Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Pamattiesības

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Valsts tiesas

Viņas Majestātes tiesu un tribunālu dienests

Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests atbild par tiesu un tribunālu krimināllietās un civillietās un bāriņtiesu pārvaldību Anglijā un Velsā, kā arī par centralizēto tiesu pārvaldību Skotijā un Ziemeļīrijā. Tas nodrošina taisnīgu, rezultatīvu un efektīvu tiesu sistēmu, kurā darbojas neatkarīgas tiesu iestādes.

Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta mērķis ir nodrošināt, ka visiem iedzīvotājiem atbilstoši viņu atšķirīgajām vajadzībām ir iespēja savlaicīgi piekļūt tiesai, neatkarīgi no tā, vai viņi ir noziedzīgā nodarījumā cietušie vai liecinieki, apsūdzēti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, parādos nonākuši patērētāji, bērni, kuru labklājība ir apdraudēta, uzņēmumi, kas iesaistīti saimnieciskos strīdos, vai personas, kas aizstāv savas darba ņēmēja tiesības vai apstrīd kādas valsts struktūras lēmumus.

Kontaktinformāciju par tiesām skatīt tīmekļa vietnē: Saziņa ar tiesām

Kontaktinformāciju par tribunāliem skatīt tīmekļa vietnē: Saziņa ar tribunāliem

Papildu informācija

Civilprocess

 1. Anglijā un Velsā civilprocesu sāk cietusī persona jeb „prasītājs”. Nav nepieciešama sākotnēja izmeklēšana par sūdzības ticamību. Gan Augstākajā Tiesā, gan apgabaltiesā civilprocesu sāk, izsniedzot dokumentu, ko sauc par „prasības veidlapu.” Civilprocesa sākumposmā iesaistītās puses apmainās ar oficiāliem paziņojumiem.
 2. Parasti civilprocesu jebkurā laikā var apturēt vai izbeigt ar izlīgumu. Prasības tiesā parasti izskata tiesnesis bez piesēdētājiem. Tomēr, ja tiesa tam piekrīt, pastāv tiesības uz tiesas procesu ar zvērināto piedalīšanos – tas iespējams, ja prasība saistīta ar krāpšanu, apmelošanu, neslavas celšanu, nepatiesu apsūdzību un nepamatotu brīvības atņemšanu. Zvērinātie skata jautājumu pēc būtības un lemj par zaudējumu atlīdzību cietušajai pusei. Spriedumam parasti ir nepieciešama visu zvērināto vienprātība, bet, ja zvērinātie nevar vienoties, tad iespējams ar zvērināto balsu vairākumu taisīts spriedums.
 3. Ja puse atsakās pildīt tiesas spriedumu vai rīkojumu, ir pieejamas dažādas izpildes procedūras. Ja ar spriedumu piespriesta naudas summa, visbiežāk pielietotā izpildes metode ir vai nu parādnieka mantas apķīlāšana, vai rīkojums par ieņēmumu apķīlāšanu. Ja ar spriedumu noteikts aizliegums, atteikums ievērot aizliegumu var beigties ar brīvības atņemšanu par necieņas izrādīšanu tiesai. Parasti tiesa liek procesa izmaksas segt zaudētājai pusei, bet neliela apmēra prasījumu gadījumā ir pieņemts, ka puses pašas sedz savas izmaksas, lai gan pastāv iespēja atgūt tiesas izdevumus no zaudētājas puses. Tas atspoguļo faktu, ka neliela apmēra prasījumu procedūras ir izstrādātas tā, ka puses var risināt problēmas, neiesaistot advokātus.

Juridiskā palīdzība

 1. Visās Apvienotās Karalistes jurisdikcijās pastāv visaptveroša sistēma, lai personas, kurām nepieciešamas juridiskas konsultācijas vai pārstāvība tiesā, varētu no valsts līdzekļiem saņemt finansiālu palīdzību. Šīs shēmas tiek sauktas par „juridisko palīdzību” un ir būtiskas, lai ikviena persona īstenotu savas likumīgās tiesības. Juridiskā palīdzība ir paredzēta tiem, kam ir zemi un pieticīgi ienākumi, un to var piešķirt pilnā apmērā vai nosakot, ka daļu izdevumu persona sedz no saviem līdzekļiem. Ja tiek piešķirta juridiskā palīdzība, lietu skata parastajā kārtībā, izņemot to, ka nenotiek naudas plūsma starp personu un tās juriskonsultu: visi maksājumi tiek veikti ar juridiskās palīdzības fonda starpniecību. Ministru līmenī atbildība par juridisko palīdzību Anglijā un Velsā ir Lorda kanclera kompetencē.
 2. Anglijā un Velsā juridisko palīdzību gan krimināllietās, gan civillietās administrē Juridiskās palīdzības aģentūra (Legal Aid Agency, LAA).
 3. Civiltiesiskos juridiskos pakalpojumus sniedz nolīgtu organizāciju tīkls. Noteikumi, kas attiecas uz civiltiesiskās juridiskās palīdzības sniegšanu, galvenokārt ir noteikti 2012. gada Likumā par juridisko palīdzību un likumpārkāpēju notiesāšanu un sodiem un saskaņā ar minēto likumu pieņemtajos sekundārajos normatīvajos aktos un norādījumos. Personai finansiālo palīdzību piešķirs tikai gadījumā, ja tās lieta ietilpst attiecīgās shēmas piemērošanas jomā un pēc līdzekļu un lietas būtības pārbaudes ir atzīta par atbilstīgu. Papildus tiešai juridiskai palīdzībai LAA ir izveidojusi palīdzības tālruņa līniju, ar ko tā nodrošina bezmaksas, konfidenciālas un neatkarīgas juridiskas konsultācijas. Kopš 2013. gada aprīļa tām personām, kurām nepieciešama palīdzība attiecībā uz parādu piedziņu, īpašām izglītības vajadzībām un problēmām diskriminācijas jomā, ievērojot atsevišķus izņēmumus, savs juridiskās palīdzības pieteikums jāiesniedz, izmantojot centralizētu tālruņa konsultāciju līniju. Palīdzība tiek sniegta pa tālruni, ja vien netiek atzīts, ka klients nevar saņemt konsultācijas pa tālruni.
 4. Krimināllietu juridiskās palīdzības dienestsvar nodrošināt juridisko palīdzību krimināltiesību jomā personām, pret kurām notiek kriminālprocess vai kurām draud apsūdzība par noziedzīgu nodarījumu. Atbilstību prasībām, kas izvirzītas juridiskās palīdzības saņemšanai krimināllietās, novērtē LAA. Miertiesā apsūdzētais varēs pretendēt uz juridisko palīdzību tikai tad, ja tas iztur finansiālo līdzekļu pārbaudi un atbilst „tiesiskuma interešu” kritērijiem. Kroņa tiesā apsūdzētie, kas gaida tiesu, automātiski atbilst „tiesiskuma interešu” kritērijiem. Lai arī visi apsūdzētie var pretendēt uz juridisko palīdzību, attiecībā uz viņiem veic līdzekļu pārbaudi un viņiem var likt no viņu ienākumiem un/vai kapitāla piedalīties lietas izmaksu segšanā. Apsūdzētajiem, kas piedalījušies lietas izmaksu segšanā un tiek attaisnoti, šīs iemaksas tiks atmaksātas ar procentiem.
 5. Ja persona uzskata, ka ir pārkāptas viņas tiesības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, un plāno iesniegt lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ir vairākas shēmas, kas pieejamas juridisko konsultāciju un juridiskās palīdzības saņemšanai. Juridiskās palīdzības mehānisma ietvaros, pieteikuma sagatavošanas sākotnējos posmos personai var palīdzēt pieredzējis advokāts (solicitor) vai juriskonsults (legal advisor). Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā pieteikumu atzīst par pieņemamu, pieteikuma iesniedzējs var saņemt finansiālu palīdzību tieši no šīs tiesas. Atbilstību palīdzības saņemšanai nosaka, pamatojoties uz to, vai pieteikuma iesniedzējam būtu tiesības uz valsts juridisko palīdzību vai ne.
 6. Vairākās pilsētās juridiskie centri sniedz juridiskas konsultācijas un pārstāvību, kas var būt bezmaksas atkarībā no līdzekļiem. Juridiskie centri, kas tiek finansēti no dažādiem avotiem – bieži tās ir vietējās pašvaldību iestādes –, parasti nodarbina pilnslodzes algotus juristus, bet daudzos ir arī sociālie darbinieki. Lielākoties viņi nodarbojas ar mājokļa, nodarbinātības, sociālās drošības un imigrācijas problēmām. Bezmaksas konsultācijas var saņemt arī pilsoņu konsultāciju birojos, patērētāju un mājokļu konsultāciju centros un speciālistu konsultāciju centros, ko izveidojušas brīvprātīgo organizācijas. Bēgļu juridiskais centrs un Imigrācijas padomdevēja dienests – abi tiek finansēti no valsts līdzekļiem –, sniedz bezmaksas konsultācijas un atbalstu patvēruma meklētājiem, arī Imigrācijas padomdevēja dienests nodrošina bezmaksas konsultācijas un palīdzību personām, kas vēlas izmantot pārsūdzības tiesības imigrācijas jautājumos.

Noziedzīgos nodarījumos cietušie

 1. Prakses kodeksā noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ("Code of Practice for Victims of Crime” jeb “Kodekss cietušajiem”) ir noteikta informācija, atbalsts un pakalpojumi, ko cietušie visās procesa stadijās var saņemt no kriminālās justīcijas iestādēm Anglijā un Velsā. Kodekss cietušajiem ir izstrādāts vienkāršā angļu valodā, un tā mērķauditorija ir noziedzīgos nodarījumos cietušās personas. Kodeksā arī aprakstīts, kā cietušie var iesniegt sūdzību, ja viņiem nav sniegtas tās priekšrocības, kas ir paredzētas Kodeksā cietušajiem. Ieviešot Liecinieku hartu („Witness Charter”), arī lieciniekiem tika noteikts līdzvērtīgs pakalpojumu standartu kopums, lai arī bez likuma spēka. Ziemeļīrijā ir publicēts atsevišķs Prakses kodekss noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, kurā noteikti standarti pakalpojumiem, kas cietušajām personām būtu jāsaņem, kontaktējoties ar Ziemeļīrijas kriminālās justīcijas sistēmu, kā arī kārtība, kā iesniegt sūdzību. Tas tiks aizstāts ar jaunu Prakses hartu cietušajiem, kurai būs likuma spēks. Visām paziņotos noziedzīgos nodarījumos cietušām personām ir pieejams buklets „Nozieguma upuri” („Victims of crime”), kurā sniegti praktiski padomi par to, kā rīkoties, ja ir noticis noziedzīgs nodarījums. Tajā saprotami izskaidrotas policijas un tiesas darbības kriminālprocesā, kārtība, kā pieteikties kompensācijas saņemšanai, un kāda turpmāka palīdzība ir pieejama.
 2. Anglijā un Velsā cietušajiem ir arī tiesības saņemt atbalstu kā palīdzību, lai, ciktāl tas ir iespējams, tiktu galā ar nozieguma sekām un atgūtos no tām. Cietušajiem šos pakalpojumus nozīmēs policija, vai arī viņi paši var tos pieprasīt. Lielāko daļu cietušo atbalsta pakalpojumu vietējā līmenī sniedz policija un policijas komisāri, un šos pakalpojumu finansē valdība.
 3. Ja Karaliskais prokuratūras dienests atsaka sākt kriminālvajāšanu, cietušie var celt privātsūdzību Anglijā un Velsā, taču praksē tas tiek darīts reti. Cietušie var arī celt civiltiesisku prasību par kaitējuma atlīdzību. Tiesas procedūras ir vienkāršotas, tādējādi prasības par neliela apmēra zaudējumiem vai kaitējumu var celt personas bez juridiskās zināšanām.
 4. Tiesa notiesājošā spriedumā var nozieguma izdarītājam likt cietušajam samaksāt kompensāciju par miesas bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies noziedzīga nodarījuma rezultātā. Anglijā un Velsā tiesas pienākums ir apsvērt kompensāciju katrā atbilstošā gadījumā un norādīt iemeslus, ja kompensācija netiek piespriesta. Ja tiesa uzskata, ka būtu lietderīgi noteikt soda naudu un kompensācijas rīkojumu, taču pārkāpējam nav pietiekamu līdzekļu, lai tos abus samaksātu, prioritāte būtu jāpiešķir kompensācijai. Tāpat kompensācijai ir prioritāte, nosakot papildmaksu cietušajam, ja pārkāpēja līdzekļi ir problemātiski.
 5. Personas, kuras Anglijā, Velsā vai Skotijā cietušas vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā un kuras atbilst uzturēšanās vietas, valstspiederības un citam prasībām, var lūgt kompensāciju no valsts līdzekļiem, izmantojot Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensācijas mehānismu. Kompensāciju nosaka pēc piešķīruma tarifa, un maksājumi ir diapazonā no GBP 1000 līdz GBP 500 000 vissmagāk cietušajiem.
 6. Ziemeļīrijā ir atsevišķs regulējums, saskaņā ar kuru noteiktos apstākļos no valsts līdzekļiem var izmaksāt kompensācijas par noziedzīgos nodarījumos nodarītu kaitējumu un īpašuma tīšu bojāšanu, tostarp par tā rezultātā nodarītajiem zaudējumiem vai negūto peļņu.

Valsts cilvēktiesību iestādes

Līdztiesības un cilvēktiesību komisija (Equality and Human Rights Commission, EHRC)

Šai organizācijai, kurai ir biroji Londonā, Mančesterā, Glāzgovā un Kārdifā, ir ar likumu noteikts uzdevums veicināt un uzraudzīt cilvēktiesību ievērošanu un aizsargāt, ievērot un veicināt vienlīdzību visās deviņās "aizsargājamajās" jomās – vecums, invaliditāte, dzimums, rase, reliģija un pārliecība, grūtniecība un maternitāte, laulības un civilas partnerattiecības, seksuālā orientācija un dzimuma maiņa.

Tā parasti neuzņemas atsevišķas lietas, ja vien tās nav stratēģiski nozīmīgas, piemēram, tiesību aktu skaidrošana, lai gan tā var sniegt ieteikumus par piemērotāko iestādi, kas palīdzēs jūsu konkrētajā situācijā.

EHRC tika izveidota 2007. gada 1. oktobrī. Tās uzdevums ir nodrošināt līdztiesību un cilvēktiesības visiem, novērst diskrimināciju, mazināt nevienlīdzību, aizsargāt cilvēktiesības un veidot labas attiecības starp kopienām, nodrošinot, ka ikvienam ir dota taisnīga iespēja būt par sabiedrības locekli. Tās darbības joma aptver Angliju, Velsu un Skotiju, tomēr attiecībā uz cilvēktiesībām Skotijā ir sava cilvēktiesību komisija — Skotijas Cilvēktiesību komisija (Scottish Human Rights Commission). EHRC apvieno uzdevumus, ko līdz šim veica trīs Lielbritānijas līdztiesības komisijas (atbildīgas par rasu vienlīdzību, dzimumu līdztiesību un invalīdu tiesībām), un uzņemas arī atbildību par jaunajām jomām diskriminācijas novēršanas tiesību aktos (diskriminācija vecuma, seksuālās orientācijas un reliģijas vai pārliecības dēļ), kā arī cilvēktiesībām. Tai ir tiesības īstenot tiesību aktus līdztiesības jomā un ir pilnvaras, lai veicinātu atbilstību Cilvēktiesību likumam (Human Rights Act, HRA).

Līdztiesība un cilvēktiesības

Kā saņemt palīdzību un padomu

Līdztiesības konsultāciju un atbalsta dienests (EASS)

Bezmaksas tālrunis: + 44 808 800 0082

Teksta tālrunis: + 44 808 800 0084

Bezmaksas pasta adrese: FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Ombuds (tiesībsargs)

Parlamentārais un veselības aprūpes pakalpojumu tiesībsargs (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Šā tiesībsarga uzdevums ir veikt neatkarīgas izmeklēšanas par sūdzībām attiecībā uz to, ka valsts struktūras, virkne citu valsts iestāžu Apvienotajā Karalistē un Valsts Veselības dienests (National Health Service, NHS) Anglijā nav rīkojies pienācīgi vai pareizi, vai ir sniedzis nekvalitatīvu pakalpojumu.

Parlamentārais un veselības aprūpes pakalpojumu tiesībsargs

Klientu palīdzības tālrunis + 44 345 015 4033, pieejams no pirmdienas līdz piektdienai no 8:30 līdz 17:30 (pēc Griničas laika)

Specializētās cilvēktiesību iestādes

Tiesībsargs bērnu tiesību jomā

1. Anglijas Bērnu lietu komisārs

Anglijas Bērnu lietu komisāre ir Anna Lonfīlda (Anne Longfield). Komisāre un viņas birojs nodrošina to, ka atbildīgie pieaugušie ieklausās bērnos un jauniešos.

Bērnu lietu komisāra uzdevumi tika noteikti 2004. gada Bērnu tiesību likumā, un tie paredz uzklausīt bērnu un jauniešu viedokļus no to dzimšanas brīža līdz 18 gadu vecumam (vai līdz 21 gada vecumam, ja tie ir aprūpējami jaunieši vai viņiem ir grūtības mācībās)..

Anglijas Bērnu lietu komisārs

Kontaktinformācija

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Tālrunis: + 44 808 800 8330

2. Velsas Bērnu lietu komisārs

Velsas Bērnu lietu komisāre ir Sallija Holanda (Sally Holland). Viņas uzdevums ir aizstāvēt bērnus un jauniešus un izteikties viņu vārdā. Viņas uzdevums ir gādāt par bērnu un jauniešu drošību, informēt viņus par viņu tiesībām un nodrošināt viņiem piekļuvi šīm tiesībām. Savā darbā viņai ir jāņem vērā bērnu tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām.

Velsas Bērnu lietu komisārs

Kontaktinformācija

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Tālr.: +44 1792 765600
Fakss: +44 1792 765601

Uzdevumi:

 • veicināt labāku izpratni par bērnu tiesībām;
 • pārskatīt tiesību aktu, prakses un pakalpojumu saistībā ar bērniem un jauniešiem atbilstību un efektivitāti;
 • konsultēt valdību un attiecīgās iestādes par bērnu un jauniešu tiesībām un interesēm;
 • informēt par komisāra funkcijām bērnus, viņu vecākus vai aprūpētājus un ieinteresētās personas;
 • noskaidrot bērnu un jauniešu uzskatus par jautājumiem, kas ietekmē viņu dzīvi;
 • saglabāt un turpināt attīstīt efektīvus pārvaldības pasākumus saskaņā ar labāko praksi, lai palielinātu lietderīgu, efektīvu un ekonomisku līdzekļu izmantošanu.

Datu aizsardzības iestāde

1. Informācijas lietu komisārs

Informācijas lietu komisāra birojs ir Apvienotās Karalistes neatkarīga iestāde, kas izveidota, lai sabiedrības interesēs nodrošinātu tiesību uz informāciju ievērošanu, veicinot valsts iestāžu darbības pārredzamību un iedzīvotāju personas datu aizsardzību.

Kontaktinformācija

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Tālr.: 0303 123 1113 (vai, ja nevēlaties zvanīt uz „03” numuru, - 01625 545745; ja zvanāt no ārvalstīm, + 44 1625 545745)

Informācijas lietu komisariāts

2. Informācijas lietu komisārs – reģionālais birojs

Velsa

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Tālr.: 029 2044 8044
Fakss: 029 2044 8045
E-pasts: wales@ico.gsi.gov.uk

Citi

1. TĪMEKĻA VIETNE- GOV.UK

Šī ir Apvienotās Karalistes valdības oficiālā tīmekļa vietne Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem.

Tīmekļa vietne: GOV.UK

2. Iedzīvotāju konsultatīvais dienests (Citizens Advice Service)

Iedzīvotāju konsultatīvais dienests iedzīvotājiem palīdz atrisināt juridiskas, finansiālas un citas problēmas, sniedzot bezmaksas neatkarīgas un konfidenciālas konsultācijas un ietekmējot politikas veidotājus.

Iedzīvotāju konsultatīvais dienests

Iedzīvotāju konsultatīvā dienesta kontaktinformācija

3. Civillietu juridisko konsultāciju dienests

Civillietu juridisko konsultāciju dienests (Civil Legal Advice, CLA) sniedz bezmaksas un konfidenciālas konsultācijas Anglijā un Velsā, to apmaksājot no atbilstošām personām paredzētās juridiskās palīdzības līdzekļiem. Juridisko palīdzību iespējams saņemt attiecībā uz:

 • sūdzībām par pabalstiem;
 • parādsaistībām, ja to piedziņu var vērst pret mājokli;
 • īpašām izglītības vajadzībām;
 • mājokļiem;
 • diskriminācijas jautājumiem;
 • palīdzību un konsultācijas cietušajiem no vardarbības ģimenē;
 • jautājumi par aprūpē esošu bērnu.

Jums uzdos vispārīgus jautājumus par attiecīgo juridisko problēmu un par Jūsu finansiālo stāvokli, lai noteiktu, vai Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību. Kopš 2013. gada aprīļa tām personām, kurām nepieciešama palīdzība attiecībā uz parādu piedziņu, īpašām izglītības vajadzībām un problēmām diskriminācijas jomā, ievērojot atsevišķus izņēmumus, savs juridiskās palīdzības pieteikums jāiesniedz, izmantojot centralizētu tālruņa konsultāciju līniju. Palīdzība tiek sniegta pa tālruni, ja vien netiek atzīts, ka klients nevar saņemt konsultācijas pa tālruni.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 0845 345 4345
Minicom: 0845 609 6677
No pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 20:00
Sestdienās no plkst. 9:00 līdz 12:30
Civillietu juridisko konsultāciju dienests

4. Komisārs cietušo jautājumos (The Victims’ Commissioner)

Komisārs cietušo jautājumos

Komisāra cietušo jautājumos uzdevums ir aizsargāt cietušo un liecinieku intereses, veicināt labu praksi attieksmē pret viņiem un regulāri pārskatīt Prakses kodeksu cietušajiem (Code of Practice for Victims), kurā noteikti pakalpojumi, kurus cietušie var saņemt.

Tiesību aktos ir noteikts, ka komisārs nedrīkst iejaukties konkrētās lietās, bet viņš var sniegt ieteikumus, kur saņemt labāko padomu un atbalstu.

5. Imigrācijas lietu komisariāts (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Kontaktinformācija:

5. stāvs
Counting House
53 Tooley Street
London
SE1 2QN
Tālrunis: 0845 000 0046

Imigrācijas lietu komisariāts (OISC) ir neatkarīga publiska iestāde, kas nav nevienas ministrijas pakļautībā un izveidota saskaņā ar 1999. gada Imigrācijas un patvēruma likumu.

OISC galvenie pienākumi ir šādi:

 • regulēt imigrācijas konsultantu darbu;
 • veicināt labu praksi, nosakot standartus;
 • pieņemt un risināt sūdzības par jebkuru personu, kas darbojas kā imigrācijas konsultants;
 • sodīt personas, kas darbojas, pārkāpjot tiesību aktus;
 • pārraudzīt to personu darbības regulējumu, kuras sniedz konsultācijas imigrācijas jomā un darbojas kādā noz īmētā profesionālajā struktūrā.

OISC nav pienākuma sniegt konsultācijas imigrācijas jomā vai ieteikt vai apstiprināt konkrētu konsultantu.

OISC sadarbojas ar daudzām organizācijām, tostarp profesionālajām apvienībām, tribunāliem, Apvienotās Karalistes Robežu aģentūru un brīvprātīgajām organizācijām.

Sīkāka informācija ir pieejama Imigrācijas lietu komisariāta tīmekļa vietnē

Lapa atjaunināta: 24/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.