Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Pagrindinės teisės

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionaliniai teismai

Pagrindinės teisės įtvirtintos tokiuose tarptautiniuose tekstuose kaip Europos žmogaus teisių konvencija ir Jungtinių Tautų konvencijos, taip pat Liuksemburgo Konstitucijoje ir su Europos teise susijusiais klausimais – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

Šiuose teisiniuose tekstuose įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis galima remtis visuose nacionaliniuose teismuose – baudžiamajame, civilinių bylų, komercinių bylų ar administraciniame teisme.

Reikėtų pažymėti, kad už pagrindinių teisių pažeidimus gali būti baudžiama pagal nacionalinių teismų priimtus sprendimus. Sprendimą gali priimti baudžiamasis arba civilinių bylų, tam tikrais atvejais – komercinių bylų arba administracinis teismas.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ombudsmenas

Ombudsmenas

Ombudsmenas yra pavaldus parlamentui (Chambre des députés) ir vykdydamas savo veiklą negauna nurodymų iš jokios kitos institucijos.

Ombudsmeno užduotis – priimti fizinių arba privačių juridinių asmenų skundus jiems rūpimais klausimais dėl valstybės ir vietos valdžios institucijų, taip pat viešųjų įstaigų, už kurias atsakinga valstybė ir vietos valdžios institucijos, veikimo, išskyrus jų pramoninę, finansinę ir komercinę veiklą. Šiomis aplinkybėmis ombudsmenas gali gauti skundus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su žmogaus teisėmis.

Bet kuris fizinis arba privatus juridinis asmuo, manantis, kad viena iš pirmiau išvardytų institucijų su juo susijusių klausimų srityje nevykdė veiklos pagal jai priskirtą vaidmenį arba pažeidė galiojančias konvencijas, įstatymus arba taisykles, gali pateikti asmeninį rašytinį skundą arba žodinį pareiškimą ombudsmeno sekretoriatui ir paprašyti, kad apie šį atvejį būtų pranešta ombudsmenui.

Skundą galima pateikti tik po to, kai atitinkamos įstaigos, kurios turi išspręsti nurodytą klausimą, atlieka tinkamus administracinius veiksmus.

Teikiant skundą ombudsmenui, laikotarpis, kuriuo leidžiama vykdyti kitas procedūras, ypač nagrinėti bylą kompetentinguose teismuose, nėra stabdomas.

Ombudsmenas negali kištis į teismo procesus ar ginčyti teismo sprendimo. Vis dėlto, jeigu nepavyksta įvykdyti res judicata galią turinčio teismo sprendimo, ombudsmenas gali liepti atitinkamai įstaigai įgyvendinti sprendimą per jo nustatytą laikotarpį.

Skundas turi būti teikiamas dėl konkretaus klausimo, su kuriuo susijęs skundo pateikėjas. Apskritai skundai negali būti susiję su administracijos veikimu.

Jeigu ombudsmenas mano, kad skundas pagrįstas, jis teiks konsultacijas skundo pateikėjui bei administracijai ir parengs visas rekomendacijas, susijusias su atitinkama tarnyba ir skundo pateikėju, tikėdamasis taikiai išnagrinėti skundą. Šios rekomendacijos gali apimti pasiūlymus, kaip pagerinti tarnybos veikimą.

Jeigu nagrinėdamas jam pateiktą skundą ombudsmenas mano, kad taikant ginčijamą sprendimą sukuriama neteisybė, remdamasis susijusiais teisės aktais ir taisyklėmis, atitinkamai tarnybai jis gali rekomenduoti sprendimą, kaip būtų galima tinkamai išspręsti skundo pateikėjo klausimą, ir pasiūlo, kaip reikėtų pakeisti teisės aktus ar taisykles, kuriais grindžiamas sprendimas.

Ombudsmeno sprendimas toliau nenagrinėti skundo negali būti apskundžiamas teisme.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel.   +352 26270101
Faks. +352 26270102

Interneto svetainė http://www.ombudsman.lu/
E. paštas info@ombudsman.lu

Specializuotosios žmogaus teisių įstaigos

Konsultacinė komisija žmogaus teisių klausimais (Commission consultative des droits de l’Homme)

Konsultacinė komisija žmogaus teisių klausimais yra vyriausybės patariamasis organas, atsakingas už žmogaus teisių propagavimą ir apsaugą Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. Šiuo tikslu komisija teikia vyriausybei nuomones, tyrimus, pozicijos dokumentus ir rekomendacijas, kuriuos rengia visiškai nepriklausomai, visais bendros svarbos klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. Savo nuomonėse komisija atkreipia vyriausybės dėmesį į priemones, kurios, jos nuomone, padėtų apsaugoti ir propaguoti žmogaus teises. Komisijos nuomones, tyrimus, pozicijos dokumentus ir rekomendacijas Ministras Pirmininkas perduoda parlamentui.

Tai yra išimtinai vyriausybės patariamasis organas, kuris neturi įgaliojimų priimti sprendimų.

Konsultacinė komisija žmogaus teisių klausimais neturi įgaliojimų nagrinėti individualių atvejų.

Konsultacinė komisija žmogaus teisių klausimais vykdo šią veiklą:

 • laisvai nagrinėja visus jos kompetencijos sričiai priskiriamus klausimus, kuriuos iškėlė vyriausybė arba pati komisija, remdamasi vieno iš savo narių arba bet kurio asmens ar organizacijos pasiūlymu;
 • nagrinėja pavienių asmenų skundus ir bet kokią susijusią informaciją ar dokumentus, reikalingus padėčiai, kuri priskiriama jos kompetencijos sričiai, įvertinti;
 • kreipiasi į visuomenę tiesiogiai arba per spaudą, ypač kad paskelbtų savo nuomones ir rekomendacijas;
 • palaiko dialogą su kitomis teisminėmis ir neteisminėmis institucijomis, taip siekdama propaguoti ir apsaugoti žmogaus teises.

Commission consultative des droits de l’Homme

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel. (+352) 26 20 28 52
Faks. +352 26202855

Interneto svetainė https://ccdh.public.lu/
E. paštas info@ccdh.public.lu

Vaiko teisių komitetas (Comité luxembourgeois des droits de l’enfant), vadinamasis Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Vykdydami savo užduotis, Vaiko teisių komiteto nariai veikia visiškai nešališkai ir nepriklausomai.

Vykdydamas savo veiklą Vaiko teisių komitetas visų pirma gali:

 • nagrinėti mechanizmus, sukurtus siekiant apsaugoti ir propaguoti vaiko teises, kad prireikus galėtų pateikti rekomendacijas, kaip šiuos mechanizmus turėtų pritaikyti atitinkamos institucijos;
 • teikti nuomonę dėl įstatymų ir taisyklių, taip pat teisės aktų projektus dėl vaiko teisių;
 • teikti informaciją apie vaikų padėtį ir užtikrinti, kad būtų taikoma Vaiko teisių konvencija; teikti metinę ataskaitą vyriausybei ir parlamentui dėl vaiko teisių padėties ir savo veiklos;
 • skatinti laisvos vaikų saviraiškos plėtrą ir jų aktyvų dalyvavimą sprendžiant su jais susijusius klausimus;
 • nagrinėti atvejus, kai nesilaikoma vaiko teisių, ir teikti rekomendacijas šiai padėčiai ištaisyti;
 • priimti informaciją ir skundus dėl vaiko teisių pažeidimų ir šiuo tikslu pagal savo nustatytą tvarką išklausyti bet kurį vaiką, kuris nori būti išklausytas;
 • remdamasis informacija ar skundais arba konkrečiais išnagrinėtais atvejais, teikti rekomendacijas ar konsultacijas, kad užtikrintų geresnę vaiko teisių ir interesų apsaugą.

Vykdant šią veiklą informacija apie individualias aplinkybes ar atvejus yra konfidenciali. Ši konfidencialumo sąlyga netrukdo Vaiko teisių komitetui kompetentingoms teisminėms institucijoms teikti informaciją, kuria būtų galima užkirsti kelią vaiko interesams daromai žalai.

Vaiko teisių komiteto nariai vykdo savo veiklą nesikišdami į vykstančius teismo procesus.

Vykdydami savo veiklą ir laikydamiesi įstatymais ir taisyklėmis nustatytų apribojimų, Vaiko teisių komiteto nariai gali nevaržomai patekti į visus viešosioms ar privačiosioms vaikus priimančioms ar apgyvendinančioms įstaigoms arba įstaigoms, kurios teikia konsultacijas, paramą, orientavimą, mokymą ar pramogas vaikams, priklausančius pastatus.

Vaiko teisių komiteto nariai turi teisę prašyti bet kokios informacijos, įrodymų ar dokumentų, išskyrus tuos, kuriems taikoma gydytojo ir paciento konfidencialumo sąlyga ar kitos taisyklės dėl profesinės paslapties.

Ombuds-comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.  +352 26123124
Faks. +352 26123125

Interneto svetainė http://ork.lu/index.php/en/

Lygių galimybių centras (Centre pour l’égalité de traitement)

Lygių galimybių centras, kuris savo veiklą vykdo visiškai nepriklausomai, siekia skatinti, analizuoti ir stebėti visų žmonių lygias galimybes, nediskriminuojant jų dėl rasės, etninės kilmės, lyties, religijos ar įsitikinimų, negalios ar amžiaus.

Vykdydamas savo veiklą centras visų pirma gali:

 • skelbti ataskaitas, teikti nuomones ir rekomendacijas, taip pat vykdyti tyrimus visais klausimais, susijusiais su pirmiau nurodytomis diskriminacijos rūšimis;
 • vykdydamas savo pareigas rengti ir teikti bet kokią informaciją ir naudingus dokumentus;
 • padėti žmonėms, kurie laiko save diskriminacijos aukomis pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Įstatymo dėl vienodo požiūrio 1 straipsnį, ir teikti jiems konsultacijas bei rekomendacijas, susijusias su jų teisėmis, teisės aktais, teismų praktika ir būdais pasinaudoti savo teisėmis.

Informacija apie individualias aplinkybes arba atvejus, apie kuriuos nariai sužino vykdydami savo veiklą, yra konfidenciali. Ši konfidencialumo sąlyga netrukdo centrui kompetentingoms teisminėms institucijoms teikti informaciją, kuria būtų galima užkirsti kelią aukos diskriminacijai pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Įstatymo dėl vienodo požiūrio 1 straipsnį.

Vykdydami savo veiklą, centro nariai negali kištis į vykstančius teismo procesus.

Centro nariai turi teisę prašyti bet kokios informacijos, įrodymų ar dokumentų, kurių jiems reikia savo užduotims atlikti, išskyrus tuos, kuriems taikoma gydytojo ir paciento konfidencialumo sąlyga ar kitos taisyklės dėl profesinės paslapties‑.

Centre pour l’égalité de traitement

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel. +352 26483033
Faks. +352 26483873

Interneto svetainė http://cet.lu/fr/
E. paštas info@cet.lu

Nacionalinė duomenų apsaugos komisija (Commission nationale pour la protection des données)

Nacionalinė duomenų apsaugos komisija yra valdžios institucija, įsteigta kaip viešoji institucija.

Savo užduotis ji atlieka visiškai nepriklausomai. Kasmet kabinetui ji teikia savo veiklos ataskaitą.

Pagrindinės komisijos užduotys yra šios:

 • stebėti ir tikrinti, ar tvarkomi duomenys renkami ir naudojami tesėtai, ir informuoti duomenis tvarkančius subjektus apie jų įpareigojimus;
 • užtikrinti pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, ypač jų privatumui, ir informuoti visuomenę apie atitinkamų subjektų teises;
 • priimti ir nagrinėti skundus ir prašymus patikrinti, ar duomenys tvarkomi teisėtai;
 • vyriausybei paprašius arba komisijos iniciatyva teikti konsultacijas vyriausybei duomenų tvarkymo ir informacijos technologijų pokyčių padarinių klausimais, susijusiais su pagarba pagrindinėms teisėms ir laisvėms; šiuo tikslu komisija gali vykdyti tyrimus, apklausas ar atlikti ekspertų vertinimus.

Komisija taip pat atsakinga už tai, kad būtų taikomas iš dalies pakeistas 2005 m. gegužės 30 d. Įstatymas dėl privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, ir už jo įgyvendinimo taisykles.

Bet kuris asmuo, veikiantis savo vardu, pasitelkęs teisininką ar bet kurį tinkamai įgaliotą fizinį arba juridinį asmenį, gali pateikti komisijai prašymą, susijusį su pagarba jo pagrindinėms teisėms ir laisvėms tvarkant duomenis. Atitinkamam asmeniui bus pranešta apie tolesnius veiksmus dėl jo prašymo.

Prašymą komisijai visų pirma gali pateikti asmuo, siekiantis patikrinti, ar asmens duomenys tvarkomi teisėtai, jeigu jo prašymas susipažinti su duomenimis buvo atmestas arba ši teisė buvo apribota.

Komisija praneša teisminėms institucijoms apie visus jai žinomus pažeidimus.

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel. +352 261060-1
Faks. +352 261060-29

Interneto svetainė https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Liuksemburgo priėmimo ir integracijos agentūra (Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI))

Liuksemburgo priėmimo ir integracijos agentūros užduotis – organizuoti naujų iš užsienio atvykusių asmenų priėmimą ir palengvinti užsieniečių integracijos procesą, kartu su vietos valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės subjektais įgyvendinant ir koordinuojant priėmimo ir integracijos politiką, kurios svarbus elementas yra kova su diskriminacija. Agentūra taip pat organizuoja socialinės paramos teikimą užsieniečiams, kurie neturi teisės gauti esamą paramą ar išmokas, taip pat tiems, kurie siekia tarptautinės apsaugos.

Vykdydama savo veiklą, tarnyba bendradarbiauja su ES ir tarptautinėmis įstaigomis, taip pat su užsieniečių kilmės šalių įstaigomis.

Tarnyba, pasikonsultavusi su Tarpministeriniu integracijos komitetu, turi parengti daugiamečio nacionalinio veiksmų plano, skirto integracijai ir kovai su diskriminacija, projektą, kuriame būtų nurodytos svarbiausios strateginės intervencinių veiksmų sritys ir įgyvendinamos bei būsimos politinės priemonės.

Ministras plano projektą pateikia tvirtinti vyriausybei.

Vyriausybė pateiks visuotinę strategiją ir nustatys tikslines integracijos ir kovos su diskriminacija priemones.

Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Tel. +352 247-85700

Interneto svetainė http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E. paštas info@olai.public.lu

Teisė kreiptis į teismą

Teismų informacijos tarnyba (Service d’accueil et d’information juridique)

Šią teismuose įsteigtą tarnybą valdo valstybės prokuroras (procureur général d’Etat). Tarnybos paskirtis – atsakyti į privačių asmenų užklausas ir teikti jiems bendro pobūdžio informaciją apie jų teisių taikymo sritį ir šioms teisėms apsaugoti naudojamus kanalus bei išteklius.

Pagrindinės tarnybos užduotys yra šios:

 • atsakyti į privačių asmenų užklausas ir nukreipti juos į atitinkamus departamentus, suteikiant reikiamą informaciją ir techninius išteklius;
 • teikti privatiems asmenims bendro pobūdžio informaciją apie jų teisių taikymo sritį, atsižvelgiant į iškilusias problemas, ir apie kanalus bei išteklius, skirtus naudotis šiomis teisėmis;
 • išklausyti jų nusiskundimus dėl sunkumų, kurių jie patiria naudodamiesi savo teisėmis, ir pasiūlyti, kaip šiuos sunkumus įveikti.

Ši tarnyba teikia tik žodinę informaciją. Ji neteikia konsultacijų raštu.

Service d’accueil et d’information juridique (Luxembourg)

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg

Tel. +352 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Diekirch)

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tel. +352 802315

Service d’accueil et d’information juridique (Esch sur Alzette)

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 – Esch-sur-Alzette

Tel. +352 541552

Teisinė pagalba

Teisinė pagalba ieškovui arba atsakovui gali būti suteikta vykstant teismo ir ne teismo, ginčo ir ne ginčo teisenos procesams. Kad gautų teisinę pagalbą, jos prašantis asmuo turi turėti nepakankamai išteklių, t. y. lygiaverčių garantuotoms minimalioms pajamoms (revenu minimum garanti (RMG)). Ar asmuo turi pakankamai išteklių vertinama remiantis paramos prašančio asmens, taip pat kartu su juo bendromis namų sąlygomis gyvenančių asmenų pajamomis ir turtu.

Teisinę pagalbą atsisakoma suteikti asmenims, teikiantiems ieškinį, kuris yra akivaizdžiai nepriimtinas, nepagrįstas arba kurio potencialios išlaidos yra neproporcingos tikslui.

Teisinę pagalbą atsisakoma suteikti, jeigu pareiškėjas dėl bet kokios priežasties turi teisę gauti išlaidų, kurios būtų padengtos suteikus teisinę pagalbą, kompensaciją iš trečiosios šalies.

Asmuo, kuriam teikiama teisinė pagalba, turi teisę naudotis teisininko ir bet kurio kito bylai, procesams ar jų vykdymo užtikrinimui reikalingo teisinės profesijos atstovo paslaugomis.

Ar suteikti teisinę pagalbą sprendžia Advokatų asociacijos pirmininkas (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) arba pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkėje jo paskirtas Asociacijos tarybos (Conseil de l’ordre) narys. Jeigu asmuo negyvena šalyje, sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo turi priimti Liuksemburgo Asociacijos tarybos pirmininkas arba jo tuo tikslu paskirtas narys.

Neturintieji pakankamų išteklių gali kreiptis į pirmininką bylos nagrinėjimo metu arba raštu.

Jeigu policijos sulaikytas asmuo tvirtina, kad turi teisę gauti teisinę pagalbą, ir jos paprašo, sulaikymo metu jam padedantis teisininkas perduoda šį prašymą Advokatų asociacijos pirmininkui.

Interneto svetainėhttp://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Liuksemburgo teismo apylinkė

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Dykircho teismo apylinkė

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Paskutinis naujinimas: 29/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.