Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionaliniai teismai ir neteisminės įstaigos

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Nacionaliniai teismai

Civilinės, baudžiamosios ir administracinės bylos Latvijoje nagrinėjamos trijų pakopų teismuose: rajono (miesto) teismuose (rajonu (pilsētu) tiesas), apygardos teismuose (apgabaltiesas) ir Aukščiausiajame Teisme (Augstākā tiesa). Teismų sąrašas pateikiamas čia.

Taip pat svarbus Konstitucinis Teismas (Satversmes tiesa), kuris, remdamasis Konstitucija ir Konstitucinio Teismo įstatymu (Satversmes tiesas likums), nagrinėja bylas, susijusias su įstatymų ir teisės aktų atitiktimi Konstitucijai, taip pat kitus klausimus, kurie pagal teisę priskiriami jo jurisdikcijai.

Remiantis Teisminės valdžios įstatymu (Likums „Par tiesu varu“), bylų nagrinėjimo principai ir procesai nustatyti Konstitucinio Teismo įstatyme, Civilinio proceso įstatyme (Civilprocesa likums), Baudžiamojo proceso įstatyme (Kriminālprocesa likums) ir Administracinio proceso įstatyme (Administratīvā procesa likums), kuriais reglamentuojama bylų eiga, sprendimai, kuriuos reikia priimti vykstant procesams ir jiems pasibaigus, ir vykdymo užtikrinimo procedūros.

Specializuotosios žmogaus teisių įstaigos

Ombudsmeno tarnyba (Tiesībsarga birojs) veikia pagal Ombudsmeno įstatymą (Tiesībsarga likums).

Bet kuris asmuo, manantis, kad galėjo būti pažeistos jo paties ar kito asmens žmogaus teisės arba gero valdymo principai, turi teisę pateikti rašytinį skundą arba pareiškimą Ombudsmeno tarnybai. Skundų gavimo ir nagrinėjimo procedūra reglamentuojama Ombudsmeno įstatymu ir teisės aktais dėl skundų nagrinėjimo (sūdzību izskatīšanas reglaments). Remiantis šiomis nuostatomis, gavęs rašytinį skundą, ombudsmenas turi nuspręsti, ar sutikti nagrinėti bylą, ar skundą atmesti (skundas bus atmestas, jeigu jame nepateikta pakankamai išsamios informacijos apie pažeidimą arba jis nepriskiriamas ombudsmeno kompetencijos sričiai), ir atitinkamai informuoti skundo pateikėją. Byla turi būti išnagrinėta per tris mėnesius. Byla baigiama nagrinėti pasiekus šalių susitarimą arba ombudsmenui pateikus rekomendaciją. Ombudsmeno rekomendacija nėra teisiškai privaloma.

Ombudsmeno įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ombudsmenas taip pat gali pradėti bylas savo iniciatyva.

Latvijos Respublikos ombudsmeno kontaktinė informacija:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel. +371 67686768
Faks. 67244074

E. paštas tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Darbo laikas: kasdien 9.00–16.00 val.

Konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus. Konsultacijos nemokamos.

Vaiko teisių bylų ombudsmenas

Ombudsmenas veikia pagal Ombudsmeno įstatymą. Be to, remiantis Vaiko teisių apsaugos įstatymo (Bērnu tiesību aizsardzības likums) 65 straipsnio2 2 dalimi, Ombudsmeno tarnyba taip pat nagrinėja skundus dėl vaiko teisių pažeidimų ir ypač daug dėmesio skiria pažeidimams, kuriuos padarė valstybės ir vietos valdžios institucijos ar jų darbuotojai.

Latvijos Respublikos ombudsmeno kontaktinė informacija:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel. +371 67686768
Faks. 67244074

E. paštas tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Darbo laikas: kasdien 9.00–16.00 val.

Konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus. Konsultacijos nemokamos.

Valstybinė vaiko teisių apsaugos inspekcija (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) stebi ir tikrina, kaip užtikrinamas su vaiko teisių apsauga susijusių įstatymų ir teisės aktų vykdymas pagal Vaiko teisių apsaugos įstatymo 65 straipsnį1.

Su vaiko teisių apsaugos inspektoriais galima susisiekti šiuo adresu:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tel. +371 67359128, +371 67359133

Darbo laikas: pirmadieniais 13.00–18.00 val. ir ketvirtadieniais 8.30–14.00 val.
Norėdami gauti daugiau išsamios informacijos apie paraiškas ir skundus vaiko teisių klausimais, spustelėkite čia.

Lygybės užtikrinimo įstaiga

Ombudsmenas veikia pagal Ombudsmeno įstatymą.

Latvijos Respublikos ombudsmeno kontaktinė informacija:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tel. +371 67686768
Faks. 67244074

E. paštas tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Darbo laikas: kasdien 9.00–16.00 val.

Konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus. Konsultacijos nemokamos.

Duomenų apsaugos įstaiga

Valstybinė duomenų inspekcija (Datu valsts inspekcija, DVI) prižiūri, kaip saugomi asmens duomenys. Ji tikrina ir stebi, ar asmens duomenys šalyje tvarkomi laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Remiantis Oficialių paraiškų įstatymo (Iesniegumu likums, įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d.) 5 straipsnio 3 dalimi ir Administracinio proceso įstatymo (įsigaliojo 2004 m. vasario 1 d.) 64 straipsniu, inspekcija turi išnagrinėti gautą paraišką arba skundą ir per mėnesį nuo gavimo pateikti atsakymą. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu paraiškai ar skundui išnagrinėti reikia papildomos informacijos.

Jeigu pažeidžiama asmens duomenų apsauga, inspekcija gali skirti nuobaudą. Inspekcijos sprendimai gali būti apskundžiami teismuose.

Valstybinės duomenų inspekcijos kontaktinė informacija:

Blaumaņa iela 11/13-15
Riga
LV-1011

Tel. +371 67223131
E. paštas info@dvi.gov.lv

Priėmimas iš anksto susitarus.

Pasikonsultuoti su darbuotojais telefonu galima kiekvieną darbo dieną 14.00–16.00 val.

Kitos specializuotosios įstaigos

Latvijos žmogaus teisių centras (Latvijas cilvēktiesību centrs, LCC) yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, susijusi su švietimu žmogaus teisių klausimais, moksliniais tyrimais žmogaus teisių srityje ir nacionalinių ryšių klausimais. Šios organizacijos veiklos sritys apima socialinę integraciją, toleranciją ir nediskriminavimą, uždaras institucijas, teisines konsultacijas, psichikos ligomis sergančių asmenų interesų apsaugą ir jų diskriminacijos prevenciją, neapykantos nusikaltimus ir prieglobsčio prašytojus.

Latvijos žmogaus teisių centro kontaktinė informacija:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvia

Tel. +371 67039290
Faks. +371 67039291

E. paštas office@humanrights.org.lv

Kitos organizacijos

Teisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija, JPA) veikia pagal Valstybės teisinės pagalbos įstatymą (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), Valstybės kompensacijos suteikimo aukoms įstatymą (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) ir 2005 m. lapkričio 15 d. Ministrų kabineto nutarimą Nr. 869, kuriuo nustatoma Teisinės pagalbos administracijos chartija (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Administracija peržiūri valstybės teisinės pagalbos paraiškas ir sprendžia, ar suteikti pagalbą, ar paraišką atmesti; nagrinėja valstybės kompensacijos prašymus ir sprendžia, ar atlikti mokėjimą, ar prašymą atmesti; nagrinėja pavienių asmenų paraiškas dėl teisinės pagalbos teikėjo statuso suteikimo ir sudaro sutartis su teisinės pagalbos teikėjais; atlieka kitas užduotis pagal pirmiau nurodytus įstatymus ir teisės aktus.

Forma, kurią reikia užpildyti norint gauti valstybės teisinės pagalbos teikėjo statusą, pateikiama administracijos interneto svetainės https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng skirsnyje Juridiskās palīdzības sniedzējiem („Teisinės pagalbos teikėjai“).

Teisinės pagalbos administracijos kontaktinė informacija:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Nemokamas tel. +371 680001801, tel. +371 67514208
Faks. +37167514209

E. paštas jpa@jpa.gov.lv

Prieglobsčio asociacija „Saugūs namai“

Prieglobsčio asociacija „Saugūs namai“ (NVO „Patvērums „Drošā māja“) buvo įkurta siekiant plėtoti paramos paslaugas, skirtas prekybos žmonėmis aukoms ir teisėtiems imigrantams, įskaitant prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius ir alternatyvų statusą turinčius asmenis, kad būtų užtikrinta asmens teisė gauti tinkamą paramą ir apsaugą, taip pat siekiant skatinti prekybos žmonėmis aukų reabilitaciją bei reintegraciją ir teikti paramos paslaugas teisėtiems imigrantams, kuriant interaktyvias mokymo formas ir bendradarbiaujant su valstybės ir vietos valdžios institucijomis bei socialinėmis ir krikščionių organizacijomis Latvijoje ir kitose pasaulio šalyse. 2010 m. rugsėjo mėn. ši asociacija pripažinta visuomenei naudinga organizacija. 2007 m. jai suteikta teisė teikti valstybės finansuojamas socialinės reabilitacijos paslaugas prekybos žmonėmis aukoms.

Kontaktinė informacija:

Lāčplēša iela 75-9/10
Riga
LV-1011

Tel. +371 67898343, +371 28612120

E. paštas drosa.maja@gmail.com

Paskutinis naujinimas: 25/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.