Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Valsts tiesas

Valsts pamattiesību iestādes

Ombuds

Specializētās cilvēktiesību struktūras

Citas iestādes

Valsts tiesas

Jebkurš Bulgārijas tiesnesis var pirmajā instancē izskatīt lietas, kas saistītas ar ES pamattiesību aktiem, jo Pamattiesību harta ir daļa no primārajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem (to piemēro tāpat kā Lisabonas līgumu). Tādējādi Bulgārijas pilsoņi var vērsties rajona tiesās (Окръжен съд) un atsaukties uz Hartu, ja uzskata, ka to pamattiesības ir aizskartas. Bulgārijas tiesām ir vienādas pilnvaras gan attiecībā uz Bulgārijas konstitūcijā nostiprinātajām pamattiesībām, gan visiem starptautiskajiem līgumiem, kuru līgumslēdzēja puse ir Bulgārija.

Sūdzības pret individuāliem administratīvajiem lēmumiem var iesniegt administratīvajās tiesās un Augstākajā administratīvajā tiesā (Върховен административен съд).

Katrai Bulgārijas tiesai ir sava tīmekļa vietne, kurā ir sniegta informācija par tās struktūru un darbību. Augstākās tiesnešu padomes (Висшия съдебен съвет) tīmekļa vietnē ir atrodams detalizēts Bulgārijas tiesu saraksts ar to adresēm un tīmekļa vietnēm (tikai bulgāru valodā).

Valsts pamattiesību iestādes

Lūdzu, skatīt nākamo sadaļu “Ombuds”.

Ombuds

Bulgārijas Republikas ombuds (Омбудсман на Република България)

Adrese:

Ul. George Washington 22
Sofia 1202, Bulgaria
Tālr.: +359 2 810 69 55
E-pasts: priemna@ombudsman.bg
Tīmekļa vietne: http://www.ombudsman.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Ombuds izmanto tiesību aktos paredzētos līdzekļus, lai izmeklētu gadījumus, kad valsts vai pašvaldību iestādes un to pārvaldes, kā arī personas, kam ir uzticēts sniegt sabiedriskos pakalpojumus, ar savu rīcību vai bezdarbību ir aizskārušas vai pārkāpušas pilsoņu tiesības un brīvības. Ombuda pilnvaras ir plašas un attiecas uz visām pilsoņu politiskajām, ekonomiskajām, civilajām, sociālajām, kultūras un citām tiesībām. Šī struktūra aizsargā visu pilsoņu tiesības, tostarp bērnu, personu ar invaliditāti, minoritāšu, ārvalstnieku u. c. tiesības.

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Sūdzības ombudam var iesniegt pa pastu, personīgi, nosūtot pa e-pastu vai pat nodot mutiski, un visas sūdzības tiek oficiāli reģistrētas. Sūdzības apstrādā pieņemšanas departamentā (priemna) un lietvedības nodaļā (delovodstvo). Pieņemšanas departaments darbojas kopš 2006. gada 5. janvāra un ir atvērts katru dienu. Departamenta eksperti tiekas ar sabiedrības locekļiem klātienē vai sazinās ar tiem pa tālruni. Turklāt ceturtdienās no 9.00 līdz 12.30 ombuds pieņem iedzīvotājus personīgi pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Ombudam sūdzības vai neoficiālu informāciju var iesniegt jebkurš iedzīvotājs neatkarīgi no pilsonības, dzimuma, politiskās vai reliģiskās pārliecības. Netiek izskatītas anonīmas sūdzības vai neoficiāla informācija par notikumiem, kas norisinājās pirms vairāk nekā diviem gadiem. Ombuds var sākt izmeklēšanu arī pēc savas iniciatīvas, ja uzskata, ka tas ir sabiedrības interesēs.

Sūdzības tiek reģistrētas žurnālā, un pēc tam ombuda biroja vadītājs tās atbilstoši sūdzības tematam pārsūta attiecīgajam departamentam. Departamenta vadītājs norīko par lietu atbildīgo darbinieku, kuram viena mēneša laikā ir jāveic izmeklēšana. Lietām, kas jāizmeklē padziļināti, ir noteikts pagarināts izmeklēšanas termiņš — trīs mēneši. Par lietu atbildīgais darbinieks var lūgt sūdzības iesniedzējam papildu informāciju vai pieprasīt kompetentajai pārvaldes iestādei veikt noteiktas darbības vai sniegt noteiktu informāciju. Valsts un pašvaldību iestādēm un to pārvaldēm, juridiskām personām un iedzīvotājiem ir brīvprātīgi jāsniedz tiem zināmā informācija un jāsadarbojas ar ombudu saistībā ar tam iesniegtajām sūdzībām. Ja sūdzība ir saistīta ar lietu, ko var nodot augstākai administratīvai struktūrai vai citai specializētai iestādei (komitejai vai aģentūrai), ombuds var ieteikt sūdzības iesniedzējam vērsties attiecīgajā iestādē, ja vien konkrētā lieta nav jāizskata arī ombudam. Ja lieta nav ombuda kompetencē, ombuds to neizmeklē, bet attiecīgi informē sūdzības iesniedzēju un iesaka sazināties ar atbilstošo iestādi. Ja sūdzības iesniedzējs piekrīt, tiesībsargs var pārsūtīt sūdzību šai iestādei.

Ombuds var jebkurā laikā ierosināt uzņemties starpnieka lomu, lai panāktu pusēm pieņemamu risinājumu, nosūtot starpniecības piedāvājumu sūdzības iesniedzējam un struktūrai vai personai, pret kuru ir vērsta konkrētā sūdzība. Ja abas puses tam piekrīt, ombuds visos iespējamos veidos palīdz izšķirt strīdu, piemēram, izveidojot sakarus vai piedaloties pušu sarunās.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Atkarībā no izmeklēšanas laikā konstatētajiem faktiem papildus sūdzības iesniedzēja atbildei ombuds var sagatavot ieteikumus kompetentajai iestādei par pasākumiem, ko tā varētu veikt, lai novērstu cēloņus vai praksi, kuras rezultātā tika aizskartas personas tiesības. Ombuds bieži pieņem atzinumus par konkrētiem jautājumiem, un tie tiek publicēti ombuda tīmekļa vietnē, kā arī nosūtīti attiecīgajai kompetentajai iestādei un plašsaziņas līdzekļiem. Ja tiek konstatēts, ka problēmas cēlonis ir saistīts ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, ombuds var sniegt ieteikumus Nacionālajai asamblejai un Ministru padomei veikt atbilstošus grozījumus tiesību aktos. Ja konstatēts, ka kāds tiesību akts neatbilst konstitūcijai un ir pretrunā pilsoniskajām tiesībām un brīvībām, ombuds ir pilnvarots nodot šo lietu Konstitucionālajai tiesai, lai tā noskaidrotu, vai tas tā patiešām ir. Turklāt, ja tiek konstatētas pretrunas judikatūrā, ombudam ir pilnvaras nodot šo lietu izskatīšanai Augstākajā kasācijas tiesā vai Augstākajā administratīvajā tiesā, lai tiktu pieņemts interpretējošs nolēmums.

Specializētās cilvēktiesību struktūras

Valsts līdztiesības iestāde (Орган по въпросите на равенството)

1. Diskriminācijas novēršanas komisija (Комисия за защита от дискриминация)

Adrese:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125, Bulgaria
Tālr.: + 359 2 807 30 30
Fakss: + 359 2 807 30 58
E-pasts: kzd@kzd.bg
Tīmekļa vietne: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Diskriminācijas novēršanas komisija (Комисия за защита от дискриминация)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Diskriminācijas novēršanas komisija izskata lietas:

 • pamatojoties uz cietušās personas vai personu rakstveida sūdzību;
 • pēc pašas Diskriminācijas novēršanas komisijas iniciatīvas;
 • pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no fiziskām vai juridiskām personām vai no valsts un citām publiskā sektora iestādēm.

Sūdzība vai neoficiāla informācija jāiesniedz Diskriminācijas novēršanas komisijā trīs gadu laikā no nodarījuma izdarīšanas brīža. Ja kopš nodarījuma ir pagājuši trīs gadi, sūdzība netiks izskatīta vai, ja izmeklēšana jau notiek, lieta tiks izbeigta. Ja lieta jau ir iesniegta tiesā, komisija nesāks tiesvedību. Ja sūdzība vai neoficiālā informācija tiks atsaukta vai ja sūdzības iesniedzējs neizlabos Diskriminācijas novēršanas komisijas norādīto kļūdu komisijas noteiktajā termiņā, lieta tiks izbeigta.

Sūdzībā jāiekļauj:

 • sūdzības iesniedzēja vārds vai nosaukums;
 • sūdzības iesniedzēja kontaktadrese vai deklarētā adrese;
 • sūdzības pamatā esošo apstākļu izklāsts: ja nodarījumu ir izdarījusi privātpersona — kādas darbības vai bezdarbība ir notikusi, kā arī, kad un kur tas noticis, un kurš to ir izdarījis; vai, ja nodarījumu ir izdarījuši atbildētāja darbinieki — kādas darbības vai bezdarbība, kas izriet no viņu tiesību aktos vai darba līgumā noteiktajiem pienākumiem un kas saistītas ar viņu darbībām, padara atbildētāju atbildīgu par notikušo diskrimināciju;
 • specifiska informācija par prasīto tiesiskās aizsardzības līdzekli. Tam ir jābūt Diskriminācijas novēršanas komisijas pilnvarās, kuras ir noteiktas Likumā par diskriminācijas novēršanu. Sūdzības iesniedzējiem ir jāiesniedz pierādījumi, piemēram, rakstveidā sagatavoti dokumenti vai citi konkrēti pierādījumi, kas, viņuprāt, Diskriminācijas novēršanas komisijai būtu jāizskata (norādot, piemēram, personas, kuras, viņuprāt, būtu jāizvaicā liecinieku statusā, kā arī procesā neiesaistītu trešo personu rīcībā esošu rakstveida pierādījumu atrašanās vieta);
 • datums un sūdzības iesniedzēja vai viņa pārstāvja paraksts.
 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Diskriminācijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs nosaka par lietu atbildīgo palātu, kas ir specializējusies attiecīgā diskriminācijas veida lietu izskatīšanā. Palāta no savu locekļu vidus ieceļ priekšsēdētāju un referentu. Referents apkopo visus rakstveida pierādījumus, kas nepieciešami faktu dokumentēšanai. Izmeklēšana ir jāpabeidz 30 dienu laikā. Sarežģītos gadījumos Diskriminācijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs var pagarināt termiņu par 30 dienām. Kad izmeklēšana ir pabeigta, referents iepazīstina ar saviem konstatējumiem palātas priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs nosaka atklātas sēdes datumu un uzaicina visas puses to apmeklēt.

Diskriminācijas novēršanas komisija ir pilnvarota:

 • pieprasīt dokumentus un citu ar izmeklēšanu saistītu informāciju;
 • pieprasīt paskaidrojumus no personām, kuru darbība tiek izmeklēta;
 • izvaicāt lieciniekus.

Visām privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums sadarboties ar Diskriminācijas novēršanas komisiju, pēc tās lūguma sniedzot informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus rakstveidā. Sadarbības atteikuma gadījumā attiecīgajai personai var piemērot naudas sodu.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Pirmajā sanāksmē palātas priekšsēdētājs aicina puses strīdu atrisināt, panākot izlīgumu. Ja puses to dara, panākto vienošanos apstiprina ar lēmumu un lietu izbeidz. Ja puses spēj vienoties tikai daļēji, procesu turpina, pievēršoties tikai tai lietas daļai, par kuru puses nevar vienoties. Vienošanās ir jāpilda, un komisija uzrauga, vai puses to ievēro.

Ja vienošanos panākt neizdodas, Diskriminācijas novēršanas komisija izlemj lietu pēc būtības 14 dienu laikā pēc atklātās sēdes.

Savā nolēmumā Diskriminācijas novēršanas komisija var:

 • noteikt, vai pārkāpums tika vai netika izdarīts;
 • noteikt personu, kura izdarīja nodarījumu, un cietušo personu;
 • noteikt sodu un/vai saistošus administratīvus pasākumus gadījumā, ja komisija konstatē, ka nodarījums ir izdarīts.

Diskriminācijas novēršanas komisija var veikt šādus saistošus administratīvus pasākumus:

 • tā var sniegt darba devējiem un publisko iestāžu ierēdņiem saistošus norādījumus novērst diskriminācijas novēršanas jomas tiesību aktu normu pārkāpumus;
 • tā var atcelt nelikumīgus darba devēju lēmumus vai noteikumus, kas rada vai var radīt diskrimināciju.

Diskriminācijas novēršanas komisija uzrauga tās lēmumu ievērošanu atbilstīgi tiesību aktiem.

Diskriminācijas novēršanas komisijas lēmumus 14 dienu laikā var pārsūdzēt Sofijas pilsētas Administratīvajā tiesā.

2. Nacionālā padome dzimumu līdztiesības jautājumos (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Adrese:

Ministru padome
Bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgaria
Tīmekļa vietne: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Ministru padomes Nacionālā padome dzimumu līdztiesības jautājumos (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Nacionālā padome dzimumu līdztiesības jautājumos gādā, lai valdības struktūras un nevalstiskās organizācijas sadarbotos valsts dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā, veicinot konsultācijas, sadarbību un koordinēšanu.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Nacionālā padome dzimumu līdztiesības jautājumos veic šādas darbības:

 • konsultē Ministru padomi;
 • izskata ar dzimumu līdztiesību saistītu tiesību aktu un citu veidu aktu projektus un sniedz par tiem atzinumus;
 • izvērtē Ministru padomes sagatavotos lēmumu projektus un sniedz atzinumu par to, vai šie lēmumi atbilst dzimumu līdztiesības politikai;
 • koordinē valsts struktūru un nevalstisko organizāciju darbības valsts dzimumu līdztiesības politikas īstenošanas kontekstā un saistībā ar Bulgārijas starptautiskajām saistībām šajā jomā;
 • pēc savas iniciatīvas vai kopā ar Diskriminācijas novēršanas komisiju ierosina valsts politikas pasākumus dzimumu līdztiesības jomā;
 • uztur sakarus ar partnerstruktūrām ārzemēs un starptautiskajām organizācijām, kam uzticēti līdzīgi uzdevumi un kuras darbojas līdzīgās jomās;
 • palīdz sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām īstenot valsts un reģionāla līmeņa projektus dzimumu līdztiesības jomā un ģimenes/vecāku pienākumu un darba dzīves saskaņošanas jomā un pārrauga šo projektu rezultātus;
 • organizē pētniecību par jautājumiem, kas ietekme tās darbības.
 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Valsts dzimumu līdztiesības politikas izstrāde un īstenošana.

Datu aizsardzības iestāde

1. Personas datu aizsardzības komisija (Комисията за защита на личните данни)

Adrese:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofia 1592, Bulgaria
Tālr.: +359 2 91 53 518
Fakss: + 359 2 91 53 525
E-pasts: kzld@cpdp.bg
Tīmekļa vietne: http://www.cpdp.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Personas datu aizsardzības komisija (Комисията за защита на личните данни)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Personas datu aizsardzības komisija palīdz valdībai īstenot tās personas datu aizsardzības politiku.

Komisija ir pilnvarota izmeklēt sūdzības, kurās tiek lūgts aizsargāt pārkāptās tiesības saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Atbilstīgi Personas datu aizsardzības likumam ikvienam ir tiesības ziņot par savu tiesību pārkāpumu Personas datu aizsardzības komisijai viena gada laikā kopš šāda pārkāpuma konstatēšanas dienas, bet ne vēlāk kā piecus gadus no šā pārkāpuma izdarīšanas brīža. Kad sūdzība ir iesniegta komisijai, to nodod Juridisko procedūru un uzraudzības direktorātam, kas sagatavo komisijai atzinumu par sūdzības klasifikāciju un izskatāmību. Pēc tam komisija sanāk slēgtā sēdē un lemj, vai sūdzība ir izskatāma un kāda procedūra būtu jāīsteno. Tā var sākt izmeklēšanu, vākt pierādījumus vai lūgt trešo personu atzinumus. Ja sūdzību atzīst par izskatāmu, iesaistītās puses tiek attiecīgi informētas un tiek noteikts atklātas sēdes datums. Puses tiek aicinātas ierasties kopā ar citām ieinteresētajām personām. Komisija pieņem lēmumu 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Lēmuma kopija tiek nosūtīta iesaistītajām pusēm un citām ieinteresētajām personām. Komisija var pieņemt saistošus norādījumus pusei, kas veikusi pārkāpumu, noteikt termiņu, līdz kuram jānovērš pārkāpuma cēlonis, vai piemērot administratīvu sodu. Lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā administratīvajā tiesā 14 dienu laikā no tā saņemšanas.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Iedzīvotāji, juridiskas personas un valsts struktūras var lūgt komisijai atzinumu par tiesību aktu projektiem, kas ir saistīti ar Personas datu aizsardzības likumu.

Komisija var pieņemt saistošus norādījumus personas datu administratoriem

un personas datu aizsardzības standartu neievērošanas gadījumā noteikt pagaidu aizliegumu apstrādāt personas datus.

Citas specializētas iestādes

1. Nacionālā padome etnisko minoritāšu un integrācijas jautājumos (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

Adrese:

Ministru padome
Bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgaria
Tālr.: +359 2 940 36 22
Fakss: +359 2 940 21 18
E-pasts: Rositsa.Ivanova@government.bg — NSSIEV sekretāre
Tīmekļa vietne: http://www.nccedi.government.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Ministru padomes Nacionālā padome etnisko minoritāšu un integrācijas jautājumos (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Šī struktūra un tās sekretariāts risina visus ar etnisko piederību saistītos jautājumus.

Lai gan sekretariātam nav īpašas struktūrvienības, kas izskata sūdzības vai lūgumus, nepieciešamības gadījumā to dara sekretariāta eksperti.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Nacionālā padome etnisko minoritāšu un integrācijas jautājumos ir konsultatīva un koordinējoša struktūra, kas palīdz Ministru padomei izstrādāt un īstenot politiku etnisko minoritāšu un to integrācijas jomā.

Tā veicina valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, aizstāvot etnisko minoritāšu intereses un veicinot attiecības starp etniskajām grupām.

Padome arī koordinē un pārrauga, kā tiek īstenots Valsts rīcības plāns romu integrācijas desmitgadei 2005–2015, kā arī visu valsts iestāžu saistības, ko tās uzņēmušās atbilstīgi savai darbības jurisdikcijai saistībā ar Romu integrācijas desmitgadi.

Katrā administratīvajā rajonā ir sava padome etnisko minoritāšu un integrācijas jautājumos, kas sadarbojas ar rajona priekšsēdētāju. Tās ir konsultatīvas un koordinējošas struktūras, kas atbalsta etniskās un integrācijas politikas īstenošanu rajonu līmenī.

Pašvaldību padomes var izveidot vietējās padomes etnisko minoritāšu un integrācijas jomā.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Papildus plašajiem administratīvajiem pienākumiem Nacionālās padomes etnisko minoritāšu un integrācijas jautājumos sekretariāts ir atbildīgs par sadarbību ar rajonu un vietējām padomēm un par metodiskās palīdzības sniegšanu etnisko minoritāšu un integrācijas jomā.

2. Aģentūra cilvēkiem ar invaliditāti (Агенция за хора с увреждания)

Adrese:

Ul. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233, Bulgaria
Tālr.: +359 2 940 80 95; 832 90 73
Fakss: +359 2 832 41 62
E-pasts: ahu@mlsp.government.bg
Tīmekļa vietne: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Aģentūra cilvēkiem ar invaliditāti (Агенция за хора с увреждания)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Aģentūra galvenokārt izskata iesniegumus par iekļaušanu medicīnisko palīglīdzekļu un ierīču piegādātāju reģistrā, kā arī tādu specializēto uzņēmumu reģistrā, kurus vada cilvēki ar invaliditāti vai kuri darbojas šādu cilvēku interesēs, pievēršoties invalīdu tiesībām. Tā arīdzan vada projektus, kas tiek īstenoti saskaņā ar dažādām aģentūras finansētām programmām.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Pieteikumus reģistrē automatizētajā informācijas sistēmā Dokman, pēc tam izpilddirektors tos nosūta aģentūras biroja vadītājam un tās direktoriem, kuri pieteikumus nodod atbilstošajām par lietu atbildīgajām personām.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Pieteikums tiek izskatīts, vai tiek nosūtīta atbilde.

3. Bērnu aizsardzības valsts aģentūra (Държавната агенция за закрила на детето)

Adrese:

Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051, Bulgaria
Tālr.: +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fakss: +359 2 980 24 15
E-pasts: sacp@sacp.government.bg
Tīmekļa vietne: http://sacp.government.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Bērnu aizsardzības valsts aģentūra (Държавната агенция за закрила на детето)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Bērnu tiesības, kas paredzētas ANO Konvencijā par bērna tiesībām, Bulgārijā garantē 2000. gadā pieņemtais Bērnu aizsardzības likums un 2001. gadā izveidotā Bērnu aizsardzības valsts aģentūra. Tādējādi Bulgārija ir apņēmusies nodrošināt piemērotu palīdzību vecākiem un aizbildņiem, kā arī izveidot bērnu aprūpes iestāžu un pakalpojumu infrastruktūru.

Bulgārijā par bērnu aizsardzību atbild šādas amatpersonas un iestādes:

 • Bērnu aizsardzības valsts aģentūras (Държавната агенция за закрила на детето) priekšsēdētājs (aģentūra palīdz priekšsēdētājam īstenot viņa pilnvaras);
 • sociālo dienestu filiāles;
 • šādu jomu ministri: nodarbinātība un sociālā politika, iekšlietas, izglītība, jaunatne un zinātne, tieslietas, ārlietas, kultūra, veselības aprūpe; kā arī pašvaldību vadītāji.
 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Bērnu aizsardzības likumā ir paredzēta īpaša aizsardzība apdraudētiem bērniem, turklāt likumā ir reglamentētas ikviena bērna tiesības uz aizsardzību pret vardarbību, tostarp pret piespiešanu iesaistīties darbībās, kas kaitē bērna fiziskajai, garīgajai, morālajai vai izglītības attīstībai; aizsardzību pret tādiem audzināšanas paņēmieniem, kas iedragā viņa cieņu, un pret fizisku, garīgu vai cita veida vardarbību un ietekmi, kas ir pretrunā bērna interesēm; aizsardzību pret izmantošanu ubagošanā, prostitūcijā, pornogrāfisku materiālu izplatīšanā, nelikumīgu ienākumu iekasēšanā un pret seksuālu izmantošanu. .

Bulgārijā pastāv šādi bērnu aizsardzības pasākumi.

 • Ģimenē: konsultācijas, palīdzība, juridiskā palīdzība, psiholoģiskās konsultācijas un sociālie pakalpojumi. Šos pasākumus īsteno Sociālo pakalpojumu aģentūra pēc bērna vecāku, aizbildņu, aprūpētāju vai paša bērna lūguma vai pēc Sociālo pakalpojumu aģentūras pašas iniciatīvas. Pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu aģentūra vai citi pakalpojumu sniedzēji.
 • Ārpus ģimenes: bērna ievietošana ģimenē pie radiniekiem vai tuviem draugiem vai audžuģimenē, kā arī sociālie pakalpojumi, ko sniedz bērna dzīvesvietā vai specializētā iestādē. Šāda veida pasākumus nosaka tiesa. Sociālo pakalpojumu aģentūra organizē pagaidu izmitināšanu, līdz tiesa pieņem lēmumu;
 • bērnu var ievietot specializētā bērnu aprūpes iestādē tikai tad, kad visi centieni nodrošināt bērna uzturēšanos ģimenes vidē nav izdevušies.
 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Bērnu aizsardzības valsts aģentūra īsteno bērnu tiesības:

 • veicot pārbaudes, lai nodrošinātu, ka bērnu tiesības tiek aizsargātas visās valsts un privātajās mācību iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu aprūpes centros vai to pakalpojumu struktūrvienībās, veselības aprūpes iestādēs, sociālo dienestu filiālēs, bērniem paredzētu sociālo pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās, kas darbojas bērnu aizsardzības jomā;
 • uzraugot centrus, kas bērniem sniedz specializētu aprūpi;
 • īstenojot obligātos standartus sociālo pakalpojumu jomā. Attiecībā uz visiem uzskaitītajiem uzdevumiem aģentūra pieņem saistošus norādījumus, lai novērstu pārkāpumus. Par saistošo norādījumu neievērošanu ir paredzēts naudassods vai finansiālas sankcijas, kuru noteikšana ir garš process. Ja izmeklēšanā tiek atklāts, ka ir noticis bērna tiesību pārkāpums, aģentūra vispirms pieņem saistošus norādījumus (atsevišķu administratīvu aktu), ko 14 dienu laikā var pārsūdzēt tiesā. Ja aktu nepārsūdz, saistošie norādījumi stājas spēkā. Kad norādījumu izpildes termiņš ir pagājis, pārkāpuma izdarītājai pusei jāinformē aģentūra, ka tā ir īstenojusi norādījumus.

4. Valsts bēgļu aģentūra (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Adrese:

Bul. Knyaginya Maria Luiza 114 B
Serdika
1233 Sofia Bulgaria
Tālr.: +359 2 80 80 901 (priekšsēdētājs)
Fakss: +359 2 295 59 905
E-pasts: sar@saref.government.bg
Tīmekļa vietne: http://www.aref.government.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Valsts bēgļu aģentūra (Държавна агенция за бежанците)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Patvēruma pieteikumus un pieteikumus ģimenes atkalapvienošanai izskata saskaņā ar Patvēruma un bēgļu likumu (noteikumi par ģimenes atkalapvienošanu ir izklāstīti Likuma 34. pantā). Atbilstīgi šim likumam visus lēmumus par patvērumu un ģimenes atkalapvienošanu var pārsūdzēt. Uz visiem citiem pieteikumiem attiecas aģentūras iekšējais reglaments par aizsardzības piešķiršanu.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Patvēruma un bēgļu likums ir galvenais Bulgārijas tiesību akts, kurā ir reglamentētas patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kas vēlas saņemt humānās aizsardzības statusu (alternatīvo aizsardzību), tiesības. Tas kopā ar Administratīvā procesa kodeksu un Likumu par ārvalstniekiem Bulgārijā veido Bulgārijas patvēruma sistēmas tiesisko regulējumu.

Saskaņā ar Patvēruma un bēgļu likumu pastāv četri īpašās aizsardzības veidi:

 • patvērums: to Bulgārijas prezidents piešķir ārvalstniekiem, kas tiek vajāti to pārliecības vai darbības dēļ, atbalstot starptautiski atzītas tiesības un brīvības;
 • bēgļa statuss;
 • humānās aizsardzības statuss (līdzvērtīgs alternatīvajai aizsardzībai, kas aprakstīta Kvalifikācijas direktīvas 2004/83/EK 15. pantā);
 • pagaidu aizsardzība: tiek piešķirta ar konkrētiem nosacījumiem, kad ieceļo liels bēgļu skaits;
 • Valsts bēgļu aģentūra ir atbildīga par bēgļa vai humānās aizsardzības statusa pieteikumu izskatīšanu. Tās priekšsēdētājs ir vienīgā amatpersona, kas var piešķirt bēgļa vai humānās aizsardzības statusu Bulgārijā.

Pašlaik visus pieteikumus bēgļa statusa saņemšanai izskata bēgļu centri Sofijā un Baņas (Banya) ciemā Novazagoras (Nova Zagora) tuvumā.

Patvēruma meklētājiem ir personiski jāierodas aģentūrā. Pieteikumi, kas sagatavoti uz robežas vai citā iestādē, ir nekavējoties jāpārsūta aģentūrai.

Patvēruma meklētājus reģistrē dienā, kad to pieteikums tiek iesniegts aģentūrā.

Aģentūrai ir pienākums sniegt patvēruma meklētajiem informāciju par procedūru, par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī organizācijām, kas sniedz tiesisko un sociālo palīdzību. Šī informācija jāsniedz viņiem saprotamā valodā, un to viņiem nolasīs tulks tieši pirms pieteikuma reģistrēšanas. Pieteikuma iesniedzējiem tiks izsniegta attiecīgajā valodā sagatavota kopija. Viņiem ir jāaizpilda veidlapa, kurā tiek norādītas tikai viņu bioloģiskās īpašības. Pieteikumu pēc tam izskata atbilstīgi Dublinas procedūrai. Tiek noņemti patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumi, kurus ievadīs EURODAC sistēmā, un tiek uzdota virkne standarta jautājumu par viņu braucienu.

Ja Bulgārijai ir pienākums izskatīt pieteikumu, to dara, īstenojot ātro procedūru, kas paredz, ka par lēmuma pieņemšanu atbild tā struktūrvienība, kura veica pieteikuma iesniedzēja pārbaudi (priekšsēdētāja pilnvarota persona). Šī struktūrvienība var noraidīt patvēruma pieteikumu, ja lieta neatbilst Patvēruma un bēgļu likumā noteiktajiem kritērijiem, tā var izbeigt lietu vai to pārsūtīt turpmākai izskatīšanai saskaņā ar standarta procedūru.

Ja lēmums netiek pieņemts trīs dienu laikā, pieteikumu automātiski izskatīs, īstenojot standarta procedūru. Pārbaudi veikušās struktūrvienības lēmums ir jāapstiprina kompetentajām amatpersonām. Ja nepieciešams, lietu var nodot atpakaļ turpmākai izmeklēšanai. Līdzko lēmums ir apstiprināts, to oficiāli sagatavo rakstveidā, apstiprina metodoloģijas departaments, paraksta noteikts amatpersonu skaits un iesniedz aģentūras priekšsēdētājam parakstīšanai.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Bēgļa statusa piešķiršana, humānās aizsardzības statusa piešķiršana vai patvēruma pieteikuma noraidīšana.

5. Cilvēktiesību un policijas ētikas pastāvīgā komisija (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Adrese:

Iekšlietu ministrija
Ul. 6 Septemvri 29
Sofia 1000, Bulgaria
Tālr.: + 359 2 982 50 00 – (centrāle)
Tīmekļa vietne: http://www.mvr.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Cilvēktiesību un policijas ētikas pastāvīgā komisija (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Šī komisija darbojas kā starpnieks starp Iekšlietu ministriju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un tai ir būtiska loma. Tai ir struktūrvienības ministrijas rajonu birojos.

Komisija izskata visus ar cilvēktiesību aizsardzību saistītos materiālus, ko saņēmuši ministrijas departamenti.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Komisijas darbs ietver aktīvu sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pozitīvas policijas prakses veicināšanu un saskaņošanu ar pienākumiem, kas izriet no Bulgārijas dalības ES. Tā strādā saskaņā ar darba plānu, kas tiek atjaunināts katru gadu. Komisijas ikgadējā darba plānā ir iekļautas šādas darbības:

 • pētīt, kā tiek īstenoti attiecīgie tiesību akti, un ierosināt uzlabojumus;
 • veicināt ētisku rīcību un cilvēktiesību ievērošanu policijas ikdienas darbā;
 • apmācīt policijas darbiniekus cilvēktiesību jomā.
 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts
 • Tiek ievērotas aizturēto aizdomās turēto personu tiesības;
 • tiek ievērots ētikas kodekss;
 • tiek veiktas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti tiesību akti un ministrijas noteikumi, tostarp tie, kas attiecas uz policijas ētiku un cilvēktiesībām.

6. Nacionālās asamblejas Cilvēktiesību, reliģisko lietu, pilsoņu sūdzību un lūgumrakstu komiteja (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Adrese:

Pl. Narodno Sabranie 2 (sēžu zāle)
Pl. Knyaz Aleksandar I 1 (komisijas un parlamenta locekļu kabineti)
Sofia 1169, Bulgaria
Centrāle: +359 2 939 39
Fakss: +359 2 981 31 31

E-pasts: infocenter@parliament.bg
E-pasts: humanrights@parliament.bg
Tīmekļa vietne: https://www.parliament.bg

 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Nacionālās asamblejas Cilvēktiesību, reliģisko lietu, pilsoņu sūdzību un lūgumrakstu komiteja (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Komitejas darbību lokā ietilpst tiesību akti, kas saistīti ar cilvēktiesībām un reliģiskām lietām, kā arī citi jautājumi, tostarp pilsoņu, nevalstisko organizāciju, asociāciju un fondu jautājumi, kas iesniegti kā sūdzības, lūgumi, neoficiāla informācija, lūgumraksti, ierosinājumi utt.

Tās darbības joma ir ļoti plaša un aptver visus ar sabiedrību saistītos jautājumus, ko neizskata tiesas. Vairums sūdzību ir saistītas ar sociālajām problēmām, pārējās sūdzības attiecas uz problēmām tiesu sistēmā, patērētāju tiesībām, Iekšlietu ministrijas struktūrvienību rīcību vai bezdarbību, lēmumiem saistībā ar pilsētu ģenerālplāniem un detālplānojumiem, nelikumīgu celtniecību, kā arī lauksaimniecības un meža zemju īpašumtiesību atjaunošanu. Tiek arī lūgta sadarbība saistībā ar izglītības un veselības aprūpes jautājumiem, pašvaldību un vietējo pašpārvalžu rīcību un bezdarbību, reliģiskiem jautājumiem, sūdzībām par valsts iestāžu rīcību, kā arī diskrimināciju, etnisko minoritāšu jautājumiem u. c.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Komiteja veido tiešu saikni starp Bulgārijas parlamentu un valsts pilsoņiem. Tās loma ir precīzi noteikta. Komitejas reglamentā ir sīki izklāstīta kārtība, kā jāreģistrē, jāpārsūta un jāarhivē daudzās komitejai pa pastu vai e-pastu nosūtītās un/vai Nacionālās asamblejas sekretariātā saņemtās sūdzības, iesniegumi, lūgumraksti un ierosinājumi, kā arī, kā jādokumentē katrs šā procesa solis. Katram dokumentam piešķir atsauces numuru, to reģistrē īpašā reģistrā un tā izskatīšanai norīko par lietu atbildīgo personu, kura izskata to un nosūta atbildi, vai, ja nepieciešams, laicīgi pārsūta lietu attiecīgajai iestādei. Komiteja pievērš īpašu uzmanību vietējām un valsts iestādēm, kuras neievēro Administratīvā procesa kodeksā noteiktos atbilžu nosūtīšanas termiņus. Par lietām atbildīgās personas sniedz konsultācijas arī pa tālruni par procesuālajām tiesībām un paskaidro, kādos gadījumos tās var palīdzēt.

Anonīmi lūgumraksti netiek izskatīti.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Pilsoņiem tiek sniegtas konsultācijas par Bulgārijas konstitūcijā noteiktajām pilsoniskajām tiesībām un ar to aizstāvēšanu saistīta palīdzība.

7. Tieslietu ministrijas Kriminālsodu izpildes ģenerāldirektorāts (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

Adrese:

Bul. General N. Stoletov 21
Sofia 1309, Bulgaria
Tālr.: + 359 2 813 91 90
Fakss: +359 2 931 15 74
E-pasts: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Tīmekļa vietne: http://www.gdin.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Tieslietu ministrijas Kriminālsodu izpildes ģenerāldirektorāts (Главна дирекция ‘Изпълнение на наказанията’)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Ieslodzīto sūdzības galvenokārt attiecas uz disciplinārajiem pasākumiem, pārsūtīšanu uz citu iestādi, ieslodzījuma apstākļiem, dzīves apstākļiem, medicīnisko aprūpi un ieslodzījuma vietas personāla rīcību.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Disciplināros pasākumus, ko piemēro, pamatojoties uz Kriminālsodu izpildes un ieslodzījuma likuma 101. pantu, septiņu dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma paziņošanas var pārsūdzēt Kriminālsodu izpildes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram, ja tos ir noteicis cietuma vai citas ieslodzījuma vietas direktors, vai tieslietu ministram, ja tos noteicis ģenerāldirektors. Lēmumu par ievietošanu izolatorā var pārsūdzēt tā rajona tiesā, kur atrodas iestāde, trīs dienu laikā pēc tā paziņošanas.

Ievietošanu izolatorā uz laiku, kas ilgāks par diviem mēnešiem, bez tiesībām piedalīties grupu darbībās (Likuma 120. pants) piemēro Kriminālsodu izpildes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, un to var pārsūdzēt attiecīgajā rajona tiesā trīs dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

Par nosūtīšanu uz citu ieslodzījuma vietu lemj Kriminālsodu izpildes ģenerāldirektors, un šo lēmumu 14 dienu laikā no tā paziņošanas var pārsūdzēt tieslietu ministram.

Lēmumus, ar ko piemēro stingrākus ieslodzījuma nosacījumus, pieņem Kriminālsodu izpildes komisija (Likuma 74. panta 1. punkts), un tos 14 dienu laikā no paziņošanas var pārsūdzēt tā rajona tiesā, kur atrodas ieslodzījuma vieta.

Pamatojoties uz 1. panta 1. punktu Likumā par valsts un pašvaldību atbildību par pilsoņiem nodarīto kaitējumu, sūdzības par dzīves apstākļiem, medicīnisko aprūpi un ieslodzījuma vietas personāla rīcību izskata administratīvās tiesas saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu. Lēmumus var pārsūdzēt vienā instancē. Prasības, ko iesniedz, pamatojoties uz Likuma par diskriminācijas novēršanu 71. panta 1. punktu, izskata rajona tiesas vai Diskriminācijas novēršanas komisija. Šo procedūru reglamentē Civilprocesa kodekss, un lēmumus var pārsūdzēt divās instancēs. Komisijas lēmumus var pārsūdzēt Augstākajā administratīvajā tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Administratīvie lēmumi un tiesas nolēmumi pēc to stāšanās spēkā kļūst saistoši, un tos īsteno ģenerāldirektorāts un tā reģionālās struktūrvienības.

8. Cilvēku tirdzniecības apkarošanas nacionālā komisija (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

Adrese:

Bul. G. M. Dimitrov 52, 1797 Sofia, Bulgaria
Tālr.: + 359 2 807 80 50
Fakss: + 359 2 807 80 59
E-pasts: office@antitraffic.government.bg
Tīmekļa vietne: http://antitraffic.government.bg/
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Ministru padomes Cilvēku tirdzniecības apkarošanas nacionālā komisija (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Neoficiālu informāciju par cilvēku tirdzniecības gadījumiem komisijas sekretariātam var sniegt gan cietušās personas, gan citas personas, kas rīkojas cietušo vārdā.

Komisija izskata arī iedzīvotāju sūdzības par tās administratīvo darbību. Šādu sūdzību izskatīšanas termiņi ir noteikti tiesību aktos.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Komisija pārsūta neoficiālo informāciju attiecīgajam valdības dienestam, lai tas veiktu turpmākus pasākumus, izmeklēšanu un/vai precizēšanu. Saskaņā ar Likuma par cilvēku tirdzniecību 20. pantu cietušajiem tiek garantēta anonimitāte un to personas dati tiek aizsargāti. Ja cietušais ir nepilngadīgs, komisijai nekavējoties jāziņo Bērnu aizsardzības valsts aģentūrai, kas rīkojas atbilstīgi Bērnu aizsardzības likumam.

Saskaņā ar Likuma par cilvēku tirdzniecību 4. panta 4. punktu komisijas sanāksmes var apmeklēt bezpeļņas juridisko organizāciju pārstāvji un to starptautisko organizāciju pārstāvji, kurām ir birojs Bulgārijā un kuras darbojas cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā. Lai piedalītos sanāksmēs, šīm organizācijām atbilstīgi komisijas iekšējā nolikuma 12. pantam ir jāiesniedz rakstveidā sagatavots lūgums un noteikti pavaddokumenti.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, komisija var lūgt iesniedzēju noteiktā termiņā tos papildināt vai izlabot kļūdas. Trīsdesmit dienu laikā no iesnieguma un pavaddokumentu saņemšanas dienas komisijas priekšsēdētājs vai pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu, ko var pārsūdzēt Augstākajā administratīvajā tiesā.

9. Nepilngadīgo noziedzības apkarošanas centrālā komisija (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Adrese:

Bul. Knyaz Dondukov 9, 4. stāvs
Sofia 1000, Bulgaria
Tālr.: + 359 2 981 11 33
Fakss: +359 2 987 40 01
Tīmekļa vietne: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Nepilngadīgo noziedzības apkarošanas centrālā komisija (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Komisijai ir šādi pienākumi:

 • koordinēt valdības struktūru un bezpeļņas juridisko organizāciju darbu nepilngadīgo noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā;
 • vadīt un pārraudzīt nepilngadīgo noziedzības apkarošanas vietējo komisiju darbu visā valstī;
 • analizēt un salīdzināt statistikas datus, pētīt tendences un sagatavot prognozes;
 • piedalīties to tiesību aktu izstrādē, kas attiecas uz nepilngadīgo problēmām;
 • vairot sabiedrības informētību par jauniešu problemātisku uzvedību;

informēt sabiedrību par situācijām, kas var izraisīt noziedzīgu rīcību, iespējamiem izglītojošiem pasākumiem, stāvokli nepilngadīgo noziedzības jomā valstī un virzienu, kurā tā attīstās.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Vietējo jauniešu noziedzības apkarošanas komisiju pienākums ir organizēt, vadīt un uzraudzīt pašvaldību līmeņa pasākumus jauniešu antisociālas uzvedības novēršanai un mazināšanai.

Tām ir arī pilnvaras izvērtēt nepilngadīgo noziedzības gadījumus. Kriminālkodeksā ir nodaļa “Īpaši noteikumi attiecībā uz nepilngadīgajiem”, un tā atbilst ANO Konvencijas par bērna tiesībām 40. pantam un Pekinas noteikumu 11. noteikumam. Saskaņā ar šo nodaļu priekšroka tiek dota audzinošiem pasākumiem, kas ir noteikti Nepilngadīgo noziedzības apkarošanas likuma 13. pantā. Šādus pasākumus īsteno ārpus krimināltiesību sistēmas, un tiem ir vienīgi izglītojoša un sociāla funkcija. Tie ietver konsultācijas, lai risinātu uzvedības problēmas, vecāku ciešākas iesaistīšanās veicināšanu un profesionālu izglītotāju atbalstu.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Pēc tam, kad ir izvērtēti problemātiskās uzvedības cēloņi, tiek veikti atbilstoši pasākumi. Ja ir konstatēta nepienācīga uzraudzība, pasākumus var piemērot arī vecākiem.

10. Valsts juridiskās palīdzības birojs (Национално бюро за правна помощ)

Adrese:

Ul. Razvigor 1
Sofia 1421, Bulgaria
Tālr.: +359 2 81 93 200
Fakss: + 359 2 865 48 12
E-pasts: nbpp@nbpp.government.bg
Tīmekļa vietne: https://mjs.bg
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Valsts juridiskās palīdzības birojs (Национално бюро за правна помощ)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Tiesiskās palīdzības pieprasījumi ir jāiesniedz biroja vadītājam.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Lai varētu saņemt tiesisko palīdzību, pieteikuma iesniedzējiem jābūt:

 • ikmēneša sociālo pabalstu saņēmējiem vai tiesīgiem tādus saņemt;
 • specializētā iestādē ievietotām personām vai
 • audžuģimenēm, radiniekiem vai tuviem draugiem, kam ir uzticēta bērna aprūpe saskaņā ar Bērnu aizsardzības likumu.

Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz viens no šiem dokumentiem:

 • vietējās Sociālo pakalpojumu aģentūras filiāles (saukta arī par Sociālo pakalpojumu direktorātu) direktora izsniegtas izziņas oriģināls, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas laikā saņēma ikmēneša sociālos pabalstus saskaņā ar Sociālās palīdzības likuma īstenošanas noteikumu 9. pantu;

vai

 • vietējās Sociālo pakalpojumu aģentūras filiāles direktora izsniegtas izziņas oriģināls, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt ikmēneša sociālos pabalstus;

un

 • pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz arī izziņa par savas ģimenes finanšu stāvokli.
 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Lēmumu par to, vai piešķirt vai atteikt tiesisko palīdzību, pieņem biroja vadītājs.

Vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Sofijas pilsētas administratīvajā tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu.

11. Noziegumos cietušo atbalsta un kompensācijas nacionālā padome (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adrese:

Tieslietu ministrija
ul. Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgaria
Tālr.: + 359 2 9 237 359
Fakss: +359 2 980 62 93
E-pasts: compensation@justice.government.bg
Tīmekļa vietne: https://www.compensation.bg
 • Nodaļa/struktūra, kas pieņem pieteikumus/sūdzības/prasības saistībā ar tiesību pārkāpumiem (ja piemērojams)

Noziegumos cietušo atbalsta un kompensācijas nacionālā padome (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

 • Īss iestādes izskatīto pieteikumu/sūdzību/prasību apraksts

Padome izskata pieteikumus finansiālai kompensācijai, kas noteikta Noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta un kompensācijas likumā. Lai cietušais būtu tiesīgs saņemt kompensāciju, tam jāpierāda, ka ir cietis finansiālus zaudējumus, kas radušies šādu nodarījumu rezultātā: terora akts, slepkavība, tīši smagi miesas bojājumi, izvarošana vai seksuāla rakstura uzbrukums, ar ko nodarīts nopietns kaitējums cietušā veselībai, cilvēku tirdzniecība, noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti organizētās noziedzības grupējuma vārdā, un citi smagi ar iepriekšēju nolūku paveikti noziedzīgi nodarījumi, kuru rezultātā ir iestājusies nāve vai nodarīti smagi miesas bojājumi (Likuma 3. panta 3. punkts). Nodarījumam jābūt izdarītam pēc 2005. gada 30. jūnija. Likumā ir paredzēta kompensācija par šādiem zaudējumiem, kas radušies tieši noziedzīgā nodarījuma dēļ:

1) ārstēšanās izdevumi, izņemot tos, ko atlīdzina Valsts veselības apdrošināšanas fonds;

2) ienākumu zaudējums;

3) juridiskie izdevumi;

4) iztikas līdzekļu zaudējums;

5) apbedīšanas izdevumi;

6) citi materiālie zaudējumi.

Ir jāiesniedz pavaddokumenti.

 • Īss pieteikumu/sūdzību/prasību izskatīšanas procedūras/procesa apraksts

Noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta un kompensācijas likuma 3. panta 3. punktā uzskaitītajos noziedzīgajos nodarījumos cietušās personas var iesniegt sava administratīvā rajona priekšsēdētājam vai padomei finansiālas kompensācijas pieprasījumus divu mēnešu laikā no Likuma 12. pantā konkrēti minētā tiesu iestādes tiesību akta stāšanās spēkā. Padomei prasījums jāizskata trīs mēnešu laikā pēc tā saņemšanas.

 • Īss procedūras/procesa iespējamo rezultātu apraksts

Padome sanāk vismaz reizi trīs mēnešos, lai lemtu par kompensācijas prasījumiem. Tās lēmumus pieņem ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, tajos ir jāsniedz prasījuma apstiprināšanas vai noraidīšanas pamatojums, un tos nevar pārsūdzēt.

Citas iestādes

NVO datubāze — http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.