Nacionaliniai teismai ir neteisminės įstaigos

Airija

Turinį pateikė
Airija

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Airijos žmogaus teisių ir lygybės komisija

Adresas:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Tel. + 353 (0) 1 8589601. Telefono linijos veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–13.00 val. ir 14.00–17.00 val.
Faksas + 353 (0) 1 8589609

E. paštas info@ihrec.ie

2013 m. Airijos žmogaus teisių komisija ir Lygybės institucija sujungtos į Airijos žmogaus teisių ir lygybės komisiją (IHREC). IHREC yra įsteigta kaip nepriklausoma valstybės įstaiga. Jos tikslas – ginti ir puoselėti žmogaus teises ir lygybę, taip pat skatinti pagarbos žmogaus teisėms, lygybės ir kultūrų tarpusavio supratimo kultūros ugdymą Airijoje.

Komisijos funkcijos:

 • ginti ir puoselėti žmogaus teises ir lygybę;
 • skatinti pagarbos žmogaus teisėms kultūros, lygybės ir kultūrų tarpusavio supratimo ugdymą valstybėje;
 • skatinti supratimą ir informuotumą apie žmogaus teisių ir lygybės svarbą valstybėje;
 • skatinti gerąją kultūrinių santykių patirtį, puoselėti toleranciją ir įvairovės pripažinimą valstybėje, taip pat pagarbą kiekvieno asmens laisvei ir orumui ir
 • dirbti siekiant tikslo šalinti žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją ir draudžiamą elgesį.

Komisija taip pat gali peržiūrėti valstybės teisės ir praktikos, susijusios su žmogaus teisų ir lygybės apsauga, tinkamumą ir veiksmingumą. Ji gali tai padaryti savo iniciatyva arba prašoma vyriausybės ministro, išnagrinėti bet kokį pasiūlymą dėl teisės akto ir pranešti savo nuomonę dėl jo poveikio žmogaus teisėms ar lygybei. Be to, komisija savo iniciatyva arba prašoma vyriausybės gali pateikti vyriausybei rekomendacijas, kurias ji laiko tinkamomis, dėl priemonių, kurių, komisijos nuomone, reikėtų imtis siekiant stiprinti, ginti ir puoselėti žmogaus teises ir lygybę Airijoje.

Teisės reikalų srityje komisijos funkcija – dirbti siekiant šalinti žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją ir draudžiamą elgesį. IHREC taip pat gali prašyti leidimo dalyvauti Aukštajame Teisme arba Aukščiausiajame Teisme kaip amicus curiae šių teismų nagrinėjamose bylose, susijusiose su bet kurio asmens žmogaus arba lygybės teisėmis, ar dalyvauti kaip amicus curiae bylose dėl šių laisvių suteikimo (kiekvienas iš minėtų teismų yra įgaliotas suteikti šią laisvę savo nuožiūra).

IHREC taip pat teikia praktinę pagalbą, įskaitant teisinę pagalbą, asmenims, ginantiems savo teises, jei mano, kad tai tinkama pagal 40 straipsnį. Pagal 2003 m. įstatymo 41 arba 19 straipsnius, manydama, kad tai tinkama, IHREC gali iškelti bylą. IHREC yra įgaliota pagal 35 straipsnį jame nustatyta tvarka atlikti tyrimus. Komisija taip pat gali tokia tvarka, kuri jai atrodo tinkama, rengti ir skelbti ataskaitas, įskaitant savo atliktų, finansuotų, užsakytų ar padėtų atlikti tyrimų ataskaitas.

IHREC stengiasi įgalinti pokyčius ir gali finansuoti, įsipareigoti teikti, užsakyti arba teikti finansinę ar kitą pagalbą mokslinei ir švietimo veiklai. IHREC gali organizuoti arba padėti organizuoti švietimą ir mokymus žmogaus teisių ir lygybės klausimais. IHREC savo iniciatyva arba ministro prašymu gali įsipareigoti teikti, finansuoti, užsakyti arba teikti finansinę ar kitą pagalbą, skirtą veiklos programoms ir projektams, kuriais siekiama skatinti migrantų ir kitų mažumų integraciją, lygybę (įskaitant lyčių lygybę) ir pagarbą įvairovei bei kultūrų skirtumams, įgyvendinti. IHREC gali atlikti lygybės peržiūras ir rengti veiksmų planus arba prireikus prašyti, kad tai padarytų kiti asmenys.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Adresas:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

Tel. 01 865 6800

Interneto svetainė: http://www.oco.ie/
E. paštas ococomplaint@oco.ie


Funkcijos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba (OCO) – nepriklausoma valstybės įstaiga, įkurta 2004 m., siekiant skatinti ir apsaugoti vaikų, taip pat jaunesnių nei 18 m. asmenų teises bei gerovę Airijoje. Tai yra nacionalinė žmogaus teisių institucija, kaip apibrėžta pagal Jungtinių Tautų Paryžiaus principus dėl nacionalinių žmogaus teisių institucijų. Savo veikloje OCO vadovaujasi Airijos tarptautiniais žmogaus teisių įsipareigojimais, visų pirma tais, kurie yra išdėstyti JT vaiko teisių konvencijoje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir tiesiogiai atskaitingas Oireachtas (Parlamentui).

Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos funkcijos yra išdėstytos 2002 m. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatyme. Pagrindinės funkcijos yra:

 • užtikrinti nepriklausomą, nešališką ir nemokamą skundų nagrinėjimo mechanizmą, pagal kurį nagrinėjami vaikų, jaunimo arba suaugusiųjų jų vardu pateikti skundai dėl viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų, mokyklų ar ligoninių;
 • patarti vyriausybės ministrams dėl su vaikais susijusių įstatymų bei politikos;
 • skatinti viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas tobulinti savo praktiką ir procedūras, atsižvelgiant į vaikų interesus;
 • atkreipti dėmesį į vaikams ir jaunimui rūpimus klausimus; taip pat
 • gerinti informuotumą apie vaikų teises bei gerovę ir kaip šios teisės gali būti užtikrintos.

Kalbant apie Tarnybos skundų nagrinėjimo funkciją, 2002 m. įstatyme nustatyti standartiniai skundų peržiūros ir tyrimų atlikimo pagrindai, susiję su netinkamu administravimu. Preliminarūs tyrimai gali būti pradėti Tarnybos gauto skundo pagrindu arba paties Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus iniciatyva.

Kadangi Vaiko teisių apsaugos kontrolierius visuomet turi tirti veiksmų poveikį vaikui ir vaikai patys gali pateikti skundą Tarnybai, įstatyme išdėstytos konkrečios nuostatos, kuriomis atsižvelgiama į ypatingą vaikų pažeidžiamumą:

 • pareiga atsižvelgti į vaiko interesus;
 • pareiga deramai atsižvelgti į vaiko norus.

Procedūros Pateikus skundą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai, bus įvertintas skundo priimtinumas ir bus nustatyta, ar jis turi būti nagrinėjamas pagreitinta tvarka.

OCO visuomet siekia išspręsti ginčą kuo ankstesnėje stadijoje ir yra įpareigota pirma suteikti galimybę skundžiamai viešosios teisės reglamentuojamai įstaigai atsižvelgti į skundo pateikėjo reikalavimus.

Jei skundas yra priimtinas, OCO pradeda preliminarų patikrinimą. Jei užbaigusi preliminarų patikrinimą OCO nusprendžia, kad yra pagrindas atlikti tyrimą, ji gali toliau imtis veiksmų išsamiau išnagrinėti skundą.

Daugiau informacijos apie OCO skundų nagrinėjimo procedūrą rasite: https://www.oco.ie/complaints/

Rezultatai Baigusi tyrimą, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba gali pateikti rekomendacijas atitinkamai viešajai įstaigai, mokyklai ar ligoninei, padarytas remiantis tyrimo išvadomis. Šios rekomendacijos gali būti susijusios su atitinkamo vaiko ar vaikų padėties pagerinimu ir (arba) su platesnio pobūdžio sisteminiais pakeitimais, kurie reikalingi atsižvelgiant į vaikų interesus.

Rekomendacijos nėra teisiškai įpareigojančios; tačiau vienas iš įstatyminių OCO įgaliojimų yra teikti Oireachtas (Parlamentui) specialią ataskaitą, jeigu viešosios teisės reglamentuojama įstaiga nesutinka su OCO rekomendacijomis.

Ombudsmenas

Adresas:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Interneto svetainė: https://www.ombudsman.ie/
E. paštas communications@ombudsman.ie

Tel. +353 (0) 1 639 5600

Nagrinėjami pareiškimai

Asmuo ombudsmenui gali skųstis dėl:

 • vyriausybės įstaigų;
 • vietos valdžios institucijų;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos (HSE);
 • agentūrų, pavyzdžiui, labdaros ir savanoriškų įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas HSE vardu;
 • An Post ir
 • visų viešųjų įstaigų, kurioms taikomas 2005 m. Negalios įstatymas, kaip numatyta tame įstatyme.

Procedūra po pareiškimo pateikimo
Atitinkamos viešosios įstaigos gali būti paprašyta pateikti ataskaitą. Prireikus gali būti nagrinėjami dokumentai ir įrašai bei apklausiami pareigūnai. Ombudsmeno tarnyba tuomet nusprendžia:

 • ar Jūsų skundas pagrįstas ir
 • ar nukentėjote dėl viešosios įstaigos veiksmų ar sprendimo.

Dažniausiai skundai nagrinėjami neformaliai. Ombudsmeno tarnyba gali aptarti problemą tiesiogiai su pačia viešosios teisės reglamentuojama įstaiga arba išnagrinėti susijusius dokumentus. Sudėtingesniais atvejais jai gali prireikti atlikti išsamų tyrimą. Skundų pateikėjai, kurių netenkina jų skundų išnagrinėjimas, gali naudotis vidine apeliacinio skundo procedūra.

Galimi procedūros rezultatai

Ombudsmeno tarnyba, nustačiusi, kad patyrėte žalos dėl nesąžiningų ar netinkamų viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos veiksmų, o viešosios teisės reglamentuojama įstaiga nesiėmė veiksmų žalai atitaisyti, gali rekomenduoti, kad viešosios teisės reglamentuojama įstaiga tai padarytų. Jei reikia, Ombudsmeno tarnyba gali paprašyti, kad įstaiga:

 • peržiūrėtų savo veiksmus;
 • pakeistų savo sprendimą ir (arba)
 • pasiūlytų Jums:
  • paaiškinimą;
  • atsiprašymą ir (ar)
  • finansinę kompensaciją.

Jeigu Ombudsmeno tarnyba nusprendžia, kad Jūsų skundas negali būti tenkinamas, ji paaiškina jums savo sprendimo priežastis.

Specializuotosios žmogaus teisių organizacijos

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Žr. pirmiau: „Nacionalinės žmogaus teisių institucijos“.

Duomenų apsaugos institucija

Duomenų apsaugos komisaro tarnyba

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Interneto svetainė: https://www.dataprotection.ie/

Duomenų apsaugos komisaro tarnyba yra atsakinga už asmenų teisių užtikrinimą, kaip numatyta 1988 ir 2003 m. duomenų apsaugos įstatymuose, ir už duomenų valdytojams nustatytų pareigų, susijusių su duomenų apsauga, laikymosi užtikrinimą.

Asmenys, manantys, kad jų teisės pažeidžiamos, gali skųstis komisarui, kuris ištirs padėtį ir imsis reikiamų priemonių problemai išspręsti. Visuomenės nariai gali rašyti Duomenų apsaugos komisarui, nurodydami ginčo, dėl kurio paduodamas skundas, aplinkybes. Jie turėtų aiškiai nurodyti skundžiamą organizaciją ar asmenį. Be to, jie turėtų aprašyti veiksmus, kurių ėmėsi gindami savus interesus prieš organizaciją, ir kokio organizacijos atsakymo sulaukė. Taip pat reikėtų pateikti susirašinėjimo su organizacija kopijas ir patvirtinamuosius dokumentus.  Tuomet Duomenų apsaugos komisaro tarnyba susisieks su organizacija.

Atsižvelgdamas į skundo pobūdį, Duomenų apsaugos komisaras pirmiausia gali bandyti surasti visoms šalims priimtiną problemos sprendimą. Tais atvejais, kai negalima pasiekti taikaus susitarimo, Duomenų apsaugos komisaras, prieš priimdamas oficialų sprendimą, atliks išsamų visų faktinių aplinkybių tyrimą. Baigęs tyrimą, komisaras raštu informuos susijusias šalis apie savo sprendimą. Jei skundai susiję su elektroninių ryšių teisės aktų (SI 535, 2003 m., su pakeitimais, padarytais SI 526, 2008 m.) pažeidimais, komisaras gali nuspręsti patraukti organizaciją baudžiamojon atsakomybėn.

Kitos specializuotos įstaigos

i) Kovos su prekyba žmonėmis skyrius

Teisingumo departamentas
Baudžiamosios teisenos politika
Kovos su prekyba žmonėmis politika
Bendrijos saugumo politika ir kovos su ekonominiu, tarptautiniu bei organizuotu nusikalstamumu politika
51 St Stephen’s Green,
Dublin, D02 HK52

Telefonas +353 1 602 8202

E. paštas info@justice.ie

Prekybos žmonėmis tyrimų ir koordinavimo skyrius,

An Garda Síochána (Airijos nacionalinė policijos tarnyba)

Garda National Apsaugos paslaugų biuras,
Harcourt St.
Saint Kevin’s
Dublin

Telefonas: +353 1 666 0000

E. paštas blueblindfold@garda.ie
Interneto svetainė http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • trumpas paaiškinimas, kokius pareiškimus institucija nagrinėja,
  Informacijos apie prekybą žmonėmis Airijoje prašymai.

ii) Tarptautinės apsaugos apeliacinis teismas

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funkcijos Tarptautinės apsaugos apeliacinis teismas yra nepriklausoma institucija, nagrinėjanti prieglobsčio skundus dėl neigiamos Pabėgėlių prašymų komisaro tarnybos rekomendacijos suteikti prašytojui pabėgėlio statusą. Be to, Tarptautinės apsaugos apeliacinis teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro tarnybos sprendimų pagal Reglamentą „Dublinas II“.

Procedūros

Prieglobsčio prašytojas, kurio tarptautinės apsaugos prašymą Tarptautinės apsaugos tarnyba atmetė, sprendimą gali apskųsti Tarptautinės apsaugos apeliaciniam teismui. Atsisakymo laiške jums bus nurodyta, ar turite teisę pateikti apeliacinį skundą, ir nurodytas terminas, per kurį turi būti pateiktas apeliacinis skundas.

Atsisakymo laišku jums bus pateikta apeliacinio skundo forma. Jei negavote apeliacinio skundo formos, ją galite atsisiųsti iš šio puslapio.

Visi Tarptautinės apsaugos apeliacinio teismo gauti apeliaciniai skundai tvarkomi pagal datą. Jums bus pranešta, kai jūsų apeliaciniam skundui nagrinėti bus skirta teismo posėdžio data.

Prieš pateikdami apeliacinį skundą turėtumėte:

 • užtikrinti, kad užpildytumėte tinkamą skundo, kurį teikiate, formą;
 • užtikrinti, kad jūsų skundas būtų pateiktas per nurodytą laikotarpį, kaip nurodyta Tarptautinės apsaugos tarnybos atsisakymo laiške;
 • užtikrinti, kad būtų užpildytos visos skundo dalys ir forma būtų pasirašyta.

Skundo formą galite pateikti tokia tvarka:

pašto adresu:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tel. +353 (0) 1 474 8400

nuskenuotą e. pašto adresu info@protectionappeals.ie

Po neigiamos Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro rekomendacijos pateikimo nustatomas terminas apeliaciniam skundui pateikti. Tačiau šis terminas priklauso nuo Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro dėl jūsų atvejo padarytų išvadų. Apeliaciniam skundui pateikti jums gali būti suteikta 15, 10 ar 4 darbo dienos. Per kiek dienų galite pateikti apeliacinį skundą, sužinosite iš Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro rašto, kuriuo informuojama apie tai, kad jis rekomendavo nesuteikti pabėgėlio statuso.

Užpildę pranešimo apie apeliacinį skundą formą, turėtumėte nusiųsti ją adresu:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Faksas 00353 1 4748410

Išsaugokite įrodymus apie paštu ar faksu išsiųstą formą.

Rezultatai Jeigu Jūsų apeliacinis skundas nepriimamas, tai reiškia, kad teisėjas rekomendavo suteikti Jums pabėgėlio statusą. Apie šį sprendimą būsite informuotas raštu. Tuomet byla bus persiųsta Teisingumo ir lygybės ministerijos Ministro sprendimų skyriui.

Jeigu Jūsų apeliacinis skundas patvirtinamas, tai reiškia, kad teisėjas rekomendavo nesuteikti pabėgėlio statuso. Apie šį sprendimą būsite informuotas raštu. Tuomet byla bus persiųsta Teisingumo ir lygybės ministerijos Repatriacijos skyriui.

iii) Policijos (Garda) ombudsmenas

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland

Interneto svetainė https://www.gardaombudsman.ie/

Trumpas paaiškinimas, kokius pareiškimus nagrinėja institucija

Organizacija nagrinėja skundus ir kreipimusis dėl Garda Síochána narių elgesio. Dažniausiai skundžiamasi dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais, nemandagumo, užpuolimo, pareigų nevykdymo.
Kreipimaisi būna susiję su mirtimi ar didele žala.

Visuomenės narių (nesančių pareigas einančiais Garda Síochána nariais) skundus organizacija gali priimti biure asmeniškai, elektroniniu būdu, telefonu, paštu, bet kurioje policijos nuovadoje arba asmeniškai per komisijos narį. Organizacija taip pat gali priimti Policijos komisaro kreipimusis, susijusius su bet kuriomis aplinkybėmis, iš kurių Policijos komisaras gali daryti išvadą, kad Garda Síochána nario veiksmai galėjo būti mirties ar didelės asmeniui padarytos žalos priežastis. Komisija gali pradėti tyrimą, negavusi skundo, jeigu mano, kad to reikalauja viešasis interesas.

Trumpas procedūros po pareiškimo pateikimo paaiškinimas

Gavus skundą, remiantis teisės aktais jis pripažįstamas priimtinu arba nepriimtinu. Pripažinus jį nepriimtinu, tyrimas nevykdomas.
Pripažinus skundą priimtinu, prireikus gali būti bandoma neformaliai išspręsti ginčą, jei su tuo sutinka skundo pateikėjas ir skundžiamas Garda Síochána narys. Kitu atveju gali būti pradedamas tyrimas dėl galimo 2007 m. Garda Síochána drausmės statuto pažeidimo ar galimo nusikaltimo. Suinteresuotos šalys turi teisę gauti informaciją apie tyrimo eigą ir rezultatus.

Trumpas galimos procedūros baigties paaiškinimas

Skundas gali būti pripažintas nepriimtinu.

Tyrimas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, jei gavus informacijos po to, kai skundas buvo pripažintas priimtinu, komisija mano, kad skundas nepagrįstas ar juo piktnaudžiaujama; jei komisija mano, kad skundas pateiktas žinant, jog jis neteisingas arba klaidinantis, arba atsižvelgus į visas aplinkybes, komisija mano, kad nereikia ar neprasminga toliau tęsti tyrimą.

Atlikus tyrimą, Garda gali būti skirta sankcija.

Atlikus tyrimą, gali būti pradėta drausminė procedūra ir skirta sankcija Garda nariui.

Byla gali būti nusiųsta Vyriausiajam prokurorui ir gali būti nurodyta pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Tokiu atveju vėliau byla gali būti nagrinėjama teisme.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.