Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Pagrindinės teisės

Airija

Turinį pateikė
Airija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Ombudsmenas

Specializuotosios žmogaus teisių organizacijos

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Airijos žmogaus teisių ir lygybės komisija

Adresas:

Airijos žmogaus teisių komisija
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tel. + 353 (0) 1 8589601
Faks. + 353 (0) 1 8589609
E. paštas info@ihrec.ie

2013 m. Airijos žmogaus teisių komisija ir Lygybės institucija sujungtos į Airijos žmogaus teisių ir lygybės komisiją (angl. Irish Human Rights and Equality Commission, IHREC). IHREC yra įsteigta kaip nepriklausoma valstybės įstaiga. Jos tikslas – ginti ir puoselėti žmogaus teises ir lygybę, taip pat skatinti pagarbos žmogaus teisėms, lygybės ir kultūrų tarpusavio supratimo kultūros ugdymą Airijoje.

Komisijos funkcijos:

 • ginti ir puoselėti žmogaus teises ir lygybę;
 • skatinti pagarbos žmogaus teisėms kultūros, lygybės ir kultūrų tarpusavio supratimo ugdymą valstybėje;
 • skatinti supratimą ir informuotumą apie žmogaus teisių ir lygybės svarbą valstybėje;
 • skatinti gerąją kultūrinių santykių patirtį, puoselėti toleranciją ir įvairovės pripažinimą valstybėje, taip pat pagarbą kiekvieno asmens laisvei ir orumui ir
 • dirbti siekiant tikslo šalinti žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją ir draudžiamą elgesį.

Komisija taip pat gali peržiūrėti valstybės teisės ir praktikos, susijusios su žmogaus teisų ir lygybės apsauga, tinkamumą ir veiksmingumą. Ji gali tai padaryti savo iniciatyva arba prašoma vyriausybės ministro, išnagrinėti bet kokį pasiūlymą dėl teisės akto ir pranešti savo nuomonę dėl jo poveikio žmogaus teisėms ar lygybei. Be to, komisija savo iniciatyva arba prašoma vyriausybės gali pateikti vyriausybei rekomendacijas, kurias ji laiko tinkamomis, dėl priemonių, kurių, komisijos nuomone, reikėtų imtis siekiant stiprinti, ginti ir puoselėti žmogaus teises ir lygybę Airijoje.

Teisės reikalų srityje komisijos funkcija – dirbti siekiant šalinti žmogaus teisių pažeidimus, diskriminaciją ir draudžiamą elgesį. IHREC taip pat gali prašyti leidimo dalyvauti Aukštajame Teisme (angl. High Court) arba Aukščiausiajame Teisme (angl. Supreme Court) kaip amicus curiae šių teismų nagrinėjamose bylose, susijusiose su bet kurio asmens žmogaus arba lygybės teisėmis, ar dalyvauti kaip amicus curiae bylose dėl šių laisvių suteikimo (kiekvienas iš minėtų teismų yra įgaliotas suteikti šią laisvę savo nuožiūra).

IHREC taip pat teikia praktinę pagalbą, įskaitant teisinę pagalbą, asmenims, ginantiems savo teises, jei mano, kad tai tinkama pagal 40 straipsnį. Pagal 2003 m. įstatymo 41 arba 19 straipsnius, manydama, kad tai tinkama, IHREC gali iškelti bylą. IHREC, remdamasi 35 straipsniu ir jame nustatyta tvarka, yra įgaliota atlikti tyrimus. Komisija taip pat gali tokia tvarka, kuri jai atrodo tinkama, rengti ir skelbti ataskaitas, įskaitant savo atliktų, finansuotų, užsakytų ar padėtų atlikti tyrimų ataskaitas.

IHREC stengiasi įgalinti pokyčius ir gali finansuoti, įsipareigoti teikti, užsakyti arba teikti finansinę ar kitą pagalbą mokslinei ir švietimo veiklai. IHREC gali organizuoti arba padėti organizuoti švietimą ir mokymus žmogaus teisių ir lygybės klausimais. IHREC savo iniciatyva arba ministro prašymu gali įsipareigoti teikti, finansuoti, užsakyti arba teikti finansinę ar kitą pagalbą, skirtą veiklos programoms ir projektams, kuriais siekiama skatinti migrantų ir kitų mažumų integraciją, lygybę (įskaitant lyčių lygybę) ir pagarbą įvairovei bei kultūrų skirtumams, įgyvendinti. IHREC gali atlikti lygybės peržiūras ir rengti veiksmų planus arba prireikus prašyti, kad tai padarytų kiti asmenys.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Adresas:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Airija
https://www.oco.ie
E. paštas: ococomplaint@oco.ie

Funkcijos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba (angl. Ombudsman for Children's Office, OCO) – nepriklausoma valstybės įstaiga, įkurta 2004 m., siekiant skatinti ir apsaugoti vaikų, taip pat jaunesnių nei 18 m. asmenų teises bei gerovę Airijoje. Tai yra nacionalinė žmogaus teisių institucija, kaip apibrėžta pagal Jungtinių Tautų Paryžiaus principus dėl nacionalinių žmogaus teisių institucijų. Savo veikloje OCO vadovaujasi Airijos tarptautiniais žmogaus teisių įsipareigojimais, visų pirma tais, kurie yra išdėstyti JT vaiko teisių konvencijoje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir tiesiogiai atskaitingas Oireachtas (Parlamentui).

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos funkcijos yra išdėstytos 2002 m. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatyme (angl. Ombudsman for Children Act). Pagrindinės funkcijos yra:

 • užtikrinti nepriklausomą, nešališką ir nemokamą skundų nagrinėjimo mechanizmą, pagal kurį nagrinėjami vaikų, jaunimo arba suaugusiųjų jų vardu pateikti skundai dėl viešųjų įstaigų, mokyklų ar ligoninių;
 • patarti vyriausybės ministrams dėl su vaikais susijusių įstatymų bei politikos;
 • skatinti viešąsias įstaigas tobulinti savo praktiką ir procedūras, atsižvelgiant į vaikų interesus;
 • atkreipti dėmesį į vaikams ir jaunimui rūpimus klausimus ir
 • gerinti informuotumą apie vaikų teises bei gerovę ir kaip šios teisės gali būti užtikrintos.

Kalbant apie Tarnybos skundų nagrinėjimo funkciją, 2002 m. įstatyme nustatyti standartiniai skundų peržiūros ir tyrimų atlikimo pagrindai, susiję su netinkamu administravimu. Preliminarūs tyrimai gali būti pradėti Tarnybos gauto skundo pagrindu arba paties Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus iniciatyva.

Kadangi Vaiko teisių apsaugos kontrolierius visuomet turi tirti veiksmų poveikį vaikui ir vaikai patys gali pateikti skundą Tarnybai, įstatyme išdėstytos konkrečios nuostatos, kuriomis atsižvelgiama į ypatingą vaikų pažeidžiamumą:

 • pareiga atsižvelgti į vaiko interesus;
 • pareiga deramai atsižvelgti į vaiko norus.

Procedūros. Pateikus skundą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybai, bus įvertintas skundo priimtinumas ir bus nustatyta, ar jis turi būti nagrinėjamas pagreitinta tvarka.

OCO visuomet siekia išspręsti ginčą kuo ankstesnėje stadijoje ir yra įpareigota pirma suteikti galimybę skundžiamai viešajai įstaigai atsižvelgti į skundo pateikėjo reikalavimus.

Jei skundas yra priimtinas, OCO pradeda preliminarų tyrimą. Jei užbaigusi preliminarųjį tyrimą OCO nusprendžia, kad yra pagrindas atlikti tyrimą, ji gali toliau imtis veiksmų išsamiau išnagrinėti skundą.

Daugiau informacijos apie OCO skundų nagrinėjimo procedūrą rasite: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Rezultatai. Baigusi tyrimą, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba gali pateikti rekomendacijas atitinkamai viešajai įstaigai, mokyklai ar ligoninei, padarytas remiantis tyrimo išvadomis. Šios rekomendacijos gali būti susijusios su atitinkamo vaiko ar vaikų padėties pagerinimu ir (arba) su platesnio pobūdžio sisteminiais pakeitimais, kurie reikalingi atsižvelgiant į vaikų interesus.

Rekomendacijos nėra teisiškai įpareigojančios; tačiau vienas iš teisės aktuose nustatytų OCO įgaliojimų yra teikti Parlamentui (Oireachtas) specialią ataskaitą, jeigu viešoji įstaiga nesutinka su OCO rekomendacijomis.

Ombudsmenas

Adresas:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E. paštas: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Tel. +353 (0) 1 639 5600

Nagrinėjami pareiškimai

Asmuo ombudsmenui gali skųstis dėl:

 • vyriausybės įstaigų;
 • vietos valdžios institucijų;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos (angl. Health Service Executive, HSE);
 • agentūrų, pavyzdžiui, labdaros ir savanoriškų įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas HSE vardu;
 • An Post ir
 • visų viešųjų įstaigų, kurioms taikomas 2005 m. Negalios įstatymas (angl. Disability Act), kaip numatyta tame įstatyme.

Procedūra po pareiškimo pateikimo

Atitinkamos viešosios įstaigos gali būti paprašyta pateikti ataskaitą. Prireikus gali būti nagrinėjami dokumentai ir įrašai bei apklausiami pareigūnai. Ombudsmeno tarnyba tuomet nusprendžia:

 • ar Jūsų skundas pagrįstas ir
 • ar nukentėjote dėl viešosios įstaigos veiksmų ar sprendimo.

Dažniausiai skundai nagrinėjami neformaliai. Ombudsmeno tarnyba gali aptarti problemą tiesiogiai su pačia viešąja įstaiga arba išnagrinėti susijusius dokumentus. Sudėtingesniais atvejais jai gali prireikti atlikti išsamų tyrimą. Skundų pateikėjai, kurių netenkina jų skundų išnagrinėjimas, gali naudotis vidine apeliacijos procedūra.

Galimi procedūros rezultatai

Ombudsmeno tarnyba, nustačiusi, kad patyrėte žalos dėl nesąžiningų ar netinkamų viešosios įstaigos veiksmų, o ši nesiėmė veiksmų padėčiai ištaisyti, gali rekomenduoti, kad viešoji įstaiga tai padarytų. Jei reikia, Ombudsmeno tarnyba gali paprašyti, kad įstaiga:

 • peržiūrėtų savo veiksmus;
 • pakeistų savo sprendimą ir (arba)
 • pasiūlytų Jums:
  – paaiškinimą,
  – atsiprašymą ir (arba)
  – finansinę kompensaciją.

Jeigu Ombudsmeno tarnyba nusprendžia, kad Jūsų skundas negali būti tenkinamas, ji paaiškina jums savo sprendimo priežastis.

Specializuotosios žmogaus teisių organizacijos

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Žr. pirmiau Nacionalinės žmogaus teisių institucijos.

Lygių teisių institucijos

Lygybės užtikrinimo įstaiga (angl. Equality Authority)

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Airija
Tel. +353 505 24126
Faks. +353 505 22388
E. paštas info@equality.ie

Lygybės užtikrinimo įstaiga yra iš dalies valstybinė įstaiga, įkurta dirbti siekiant pašalinti neteisėtą diskriminaciją, skatinti lygias galimybes ir teikti informaciją visuomenei apie teisės aktus, susijusius su lygybe, ir kai kuriuos kitus įstatymus.

1998 m. Lygių galimybių užimtumo srityje įstatymu (angl. The Employment Equality Act) ir 2000 m. Vienodo statuso įstatymu (angl. Equal Status Act) uždraudžiama diskriminacija užimtumo, profesinio mokymo, reklamos, kolektyvinių sutarčių, prekių tiekimo ir paslaugų teikimo ir kitų galimybių, kuriomis visuomenė paprastai gali pasinaudoti, srityse atsižvelgiant į devynis skirtingus pagrindus. Tai:

 • lytis;
 • civilinė būklė;
 • šeiminė padėtis;
 • amžius;
 • negalia;
 • rasė;
 • seksualinė orientacija;
 • religiniai įsitikinimai ir
 • ir priklausymas klajoklių bendruomenei.

Lygybės užtikrinimo įstaigoje yra vidaus Teisės tarnyba, kuri savo nuožiūra, jei atvejis yra itin svarbus, gali teikti nemokamą teisinę pagalbą asmenims, teikiantiems skundus dėl diskriminacijos pagal 1998 m. Lygių galimybių užimtumo srityje įstatymą ir 2000 m. Vienodo statuso įstatymą. Tokią pagalbą ji teikia tik nedaugeliu atvejų, atsižvelgdama į Lygybės užtikrinimo įstaigos valdybos (angl. Board of the Equality Authority) nustatytus kriterijus.

Lygių galimybių teismas (angl. Equality Tribunal)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Airija
Tel. +353 1 4774100
Faks. +353 1 4774141
E. paštas info@equalitytribunal.ie
Interneto svetainė https://www.workplacerelations.ie

Lygių galimybių teismas įsteigtas remiantis 1998 m. Lygių galimybių užimtumo srityje įstatymu (angl. Employment Equality Act). Jame numatyta, kad Lygių galimybių teismas tarpininkauja ir (arba) tiria skundus dėl neteisėtos diskriminacijos pagal šio įstatymo nuostatas.  Nuo jų įsteigimo teisės aktai keitėsi ir dabar šie teismai yra atsakingi už tarpininkavimą ir tyrimą nagrinėjant skundus dėl neteisėtos diskriminacijos pagal šiuos teisės aktus:

 • 1998–2008 m. lygių galimybių užimtumo srityje įstatymus (angl. Employment Equality Acts 1998–2008);
 • 2000–2008 m. vienodo statuso įstatymus (angl. Equal Status Acts 2000–2008);
 • 1990–2008 m. pensijų įstatymus (angl. Pensions Acts 1990–2008).

Tyrimas yra kvaziteisminis procesas, kurį vykdo Teismo lygių galimybių pareigūnas (angl. Tribunal Equality Officer), išnagrinėjantis abiejų šalių argumentus, prieš skirdamas jungtinį posėdį ar posėdžius, kad galėtų priimti sprendimą byloje. Tyrimus atlieka išmokyti lygių galimybių pareigūnai, turintys plačius įgaliojimus patekti į patalpas ir gauti informacijos, kuri jiems reikalinga tyrimui atlikti. Sprendimai yra privalomi ir skelbiami viešai.

Tarpininkavimą vykdo išmokytas Teismo lygių galimybių tarpininkas, kuris padeda ginčo dalyviams pasiekti abipusiškai priimtiną sprendimą. Tarpininkaujant priimti sprendimai yra privalomi ir konfidencialūs.

Lygių galimybių teismo kompetencija yra plati ir apima skundus, susijusius su užimtumu, su darbu susijusiomis išmokomis, pvz., pensijomis, ir vienodu statusu, t. y. galimybe gauti prekes ir paslaugas, išskyrus du atvejus:

 • skundus, susijusius su registruotais klubais ir licencijuojamomis patalpomis nagrinėja apylinkės teismas pagal 2003 m. Svaigiųjų gėrimų įstatymą (angl. Intoxicating Liquor Act);
 • asmenys, teikiantys skundus dėl su užimtumu susijusios diskriminacijos dėl lyties, gali reikalauti neteisėta diskriminacija padarytos žalos atlyginimo apygardos teisme (angl. Circuit Court).

Duomenų apsaugos institucija

Duomenų apsaugos komisaro tarnyba

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Airija
https://www.dataprotection.ie

Duomenų apsaugos komisaro tarnyba (angl. Office of the Data Protection Commissioner) yra atsakinga už asmenų teisių užtikrinimą, kaip numatyta 1998 m. ir 2003 m. duomenų apsaugos įstatymuose (angl. Data Protection Acts), ir už duomenų valdytojams nustatytų pareigų, susijusių su duomenų apsauga, laikymosi užtikrinimą.

Asmenys, manantys, kad jų teisės pažeidžiamos, gali skųstis komisarui, kuris ištirs padėtį ir imsis priemonių problemai išspręsti. Visuomenės nariai gali rašyti Duomenų apsaugos komisarui, nurodydami ginčo, dėl kurio paduodamas skundas, aplinkybes. Jie turėtų aiškiai nurodyti skundžiamą organizaciją ar asmenį. Be to, jie turėtų aprašyti veiksmus, kurių ėmėsi gindami savus interesus prieš organizaciją, ir kokio organizacijos atsakymo sulaukė. Taip pat reikėtų pateikti susirašinėjimo su organizacija kopijas ir patvirtinamuosius dokumentus.  Tuomet Duomenų apsaugos komisaro tarnyba susisieks su organizacija.

Atsižvelgdamas į skundo pobūdį, Duomenų apsaugos komisaras pirmiausia gali bandyti surasti visoms šalims priimtiną problemos sprendimą. Tais atvejais, kai negalima pasiekti taikaus susitarimo, Duomenų apsaugos komisaras, prieš priimdamas oficialų sprendimą, atliks išsamų visų faktinių aplinkybių tyrimą. Baigęs tyrimą, komisaras raštu informuos susijusias šalis apie savo sprendimą. Jei skundai susiję su elektroninių ryšių teisės aktų (angl. Electronic Communications Regulations (SI 535, 2003 m., su pakeitimais, padarytais SI 526, 2008 m.) pažeidimais, komisaras gali nuspręsti patraukti organizaciją baudžiamojon atsakomybėn.

Kitos specializuotos įstaigos

i)         Kovos su prekyba žmonėmis skyrius

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Tel.       +353 1 6028202
E. paštas   AHTU@justice.ie

 • jeigu taikoma – institucijos skyrius, priimantis prašymus,
  Informacijos prašymus Kovos su prekyba žmonėmis skyrius priima šiuo e. pašto adresu AHTU@justice.ie .
  Informacijos taip pat galima rasti https://www.blueblindfold.ie
 • trumpas paaiškinimas, kokius pareiškimus institucija nagrinėja,
  Informacijos apie prekybą žmonėmis Airijoje prašymai.

ii)        Pabėgėlių apeliacijų teismas

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funkcijos Pabėgėlių apeliacijų teismas yra nepriklausoma įstaiga, nagrinėjanti prieglobsčio apeliacijas dėl Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro tarnybos (angl. Office of the Refugee Applications Commissioner) pateiktos neigiamos rekomendacijos dėl pabėgėlio statuso suteikimo. Be to, Pabėgėlių apeliacijų teismas nagrinėja apeliacijas dėl Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro tarnybos sprendimų pagal Reglamentą „Dublinas II“.

Procedūros Jei norite paduoti apeliaciją, turėtumėte užpildyti Pranešimo apie apeliaciją formą. Forma pridedama prie Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro rašto, kuriuo informuojama apie prašymo dėl pabėgėlio statuso pripažinimo atmetimą. Formą taip pat galima atsisiųsti iš Teismo interneto svetainės https://www.protectionappeals.ie.

Po neigiamos Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro rekomendacijos pateikimo nustatomas terminas apeliacijai pateikti. Tačiau šis terminas priklauso nuo Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro dėl jūsų atvejo padarytų išvadų. Apeliacijai pateikti jums gali būti suteikta 15, 10 ar 4 darbo dienos. Per kiek dienų galite pateikti apeliaciją, sužinosite iš Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo komisaro rašto, kuriuo informuojama apie tai, kad jis rekomendavo nesuteikti pabėgėlio statuso.

Užpildę pranešimo apie apeliaciją formą, turėtumėte nusiųsti ją adresu:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Faks. 00353 1 4748410

Išsaugokite įrodymus apie paštu ar faksu išsiųstą formą.

Rezultatai Jeigu Jūsų apeliacija nepriimama, tai reiškia, kad teisėjas rekomendavo suteikti Jums pabėgėlio statusą. Apie šį sprendimą būsite informuotas raštu. Tuomet byla bus persiųsta Teisingumo ir lygybės ministerijos Ministro sprendimų skyriui (angl. Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality).

Jeigu Jūsų apeliacija priimama, tai reiškia, kad teisėjas rekomendavo nesuteikti pabėgėlio statuso. Apie šį sprendimą būsite informuotas raštu. Tuomet byla bus persiųsta Teisingumo ir lygybės ministerijos Repatriacijos skyriui (angl. Repatriation Unit, Department of Justice & Equality).

iii)       Policijos (Garda) ombudsmenas

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Trumpas paaiškinimas, kokius pareiškimus nagrinėja institucija

Institucija nagrinėja skundus ir kreipimusis dėl Garda Síochána narių veiksmų. Dažniausiai skundžiamasi dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais, nemandagumo, užpuolimo, pareigų nevykdymo.
Kreipimaisi būna susiję su mirtimi ar didele žala.

Visuomenės narių (nesančių Garda Síochána nariais) skundus institucija gali priimti tiesiogiai, elektroniniu būdu, telefonu, paštu, bet kurioje policijos nuovadoje arba asmeniškai per komisijos narį. Institucija taip pat gali priimti Garda Síochána komisaro kreipimusis, susijusius su bet kuriomis aplinkybėmis, iš kurių Policijos komisaras gali daryti išvadą, kad Garda Síochána nario veiksmai galėjo būti mirties ar didelės asmeniui padarytos žalos priežastis. Komisija gali pradėti tyrimą, negavusi skundo, jeigu mano, kad to reikalauja viešasis interesas.

Trumpas procedūros po pareiškimo pateikimo paaiškinimas

Gavus skundą, remiantis teisės aktais jis pripažįstamas priimtinu arba nepriimtinu. Pripažinus jį nepriimtinu, tyrimas nevykdomas.
Pripažinus skundą priimtinu, prireikus gali būti bandoma neformaliai išspręsti ginčą, jei su tuo sutinka skundo pateikėjas ir skundžiamas Garda Síochána narys. Kitu atveju gali būti pradedamas tyrimas dėl galimo 2007 m. Garda Síochána statuto (Garda Síochána (Discipline) Regulations) pažeidimo ar galimo nusikaltimo. Suinteresuotos šalys turi teisę gauti informaciją apie tyrimo eigą ir rezultatus.

Trumpas galimos procedūros baigties paaiškinimas

Skundas gali būti pripažintas nepriimtinu.

Tyrimas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, jei gavusi informacijos po to, kai skundas buvo pripažintas priimtinu, komisija mano, kad skundas nepagrįstas ar juo piktnaudžiaujama; jei komisija mano, kad skundas pateiktas žinant, jog jis melagingas arba klaidinantis, arba atsižvelgusi į visas aplinkybes, komisija mano, kad nereikia ar netikslinga toliau tęsti tyrimo.

Atlikus tyrimą, Garda gali būti skirta sankcija.

Atlikus tyrimą, gali būti pradėta drausminė procedūra ir skirta sankcija Garda nariui.

Byla gali būti nusiųsta prokuratūros vadovui (angl. Director of Public Prosecutions) ir gali būti nurodyta pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Tokiu atveju vėliau byla gali būti nagrinėjama teisme.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.