Nacionaliniai teismai ir neteisminės įstaigos

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Nacionaliniai teismai

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas (slovėn. k. Ustavno sodišče Republike Slovenije) (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel. + 386 (01) 477 64 00; Faksas + 386 (01) 477 64 15
E. paštas info@us-rs.si,
Slovėnijos Respublikos Administracinis teismas (slovėn. k. Upravno sodišče Republike Slovenije) (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel. + 386 (01) 47 00 100
Faksas + 386 (01) 47 00 150
E. paštas urad.uprlj@sodisce.si
Teismo skyrius Maribore
Tel. + 386 (02) 230 20 30
Faksas + 386 (02) 230 20 48
E. paštas oddelek.uprmb@sodisce.si
Teismo skyrius Nova Goricoje
Tel. + 386 (05) 33 55 200
Faksas + 386 (05) 33 55 221
E. paštas oddelek.uprng@sodisce.si
Teismo skyrius Celėje
Tel. + 386 (03) 42 75 380
Faksas + 386 (03) 42 75 388
E. paštas oddelek.uprce@sodisce.si

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Žr. skyrių „Ombudsmenas“

Ombudsmenas

Ombudsmeno institucija Slovėnijos Respublikoje įkurta siekiant užtikrinti bendrą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą. Ombudsmenas, keturi jo pavaduotojai arba jo padėjėjai priima pareiškimus iš asmenų, manančių, kad valdžios institucijos, vietos savivaldos įstaigos ar viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens sprendimais buvo pažeistos žmogaus teisės ar pagrindinės laisvės. Ombudsmeno veiklą reglamentuoja 1994 m. Žmogaus teisių ombudsmeno įstatymas (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsmenas gali:

  • pareikalauti, kad pažeidėjas ištaisytų pažeidimą;
  • pasiūlyti, kad už žalą būtų skirta kompensacija;
  • jūsų vardu ir jums sutikus gali pateikti prašymą Konstituciniam Teismui, kad jis įvertintų tam tikrų nuostatų ar aktų konstitucingumą ir teisėtumą;
  • pateikti konstitucinį skundą dėl teisės pažeidimo;
  • pateikti peticiją vyriausybei ar parlamentui dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimo;
  • patarti bet kuriai jo jurisdikcijoje esančiai įstaigai tobulinti jos darbą ir santykius su klientais;
  • laisvai reikšti savo nuomonę dėl konkretaus atvejo, susijusio su teisių ir laisvių pažeidimu, neatsižvelgiant į procedūros rūšį ar klausimo nagrinėjimo atitinkamoje įstaigoje etapą.

Ombudsmenas negali vietoje atitinkamos valstybinės įstaigos, vietos savivaldos įstaigos ar viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens imtis veiksmų ar ištaisyti pažeidimų.

Pažeidimą padaręs asmuo yra pats atsakingas už jo ištaisymą. Ombudsmenas negali nagrinėti atvejų, kuriuos jau nagrinėja teismai, išskyrus išimtinius atvejus.

Pagal teisės aktus ombudsmenas neturi kompetencijos privačiajame sektoriuje, taigi jis negali imtis veiksmų tais atvejais, kai, pavyzdžiui, teises pažeidžia privati bendrovė. Tokiais atvejais jis gali daryti spaudimą valstybės įstaigoms, vietos savivaldos įstaigoms ar viešosios teisės reglamentuojamiems juridiniams asmenims, kurie kontroliuoja atitinkamos privačios bendrovės ar asmens veiklą.

Be to, ombudsmenas, bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis ir humanitarinėmis organizacijomis, atlieka sulaikymo vietų ir sulaikytų asmenų arba asmenų, kurių laisvė apribota, gydymo stebėseną.

Ombudsmenas turi teisę kontroliuoti, įspėti ir konsultuoti, tačiau nepriima oficialių sprendimų.

Ombudsmenas padeda rasti vaiko advokatus, kurie yra savanorių tinklo, padedančio užtikrinti visų vaikų vienodas galimybes pasinaudoti advokatų paslaugomis, nariai.

Vaikų teisių gynimo tikslas – padėti vaikams išreikšti savo nuomonę per bet kurį teismo procesą ir nagrinėjant bylas, kurių šalis jie gali būti, ir perduoti tą nuomonę atsakingoms įstaigoms ir organizacijoms, kad jos galėtų priimti sprendimą dėl vaiko teisių ir naudos. Vaiko advokatas nėra vaiko teisinis atstovas. Vaikui teikiama psichosocialinė parama, vaikui tinkamu būdu su juo kalbama apie jo norus, jausmus ir nuomones, apie tai, kokios procedūros vyksta ir kokių veiksmų imtasi, stengiamasi kartu su juo rasti tinkamą sprendimą, jis taip pat lydimas į įstaigas ir institucijas, kurios priima sprendimus dėl jo teisių ir naudos.

Kontaktiniai duomenys:

Slovėnijos Respublikos žmogaus teisių ombudsmenas

Dunajska cesta 56 (4-as aukštas)
1109 Ljubljana
Telefonas 01 475 00 50
Nemokamas telefonas 080 15 30
Faksas 01 475 00 40
E. paštas info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Specializuotos žmogaus teisių įstaigos

Vaiko ombudsmenas (slovėn. k. Varuh otrokovih pravic)

Tai yra ombudsmeno institucijos padalinys – specialusis ombudsmeno pavaduotojas.

Lygybės principo gynėjas (slovėn. k. Zagovornik načela enakosti)

Lygybės principo gynėjas siekia, kad Slovėnijoje būtų užkirstas kelias diskriminacijai ir ji būtų pašalinta.

APELIACIJOS (SKUNDAI): Nagrinėja jūsų apeliacijas ar skundus dėl įtariamos diskriminacijos. Priima teisiškai neįpareigojančią nuomonę dėl to, ar esate diskriminuojamas konkrečioje situacijoje, t. y. ar patiriate nevienodą požiūrį dėl asmeninių aplinkybių. Pateikia pažeidėjui rekomendaciją, kaip ištaisyti pažeidimą, pašalinti jo priežastis ir imtis priemonių dėl padarinių. Tokiu neoficialaus tarpininkavimo būdų gynėjas siekia, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir pagerinta būsima praktika. Tačiau jeigu problemos tokiu būdu išspręsti negalima, gynėjas gali pasiūlyti imtis oficialaus persekiojimo. Lygybės principo gynėjo vykdomos procedūros yra nemokamos ir konfidencialios.

PAGALBA. Gynėjas teikia pagalbą dėl teisinės apsaugos nuo diskriminacijos kitose procedūrose, pvz., konsultuodamas teisinių priemonių, kurių galite imtis, klausimais ir patardamas, kaip jomis pasinaudoti kitų valstybės įstaigų atžvilgiu.

KONSULTACIJA: Galite prašyti lygybės principo gynėjo nuomonės, ar jūsų veiksmai yra arba gali būti diskriminaciniai, ir konsultacijos, kaip reikėtų elgtis siekiant išvengti diskriminacijos ir veiksmingiau užtikrinti teisę į vienodą požiūrį.

INFORMACIJOS TEIKIMAS. Jis teikia bendrą informaciją dėl diskriminacijos ir padėties Slovėnijoje šioje srityje.

Kontaktiniai duomenys:

Lygybės principo gynėjas (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefonas +386 (0)1 / 473 55 31
E. paštas gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Visą pagrindinę informaciją minėtoje interneto svetainėje taip pat galima rasti anglų, prancūzų, vokiečių, italų, vengrų, serbų, bosnių, albanų ir romų kalbomis.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Informacijos pareigūnas

Informacijos pareigūnas nagrinėja skundus dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų, remdamasis 2004 m. Asmens duomenų apsaugos įstatymo (Zakon o varstvu osebnih podatkov) nuostatomis ir konkrečių sektorių įstatymais, kuriais reglamentuojami konkretūs asmens duomenų klausimai (pvz., Tapatybės kortelės įstatymu (Zakon o osebni izkaznici)). Be to, jis imasi veiksmų ex officio, jeigu nustato, kad galėjo būti pažeistos su asmens duomenų apsauga susijusios teisės, taip pat atlieka tikslinius patikrinimus ir negavęs skundų. Patikrinimus atlieka nacionaliniai asmens duomenų apsaugos inspektoriai, dirbantys informacijos pareigūno įstaigoje. Informacijos pareigūnas gali nurodyti, kad būtų ištaisyti tam tikri asmens duomenys, nustatyti pažeidimus, susijusius su neteisėtu asmens duomenų rinkimu ar tvarkymu, ir skirti baudas asmens duomenų valdytojams. Jo sprendimai gali būti skundžiami teikiant administracinį skundą Slovėnijos Respublikos administraciniam teismui.

Kontaktiniai duomenys:

Informacijos pareigūnas
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefonas 01 230 97 30
Faksas 01 230 97 78
E. paštas gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Paskutinis naujinimas: 14/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.