Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Pagrindinės teisės

Čekija

Turinį pateikė
Čekija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionaliniai teismai

Paprastai diskriminacijos bylose atsakovo (t. y. diskriminacija kaltinamo asmens) vietos teismas turi jurisdikciją nagrinėti bylą pirmąja instancija. Išnaudojus visas įprastas apskundimo galimybes, galima kreiptis į Konstitucinį Teismą – pateikti individualų konstitucinį skundą (http://www.usoud.cz/).

Konstitucinis Teismas

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel. (+420) 542162111
Faks. (+420) 542161309, (+420) 542161169

E. paštas podani@usoud.cz

Konstitucingumą saugo teisminė institucija – Konstitucinis Teismas, kurio statusas ir įgaliojimai įtvirtinti Čekijos Respublikos Konstitucijoje. Konstitucinis Teismas nėra bendrosios kompetencijos teismų sistemos dalis. Pagrindinė jo užduotis – saugoti konstitucingumą ir Konstitucijoje, Pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje ir kituose Čekijos konstituciniuose įstatymuose įtvirtintas pagrindines teises ir laisves, taip pat užtikrinti, kad valstybė savo įgaliojimus įgyvendintų laikydamasi Konstitucijos.

Pagal Konstitucijos 87 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja, be kita ko, fizinių ar juridinių asmenų konstitucinius skundus dėl galutinių ir vykdytinų viešojo sektoriaus institucijų sprendimų ir kitų priemonių, turinčių įtakos Konstitucija užtikrinamoms šių asmenų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Konstitucinis Teismas savo interneto svetainėje pateikia konstitucinio skundo procedūros vadovą, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie šią procedūrą (žr. http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Nacionalinės žmogaus teisių gynimo institucijos

Pagrindinė nacionalinė žmogaus teisių institucija, nagrinėjanti pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus, yra Viešasis teisių gynėjas (žr. toliau).

Vyriausybės lygmeniu žmogaus teisių klausimai priklauso žmogaus teisių, lygių galimybių ir teisėkūros ministro kompetencijai; kitos šiuos klausimus nagrinėjančios institucijos yra Vyriausybės žmogaus teisių taryba, Vyriausybės lyčių lygybės taryba, Vyriausybės nacionalinių mažumų taryba ir Vyriausybės neįgaliųjų valdyba, kurios yra patariamosios vyriausybės institucijos.

Viešasis teisių gynėjas

Viešasis teisių gynėjas http://www.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefonas +420 542 542 111
Faks. +420 542 542 112

E. paštas podatelna@ochrance.cz

Viešasis teisių gynėjas – tai savarankiška, nepriklausoma ir nešališka valstybės įstaiga, nepriklausanti viešajai administracijai, todėl tai nėra valdžios institucija. Ji gina asmenis nuo valdžios institucijų ir kitų valstybės administravimo funkcijas atliekančių institucijų elgesio, jei toks elgesys yra:

 • neteisėtas;
 • teisėtas, tačiau kitais atžvilgiais netinkamas arba turi trūkumų, todėl neatitinka demokratinės teisinės valstybės ir gero administravimo principų;
 • jei šios institucijos nesiima veiksmų.

Viešasis teisių gynėjas yra įgaliotas nagrinėti skundus dėl toliau nurodytų subjektų veiklos:

 • ministerijų ir kitų administracinės valdžios institucijų, įgyvendinančių savo kompetenciją visoje Čekijoje, ir jiems pavaldžių administracinės valdžios institucijų;
 • teritorinės savivaldos institucijų (t. y. savivaldybių ir regioninės valdžios), tačiau tik tais atvejais, kai jos vykdo valstybės administravimo veiksmus, o ne įgyvendina savo įgaliojimus (savivaldos);
 • Čekijos nacionalinio banko, jei jis veikia kaip administracinė institucija;
 • Radijo ir televizijos transliacijos tarybos;
 • Čekijos policijos, išskyrus baudžiamųjų bylų tyrimus;
 • Čekijos kariuomenės ir Pilies sargybos;
 • Čekijos kalėjimų tarnybos;
 • įstaigų, kuriose asmenys yra laikomi suimti, kalinami, jiems taikomos apsaugos arba institucinio auklėjimo ir apsaugos priemonės;
 • sveikatos draudimo bendrovių;
 • teisminių institucijų ir prokuratūros, joms įgyvendinant valstybės administravimo funkcijas (visų pirma kai vilkinamas procesas, teismai nesiima veiksmų ir teisėjų elgesys yra netinkamas), o ne dėl faktinio teismo ar prokuroro sprendimo.

Nuo 2006 m. Viešasis teisių gynėjas taip pat prižiūri asmenų, kurių laisvė apribota, teisių apsaugą.

Viešasis teisių gynėjas neturi teisės kištis į privatinės teisės reglamentuojamus santykius ar ginčus (įskaitant darbuotojų ir darbdavių tarpusavio ginčus, net jei darbdavys yra valstybės institucija); vienintelė išimtis – skundai dėl diskriminacinio elgesio (tokiais atvejais Viešasis teisių gynėjas taip pat gali imtis veiksmų ir privatinės teisės srityje).

Viešasis teisių gynėjas gali atlikti nepriklausomus tyrimus, tačiau jis negali veikti vietoj valstybės administracijos institucijų ir negali panaikinti ar pakeisti jų sprendimų. Tačiau, nustatęs pažeidimą, jis gali prašyti institucijų ar įstaigų užtikrinti teisių gynimo priemonę.

Jei valstybės administracijos institucija ar įstaiga, laikanti asmenis, kurių laisvė yra apribota, neįvykdo savo pareigos bendradarbiauti su Viešuoju teisių gynėju ir jeigu nustačius pažeidimą ji nesiima reikalingų taisomųjų veiksmų, Viešasis teisių gynėjas gali apie tai informuoti visuomenę.

Paviešinimas – tai sankcija, kurią Viešasis teisių gynėjas gali skirti pagal teisės aktus. Tokiu atveju Viešasis teisių gynėjas taip pat gali viešai paskelbti vardus ir pavardes konkrečių asmenų, veikiančių institucijos, kuri elgėsi netinkamai, vardu.

Skundą Viešajam teisių gynėjui turi pateikti asmuo, siekiantis, kad jo teisės būtų ginamos, arba jo teisėtas atstovas. Jei skundas pateikiamas kito asmens vardu, teisę atstovauti reikia įrodyti rašytiniu įgaliojimu arba kitu dokumentu, kuriame nurodyta įgaliojimų apimtis.

Skunde visada turi būti nurodyta ši informacija:

 • skundo pateikėjo vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; jei tai yra juridinis asmuo – pavadinimas, registruota buveinė ir juridinio asmens vardu įgaliotas veikti asmuo;
 • reikšmingų klausimo aplinkybių apibūdinimas, įskaitant informaciją, ar klausimas taip pat perduotas kitai įstaigai ir kokie su tuo susiję padariniai;
 • institucija ar institucijos, prieš kurias paduotas skundas;
 • įrodymai, kad skundo pateikėjas nesėkmingai prašė institucijos, su kuria yra susijęs skundas, užtikrinti teisių gynimo priemonę.
 • Jei šiuo klausimu priimtas koks nors sprendimas, skundo pateikėjas privalo pateikti jo kopiją,
 • taip pat su klausimu susijusių dokumentų, kuriuose yra svarbios informacijos, kopijas.

Tyrimo ir skundų nagrinėjimo trukmė skiriasi ir visada priklausys nuo bylos aplinkybių ir sudėtingumo. Teisės aktuose Viešajam teisių gynėjui joks terminas nenustatytas; Viešasis teisių gynėjas stengiasi išnagrinėti visus skundus, kiek tai įmanoma, per kuo trumpesnį laiką.

Teisės aktuose nėra nustatyta jokių teisių gynimo (apskundimo) priemonių, susijusių su tuo, kaip Viešasis teisių gynėjas išnagrinėjo skundą, ar su skundo padariniais.

Skundą galima paduoti:

raštu – pageidautina užpildžius spausdintą skundo formą, kurią reikia siųsti šiuo pašto adresu: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Galima nusiųsti ir asmeninį laišką;

e. paštu (net be elektroninio parašo), siunčiamu adresu podatelna@ochrance.cz, apibūdinant klausimo esmę, arba geriau – užpildžius skundo formą ir išsiuntus ją e. paštu;

per duomenų dėžutę – Viešojo teisių gynėjo tarnybos identifikacijos numeris yra jz5adky. Duomenų pranešime gali būti pateikta užpildyta skundo forma arba asmeninis laiškas, kuriame pateikiama svarbi informacija apie iškilusią problemą;

naudojant interaktyvią elektroninės archyvavimo tarnybos elektroninę formą, užtikrinus, kad rinkmenoje būtų pateikti visi reikalingi duomenys;

įteikiant asmeniškai Viešojo teisių gynėjo tarnybos dokumentų skyriui (Údolní 39, Brno) kiekvieną darbo dieną 8.00–16.00 val. Taip skundą su priedais galima įteikti ne tik raštu (popieriuje), bet ir duomenų laikmenoje;

asmeninę rinkmeną pateikiant kaip pranešimą – darbo dienomis 8.00–16.00 val. galima asmeniškai atvykti į Skundų priėmimo skyrių, esantį Viešojo teisių gynėjo tarnybos pastate, kur tarnybos teisininkas aptars ir surašys skundą.

Specializuotos žmogaus teisių gynimo institucijos

Viešasis teisių gynėjas, nagrinėjantis vaikų pateiktus skundus

Čekijoje Vaikų ombudsmeno nėra, tačiau šiuo metu Viešasis teisių gynėjas nagrinėja vaikų skundus dėl jų teisių ir interesų apsaugos.

Viešasis teisių gynėjas http://deti.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefonas +420 542 542 888
Faks. +420 542 542 112

E. paštas deti@ochrance.cz

Vaikai gali kreiptis į Viešąjį teisių gynėją įvairiais būdais, būtent: paprastu laišku, siunčiamu arba asmeniškai pristatomu adresu Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno, arba naudodami interaktyvią formą, kuri pildoma pagal instrukcijas, e. paštu (adresu deti@ochrance.cz) arba atvykę asmeniškai Viešojo teisių gynėjo adresu, kur vaikas gali aptarti problemą su Ombudsmeno tarnybos teisininku, o šis ją gali užrašyti.

Skunde visų pirma turėtų būti aiškiai nurodyta:

 • ką vaikas skundžia ar dėl ko jis skundžiasi (įskaitant bent vienos institucijos, kitos įstaigos ar asmens, su kuriuo vaikas turėjo reikalų, pavadinimą (vardą, pavardę));
 • vaiko vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamoji vieta;
 • problemos apibūdinimas;
 • kontaktiniai duomenys, t. y. telefono numeris, e. pašto ir pašto adresas.

Viešasis teisių gynėjas gali padėti vaikui, pavyzdžiui:

 • jei netinkamai elgėsi socialinis darbuotojas;
 • jei teismo procesas trunka ilgai;
 • jei netinkamai elgiasi teisėjas;
 • jei iš vaiko tyčiojamasi mokykloje;
 • jei vaikas nepriimtas į mokyklą;
 • jei vaiko namuose taikoma neįprastai griežta tvarka, iš jo tyčiojamasi ir pan.;
 • jei vaiko tėvai negauna socialinių išmokų;
 • jei institucijos neteisingai paskaičiavo vaiko senelių pensiją;
 • jei statybos institucija nesprendžia klausimo dėl prastos pastato būklės (statybos ir techninių aspektų) arba jei kaimynas stato pastatą be leidimo;
 • jei institucijos nesiima veiksmų dėl sąvartyno draudžiamoje teritorijoje;
 • jei neišnagrinėtas skundas dėl produkto, kuris neveikė.

Tačiau Viešasis teisių gynėjas negali, pavyzdžiui:

 • pakeisti teismo sprendimo;
 • kištis į Čekijos policijos vykdomą tyrimą (šiuo klausimu tam tikrus įgaliojimus turi policijos veiklą prižiūrintis prokuroras);
 • kištis į žmonių tarpusavio ginčus (pvz., kaimynų ginčus dėl žemės, tėvų ar kitų šeimos narių ginčus ir kt.) – šie klausimai turi būti perduoti teismui.

Institucijos, teikiančios pagalbą nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos

Viešasis teisių gynėjas

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefonas +420 542 542 111
Faks. +420 542 542 112

E. paštas podatelna@ochrance.cz

Pagal Viešojo teisių gynėjo įstatymą Viešasis teisių gynėjas nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos teikia metodinę pagalbą:

 • Viešasis teisių gynėjas įvertina, ar atitinkamą elgesį tikrai galima laikyti diskriminacija pagal Kovos su diskriminacija įstatymą;
 • pataria nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos, kaip elgtis, į ką kreiptis ir kaip paduoti skundą siekiant iškelti bylą dėl diskriminacijos.

Pateikdamas Viešajam teisių gynėjui prašymą ištirti diskriminacijos atvejį, pareiškėjas turi kuo tiksliau nurodyti tariamą diskriminacinį elgesį ir prie prašymo pridėti visus įrodymus, galinčius įrodyti diskriminaciją.

Asmens duomenų apsaugos tarnyba

Asmens duomenų apsaugos tarnyba https://www.uoou.cz/

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Telefonas +420 234 665 111
Faks. +420 234 665 444

E. paštas posta@uoou.cz

Asmens duomenų apsaugos tarnyba (ADAT) yra nepriklausoma įstaiga, kuri:

 • prižiūri, ar tvarkant asmens duomenis yra laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų;
 • prižiūri įgaliotų institucijų registrą, jei buvo tvarkomi asmens duomenys;
 • priima piliečių skundus dėl teisės aktų pažeidimo;
 • konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.

Tarnybos veikla reglamentuota iš dalies pakeistu Asmens duomenų apsaugos įstatymu Nr. 101/2000, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri teisės aktai.

Asmens duomenų apsaugos įstatymo tikslas – Pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje užtikrinama piliečio teisė į apsaugą nuo neleistino kišimosi į jų privatų ir asmeninį gyvenimą ir neleistino asmens duomenų rinkimo, skelbimo ar kitokio netinkamo naudojimo.

Teisę kreiptis į tarnybą turi bet kuris asmuo, sužinojęs arba pagrįstai įtariantis, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisę į jo privataus ir asmeninio gyvenimo apsaugą ir Asmens duomenų apsaugos įstatymą, pavyzdžiui, jei tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs arba neatitinka tikslo, kurio siekiant jų buvo prašoma.

Kreipimesi, kuriame atkreipiamas dėmesys į įtariamą Asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimą, turėtų būti nurodyta:

 • asmens, įtariamo pažeidus Asmens duomenų apsaugos įstatymą, tapatybės duomenys;
 • su asmens duomenų tvarkymu susijusios veiklos, kuria pažeistas Asmens duomenų apsaugos įstatymas, apibūdinimas;
 • asmens duomenys (arba bent jų kategorijos), tvarkyti pažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymą;
 • dokumentai ar kita medžiaga (arba jos kopijos), patvirtinanti informaciją pateikusio asmens (skundo pateikėjo) ir asmens, kuris netinkamai tvarkė jo asmens duomenis, ryšį;
 • dokumentai ar kita medžiaga (arba jos kopijos), kuriais remiantis galima nustatyti Asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimą;
 • visos nuorodos į esamus išteklius, galinčius patvirtinti nurodytas faktines aplinkybes;
 • informaciją pateikusio asmens (skundo pateikėjo) kontaktiniai duomenys.

Skundą tiesiai tarnybai arba elektroninėmis priemonėmis galima paduoti ir anonimiškai.

Skundą teikiantis asmuo nėra galimos administracinės bylos šalis, tačiau gali būti išklausytas kaip liudytojas.

Kitos specializuotos institucijos

Pagrindinė įstaiga, į kurią gali kreiptis fiziniai asmenys, jei yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, yra Viešasis teisių gynėjas. Šioje srityje veikia ir kiti subjektai, pavyzdžiui:

Pabėgėlių reikalų administracija prie Vidaus reikalų ministerijos

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prague 12

Telefonas +420 974 827 118
Faks. +420 974 827 280

E. paštas podatelna@suz.cz

Pabėgėlių reikalų administracija (PRA) yra sudedamoji valstybės aparato dalis, ji pavaldi vidaus reikalų ministro pavaduotojui, atsakingam už viešąją tvarką ir saugumą. Ši administracija bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ji taip pat administruoja užsienio šalių piliečių sulaikymo centrus; nuo 2009 m. ji veikia kaip centrų, padedančių užsienio šalių piliečiams integruotis regioninėse sostinėse, tinklas.
Čekijoje PRA parūpina būstą ir teikia kitas paslaugas prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams ir sulaikytiems užsieniečiams pagal Įstatymą Nr. 326/1999 dėl užsienio šalių piliečių buvimo Čekijos Respublikoje ir Įstatymą Nr. 325/1999 dėl prieglobsčio. PRA tikslas – pasiūlyti šiems asmenims tinkamas ir deramas sąlygas.

Čekijos Respublikos nacionalinė neįgaliųjų taryba

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 – Holešovice
Telefonas 266 753 421
E. paštas nrzpcr@nrzp.cz

Nuo 2014 m. gruodžio 11 d. Nacionalinė neįgaliųjų taryba yra registruota nacionalinė asociacija, atstovaujanti neįgaliųjų interesams palaikant santykius su valstybe ir valdžios institucijomis. Nacionalinės tarybos vaidmuo – prisidėti prie neįgaliųjų integracijos į visuomenę ir nuosekliai ginti šių asmenų žmogaus teises. Tai yra pagrindinė patariamoji Vyriausybės neįgaliųjų valdybos organizacija.

Jos prioritetai taip pat apima:

 • neįgaliųjų organizacijų koordinavimą visuotinai svarbiais klausimais;
 • visuomenės informavimą negalios klausimais;
 • neįgaliųjų diskriminacijos atvejų stebėjimą;
 • projektų, kuriais siekiama pagerinti neįgaliųjų gyvenimą, įgyvendinimą;
 • planavimą siekiant vienodinti neįgaliųjų galimybes regionų lygmeniu;
 • nacionalinio profesinių socialinio orientavimo centrų tinklo veiklą;
 • leidinių, žurnalų ir informacinės medžiagos leidybą.

Kita informacija

Čekijoje veikia nemažai ne pelno organizacijų, sprendžiančių žmogaus teisių klausimus ir padedančių žmonėms, jei šios teisės yra pažeidžiamos.

Užsieniečių integracijos centras

http://www.cicpraha.org/

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8
E. paštas info@cicpraha.org

Užsieniečių integracijos centras (UIC) yra pilietinė asociacija, įsteigta 2003 m. siekiant padėti užsienio šalių piliečiams integruotis į Čekijos visuomenę.

Daugiausia jis teikia ambulatorines bei socialines paslaugas ir organizuoja švietimo programas užsieniečiams, ilgą laiką ar nuolat gyvenantiems Čekijoje. Užsieniečių integracijos centras turi padalinius visuose Čekijos regionuose, o daugiausia veiklą vykdo Prahoje ir Vidurio Bohemijoje. Organizacija turi socialinių paslaugų organizacijos statusą pagal Socialinių paslaugų įstatymą ir akreditaciją pagal Savanoriškos tarnybos įstatymą.

Pagrindinė organizacijos veikla:

 • socialinės konsultacijos imigrantams: nuolat ir ilgą laiką šalyje gyvenantiems užsienio šalių piliečiams ir asmenims, kuriems taikoma tarptautinė ir (arba) papildoma apsauga;
 • profesinio orientavimo konsultacijos, taip pat imigrantams skirtų programų ir veiklos, kurių tikslas – užtikrinti, kad jie patektų į darbo rinką, vystymas;
 • lengvai prieinamų (atvirų) kursų organizavimas Čekijoje, taip pat kitų specializuotų užsieniečiams skirtų kursų organizavimas Čekijoje, įskaitant naujų ir pažangių mokymo metodų kūrimą;
 • kitos švietimo veiklos organizavimas (čekų ir užsienio kalbų mokytojų švietimas, užsienio kalbų mokymas, papildomas pedagogų profesinis rengimas, konsultacijos, kompiuterių kursai ir kt.);
 • savanorių programa – konsultacijos, organizuojant individualų kliento ir savanorio bendradarbiavimą, taip pat laisvalaikio ir socialinės veiklos, susitikimų, diskusijų, teminių vakarų ir pan. organizavimas);
 • informacinė veikla – seminarai, informacinė medžiaga.

Visų programų tikslas – leisti Čekijoje esantiems imigrantams gyventi savarankišką ir orų gyvenimą Čekijoje, kartu užtikrinant, kad jie laikytųsi vietos teisės aktų ir asmenų tarpusavio elgesio standartų ir būtų su jais susipažinę, skatinti priimančiosios visuomenės supratimą, pagalbą ir pagarbą kiekvieno migranto individualumui.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.