Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Pagrindinės teisės

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Nacionaliniai teismai

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Ombudsmenas

Specializuotosios žmogaus teisių organizacijos

Kita

Nacionaliniai teismai

1. Jos Didenybės teismų ir tribunolų tarnyba

Jos Didenybės teismų ir tribunolų tarnyba (angl. Her Majesty's Courts & Tribunals Service) yra atsakinga už baudžiamųjų bylų, civilinių bylų ir šeimos teismus ir tribunolus Anglijoje ir Velse bei savo funkcijų neperdavusius specialiosios jurisdikcijos teismus Škotijoje ir Šiaurės Airijoje. Ji užtikrina, kad teisingumą nešališkai, veiksmingai ir efektyviai vykdytų nepriklausomi teismai.

Jos Didenybės teismų ir tribunolų tarnyba siekia užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų teisę laiku kreiptis į teismą pagal skirtingus poreikius – kaip nukentėjusieji ar nusikaltimo liudytojai, asmenys, kuriems pareikšti įtarimai padarius nusikaltimą, skolininkai, rizikos grupėms priklausantys vaikai, komercinius ginčus sprendžiančios bendrovės, savo darbo teises ginantys arba su valstybės organizacijų sprendimais nesutinkantys asmenys.

Informacija dėl kreipimosi į teismą pateikiama: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Informacija dėl kreipimosi į tribunolą pateikiama: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Šiaurės Airijos teismų ir tribunolų tarnyba

Šiaurės Airijos teismų ir tribunolų tarnyba (angl. Northern Ireland Courts and Tribunals Service, NICTS) yra Šiaurės Airijos teisingumo departamento institucija, teikianti administracinę pagalbą Šiaurės Airijos teismams, t. y. Apeliaciniam teismui, Aukštajam teismui, Jungtinės Karalystės Karūnos teismui, Jungtinės Karalystės grafystės, magistratų ir koronerių teismams. Be to, ji teikia administracinę pagalbą tribunolams ir per teismo sprendimų vykdymo tarnybą užtikrina civilinio teismo sprendimų vykdymą.

Interneto svetainė: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktiniai duomenys: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Papildoma informacija

Civilinis procesas

Teismo procesas Šiaurės Airijoje panašus į teismo procesus Anglijoje ir Velse. Procesas Aukštajame teisme pradedamas teismo pranešimu, o procesas grafystės teisme – pareiškiant civilinį ieškinį arba ieškinį dėl nedidelės sumos. Šiuos dokumentus reikia įteikti atsakovui, kuris turi teisę gintis nuo ieškinio. Civilinių bylų teismų sprendimai vykdomi taikant centralizuotą procedūrą, kurią administruoja Teismo sprendimų vykdymo biuras (angl. Enforcement of Judgments Office).

Teisinė pagalba

 1. Visose trijose Jungtinės Karalystės jurisdikcijose yra įdiegta visapusė sistema, pagal kurią finansinė parama asmeniui, kuriam reikia teisinių konsultacijų ar atstovo teisme, teikiama iš valstybės lėšų. Tokios programos vadinamos teisine pagalba ir atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas kiekvieno asmens teises. Teisinė pagalba yra skirta mažas ir vidutines pajamas gaunantiems asmenims ir gali būti teikiama nemokamai arba apmokama tik jos dalis, kai dalį išlaidų sumoka pats asmuo. Suteikus teisinę pagalbą, byla nagrinėjama įprastai, išskyrus tai, kad pats asmuo nemoka savo advokatui, nes visi mokėjimai vykdomi per teisinės pagalbos fondą.
 2. Šiaurės Airijoje teisinę pagalbą privalo teikti Šiaurės Airijos teisinių paslaugų komisija (angl. Northern Ireland Legal Services Commission). Teisė gauti teisinę pagalbą civilinėse arba baudžiamosiose bylose paprastai nustatoma atliekant gaunamų lėšų ir prašymo pagrįstumo patikrinimą.
 3. Jeigu asmuo mano, kad buvo pažeistos jo teisės pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir ketina pateikti ieškinį Europos Žmogaus Teisių Teismui, jis gali pasinaudoti įvairiomis numatytomis programomis, pagal kurias jam gali būti suteiktos teisinės konsultacijos ir pagalba. Įgyvendinant teisinių konsultacijų programą, parengiamaisiais etapais asmeniui gali padėti patyręs advokatas ar teisinis patarėjas. Jeigu Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre priima ieškinį, finansinė parama pareiškėjui gali būti suteikta tiesiai iš Strasbūro. Teisė į tokią pagalbą nustatoma atsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas turėtų teisę į teisinę pagalbą savo šalyje.
 4. Daugelyje miestų yra įsteigti teisiniai centrai, teikiantys teisines konsultacijas ir atstovavimo paslaugas, kurios, atsižvelgiant į asmens turimas lėšas, gali būti suteiktos ir nemokamai. Iš įvairių šaltinių finansuojamuose teisiniuose centruose (finansinę paramą jiems dažnai teikia ir valstybės institucijos) paprastai dirba visą darbo dieną dirbantys teisininkai; daugelyje jų savo paslaugas siūlo ir savanoriai. Daugiausia jie sprendžia būsto, darbo, socialinės apsaugos ir imigracijos klausimus. Nemokamas konsultacijas galima gauti ir piliečių konsultacijų biuruose (angl. Citizens Advice Bureaux), vartotojų ir būsto konsultacijų centruose bei specializuotuosiuose konsultacijų centruose, kuriems vadovauja įvairios savanorių organizacijos. Pabėgėlių teisinis centras (angl. Refugee Legal Centre) ir Imigracijos konsultacijų tarnyba (angl. Immigration Advisory Service), kurių veiklą finansuoja valstybė, teikia nemokamas konsultacijas ir pagalbą asmenims, prašantiems prieglobsčio, taip pat Imigracijos konsultacijų tarnyba pataria ir teikia pagalbą asmenims, turintiems teisę pateikti skundą.

Nukentėjusieji nuo nusikaltimų

 1. Skelbiant nuosprendį teismai gali nurodyti teisės aktus pažeidusiam asmeniui atlyginti nukentėjusiajam žalą, patirtą dėl kūno sužalojimo, patirtus nuostolius arba dėl nusikaltimo padarytą žalą. Anglijoje ir Velse teismai privalo svarstyti kompensacijos klausimą visose atitinkamose bylose ir, jeigu tokia kompensacija neskiriama, turi nurodyti priežastis, kodėl tai nebuvo padaryta. Jeigu teismas nusprendžia skirti ir kompensaciją, ir baudą, pirmenybė skiriama kompensacijai nukentėjusiajam, ir sumos, priteistos kaip kompensacija, turi būti išieškomos pirmiau negu baudos.
 2. Valstybės kaltintojui atmetus ieškinį, Anglijoje ir Velse nukentėjusieji gali pateikti kaltinimus privačia tvarka, tačiau praktikoje taip nutinka itin retai. Be to, nukentėjusieji gali pateikti nuostolių atlyginimo ieškinį civiliniame teisme. Teismo procedūros buvo supaprastintos, kad teisinio išsilavinimo neturintys asmenys galėtų pareikšti ieškinius dėl nedidelių sumų, prašydami atlyginti nuostolius ar žalą.
 3. Bet kokios tautybės nukentėjusieji, kurie dėl smurtinio nusikaltimo buvo sužeisti Anglijoje, Velse ar Škotijoje, gali pateikti prašymą dėl kompensacijos iš valstybės fondų pagal nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo programas. Kompensacija skiriama pagal nustatytą standartinį atlyginimo tarifą, ir jos išmokos svyruoja nuo 1 000 iki 500 000 svarų sterlingų už didžiausią žalą, padarytą nukentėjusiajam.
 4. Kita tvarka yra Šiaurės Airijoje, kur, esant tam tikroms aplinkybėms, kompensacija už nusikaltimais padarytą žalą ir už tyčinę turtinę žalą, įskaitant negautą pelną, gali būti mokama iš valstybės fondų.
 5. Jungtinėje Karalystėje yra trys organizacijos, teikiančios bendrąją pagalbą nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų:       „Pagalba nukentėjusiesiems Anglijoje ir Velse“ (angl. Victim Support), „Pagalba nukentėjusiesiems Škotijoje“ (angl. Victim Support Scotland) ir „Pagalba nukentėjusiesiems Šiaurės Airijoje“ (angl. Victim Support Northern Ireland). Visų trijų organizacijų veiklą finansuoja vyriausybė.
 6. 1996 m. birželio mėn. vyriausybė paskelbė naują Nukentėjusiųjų chartiją, kuri vėliau, 2006 m. balandžio mėn. priėmus Nukentėjusiųjų praktikos kodeksą, tapo privaloma pagal teisės aktus. Dabar nukentėjusieji turi teisės aktuose įtvirtintą teisę į kokybiškas baudžiamojo teisingumo tarnybų paslaugas. Kodekse nukentėjusiesiems taip pat nustatyta skundų teikimo tvarka, taikytina tada, jeigu kokybiškų paslaugų nebuvo gauta. Priėmus Liudytojų chartiją, liudytojams buvo nustatyti panašūs, bet teisės aktuose neapibrėžti standartai. Šiaurės Airijoje buvo išleistas atskiras praktikos kodeksas nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų, kuriame nurodyta skundų pateikimo tvarka ir tai, kokias paslaugas nukentėjusieji turi gauti bendraudami su Šiaurės Airijos baudžiamojo teisingumo sistemos atstovais. Visi nukentėjusieji nuo nusikaltimų, apie kuriuos buvo pranešta policijai, gauna nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims skirtą skrajutę, kurioje pateikti praktiniai patarimai apie tai, ką reikėtų daryti, jeigu padarytas nusikaltimas. Joje paprastai paaiškinti policijos veiksmai ir teismo procedūros, nurodyta kompensacijų teikimo tvarka ir kita pagalba, kuria nukentėjusieji gali pasinaudoti.

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Šiaurės Airijos žmogaus teisių komisija

Šiaurės Airijos žmogaus teisių komisija (angl. Northern Ireland Human Rights Commission, NIHRC) yra nacionalinė žmogaus teisių institucija, kuriai Jungtinės Tautos (JT) yra suteikusios A statuso akreditaciją. NIHRC įsteigė Jungtinės Karalystės vyriausybė, tačiau tai nepriklausoma viešoji organizacija, veikianti pagal visus JT Paryžiaus principus.

Mūsų darbas – užtikrinti, kad vyriausybė ir kitos viešosios organizacijos Šiaurės Airijoje gintų kiekvieno asmens žmogaus teises. Taip pat padedame žmonėms suprasti, kokios yra jų žmogaus teisės ir ką jie gali padaryti, jei jiems atsisakoma suteikti teises ar jos pažeidžiamos.

Kontaktiniai duomenys:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Tel.: +44 (0)28 9024 3987
E. paštas: information@nihrc.org
Interneto svetainė: http://www.nihrc.org/

Ombudsmenas

Parlamento ir sveikatos priežiūros tarnybos ombudsmenas

Šį ombudsmeną įsteigė parlamentas siekdamas padėti ir asmenims, ir visuomenei.

Mūsų vaidmuo – tirti skundus dėl to, kad su asmenimis buvo elgiamasi nesąžiningai ar kad vyriausybės departamentai ir kitos viešosios organizacijos, taip pat Anglijos NHS juos aptarnavo netinkamai. Mūsų įgaliojimai nustatyti teisės aktuose, o paslaugas visiems teikiame nemokamai.

Kontaktiniai duomenys:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Interneto svetainė: https://www.ombudsman.org.uk/

Specializuotosios žmogaus teisių organizacijos

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

Šiaurės Airijos vaikų ir jaunimo reikalų komisaras

Vaikų ir jaunimo reikalų komisaras (angl. Commissioner for Children and Young People) yra nežinybinė viešoji institucija, įsteigta 2003 m. spalio mėn.

Šiuo metu komisarės pareigas eina Koulla Yiasouma, jos užduotis – apsaugoti ir skatini vaikų ir jaunimo teises ir interesus Šiaurės Airijoje. Komisaras taip pat atsižvelgia į visas atitinkamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas.

Komisaro veiklą remia Bendruomenių departamentas.

Kontaktiniai duomenys:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel.: 028 9031 1616
E. paštas: info@niccy.org
Interneto svetainė: http://www.niccy.org/

Pagyvenusių žmonių komisaras

Pagyvenusių žmonių komisaras yra nežinybinė viešoji institucija, įsteigta 2011 m. lapkričio mėn. Šiuo metu komisaro pareigas eina Eddie Lynch, jo užduotis – apsaugoti ir palaikyti pagyvenusių žmonių interesus Šiaurės Airijoje.

Kontaktiniai duomenys:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel.: 028 9089 0892
E. paštas: info@copni.org
Interneto svetainė: http://www.copni.org/

Lygių galimybių komisija - correct JH

Šiaurės Airijos lygių galimybių komisija

Kontaktiniai duomenys:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tel.: 028 90 500 600
E. paštas: information@equalityni.org
Interneto svetainėhttp://www.equalityni.org/

Šiaurės Airijos lygių galimybių komisija yra nežinybinė viešoji institucija, įsteigta 1998 m. Šiaurės Airijos įstatymu (angl. Northern Ireland Act). Mūsų įgaliojimai ir pareigos kyla iš įvairių įstatymų, kurie priimti pastaraisiais dešimtmečiais ir kuriais suteikiama apsauga nuo diskriminacijos dėl amžiaus, negalios, rasės, religijos ir politinių pažiūrų, lyties ir seksualinės orientacijos. Mūsų įsipareigojimai pagal 1998 m. Šiaurės Airijos įstatymą taip pat susiję su lygybe pagal įstatymą ir gerų santykių pareigomis, taikomomis valdžios institucijoms.

Mus finansuoja Vykdomasis biuras (angl. Executive Office).

Duomenų apsaugos institucija

1. Informacijos komisaras

Informacijos komisaro (angl. Information Commissioner) biuras yra savarankiška Jungtinės Karalystės institucija, įsteigta siekiant išsaugoti teises į informaciją ir apginti viešąjį interesą, skatinant viešųjų institucijų atvirumą ir užtikrinant asmens duomenų slaptumo apsaugą.

Kontaktiniai duomenys:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tel.: 0303 123 1113 (arba 01625 545745, jeigu nepageidaujate skambinti „03“ numeriu, arba +44 1625 545745, jeigu skambinate iš užsienio)
Interneto svetainė: https://ico.org.uk/

2. Informacijos komisaras. Regioninis skyrius

Šiaurės Airija

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Northern Ireland BT7 2JB
Tel.: 028 9026 9380
E. paštas: ni@ico.org.uk

Kita

1. INTERNETO SVETAINĖ - Directgov

Tai oficiali Jungtinės Karalystės vyriausybės interneto svetainė, skirta Jungtinės Karalystės piliečiams.

Interneto svetainė: http://www.gov.uk/

2. Piliečių konsultacijų tarnyba

Piliečių konsultacijų tarnyba (angl. Citizens Advice Service) padeda žmonėms spręsti teisinius, turtinio pobūdžio ir kitus klausimus, teikdama nemokamas, nepriklausomas ir konfidencialias konsultacijas bei darydama įtaką politikams.

Interneto svetainė: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Šiaurės Airijos teisinių paslaugų komisija

Šiaurės Airijos teisinių paslaugų komisija (angl. Northern Ireland Legal Services Commission, toliau – komisija) yra nežinybinė Teisingumo departamento viešoji įstaiga, įsteigta pagal 2003 m. galimybės kreiptis į teismus (Šiaurės Airija) potvarkį (angl. Access to Justice (Northern Ireland) Order). Teisingumo ministras Davidas Fordas išreiškė ketinimą 2014 m. rudenį perduoti komisijos pareigas vykdomajai agentūrai. Naujoji organizacija vadinsis Šiaurės Airijos teisinių paslaugų agentūra (angl. Legal Services Agency Northern Ireland). Perdavus pareigas apskritai paslaugų teikimas nepasikeis, tačiau bus reikšmingai pagerintas valdymas ir dėl efektyvumo bus sutaupyta lėšų.

Komisijos vaidmuo – administruoti viešai finansuojamų teisinių paslaugų teikimą pagal teisės aktuose nustatytas teisinės pagalbos programas. Pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus sprendžiame, ar asmuo turėtų gauti teisinę pagalbą civilinėje byloje, o jei jis atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus, už suteiktas teisines paslaugas mokame solisitoriams ir baristeriams. Nors teismai atsakingi už teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, komisija taip pat apmoka už suteiktas atitinkamas teisines paslaugas. Be teisinės pagalbos programos administravimo, taip pat padedame Teisingumo departamentui įgyvendinti teisinės pagalbos reformos darbo programą.

Kontaktiniai duomenys:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast
Northern Ireland BT1 3BN
Tel.: +44 (0)28 9040 8888
Interneto svetainėhttp://www.nilsc.org.uk/

Jos užduotis – skatinti sąžiningas ir lygias galimybes kreiptis į teismus Šiaurės Airijoje teikiant valstybės finansuojamas teisines paslaugas.

Jos tikslas – teikti aukštos kokybės, į klientus orientuotas paslaugas, skirtas labiausiai jos reikalingiems asmenims, įrodžiusiems, kad išlaidos bus panaudotos racionaliai.

Advokatai ir kiti konsultantai:

 • padeda žmonėms, turintiems teisę gauti teisinę pagalbą, siekdami apginti jų teises civilinėse bylose;
 • padeda žmonėms, dėl kurių atliekamas tyrimas ar kuriems pareikšti kaltinimai baudžiamojoje byloje.

4. Nukentėjusiųjų teisių apsaugos komisaras

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E. paštas: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Interneto svetainė http://victimscommissioner.org.uk/

Nukentėjusiųjų teisių apsaugos komisaro užduotis – atstovauti nukentėjusiųjų ir liudytojų interesams, skatinti tinkamą elgesį su jais ir nuolat peržiūrėti Nukentėjusiųjų praktikos kodeksą, kuriame nustatyta, kokiomis paslaugomis gali pasinaudoti nukentėjusieji.

Komisaras išklauso nukentėjusiuosius ir liudytojus, įvertina baudžiamosios teisenos sistemą jų požiūriu ir mėgina padėti pagerinti esamas paslaugas ir paramą.

Pažymėtina, kad pagal teisės aktus komisarui neleidžiama kištis į konkrečių bylų nagrinėjimą. Tačiau galime nurodyti, kur nukentėjusysis gali gauti geriausias konsultacijas ir reikiamą pagalbą.

5. Pagalba nukentėjusiesiems Šiaurės Airijoje

Kontaktiniai duomenys:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tel.: 028 9024 3133
E. paštas: belfast@victimsupportni.org.uk

„Pagalba nukentėjusiesiems Šiaurės Airijoje“ (angl. Victim Support Northern Ireland) – tai labdaros organizacija, padedanti žmonėms, nukentėjusiems nuo bet kokių nusikaltimų. Ši organizacija teikia informaciją, emocinę ir praktinę pagalbą bei paramą nukentėjusiesiems, liudytojams ir kitiems asmenims, kuriuos paveikė padarytas nusikaltimas.

„Pagalba nukentėjusiesiems Šiaurės Airijoje“ yra svarbiausia labdaros organizacija, padedanti nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims. Ji siūlo nemokamas ir konfidencialias paslaugas, nesvarbu, ar apie nusikaltimą buvo pranešta policijai, ar ne. Tai savarankiška organizacija, t. y. ji nepriklauso policijos ar teismų sistemai arba kokiai nors kitai baudžiamojo teisingumo tarnybai.

Kasmet „Pagalba nukentėjusiesiems Šiaurės Airijoje“ suteikia pagalbą kone 30 000 žmonių, nukentėjusių nuo nusikaltimų.

6. Kalinių ombudsmenas Šiaurės Airijoje

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tel.: 028 90 44 3982
Nemokama telefono linija: 0800 7836317
E. paštas pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Interneto svetainė http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Šiaurės Airijos teisingumo ministras skiria kalinių ombudsmeną, kuris veikia savarankiškai ir nepriklauso nuo Šiaurės Airijos kalėjimų tarnybos.

Kalinių ombudsmenas nagrinėja:

 • Šiaurės Airijoje kalinamų kalinių skundus;
 • Šiaurės Airijoje kalinamų kalinių lankytojų skundus;
 • Šiaurės Airijos kalėjimuose laikomų kalinių mirties atvejus.

Šiuo metu kalinių ombudsmenas yra Tomas McGonigle’as, kuriam padeda tyrėjų komanda ir kiti darbuotojai.

7. Imigracijos paslaugų komisaro tarnyba

Kontaktiniai duomenys:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tel.: 020 7211 1500

Imigracijos paslaugų komisaro tarnyba (angl. Office of the Immigration Services Commissioner, OISC) yra savarankiška ir ministerijai nepriklausanti viešoji institucija, įsteigta pagal 1999 m. Imigracijos ir prieglobsčio įstatymą (angl. Immigration and Asylum Act).

Pagal 1999 m. Imigracijos ir prieglobsčio įstatymą ir 2002 m. Pilietybės, imigracijos ir prieglobsčio įstatymą (angl. Nationality, Immigration and Asylum Act) Imigracijos paslaugų komisarui suteikiami įvairūs įgaliojimai, įskaitant:

 • įgaliojimus atsisakyti įrašyti konsultantą į konsultantų sąrašus;
 • panaikinti reguliuojamojo konsultanto reguliavimą;
 • pareigų, kurias gali atlikti konsultantai, ribojimą arba keitimą;
 • drausminės nuobaudos skyrimą reguliuojamajam konsultantui;
 • prašymą taikyti apribojančią teismo nutartį ar teismo įpareigojimą;
 • patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už neteisėtą konsultacijų imigracijos klausimais ir (arba) imigracijos paslaugų teikimą;
 • patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už neteisėtą konsultacijų imigracijos klausimais ir (arba) imigracijos paslaugų reklamą;
 • galimybę patekti į konsultanto patalpas;
 • konsultanto dokumentų poėmį.

Daugiau informacijos: http://www.oisc.gov.uk/

8. Nukentėjusiųjų ir išgyvenusiųjų komisija

Kontaktiniai duomenys:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tel. 028 9031 1000
Faksas 028 9060 7424

Šiaurės Airijos nukentėjusiųjų ir išgyvenusiųjų komisija (angl. Commission for Victims and Survivors for Northern Ireland) labai tiki tuo, ką daro ir visų nukentėjusiųjų teise būti išklausytiems, gerbiamiems bei teise gauti geriausias įmanomas paslaugas. Nukentėjusiųjų ir išgyvenusiųjų komisijos tikslas – pagerinti nuo konflikto nukentėjusių ir išgyvenusių asmenų gyvenimą.

Jos užduotis – atsižvelgti į visų nukentėjusiųjų ir išgyvenusiųjų poreikius, užtikrinant, kad paslaugos būtų teikiamos nepriekaištingai, pripažįstant praeitį ir kuriant geresnę ateitį. Savo kasdieniame darbe ji vadovaujasi tam tikromis svarbiausiomis vertybėmis. Nukentėjusiųjų ir išgyvenusiųjų komisija siekia rezultatų puoselėdama šias vertybes. Jos yra:

 • svarbiausias dėmesys – nukentėjusiajam – komisijos darbe svarbiausi – nukentėjusieji ir išgyvenusieji, ji skatina ir vertina jų dalyvavimą;
 • atvirumas ir skaidrumas – komisija veikia atvirai, sąžiningai, atsakingai ir dėmesingai;
 • lygybė ir įvairovė – komisija visus vertina vienodai, o nelygybę ginčija nešališkai, nepriklausomai ir sąžiningai;
 • pagarba – komisija mandagiai ir profesionaliai bendrauja su visais su ja susisiekusiais asmenimis;
 • nešališkumas – komisija palaiko savo nepriklausomumą ir išlaiko reikiamą atstumą ginčydamasi su vyriausybe ir atitinkamomis institucijomis;
 • kokybės užtikrinimas – komisija stengiasi įgyvendinti visas savo programas laikydamasi aukštų standartų.

Daugiau informacijos rasite adresu http://www.cvsni.org/

Paskutinis naujinimas: 10/04/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.