amelyen tájékoztatást kaphat az ombudsman hivataláról, tevékenységéről, munkájáról, illetve arról, hogy hogyan nyújthat be panaszt.
  – +34 914327900: tájékoztatás egy adott panasz sorsáról.
  A telefonos ügyfélszolgálat elérhető:
  – hétfőtől csütörtökig 9:00-14:00 és 15:00-18:00 óra között.
  – pénteken 9:00-14:00 és 16:00-18:00 óra között (augusztusban a telefonos ügyfélszolgálat délután szünetel).

További információkért látogasson el a következő weboldalra: https://www.defensordelpueblo.es.

Szakosodott emberi jogi szervek

 • Gyermekjogvédelmi ombudsman

Az ombudsman a korra tekintet nélkül biztosítja valamennyi állampolgár jogait. Emellett Spanyolország több autonóm közössége hozott létre intézményeket a kiskorúak védelmére.

A spanyol jog elismeri a kiskorúak azon jogát, hogy az ombudsman vagy azzal egyenértékű autonóm közösségi intézmény előtt panasszal éljenek.

 • Egyenlő bánásmód szervek

Az egyenlő bánásmód és a faji vagy etnikai alapú megkülönböztetésmentesség előmozdításának Tanácsa (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

A Tanács különböző állami, autonóm közösségi és helyi hatóságokból, üzleti szervezetekből és szakszervezetekből, valamint non-profit szervezetekből áll, amelyek együttműködnek az egyenlő bánásmód és az emberek faji vagy etnikai alapú megkülönböztetésmentességének előmozdítása érdekében.

Célja az egyenlő bánásmód és az emberek faji vagy etnikai alapú megkülönböztetésmentessége elvének előmozdítása olyan területeken, mint az oktatás, az egészségügy, a társadalombiztosítási juttatásokra való jogosultság, a szociális szolgáltatások, a lakhatás, a foglalkoztatás, a képzés stb., valamint általában véve a valamennyi áru és szolgáltatás igénybevételére való jogosultság.

Ezáltal a Tanácsnak négy fő funkciója van:

 1. Független tanácsadás a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, panaszaik kezelése során.
 2. Önálló és független tanulmányok, vizsgálatok és jelentések közzététele.
 3. Megfelelő ajánlások és javaslatok tétele révén olyan intézkedések előmozdítása, amelyek hozzájárulnak az egyenlő bánásmódhoz és a hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséhez.
 4. A Tanács éves tevékenységi jelentésének elkészítése, jóváhagyása és annak Egyenlő Bánásmód Minisztérium (Ministerio de Igualdad) elé terjesztése.

További információk a https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es és a https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm weboldalon találhatók.

 • Adatvédelmi szerv

Spanyol Adatvédelmi Ügynökség (Agencia Española de Protección de Datos)

A Spanyol Adatvédelmi Ügynökség független felügyelő hatóság, amelynek feladata az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzése, valamint a személyes adatok védelmét érintő alapvető jogok garantálása és védelme.

A Spanyol Adatvédelmi Ügynökség eljár az állampolgárok kérelmeivel és panaszaival kapcsolatban, továbbá tájékoztatást nyújt a Ley Orgánica de Protección de Datos (az adatvédelemről szóló sarkalatos törvény) által meghatározott jogokkal kapcsolatban. Emellett támogatást és tájékoztatást nyújt az olyan formanyomtatványokat kezelő szerveknek, amelyek személyes adatokat tartalmaznak (üzleti vállalkozások, intézmények és hatóságok), annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek e törvény előírásainak.

Az érintettek tekintetében

 • Kezeli kérelmeiket és panaszaikat.
 • Tájékoztatást nyújt az említett törvényben meghatározott jogokról.
 • Elősegíti médiakampányok érvényesülését.

Az adatkezelők tekintetében

 • Kiadja az említett törvény által előírt engedélyeket.
 • Helyesbítő intézkedéseket rendel el.
 • Jogsértés esetén előírja az adatok törlését, és az adatkezelés megszüntetését.
 • Szankciókat határoz meg.
 • Szükség esetén segítséget és tájékoztatást kér.
 • Engedélyezi a nemzetközi adattovábbítást.

Bármilyen kérdés, felvilágosítás, javaslat vagy panasz kapcsán három módon lehet kapcsolatba lépni a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséggel:

 • Levélben:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Spain
 • Telefonon: +34 912663517.
 • E-mailben: ciudadano@agpd.es.

További információkért látogasson el a következő weboldalra: https://www.agpd.es/.

 • Más szakosodott szervek

Fogyatékossággal Élő Emberek Képviselőinek Spanyol Bizottsága (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

A Fogyatékossággal Élő Emberek Képviselőinek Spanyol Bizottsága, közismertebb nevén a CERMI, a fogyatékossággal élő spanyol állampolgárok képviseleti, érdekvédelmi és fellépési fóruma. Több mint három és fél millió ember, valamint családjaik, tudatában annak, hogy hátrányos helyzetű társadalmi csoportot alkotnak, úgy döntött, hogy ernyőszervezetekben egyesül, annak érdekében, hogy előmozdítsák jogaik elismerését, és elérjék a társadalom többi részével egyenlő jogokkal és lehetőségekkel járó teljes állampolgárságot.

Bármilyen kérdés kapcsán három módon lehet kapcsolatba lépni a CERMI-vel:

 • Levélben:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • Telefonon: +34 913601678.
 • Faxon: +34 914290317.
 • E-mailben:cermi@cermi.es.

További információkért látogasson el a következő weboldalra: http://www.cermi.es/.

Vagy: A fogyatékosság állami megfigyelőközpontja https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Menedék- és Menekültügyi Hivatal (Oficina de Asilo y Refugio)

A Menedék- és Menekültügyi Hivatal (OAR) a belügyminisztérium része, feladata javaslatok előterjesztése a spanyolországi tartózkodási engedélyek megadására, a menedékjogra vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Emellett az OAR felelős a következőkért:

 • A hatályos nemzetközi egyezmények alapján a menedékjog iránti kérelmek megvizsgálásáért felelős államok azonosítása érdekében a kérelmek megvizsgálása és feldolgozása.
 • A spanyolországi határállomásokon, illetve külföldi spanyol diplomáciai képviseleteken benyújtott valamennyi menedékjog iránti kérelem megvizsgálása, és azokról való döntés.

További információ kapható:

 • Levélben:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • Telefonon: +34 915372170.

További információk: la sección correspondiente del Ministerio del Interior (a Belügyminisztérium illetékes főosztálya).

A Büntetés-végrehajtási Intézmények Főtitkársága (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

A büntetés-végrehajtási rendszer alapvető fontosságú eleme egy ország biztonságpolitikájának és társadalompolitikájának. Az intézmény alkotmányos feladata és fő célkitűzése a büntetőjogi büntetések és intézkedések végrehajtását célzó közszolgáltatások nyújtásához kapcsolódó tevékenységek felügyelete és irányítása.

További információ kapható:

 • Levélben:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • Telefonon: +34 913354700.
 • Faxon: +34 913354052.

További információk: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Egyéb intézmények

A Spanyol Ügyvédek Általános Tanácsa (Consejo General de la Abogacía Española)

A Spanyol Ügyvédek Általános Tanácsa (CGAE) a Spanyol Ügyvédi Kamara képviseleti, koordinatív és végrehajtó szerve. Közjogi jogi személyként jogi személyiséggel, és céljai elérésére teljes jogképességgel rendelkezik.

A CGAE az a szerv, amely szabályozza az ügyvédek szakmai tevékenységét, és védi a hivatás hírnevét. Jelenleg Spanyolországban 83 ügyvédi kamara működik, amelyeknek jelenleg összesen 137 447 gyakorló ügyvéd tagja van (2016. decemberi adat szerint), valamint 10 autonóm közösségi ügyvédi kamarai tanács (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados) is működik.

A költségmentességhez való jog Spanyolországban az Ügyvédi Kamarák által valamennyi állampolgárnak hatékony jogvédelemhez való jogot garantáló jogi segítségnyújtó szolgálaton, börtönszolgálaton és jogi tanácsadó szolgálaton, bevándorlóknak nyújtott jogi segítségnyújtáson és tanácsadáson, börtöntanácsadáson, nőknek nyújtott jogi segítségnyújtáson és tanácsadáson, családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott segítségen, valamint időseknek nyújtott jogi segítségnyújtáson és tanácsadáson keresztül, nagyon széles körben érvényesül.

Bármilyen kérdés esetén három módon lehet kapcsolatba lépni a CGAE-vel:

 • Levélben:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Spain
 • Telefonon: +34 915232593.
 • E-mailben:informacion@cgae.es.

További információkért látogasson el a következő weboldalakra: http://www.cgae.es/ és https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.