Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Pagrindinės teisės

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionaliniai teismai

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Žmogaus teisių ombudsmenas (Varuh človekovih pravic)

Specializuotos žmogaus teisių įstaigos

Nacionaliniai teismai

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E. paštas info@us-rs.si,

Slovėnijos Respublikos Administracinis teismas (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel. + 386 (01) 47 00 100
Faksas + 386 (01) 47 00 150
E. paštas urad.uprlj@sodisce.si

Teismo skyrius Maribore
Tel. + 386 (02) 230 20 30
Faksas + 386 (02) 230 20 48
E. paštas oddelek.uprmb@sodisce.si

Teismo skyrius Nova Goricoje
Tel. + 386 (05) 33 55 200
Faksas + 386 (05) 33 55 221
E. paštas oddelek.uprng@sodisce.si

Teismo skyrius Celėje
Tel. + 386 (03) 42 75 380
Faksas + 386 (03) 42 75 388
E. paštas oddelek.uprce@sodisce.si

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Žr. skyrių „Žmogaus teisių ombudsmenas“.

Žmogaus teisių ombudsmenas (Varuh človekovih pravic)

Žmogaus teisių ombudsmeno institucija Slovėnijos Respublikoje įkurta siekiant užtikrinti bendrą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą. Žmogaus teisių ombudsmenas, keturi jo pavaduotojai arba jo padėjėjai priima pareiškimus iš asmenų, manančių, kad valdžios institucijos, vietos savivaldos įstaigos ar viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens veiksmais buvo pažeistos žmogaus teisės ar pagrindinės laisvės. Žmogaus teisių ombudsmeno veiklą reglamentuoja 1994 m. Žmogaus teisių ombudsmeno įstatymas (slovėn. Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Žmogaus teisių ombudsmenas gali:

  • įspėti pažeidėją, kad šis ištaisytų ar nutrauktų pažeidimą, arba
  • netgi siūlyti, kad būtų skirta kompensacija už žalą.
  • Jūsų vardu ir jums sutikus ombudsmenas gali pateikti prašymą Konstituciniam Teismui, kad šis įvertintų tam tikrų nuostatų ar aktų konstitucingumą ir teisėtumą, arba
  • pateikti konstitucinį skundą dėl teisės pažeidimo.
  • Jis gali teikti pasiūlymus vyriausybei ar parlamentui dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimo;
  • siūlyti bet kuriai įstaigai, patenkančiai į jo atsakomybės sritį, tobulinti jos darbą ir santykius su trečiosiomis šalimis;
  • bet kuriam asmeniui pateikti savo nuomonę dėl konkretaus atvejo, susijusio su teisių ir laisvių pažeidimu, neatsižvelgiant į procedūros rūšį ar klausimo nagrinėjimo atitinkamoje įstaigoje etapą.

Žmogaus teisių ombudsmenas negali, vietoje atitinkamos valstybinės įstaigos, vietos savivaldos įstaigos ar viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens, imtis veiksmų ar ištaisyti pažeidimų.

Pažeidimą padaręs asmuo yra pats atsakingas už jo ištaisymą. Be to, ombudsmenas negali nagrinėti atvejų, kuriuos jau nagrinėja teismai, išskyrus išimtinius atvejus.

Pagal teisės aktus ombudsmenas neturi kompetencijos privačiajame sektoriuje, taigi jis negali imtis veiksmų tais atvejais, kai, pavyzdžiui, teises pažeidžia privati bendrovė. Tokiais atvejais jis gali daryti spaudimą valstybės įstaigoms, vietos savivaldos įstaigoms ar viešosios teisės reglamentuojamiems juridiniams asmenims, kurie kontroliuoja atitinkamos privačios bendrovės ar asmens veiklą.

Be to, ombudsmenas, bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis ir humanitarinėmis organizacijomis, atlieka sulaikymo vietų ir sulaikytų arba asmenų, kurių laisvė apribota, gydymo stebėseną.

Ombudsmenas turi teisę kontroliuoti, įspėti ir konsultuoti, tačiau nepriima oficialių sprendimų.

Kontaktinė informacija:

Slovėnijos Respublikos žmogaus teisių ombudsmenas

Dunajska cesta 56 (4-as aukštas)
1109 Ljubljana
Tel. 01 475 00 50
Nemokamas telefonas: 080 15 30
Faksas 01 475 00 40
E. paštas info@varuh-rs.si

Specializuotos žmogaus teisių įstaigos:

Vaiko teisių ombudsmenas (Varuh otrokovih pravic)

Tai yra Žmogaus teisių ombudsmeno institucijos padalinys – specialusis ombudsmeno pavaduotojas.

Lygybės principo gynėjas (Zagovornik načela enakosti)

Lygybės principo gynėjas siekia, kad Slovėnijoje būtų užkirstas kelias diskriminacijai ir ji būtų pašalinta.

PASIŪLYMAI (SKUNDAI). Nagrinėja jūsų pasiūlymus ar skundus dėl tariamos diskriminacijos. Priima teisiškai neįpareigojančią nuomonę dėl to, ar esate diskriminuojamas konkrečioje situacijoje, t. y. ar patiriate nevienodą požiūrį dėl asmeninių aplinkybių. Be to, teikia rekomendacijas pažeidėjams, kaip reikėtų ištaisyti pažeidimus, dėl kokių priežasčių ir kokie yra tokių pažeidimų padariniai. Taip jis siekia savo veiksmais neformaliai ištaisyti pažeidimus ir padeda gerinti praktiką ateityje. Tačiau, jeigu problemos negalima išspręsti tokiu būdu, jis gali siūlyti, kad atitinkamos inspekcijos imtųsi tirti pažeidimus. Lygybės principo gynėjo vykdomos procedūros yra nemokamos ir konfidencialios.

PAGALBA. Teikia pagalbą dėl teisinės apsaugos nuo diskriminacijos kitose procedūrose, pvz., konsultuodamas priemonių, kurių galite imtis ir kaip jomis pasinaudoti kitų valstybės įstaigų atžvilgiu, klausimais.

KONSULTACIJA. Galite prašyti lygybės principo gynėjo nuomonės, ar jūsų veiksmai yra ar gali būti diskriminaciniai, ir konsultacijos, kaip reikėtų elgtis siekiant išvengti diskriminacijos ir veiksmingiau užtikrinti teisę į vienodą požiūrį.

INFORMACIJOS TEIKIMAS. Jis teikia bendrą informaciją dėl diskriminacijos ir padėties Slovėnijoje šioje srityje.

Kontaktinė informacija:

Advocate of the Principle of Equality
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Tel. 01/369 7 03
Faks. 01/369 78 29
E. paštas zagovornik.uem@gov.si
Nemokamas telefonas 080 12 13 (tik skambinant Slovėnijos teritorijoje)
http://www.zagovornik.gov.si/

Visą pagrindinę informaciją minėtoje interneto svetainėje taip pat galima rasti anglų, prancūzų, vokiečių, italų, vengrų, serbų, bosnių, albanų ir romų kalbomis.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Už informaciją atsakingas komisaras (Informacijski pooblaščenec)

Už informaciją atsakingas komisaras nagrinėja skundus dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų, remdamasis 2004 m. Asmens duomenų apsaugos įstatymo (slovėn. Zakon o varstvu osebnih podatkov) nuostatomis ir konkrečių sektorių įstatymais, kuriais reglamentuojami konkretūs asmens duomenų klausimai (pvz., Tapatybės kortelės įstatymas (slovėn. Zakon o osebni izkaznici)). Be to, jis imasi veiksmų savo iniciatyva (ex officio), jeigu nustato, kad galėjo būti pažeistos su asmens duomenų apsauga susijusios teisės, taip pat kontroliuoja tam tikras sritis ir negavęs skundų. Patikrinimus vykdo valstybiniai asmens duomenų apsaugos inspektoriai, dirbantys Informacijos komisaro įstaigoje: už informaciją atsakingas komisaras gali nurodyti, kad būtų ištaisyti asmens duomenys, tirti pažeidimus, susijusius su neteisėtu asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu, bei skirti baudas asmens duomenų valdytojams. Jo sprendimai gali būti skundžiami teikiant administracinį skundą Slovėnijos Respublikos administraciniam teismui.

Kontaktinė informacija:

Information Commissioner
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. 01 230 97 30
Faks. 01 230 97 78
E. paštas gp.ip@ip-rs.si

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.