Nacionaliniai teismai ir neteisminės įstaigos

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Nacionalinės teisminės institucijos

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Ombudsmenas

Specializuotos žmogaus teisių institucijos

Kita

Nacionalinės teisminės institucijos

Konstitucinis teismas (Tribunal Constitucional)

Žmogaus teises ir pagrindines laisves pirmiausia užtikrina teisėjai ir teismai, nors Konstitucijoje nustatyta speciali ir aukščiausios instancijos šių teisių apsaugos sistema – konstitucinis skundas (amparo constitucional) dėl konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimo, kuris gali būti pateikiamas tik Konstituciniam teismui. Konstitucinis teismas yra aukščiausia Konstituciją aiškinanti institucija. Vadinasi, tai aukštesnės instancijos teismas konstitucinių garantijų srityje aukščiausias Konstitucijoje nustatytų pagrindinių laisvių ir teisių garantas.

Kilus klausimų į Konstitucinį teismą galima kreiptis keturiais būdais:

 • paštu
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Ispanija.
 • telefonu +34 915508000,
 • faksu +34 915444088,
 • e. paštu buzon@tribunalconstitucional.es.

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėse https://www.tribunalconstitucional.es/en ir https://www.poderjudicial.es

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Žr. skyrelį Ombudsmenas (Defensor del Pueblo).

Ombudsmenas (Defensor del Pueblo)

Ombudsmenas saugo ir gina pagrindines Ispanijos piliečių teises ir laisves. Tai reiškia, kad jis gali kontroliuoti viešąsias paslaugas valdančių institucijų ir įstaigų veiklą visoje Ispanijos teritorijoje, be to, užsienyje Ispanijos piliečiams pagalbą teikiančių administracinių įstaigų veiklą.

Dabartinis ombudsmenas – Francisco Fernandez Marugan.

Gavęs skundą dėl netinkamo teisingumo vykdymo, ombudsmenas jį perduoda prokuratūrai (Ministerio Fiscal), kad ji ištirtų skundą ir remdamasi teisės aktais priimtų tinkamas priemones arba perduotų skundą Generalinei teismų tarybai (Consejo General del Poder Judicial). Ombudsmenas taip pat gali teikti rekomendacijas vyriausybei, jei reikalingi teisės aktų pakeitimai.

Ombudsmenas gali teikti skundą dėl prieštaravimo konstitucijai ir teisių bei laisvių pažeidimo, taip pat gali pradėti habeas corpus procedūrą.

Ombudsmenas NEGALI imtis veiksmų šiais atvejais:

 • kai skundas nesusijęs su valdžios institucijų intervencija,
 • fizinių asmenų konflikto atveju,
 • kai praėjo daugiau nei metai po to, kai pilietis sužinojo apie skunde išdėstytus faktus,
 • kai skundas pateiktas anonimiškai, neišdėstant konkrečių faktų, kai skundas nesąžiningas arba nagrinėjant skundą būtų pažeistos kitų asmenų teisės,
 • kai ginčijamas teismo sprendimo turinys.

Į ombudsmeną piliečiai gali kreiptis nesinaudodami advokato arba teisinio atstovo paslaugomis. Visa procedūra yra nemokama.

Procedūra pradedama pateikus skundą. Skundas turi būti pasirašytas, jame privaloma nurodyti vardą ir pavardę, adresą ir faktines su skundu susijusias aplinkybes, nurodant susijusią instituciją ar institucijas.

Prie skundo turėtų būti pridėtos svarbiausių su keliama problema susijusių dokumentų kopijos. Išnagrinėjus šiuos dokumentus skundo teikėjui siunčiamas raštas su skundui suteiktu bylos numeriu, jei teikėjas norėtų susipažinti su bylos medžiaga.

Skundą galima teikti vienu iš šių būdų:

 • internetu – prisijungiant prie elektroninio registro, esančio interneto svetainės skirsnyje „Presenta tu queja“ (Pateikti skundą).
 • asmeniškai – lankytojams skirtoje ombudsmeno būstinėje adresu Calle Zurbano No 42, Madridas. Lankytojų priėmimo valandos: pirmadieniais–penktadieniais 9–14 val., pirmadieniais–ketvirtadieniais 16–18 val. (rugpjūčio mėn. po pietų lankytojai nepriimami),
 • paštu – pasirašytą laišką siųsti adresu
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Ispanija
 • faksu – pasirašytą laišką siųsti numeriu +34 913081158.

Jei norite gauti informacijos apie instituciją arba sužinoti, kaip nagrinėjamas jūsų skundas, galite

 • apsilankyti lankytojams skirtoje ombudsmeno būstinėje adresu Calle Zurbano No 42, Madridas,
 • siųsti e. laišką adresu registro@defensordelpueblo.es,
 • skambinti telefonu numeriais
  – 900101025 (tik Ispanijoje). Šiuo nemokamu numeriu teikiama informacija apie ombudsmeno instituciją, jos vaidmenį ir užduotis, taip pat nurodoma, kaip pateikti skundą,
  – +34 914327900. Teikiama informacija apie skundų nagrinėjimą.
  Į telefonų skambučius atsakoma tokiu laiku:
  pirmadieniais–ketvirtadieniais 9–14 val. ir 15–18 val.,
  penktadieniais – 9–14 val. ir 16–18 val. (išskyrus rugpjūčio mėn. po pietų).

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėje https://www.defensordelpueblo.es.

Specializuotos žmogaus teisių institucijos

 • Vaiko teisių apsaugos ombudsmenas

Ombudsmenas gina visų piliečių teises nepriklausomai nuo jų amžiaus. Be to, kai kurios Ispanijos autonominės sritys įsteigė ir nepilnamečių apsaugos institucijas.

Pagal Ispanijos įstatymus nepilnamečiai turi teisę pateikti skundą ombudsmenui arba lygiavertei autonominės srities institucijai.

 • Vienodo požiūrio institucijos

Vienodo požiūrio skatinimo ir kovos su diskriminacija dėl rasės ir etninės kilmės taryba (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Ši taryba sudaryta iš įvairių nacionalinių, autonominių sričių ir vietos valdžios sektoriaus institucijų, įmonių ir profesinių sąjungų atstovų ir ne pelno organizacijų, skatinančių vienodą požiūrį ir kovojančių su diskriminacija dėl rasės ir etninės kilmės.

Jos tikslas – skatinti vienodo požiūrio principo taikymą ir kovą su diskriminacija dėl rasės ir etninės kilmės šiose srityse: švietimo, sveikatos, socialinių išmokų, socialinių paslaugų, apgyvendinimo, užimtumo, mokymų ir kt., be to, vienodų galimybių įsigyti prekes ir naudotis paslaugomis srityse.

To siekdama taryba atlieka 4 pagrindines užduotis:

 1. teikia nepriklausomas konsultacijas nukentėjusiems nuo diskriminacijos asmenims, kurių skundai nagrinėjami,
 2. skelbia savarankiškus ir nepriklausomus tyrimus, apklausas ir ataskaitas,
 3. teikdama rekomendacijas ir naudingus patarimus remia priemones, kuriomis prisidedama prie vienodo požiūrio ir kovos su diskriminacija,
 4. rengia ir priima metinę tarybos veiklos ataskaitą ir perduoda ją Lygybės ministerijos (Ministerio de Igualdad) atsakingam pareigūnui.

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėse https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es ir https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Duomenų apsaugos institucija

Ispanijos duomenų apsaugos agentūra (Agencia Española de Protección de Datos)

Ispanijos duomenų apsaugos agentūra – tai nepriklausoma kontrolės institucija, kuri prižiūri, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, ir užtikrina bei saugo pagrindinę teisę į asmens duomenų apsaugą.

Ši agentūra nagrinėja piliečių prašymus ir skundus ir teikia informaciją apie Duomenų apsaugos įstatymeLey Orgánica de Protección de Datos nustatytas teises. Be to, ji teikia pagalbą ir informaciją įstaigoms, atsakingoms už bylas, kuriose esama asmens duomenų (įmonėms, institucijoms ir valdžios sektoriaus įstaigoms), kad jie nepažeistų šio įstatymo reikalavimų.

Ryšiai su nukentėjusiais asmenimis

 • Nagrinėja prašymus ir skundus.
 • Informuoja apie teisės aktais nustatytas teises.
 • Remia žiniasklaidos kampanijas.

Ryšiai su duomenis tvarkančiais asmenimis

 • Suteikia teisės aktais numatytus leidimus.
 • Skiria taisomąsias priemones.
 • Jei duomenys tvarkyti neteisėtai, nurodo nutraukti tvarkymą ir ištrinti duomenis.
 • Skiria nuobaudas.
 • Jei reikia, prašo pagalbos arba informacijos.
 • Suteikia leidimą tarptautiniam duomenų perdavimui.

Norėdami pasikonsultuoti, gauti paaiškinimą, pateikti skundą arba pasiūlymą, į Ispanijos duomenų apsaugos agentūrą galite kreiptis trim būdais:

 • paštu
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Ispanija
 • telefonu +34 912663517,
 • siųsti e. laišką adresu ciudadano@agpd.es.

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėje https://www.agpd.es/.

 • Kitos specializuotos institucijos

Ispanijos neįgaliųjų atstovų komitetas (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Ispanijos neįgaliųjų atstovų komitetas, geriau žinomas kaip CERMI, yra neįgalių Ispanijos piliečių atstovų, apsaugos ir veiklos platforma. Kalbama apie 3,5 mln. asmenų ir jų šeimų, kurie, suvokdami savo nepalankią socialinę padėtį, nusprendė susijungti į organizacijas, kurios dirba mažesnėmis grupėmis, siekdamos, kad būtų pripažintos neįgaliųjų teisės, kad neįgalieji taptų visaverčiais piliečiais ir turėtų tokias pat teises bei galimybes kaip ir kitos socialinės grupės.

Jei turite klausimų, į CERMI galite kreiptis trim būdais:

 • paštu
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Ispanija
 • telefonu +34 913601678,
 • faksu +34 914290317,
 • e. paštu cermi@cermi.es.

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėje http://www.cermi.es/.

arba Nacionalinės neįgaliųjų observatorijos svetainę https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Prieglobsčio ir pabėgėlių biuras (Oficina de Asilo y Refugio)

Šis biuras pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, jo užduotis – remiantis prieglobsčio teisės aktais teikti rekomendacijas dėl leidimų gyventi Ispanijoje išdavimo.

Be to, jis atlieka šias užduotis:

 • tiria ir tvarko bylas, kad nustatytų, kuri valstybė atsakinga už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą pagal galiojančius tarptautinius susitarimus,
 • tiria ir tvarko visus prieglobsčio prašymus, pateiktus pasienio postuose, šalies teritorijoje ir užsienyje veikiančiose Ispanijos diplomatinėse atstovybėse.

Išsamesnės informacijos galima gauti

 • paštu
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Ispanija
 • telefonu +34 915372170.

Daugiau informacijos galima rasti atitinkamame Vidaus reikalų ministerijos skyriuje (la sección correspondiente del Ministerio del Interior).

Generalinis bausmių atlikimo įstaigų sekretoriatas (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Bausmių atlikimo įstaigos yra neatsiejama šalies saugumo politikos ir socialinės pagalbos politikos dalis. Konstitucijoje nustatyta įstaigos užduotis ir pagrindinis jos tikslas – stebėti ir valdyti viešųjų paslaugų, susijusių su bausmių vykdymu ir baudžiamosiomis priemonėmis, teikimą.

Išsamesnės informacijos galima gauti

 • paštu
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Ispanija
 • telefonu +34 913354700,
 • faksu +34 913354052,

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėje http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Kitos

Ispanijos advokatų generalinė taryba (Consejo General de la Abogacía Española)

Generalinė Ispanijos advokatų taryba (CGAE) yra Ispanijos advokatų asociacijos reprezentacinė, koordinacinė ir vykdomoji įstaiga. Kad galėtų siekti savo tikslų, jai suteikti viešosios įstaigos, kuri turi juridinio asmens statusą ir visišką veikimo laisvę, įgaliojimai.

CGAE prižiūri advokatų profesinę praktiką ir saugo šios veiklos prestižą. Ispanijoje veikia 83 advokatų asociacijos, kurioms šiuo metu priklauso 137 447 advokato profesija besiverčiantys asmenys (2016 m. gruodžio mėn. duomenimis) ir 10 autonominių sričių advokatų asociacijos tarybų (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados).

Ispanijoje teisė į nemokamą teisinę pagalbą suprantama labai plačiai: advokatų asociacijos užtikrina veiksmingą teisminę apsaugą ir teikia teisinę pagalbą visiems piliečiams. Jie atlieka teismo paskirto gynėjo funkcijas, teikia pagalbą ir konsultacijas tam tikroms asmenų grupėms, kaip antai sulaikytiesiems, imigrantams, nuteistiesiems, moterims, šeiminio smurto aukoms ir pagyvenusiems žmonėms.

Jei turite klausimų, į CGAE galite kreiptis trim būdais:

 • paštu
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Ispanija
 • telefonu +34 915232593,
 • e. paštu informacion@cgae.es.

Išsamesnės informacijos galima rasti interneto svetainėse http://www.cgae.es/ ir https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.