Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Valsts tiesas

Visām valsts iestādēm ir pienākums ievērot pamattiesības. Ja persona uzskata, ka ir aizskartas viņas pamattiesības, viņa var vērsties tiesā.

Ja persona uzskata, ka konkrēta tiesību norma, kas viņu skar, pārkāpj Vācijas pamatlikumu (Grundgesetz), viņa var vērsties specializētā tiesā. Ja specializētā tiesa piekrīt personas viedoklim, tā iesniegs konkrēto tiesību normu Federālajai konstitucionālajai tiesai (Bundesverfassungsgericht) lēmuma pieņemšanai, pārbaudot tiesību normas atbilstību Pamatlikumam. Ja specializētā tiesa nepilda lēmumu, pēc tam, kad ir izmantoti tiesiskās aizsardzības līdzekļi, Federālajai konstitucionālajai tiesai var iesniegt konstitucionālu sūdzību.

Lietā par apstrīdētu tiesību aktu vai normu, ar ko īsteno ES tiesību aktu, persona var vērsties specializētā tiesā par Pamattiesību hartas pārkāpumiem. Specializētajai tiesai ikviens šajā sakarā izrietošs jautājums ir jāiesniedz Eiropas Savienības Tiesai (LESD 267. pants). Ja specializētā tiesa nerīkojas, par to var vērsties Federālajā konstitucionālajā tiesā, iesniedzot konstitucionālu sūdzību (Verfassungsbeschwerde), pamatojoties uz to, ka pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu, kas noteiktas Pamatlikuma 101. panta 1. punkta otrajā teikumā. Federālā konstitucionālā tiesa izmanto Pamattiesību hartu kā standartu lietas izskatīšanā, pārbaudot konstitucionālās sūdzības par jautājumiem, ko nosaka ES tiesību akti.

Federālās konstitucionālās tiesas lēmumi nav pārsūdzami. Tie ir saistoši visām pārējām valsts iestādēm.

Federālā konstitucionālā tiesa

Federālā konstitucionālā tiesa ir Pamatlikuma sargātāja. Tās uzdevumos ietilpst saistoša Pamatlikuma interpretēšana un pamattiesību ievērošanas nodrošināšana. Tā ir federāla tiesa, kas darbojas patstāvīgi un neatkarīgi no visām pārējām konstitucionālajām struktūrām un ir neatkarīga konstitucionāla struktūra.

Saskaņā ar (inter alia) Pamatlikuma 93. panta 1. punkta 4. apakšpunkta a) daļu Federālā konstitucionālā tiesa lemj par konstitucionālām sūdzībām, ko var iesniegt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura uzskata, ka kāda Vācijas publiska iestāde ir aizskārusi personas pamattiesības (skatīt Pamatlikuma 1. līdz 19. pantu) vai pamattiesībām līdzvērtīgas tiesības (Pamatlikuma 20. panta 4. punkts, 33. pants, 38. pants, 101. pants, 103. pants, 104. pants).

Konstitucionāla sūdzība nav specializēto zemākas instances tiesu īstenotas tiesvedības paplašināšana, bet ārkārtas tiesību aizsardzības līdzeklis, ar kuru pārbauda tikai konkrētu konstitucionālo tiesību pārkāpumus. Sīkāka informācija ir izklāstīta Pamatlikuma 93. panta 1. punkta 4. apakšpunkta a) un b) daļā un Federālās konstitucionālās tiesas likuma (Bundesverfassungsgerichtsgesetz 90. pantā un turpmākajos pantos.

Informāciju par konstitucionālo sūdzību, jo īpaši par to, kas jāņem vēra tās iesniegšanā, ir apkopota Federālās konstitucionālās tiesas sagatavotā Informācijas lapā.

Federālās konstitucionālās tiesas kontaktinformācija:

Postfach 1771
76006 Karlsruhe

Tālrunis: 0721 9101 - 0
Fakss: 0721 9101 - 382

Tīmekļa vietne: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Valsts cilvēktiesību iestādes

Vācijas Cilvēktiesību institūts

Vācijas Cilvēktiesību institūts ir neatkarīga cilvēktiesību institūcija Vācijā (DIMR likuma 1. pants). Tas iestājas par to, lai Vācija ievērotu un veicinātu cilvēktiesības iekšzemē un ārpus tās robežām. Institūts arī atbalsta un pārrauga, kā tiek īstenota ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un ANO Konvencija par bērna tiesībām, un ir izveidojis atbilstīgas pārraudzības mehānismus šim nolūkam.

Institūts darbojas vienīgi cilvēktiesību labā, un tas ir politiski neatkarīgs. 2015. gada Likums par Vācijas Cilvēktiesību institūta juridisko statusu un pilnvarām (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) reglamentē institūta juridisko statusu, uzdevumus un finansējumu. Institūts ir izveidots kā bezpeļņas organizācija un saņem finansējumu no Vācijas Bundestāga, kā arī finansējumu no ārējiem avotiem atsevišķiem projektiem.

Institūta uzdevumos neietilpst fizisku personu, kuras skāruši cilvēktiesību pārkāpumi, iesniegumu izskatīšana. Tomēr tas cenšas sniegt informāciju par piemērotiem konsultatīviem punktiem.

Vācijas Cilvēktiesību institūta kontaktinformācija:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Tālrunis: 030 259 359 - 0
Fakss: 030 259 359 59

E-pasta adrese: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Tīmekļa vietne: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Specializētās cilvēktiesību iestādes

Diskriminācijas novēršanas federālā aģentūra

Diskriminācijas novēršanas federālā aģentūra, kas darbojas pie Federālās Ģimenes lietu, senioru, sieviešu un jaunatnes lietu ministrijas, ir neatkarīgs kontaktpunkts cilvēkiem, kurus skārusi diskriminācija. Tās uzdevumi ir noteikti Vispārējā likumā par vienlīdzīgu attieksmi (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Diskriminācijas novēršanas federālā aģentūra ir kontaktpunkts cilvēkiem, kuri jūtas diskriminēti rases vai etniskās izcelsmes, dzimuma, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās identitātes dēļ.

Diskriminācijas novēršanas federālās aģentūras likumiskie uzdevumi ir šādi:

 • sniegt informāciju, konsultācijas un pēc pieprasījuma – palīdzēt pusēm panākt miermīlīgu izlīgumu, nepieciešamības gadījumā iesaistot vietējos atbalsta centrus;
 • darbs ar sabiedrību;
 • pasākumi diskriminācijas novēršanai;
 • zinātnisko pētījumu veikšana;
 • regulāru ziņojumu sniegšana Vācijas Bundestāgam, tiem pievienojot ieteikumus par diskriminācijas izskaušanu un novēršanu.

Cilvēki, kuri jūtas diskriminēti vai kuriem ir jautājumi par AGG, var sazināties ar Diskriminācijas novēršanas federālo aģentūru pa tālruni, e-pastu vai pastu, vai izmantojot elektronisko kontaktveidlapu. Norādes uzņēmējiem ir atrodamas tīmekļa vietnē http://www.antidiskriminierungsstelle.de/, kurā sniegtas atbildes uz galvenajiem jautājumiem par Vispārējā likuma par vienlīdzīgu attieksmi īstenošanu uzņēmumos.

Diskriminācijas novēršanas federālās aģentūras kontaktinformācija:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Tālrunis: 030 18 555 - 1855

e-pasta adrese konsultācijām: beratung@ads.bund.de
e-pasta adrese vispārīgiem jautājumiem: poststelle@ads.bund.de
Tīmekļa vietne: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Datu aizsardzības un informācijas brīvības federālais komisārs

Datu aizsardzības un informācijas brīvības federālais komisārs (BfDI) ir patstāvīga un neatkarīga datu aizsardzības uzraudzības iestāde federālā līmenī. Viņa uzdevumi ir noteikti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 57. pantā un Federālā datu aizsardzības likuma (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) 14. pantā. Viņa svarīgākie uzdevumi ir šādi:

 • uzraudzīt un īstenot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Federālo datu aizsardzības likumu un citus noteikumus saistībā ar datu aizsardzību;
 • vairot sabiedrības zinātību un izglītot to par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesībām saistībā ar datu apstrādi;
 • sniegt konsultācijas Vācijas Bundestāgam un Bundesrātam, federālajai valdībai un citām institūcijām un komitejām par likumdošanas un administratīvajiem pasākumiem datu aizsardzībai;
 • vairot datu pārziņu zinātību un sniegt viņiem konsultācijas viņu atbildībā esošās jomās par viņu pienākumiem, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Federālā datu aizsardzības likuma un citiem noteikumiem par datu aizsardzību;
 • izskatīt datu subjektu sūdzības vai datu aizsardzības apvienību sūdzības;
 • sadarboties ar citām uzraudzības iestādēm Vācijā un Eiropā, apmainīties ar informāciju un sniegt savstarpēju palīdzību;
 • veikt izmeklēšanu un kontroli;
 • sniegt savu ieguldījumu Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas darbā.

Komisārs var arī sniegt atzinumus Vācijas Bundestāgam vai kādai no tā komitejām, Bundesrātam, federālajai valdībai, citām struktūrām un aģentūrām, kā arī sabiedrībai. Pēc Vācijas Bundestāga, kādas tā komitejas vai federālajai valdības pieprasījuma komisārs arī pārbauda informāciju par datu aizsardzības procesiem federālās valdības publiskajās iestādēs.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 77. pantu vai – Tiesībaizsardzības direktīvas tvēruma ietvaros – Federālā datu aizsardzības likuma 60. pantu ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību komisāram, ja persona uzskata, ka tās tiesības ir aizskārusi kāda komisāra pārraudzībā esoša struktūra.

Datu aizsardzības un informācijas brīvības federālā komisāra kontaktinformācija:

Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

Tālrunis: 0228 997799 - 0
Fakss: 0228 997799 - 5550

E-pasta adrese: poststelle@bfdi.bund.de
Tīmekļa vietne: http://www.bfdi.bund.de

Ar Datu aizsardzības un informācijas brīvības federālo komisāru var arī sazināties, izmantojot tiešsaistes veidlapas, lai iesniegtu sūdzības un ziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem.

Turklāt federālo zemju to datu aizsardzības speciālistu kontaktinformācija, kuri ir atbildīgi par publiskajām un citām jomām, radio, baznīcu, datu aizsardzības speciālistu Eiropā kontaktinformācija ir atrodama Datu aizsardzības un informācijas brīvības federālā komisāra tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 17/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.