Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Pagrindinės teisės

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Nacionaliniai teismai

Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba

Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba yra atsakinga už baudžiamųjų, civilinių ir šeimos bylų teismų bei specialiosios jurisdikcijos teismų Anglijoje ir Velse ir nedecentralizuotų specialiosios jurisdikcijos teismų Škotijoje ir Šiaurės Airijoje administravimą. Ji užtikrina, kad teisingumą nešališkai, veiksmingai ir efektyviai vykdytų nepriklausomi teismai.

Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba siekia užtikrinti, kad visiems piliečiams būtų laiku suteikta teisė kreiptis į teismą, atsižvelgiant į jų skirtingus poreikius, nesvarbu, ar jie nusikaltimų aukos, o gal liudytojai, nusikaltimais apkaltinti kaltinamieji, įsiskolinę vartotojai ar pažeidžiami vaikai, komercinius ginčus sprendžiančios įmonės arba teisę dirbti ginantys ar valdžios institucijų sprendimus ginčijantys asmenys.

Informacija apie tai, kaip kreiptis į teismą, rasite svetainėje Teismų duomenys ryšiams.

Informacija apie tai, kaip kreiptis į specialiosios jurisdikcijos teismą, rasite svetainėje Specialiosios jurisdikcijos teismų duomenys ryšiams.

Papildoma informacija

Civilinis procesas

 1. Anglijoje ir Velse civilinį procesą inicijuoja nukentėjęs asmuo, vadinamas ieškovu. Iš pradžių netikrinama, ar žala tikrai patirta. Civilinis procesas Aukštajame teisme (High Court) ir Apylinkės teisme (County Court) dažniausiai pradedamas pateikus dokumentą, vadinamą ieškinio forma. Pradiniuose civilinio proceso etapuose iš esmės vyksta bylos šalių keitimasis oficialiais pareiškimais.
 2. Civilinį procesą paprastai galima bet kuriuo metu nutraukti arba baigti taikos sutartimi. Teismui pareikštus ieškinius paprastai nagrinėja teisėjas be prisiekusiųjų. Tačiau, jei teismas sutinka, prisiekusieji gali dalyvauti nagrinėjant ieškinius dėl apgaulės, šmeižto, įžeidimo, piktnaudžiavimo procesu ir neteisėto laisvės atėmimo. Prisiekusieji sprendžia fakto ir nukentėjusiai šaliai priteisiamos žalos kompensavimo klausimus. Sprendimai paprastai turėtų būti priimami vienbalsiai, bet jei prisiekusieji nesutaria, gali būti priimamas daugumos sprendimas.
 3. Jeigu šalis atsisako vykdyti teismo sprendimą ar nutartį, gali būti taikomos įvairios priverstinio vykdymo procedūros. Jeigu teismo sprendimas yra dėl pinigų sumos, dažniausias priverstinio vykdymo būdas yra areštuoti skolininko turtą arba pajamas. Jeigu teismo sprendimu nustatomas įpareigojimas, atsisakymas paklusti teismo įpareigojimui gali baigtis laisvės atėmimu už nepagarbą teismui. Paprastai bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš pralaimėjusios šalies, tačiau bylose dėl ieškinių dėl nedidelių sumų šalys paprastai turėtų padengti savo išlaidas, tiesa, žyminį mokestį dažniausiai galima susigrąžinti iš pralaimėjusios šalies. Tai rodo, kad pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras šalys gali bylinėtis be teisininkų pagalbos.

Teisinė pagalba

 1. Visose trijose Jungtinės Karalystės jurisdikcijose veikia plataus masto sistema, pagal kurią asmuo, kuriam reikia teisinių konsultacijų ar atstovavimo teisme paslaugų, gali gauti finansinę pagalbą iš valstybės lėšų. Tai vadinama teisinės pagalbos sistema, kuri labai svarbi, kad kiekvienas asmuo galėtų įgyvendinti savo teises. Teisinė pagalba skiriama mažas ir vidutines pajamas gaunantiems asmenims; taip gali būti padengiamos visos išlaidos arba ta dalis, kurios asmuo nepadengia iš savo lėšų. Jeigu suteikiama teisinė pagalba, byla nagrinėjama įprastai, išskyrus tai, kad asmuo nemoka advokatui − visi mokėjimai atliekami iš teisinės pagalbos fondo. Anglijoje ir Velse ministerijų lygmeniu už teisinę pagalbą atsako Lordas kancleris (Lord Chancellor).
 2. Anglijoje ir Velse teisinę pagalbą baudžiamosiose ir civilinėse bylose administruoja Teisinės pagalbos agentūra (Legal Aid Agency, LAA).
 3. Teisines paslaugas civilinėse bylose teikia organizacijų, su kuriomis sudarytos sutartys, tinklas. Teisinės pagalbos teikimo civilinėse bylose pagrindinės taisyklės išdėstytos 2012 m. Teisinės pagalbos, baudžiamųjų sankcijų ir bausmių nusikaltusiems asmenims įstatyme (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) ir juo vadovaujantis priimtuose antrinės teisės aktuose bei gairėse. Asmuo finansinę paramą gaus tik tuomet, jei jo atvejis patenka į sistemos taikymo sritį ir atitinka asmens finansinės padėties ir ginčo prasmingumo kriterijus. Be tesioginės teisinės pagalbos LAA pagalbos telefonu dar teikia nemokamas, konfidencialias bei nepriklausomas teisines konsultacijas. Nuo 2013 m. balandžio mėn. (išskyrus tam tikras išimtis) asmenys, norintys gauti pagalbos skolų, specialiųjų švietimo poreikių ar diskriminacijos klausimais, paskambinę centrine konsultacijų telefono linija, turi pateikti teisinės pagalbos prašymą. Visos pagalbos paslaugos bus suteiktos telefonu, nebent būtų pripažinta, kad konsultacija telefonu yra netinkama pagalbos prašančiam asmeniui.
 4. Teisinė pagalba baudžiamosiose bylose teikiama asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas ar kuriems pateikti kaltinimai. Ar asmuo turi teisę gauti teisinę pagalbą baudžiamojoje byloje, sprendžia LAA. Jei bylą nagrinėja magistratų teismas (magistrates court), kaltinamasis teisinę pagalbą galės gauti tik tuomet, jei jis atitinka finansinės padėties ir teisingumo intereso kriterijus. Jei bylą nagrinėja Karūnos teismas (Crown Court), bylos nagrinėjimo laukiantys kaltinamieji automatiškai atitinka teisingumo intereso kriterijų. Nors teisinę pagalbą gali gauti visi kaltinamieji, jiems taikomas finansinės padėties kriterijus ir iš jų gali būti pareikalauta sumokėti dalį bylinėjimosi išlaidų iš savo pajamų ir (arba) turto. Dalį išlaidų susimokėjusiems ir vėliau išteisintiems kaltinamiesiems tokios išlaidos kompensuojamos su palūkanomis.
 5. Jeigu asmuo mano, kad buvo pažeistos jo teisės pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, ir ketina teikti ieškinį Europos Žmogaus Teisių Teismui, gali kreiptis dėl teisinių konsultacijų ir pagalbos pagal keletą schemų. Pagal teisinės pagalbos schemą pradiniuose proceso etapuose asmeniui gali padėti patyręs advokatas ar teisininkas. Jeigu Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre pripažįsta ieškinį priimtinu, ieškovas finansinę pagalbą gali gauti tiesiogiai iš Strasbūro. Ar asmuo atitinka kriterijus, nustatoma atsižvelgiant į tai, ar ieškovas atitiktų teisinės pagalbos suteikimo kriterijus savo šalyje.
 6. Kai kuriuose miestuose esantys teisės centrai teikia teisinių konsultacijų ir atstovavimo paslaugas, kurios priklausomai nuo asmens finansinės padėties gali būti nemokamos. Iš įvairių šaltinių finansuojamuose teisiniuose centruose (finansinę paramą jiems dažnai teikia ir valstybės institucijos) teisininkai paprastai dirba visą darbo dieną, tačiau daugelyje jų yra ir savanorių. Didelę laiko dalį jie skiria būsto, darbo, socialinės apsaugos ir imigracijos klausimams spręsti. Be to, nemokamas konsultacijas galima gauti Piliečių konsultacijų biure (Citizens Advice Bureaux), vartotojų ir būsto konsultacijų centruose bei specialistų konsultacijų centruose, kuriuos valdo įvairios savanoriškos organizacijos. Pabėgėlių teisinis centras (Refugee Legal Centre) ir Patariamoji tarnyba imigracijos klausimais (Immigration Advisory Service), kurias abi finansuoja vyriausybė, teikia nemokamas konsultacijas ir pagalbą prieglobsčio prašytojams; Patariamoji tarnyba imigracijos klausimais taip pat teikia nemokamas konsultacijas ir pagalbą asmenims, turintiems teisę skųsti su imigracija susijusius sprendimus.

Nusikaltimų aukos

 1. Nusikaltimų aukų praktikos kodekse (toliau – Nusikaltimų aukų kodeksas) išdėstyta, kokios informacijos, paramos ir paslaugų įvairiais teismo proceso etapais nukentėjusieji gali sulaukti iš baudžiamojo teisingumo įstaigų Anglijoje ir Velse. Nusikaltimų aukų kodeksas surašytas paprasta anglų kalba ir yra skirtas nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims. Jame taip pat išaiškinta, kaip nukentėjusieji gali pateikti skundą, jei neįgyvendinamos jų teisės pagal Nusikaltimų aukų kodeksą. Priėmus Liudytojų chartiją (Witness Charter), nustatyti panašūs, bet neįstatyminiai, liudytojams teikiamų paslaugų standartai. Šiaurės Airijoje paskelbtas atskiras Nusikaltimų aukų praktikos kodeksas, kuriame nustatyti Šiaurės Airijos baudžiamojo teisingumo sistemos teikiamų privalomų paslaugų nukentėjusiesiems standartai ir skundų teikimo tvarka. Jį pakeis nauja įstatymo galią turinti Nusikaltimų aukų chartija (Victim Charter). Užregistruoto nusikaltimo atveju visiems nukentėjusiesiems įteikiama Nukentėjusiojo knygelė, kurioje pateikiama praktinių patarimų, ką daryti po nusikaltimo. Joje nesudėtingai paaiškintos policijos ir teismų procedūros, kaip prašyti kompensacijos ir kokia pagalba suteikiama vėliau.
 2. Anglijoje ir Velse nukentėjusieji taip pat turi teisę į pagalbą, kuri jiems padėtų, kai įmanoma, susidoroti su nusikaltimo padariniais ir ir atsigauti po jo. Nukentėjusiesiems šias paslaugas pasiūlys policija arba nukentėjusieji patys gali kreiptis dėl jų. Daugumą pagalbos nukentėjusiesiems paslaugų užsako vietos policijos ir nusikalstimų tyrimų komisarai, o jas finansuoja vyriausybė.
 3. Jeigu Karališkoji prokuratūra (Crown Prosecution Service) atsisako vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, Anglijoje ir Velse nukentėjusieji gali inicijuoti privatų persekiojimą, tačiau taip būna retai. Be to, nukentėjusieji gali pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo civilinių bylų teismuose Teismo procesas supaprastintas, kad teisinių žinių neturintys asmenys galėtų reikšti ieškinius dėl nedidelių nuostolių ar žalos atlyginimo.
 4. Apkaltinamuoju nuosprendžiu teismai gali įpareigoti nusikaltimą padariusį asmenį sumokėti nukentėjusiajam kompensaciją už sužalojimus, žalą ar nuostolius, padarytus nusikaltimu. Anglijoje ir Velse teismai kiekvienu nustatytu atveju privalo svarstyti kompensacijos klausimą ir nurodyti priežastis, jei ji nepriteisiama. Jeigu, teismo nuomone, būtų tikslinga skirti baudą ir priimti nutartį dėl kompensacijos priteisimo, tačiau kaltininkas neturi pakankamai lėšų, pirmenybė turėtų būti teikiama kompensacijos priteisimui. Jeigu kyla klausimų dėl nusikaltėlio finansinės padėties, kompensacijai pirmenybė teikiama ir tada, kai yra nustatyta nukentėjusiųjų labui mokėtina bauda.
 5. Nuo smurtinio nusikaltimo Anglijoje, Velse ar Škotijoje nukentėję asmenys, atitinkantys gyvenamosios vietos, pilietybės ar kitus reikalavimus, gali prašyti kompensacijos iš valstybės lėšų pagal Nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimo schemą (Criminal Injuries Compensation Scheme). Kompensacija apskaičiuojama pagal kompensacijų tarifus, o išmokų dydis svyruoja nuo 1 000 iki 500 000 GBP sunkiausiai sužalotiems nukentėjusiesiems.
 6. Atskiros nuostatos taikomos Šiaurės Airijoje, kur kompensacija už nusikalstama veika padarytus sužalojimus ir tyčinę žalą turtui, įskaitant dėl to negautą pelną, tam tikromis aplinkybėmis gali būti sumokėta iš valstybės lėšų.

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Lygybės ir žmogaus teisių komisija

Šiai organizacijai, turinčiai biurų Londone, Mančesteryje, Glazge ir Kardife, įstatymu suteikti įgaliojimai ginti žmogaus teises ir stebėti padėtį, ginti, užtikrinti ir skatinti lygybę devyniais įstatymu ginamais pagrindais – amžiaus, negalios, lyties, rasės, religijos ir įsitikinimų, nėštumo ir motinystės, santuokos ir civilinės partnerystės, seksualinės orientacijos ir lyties pakeitimo.

Paprastai ji nenagrinėja individualių bylų, nebent jos strategiškai svarbios, kaip antai dėl teisės išaiškinimo, nors gali rekomenduoti, kur suteikiama tinkamiausia pagalba, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

Lygybės ir žmogaus teisių komisija įsteigta 2007 m. spalio 1 d. Jos kompetencija apima lygybės ir žmogaus teisių visiems gynybą, darbą šalinant diskriminaciją, mažinant nelygybę, ginant žmogaus teises ir kuriant gerus bendruomenių ryšius siekiant užtikrinti, kad kiekvienas žmogus turėtų pakankamą galimybę dalyvauti visuomenės veikloje. Jos kompetencijos apima Angliją, Velsą ir Škotiją, tačiau žmogaus teisių klausimais Škotijoje veikia atskira Škotijos žmogaus teisių komisija (Scottish Human Rights Commission). Lygybės ir žmogaus teisių komisija perėmė trijų buvusių Didžiosios Britanijos lygybės komisijų (rasių lygybės, lyčių lygybės ir neįgaliųjų teisių klausimais) pareigas ir ėmėsi veiklos naujose diskriminacijos teisės (diskriminacija dėl amžiaus, seksualinės orientacijos ir religijos ar įsitikinimų) ir žmogaus teisių srityse. Jai suteikti įgaliojimai užtikrinti teisės aktų dėl lygybės vykdymą ir pavesta skatinti Žmogaus teisių įstatymo (Human Rights Act) nuostatų įgyvendinimą.

Lygybė ir žmogaus teisės

Kur kreiptis pagalbos ir konsultacijų

Lygybės konsultacijų ir pagalbos tarnyba (EASS)

Nemokamas tel. + 44 808 800 0082

Tekstinis tel. + 44 808 800 0084

Nemokamo pašto adresas: FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Ombudsmenas

Parlamento ir sveikatos priežiūros paslaugų ombudsmenas

Šis ombudsmenas teikia paslaugas visuomenei nepriklausomai tirdamas skundus, kuriuose teigiama, kad vyriausybės įstaigų, kitų viešųjų įstaigų Jungtinėje Karalystėje ar Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos (NHS) Anglijoje veiksmai buvo netinkami ar nesąžiningi arba buvo suteiktos netinkamos kokybės paslaugos.

Parlamento ir sveikatos priežiūros paslaugų ombudsmenas

Vartotojų pagalbos linija + 44 345 015 4033 veikia nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.30–17.30 val. (Grinvičo laiku).

Specializuotos žmogaus teisių įstaigos

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

1. Anglijos vaikų reikalų komisaras (Children’s Commissioner for England)

Anglijos vaikų reikalų komisarė yra Anne Longfield. Komisarė ir jos komanda užtikrina, kad suaugusieji atsižvelgtų į vaikų ir jaunuolių nuomonę.

Vaikų reikalų komisaro pareigybė įsteigta 2004 m. Vaikų reikalų įstatymu (Children Act 2004), o jo pareiga – ginti vaikų ir jaunuolių interesus nuo pat gimimo iki 18 metų (ar iki 21 metų, jei jaunuoliui skirta globa arba jis (ji) turi mokymosi sunkumų).

Anglijos vaikų reikalų komisaras

Kontaktiniai duomenys

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Tel. + 44 20 7783 8330

2. Velso vaikų reikalų komisaras (Children’s Commissioner for Wales)

Velso vaikų reikalų komisarė yra Sally Holland. Jos pareiga – ginti ir viešai pasisakyti už vaikus ir jaunimą. Ji siekia užtikrinti, kad vaikai ir jaunimas būtų saugūs, žinotų savo teises ir galėtų jomis naudotis. Dirbdama ji visuomet turi atsižvelgti į vaikų teises ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją.

Velso vaikų reikalų komisaras

Kontaktiniai duomenys:

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Tel. + 44 1792 765600
Faksas + 44 1792 765601

Bendrieji tikslai:

 • skatinti geresnį vaikų teisių supratimą;
 • tikrinti su vaikais ir jaunimu susijusių įstatymų, praktikos ir paslaugų tinkamumą ir veiksmingumą;
 • patarti vyriausybei ir atitinkamoms institucijoms vaikų ir jaunimo teisių ir interesų klausimais;
 • informuoti apie komisaro funkcijas vaikus, jų tėvus ar globėjus ir suinteresuotuosius asmenis;
 • išsiaiškinti vaikų ir jaunimo nuomonę svarbiais jų gyvenime klausimais;
 • išlaikyti ir tobulinti veiksmingo reguliavimo nuostatas remiantis geriausia praktika ir siekiant kuo efektyviau, veiksmingiau ir ekonomiškiau naudoti išteklius.

Duomenų apsaugos priežiūros įstaiga

1. Informacijos komisaras

Informacijos komisaro tarnyba (Information Commissioner’s Office) yra nepriklausoma Jungtinės Karalystės institucija, kurios tikslas ginti viešąjį interesą, susijusį su teisėmis į informaciją, skatinant viešųjų įstaigų atvirumą ir asmens duomenų apsaugą.

Kontaktiniai duomenys:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Tel. 0303 123 1113 (arba 01625 545745, jeigu nepageidaujate skambinti „03“ numeriu, arba +44 1625 545745, jeigu skambinate iš užsienio)

Informacijos komisaro tarnyba

2. Informacijos komisaras. Regioninis skyrius

Velsas

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Tel. 029 2044 8044
Faksas: 029 2044 8045
E. paštas wales@ico.gsi.gov.uk

Kita

1. SVETAINĖ „GOV.UK“

Oficiali Jungtinės Karalystės vyriausybės svetainė, skirta Jungtinės Karalystės piliečiams.

Svetainė GOV.UK

2. Piliečių konsultacijų tarnyba

Piliečių konsultacijų tarnyba padeda žmonėms spręsti teisines, finansines ir kitas problemas, teikdama nemokamas, nepriklausomas ir konfidencialias konsultacijas ir siekdama paveikti politikus.

Piliečių konsultacijų tarnyba

Piliečių konsultacijų tarnybos kontaktiniai duomenys

3. Civilinės teisės konsultacijos

Civilinės teisės konsultacijos yra nemokama ir konfidenciali konsultacijų paslauga Anglijoje ir Velse, kuri gali būti teikiama asmenims, turintiems teisę į teisinę pagalbą. Teisinė pagalba gali būti suteikiama bylose dėl:

 • socialinės paramos prašymų,
 • įsiskolinimo, jei yra pavojus netekti namų,
 • specialiųjų švietimo poreikių,
 • aprūpinimo būstu,
 • diskriminacijos problemų,
 • pagalbos ir konsultacijų, jei patyrėte smurtą šeimoje,
 • visais klausimais dėl vaikų, perduodamų valstybės globai.

Siekiant nustatyti, ar turite teisę gauti teisinę pagalbą, sulauksite bendrų klausimų apie teisines problemas ir finansinę padėtį. Nuo 2013 m. balandžio mėn. (išskyrus tam tikras išimtis) asmenys, ieškantys pagalbos skolų, specialiųjų švietimo poreikių ar diskriminacijos klausimais, turi pateikti teisinės pagalbos prašymą paskambindami centrine konsultacijų telefono linija. Visos pagalbos paslaugos bus suteiktos telefonu, nebent būtų pripažinta, kad konsultacija telefonu yra netinkama pagalbos prašančiam asmeniui.

Kontaktiniai duomenys

Tel. 0845 345 4345
Minicom: 0845 609 6677
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–20.00 val.
Šeštadieniais 9.00–12.30 val.
Civilinės teisės konsultacijos

4. Nukentėjusiųjų reikalų komisaras

Nukentėjusiųjų reikalų komisaras

Nukentėjusiųjų reikalų komisaro funkcija yra ginti nukentėjusiųjų ir liudytojų interesus, skatinti gerąją praktiką, kai tvarkomi šių asmenų reikalai, ir reguliariai peržiūrėti Nuketėjusiųjų reikalų praktikos kodeksą, kuriame išdėstytos nukentėjusiesiems teiktinos paslaugos.

Pagal įstatymą komisaras neturi teisės kištis, kai sprendžiami konkretūs klausimai, tačiau gali nurodyti, kur geriausia kreiptis konsultacijų ir paramos.

5. Imigracijos reikalų komisaro tarnyba (Office of the Immigration Services Commissioner)

Kontaktiniai duomenys:

5th Floor
Counting House
53 Tooley Street
Londonas
SE1 2QN
Tel. 0845 000 0046

Imigracijos reikalų komisaro tarnyba (OISC) yra nepriklausoma, nevyriausybinė viešoji įstaiga, įsteigta pagal 1999 m. Imigracijos ir prieglobsčio įstatymą (Immigration and Asylum Act 1999).

Imigracijos reikalų komisaro tarnybos pagrindinės funkcijos:

 • kontroliuoti konsultacijas imigracijos klausimais teikiančius subjektus;
 • nustatyti standartus ir jais skatinti gerąją praktiką;
 • priimti ir tirti skundus dėl asmenų, teikiančių konsultacijas imigracijos klausimais;
 • vykdyti įstatymus pažeidžiančių asmenų persekiojimą;
 • vykdyti asmenų, kurie teikia konsultacijas imigracijos klausimais ir kuriuos kontroliuoja viena iš paskirtųjų profesinių įstaigų, kontrolės priežiūrą.

Imigracijos reikalų komisaro tarnyba neteikia konsultacijų imigracijos klausimais ir neremia konkrečių konsultacijas teikiančių subjektų.

Imigracijos reikalų komisaro tarnyba bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, be kita ko, su profesinėmis asociacijomis, teismais, Jungtinės Karalystės sienų agentūra ir savanorystės organizacijomis.

Daugiau informacijos galima rasti Imigracijos reikalų komisaro tarnybos svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 24/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.