Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Valsts cilvēktiesību iestādes

Īrijas Cilvēktiesību un vienlīdzības komisija

Adrese:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Tālrunis: + 353 (0) 1 8589601  – tālruņa līnijas ir atvērtas no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00 – 13.00 un 14.00–17.00.
Fakss: + 353 (0) 1 8589609

E-pasts: info@ihrec.ie

2013. gadā Īrijas Cilvēktiesību komisija un Vienlīdzības iestāde apvienojās, izveidojot Īrijas Cilvēktiesību un vienlīdzības komisiju (IHREC)IHREC ir izveidota kā neatkarīga oficiāla iestāde. Tās mērķis ir aizsargāt un veicināt cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošanu, kā arī veicināt cilvēktiesību, vienlīdzības un starpkultūru izpratnes attīstību Īrijā.

Komisijas funkcijas ir:

 • aizsargāt un veicināt cilvēktiesības un vienlīdzību,
 • veicināt cilvēktiesību ievērošanas, vienlīdzības un starpkultūru izpratnes kultūras attīstību valstī,
 • veicināt izpratni un informētību par cilvēktiesību un vienlīdzības svarīgumu valstī,
 • veicināt labu praksi starpkultūru attiecībās, sekmēt iecietību un daudzveidības pieņemšanu valstī, kā arī veicināt ikvienas personas brīvības un cieņas ievērošanu un
 • strādāt pie tā, lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, diskrimināciju un aizliegtu rīcību.

Komisija var arī pārskatīt valsts tiesību aktu un prakses atbilstību un efektivitāti attiecībā uz cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošanu. Tā pēc savas iniciatīvas vai pēc valdības ministra lūguma var izskatīt jebkuru likumdošanas priekšlikumu un ziņot par tā ietekmi uz cilvēktiesībām vai vienlīdzību. Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc valdības lūguma var sniegt valdībai tādus ieteikumus, kādus tā uzskata par lietderīgiem attiecībā uz pasākumiem, kurus Komisija uzskata par vajadzīgiem, lai stiprinātu, aizsargātu un atbalstītu cilvēktiesības un vienlīdzību Īrijā.

Attiecībā uz juridiskajiem jautājumiem Komisijas uzdevums ir strādāt, lai izskaustu cilvēktiesību pārkāpumus, diskrimināciju un aizliegtu rīcību. IHREC var arī pieprasīt privilēģiju ierasties Augstajā tiesā vai Augstākajā tiesā – atkarībā no situācijas – kā amicus curiae minētajā tiesā notiekošā tiesvedībā, kura ir saistīta ar vai attiecas uz kādas personas cilvēktiesībām vai vienlīdzības tiesībām, un būt par šādu amicus curiae, pamatojoties uz piešķirto privilēģiju (attiecīgo privilēģiju katra no minētajām tiesām ar šo ir pilnvarota piešķirt pēc saviem ieskatiem).

IHREC pēc saviem ieskatiem personām, kuras aizstāv savas tiesības, sniedz arī praktisku palīdzību, tai skaitā juridisko palīdzību saskaņā ar 40. pantu. Saskaņā ar 2003. gada akta 41. vai 19. pantu IHREC, ja tā uzskata par vajadzīgu un tas ir nepieciešams, var ierosināt tiesvedību. IHREC ir pilnvarota veikt izmeklēšanu atbilstoši 35. Pantam un saskaņā ar to. Komisija var arī sagatavot un publicēt tādā veidā, kādā tā uzskata par vajadzīgu, ziņojumus, tai skaitā ziņojumus par jebkuru tās veikto, sponsorēto, pasūtīto pētījumu vai pētījumu, kurā tā bijusi iesaistīta.

IHREC pieliek visas pūles, lai nodrošinātu izmaiņas, un var sponsorēt, veikt, pasūtīt pētniecības un izglītības pasākumus vai sniegt finansiālu vai cita veida palīdzību šādiem pasākumiem. IHREC var sniegt vai palīdzēt nodrošināt izglītību un apmācību par cilvēktiesību un vienlīdzības jautājumiem. Vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc ministra pieprasījuma IHREC var veikt, sponsorēt vai pasūtīt aktivitāšu un projektu programmas migrantu un citu minoritāšu integrācijas veicināšanai, vienlīdzības (ieskaitot dzimumu vienlīdzību) un daudzveidības un kultūras atšķirību cienīšanai, vai sniegt finansiālu vai cita veida palīdzību šādām programmām. IHREC var veikt vienlīdzības pārbaudes un sagatavot rīcības plānus vai, ja nepieciešams, aicināt citus to darīt.

Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos

Adrese:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

Tālrunis: 01 865 6800

Tīmekļa vietne: http://www.oco.ie/
E-pasts: ococomplaint@oco.ie


Funkcijas. Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos birojs (Ombudsman for Children’s Office – OCO) ir neatkarīga, likumpamatota struktūra, kas izveidota 2004. gadā, lai aizsargātu bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam tiesības un labklājību Īrijā. Tā ir valsts cilvēktiesību iestāde Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes principu par valstu cilvēktiesību organizāciju statusu izpratnē. OCO, veicot savu darbu, vadās pēc Īrijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, jo īpaši tām, kas noteiktas ANO Konvencijā par bērna tiesībām.

Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos, veicot savas funkcijas, ir neatkarīgs un atbild tieši Oireachtas (parlamentam).

Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos funkcijas ir noteiktas 2002. gada Bērnu likumā (Children Act). Galvenās funkcijas ir:

 • nodrošināt neatkarīgu, objektīvu un bezmaksas mehānismu to sūdzību izskatīšanai, kuras par publiskām struktūrām, skolām un slimnīcām ir iesnieguši bērni un jaunieši vai pieaugušie, kas rīkojas to vārdā;
 • konsultēt valdības ministrus par tiesību aktiem un politiku, kas attiecas uz bērniem;
 • iedrošināt publiskās iestādes uzlabot savu praksi un procedūras, lai tiktu ņemtas vērā bērnu intereses;
 • uzsvērt jautājumus, kas raisa bažas pašiem bērniem un jauniešiem, un
 • veicināt informētību par jautājumiem, kas attiecas uz bērnu tiesībām un labklājību, un to, kā šīs tiesības var īstenot.

Attiecībā uz biroja funkciju sūdzību izskatīšanā 2002. gada likumā ir noteikti standarta sliktas pārvaldības gadījumi, kas ir pamats sūdzību pārskatīšanai un izmeklēšanas veikšanai. Iepriekšējas pārbaudes vai izmeklēšanas var uzsākt, balstoties uz sūdzību, kas saņemta birojā, vai pēc Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos paša iniciatīvas.

Tā kā Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos var veikt izmeklēšanu par rīcību, kas veikta pret bērniem, un bērni paši var iesniegt sūdzības birojā, likumā ir paredzēti konkrēti noteikumi, kuros ņemta vērā bērnu īpašā neaizsargātība:

 • pienākums ievērot bērna intereses;
 • pienākums pienācīgi ņemt vērā bērna vēlmes.

Procedūras Līdzko sūdzība ir iesniegta Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos birojā, to izvērtēs, lai noteiktu, vai tā ir izskatāma un vai sūdzības būtības dēļ to ir nepieciešams izskatīt paātrinātā kārtībā.

OCO vienmēr cenšas atrisināt sūdzības vietējā līmenī un iespējami agrākā posmā, un tam ir pienākums vispirms sniegt iespēju publiskajai iestādei, pret kuru vērsta sūdzība, mēģināt atrisināt sūdzībā paustās problēmas.

Ja sūdzība ir izskatāma, sāksies iepriekšējās pārbaudes posms. Ja pēc iepriekšējās pārbaudes pabeigšanas OCO uzskata, ka ir nepieciešama izmeklēšana, tas var turpināt padziļināti izskatīt sūdzību.

Detalizētāka informācija par sūdzību procedūru OCO ir atrodama šeit: https://www.oco.ie/complaints/

Iznākums. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos var attiecīgajai publiskajai struktūrai, skolai, slimnīcai sniegt ieteikumus, kas izriet no izmeklēšanas rezultātiem. Šie ieteikumi var attiekties uz konkrētā bērna vai bērnu situācijas uzlabošanu un/vai plašāku sistēmisku pārmaiņu veikšanu bērnu interesēs.

Ieteikumi nav juridiski saistoši; tomēr viena no OCO pilnvarām, kas noteikta tiesību aktos, ir iesniegt īpašu ziņojumu Oireachtas (parlamentam) gadījumā, ja publiskā struktūra neakceptē OCO ieteikumus.

Tiesībsargs

Adrese:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Tīmekļa vietne: https://www.ombudsman.ie/
E-pasts: communications@ombudsman.ie

Tālrunis: +353 (0) 1 639 5600

Lūgumu veidi, kas tiek izskatīti

Persona tiesībsargam var iesniegt sūdzību par

 • valdības iestādēm,
 • pašvaldībām,
 • Veselības aprūpes dienestu (Health Service Executive – HSE),
 • iestādēm, piemēram, labdarības iestādēm un brīvprātīgo struktūrām, kas HSE vārdā sniedz veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus,
 • Īrijas pasta pakalpojumu sniedzēju (An Post) un
 • visām publiskām struktūrām, uz kurām attiecas 2005. gada Invaliditātes likums (Disability Act) – minētā likuma nolūkos.

Procedūra pēc lūguma iesniegšanas
Attiecīgajai publiskajai iestādei var lūgt iesniegt ziņojumu. Ja nepieciešams, var pārbaudīt lietas un reģistrus un iztaujāt amatpersonas. Tiesībsarga birojs tad lems par to, vai:

 • jūsu sūdzība ir pamatota un
 • vai jums ir nodarīts kaitējums publiskās struktūras lēmuma vai rīcības rezultātā.

Visbiežāk sūdzības tiek izskatītas neformāli. Tiesībsarga birojs var apspriest problēmu tieši ar publisko iestādi vai izskatīt attiecīgos dokumentus. Sarežģītākās lietās var būt nepieciešams veikt detalizētu izmeklēšanu. Pastāv arī iekšēja pārsūdzības procedūra, kas pieejama sūdzību iesniedzējiem, kuri ir neapmierināti ar viņu sūdzības izskatīšanas rezultātu.

Iespējamie procesa rezultāti

Ja Tiesībsarga birojs lemj, ka esat cietis no netaisnīgas vai neatbilstošas publiskās iestāde rīcības un tā nav veikusi pasākumus, lai to izlabotu, Tiesībsarga birojs var tai ieteikt veikt šādus pasākumus. Tiesībsarga birojs (ja tas to uzskata par vajadzīgu) var lūgt attiecīgajai struktūrai:

 • pārskatīt tās rīcību,
 • grozīt tās lēmumu un/vai
 • sniegt jums:
  • paskaidrojumu,
  • atvainošanos un/vai
  • izmaksājot finansiālu kompensāciju.

Ja Tiesībsarga birojs lemj, ka jūsu sūdzība nav pamatota, tas izskaidros sava lēmuma iemeslus.

Specializētas cilvēktiesību aizsardzības struktūras

Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos

Skatīt iepriekšējo sadaļu “Valsts cilvēktiesību iestādes”.

Datu aizsardzības iestāde

Datu aizsardzības komisāra birojs

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Tīmekļa vietne: https://www.dataprotection.ie/

Datu aizsardzības komisāra birojs (Office of the Data Protection Commissioner) ir atbildīgs par to personu tiesību aizsardzību, kuras noteiktas 1988. un 2003. gada Datu aizsardzības likumos, un to, lai datu pārziņi ievērotu savus pienākumus datu aizsardzības jomā.

Personas, kuras uzskata, ka to tiesības ir pārkāptas, var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības komisāram, kas izmeklēs šo jautājumu un veiks nepieciešamās darbības problēmas novēršanai. Iedzīvotāji var rakstīt Datu aizsardzības komisāram, sniedzot ziņas par notikumu, kas ir sūdzības pamatā. Sūdzībā būtu skaidri jānorāda organizācija vai persona, par kuru tā tiek iesniegta. Sūdzību iesniedzējiem būtu arī jānorāda pasākumi, ko tie veikuši, lai panāktu, ka to problēma tiek izskatīta attiecīgajā organizācijā, un atbilde, ko šī organizācija ir sniegusi. Būtu jāsniedz arī sarakstes ar organizāciju kopijas un pierādījumi.  Datu aizsardzības komisāra birojs pēc tam risinās šo lietu ar attiecīgo organizāciju.

Atkarībā no sūdzības būtības Datu aizsardzības komisārs var vispirms censties atrast risinājumu, kas pieņemams visām lietā iesaistītajām personām. Ja izlīgumu nav iespējams panākt, Datu aizsardzības komisārs veiks pilnīgu faktu izmeklēšanu un pieņems oficiālu lēmumu. Kad izmeklēšana ir pabeigta, Komisārs rakstveidā paziņos savu lēmumu iesaistītajām pusēm. Ja sūdzības ir par Elektronisko komunikāciju noteikumu pārkāpumiem (2003. gada SI 535 ar grozījumiem, kas veikti ar 2008. gada SI 526 ), Komisārs var lemt par attiecīgo organizāciju saukšanu pie atbildības.

Citas specializētās struktūras

i) Cilvēku tirdzniecības apkarošanas vienība (Anti-Human Trafficking Unit)

Tieslietu departaments
Krimināltiesību politika
Cilvēku tirdzniecības politika
Kopienas drošības politika un ekonomikas, starptautiskā un organizētās noziedzības politika
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Tālrunis: +353 1 602 8202

E-pasts: info@justice.ie

Cilvēku tirdzniecības izmeklēšanas un koordinācijas nodaļa,

An Garda Síochána (Īrijas Valsts policijas dienests)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Tālrunis: +353 1 666 0000

E-pasts: blueblindfold@garda.ie
Tīmekļa vietne: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • Īss skaidrojums par to, kāda veida pieprasījumus iestāde izskata
  – pieprasījumi sniegt informāciju par cilvēku tirdzniecības jautājumiem Īrijā.

ii) Starptautiskās aizsardzības pārsūdzības tribunāls

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funkcijas. Starptautiskās aizsardzības pārsūdzības tribunāls ir neatkarīga struktūra, kas izskata sūdzības par Bēgļu patvēruma pieteikumu komisāra biroja (Office of the Refugee Applications Commissioner) ieteikumiem noraidīt pieteikumus bēgļa statusa saņemšanai. Starptautiskās aizsardzības pārsūdzības tribunāls izskata arī sūdzības par Bēgļu patvēruma pieteikumu komisāra biroja lēmumiem saskaņā ar regulu “Dublina II”.

Procedūras

Patvēruma meklētājs, kura starptautiskās aizsardzības pieteikumu Starptautiskais aizsardzības birojs ir noraidījis, var pārsūdzēt lēmumu Starptautiskajā aizsardzības pārsūdzības tribunālā. Atteikuma vēstulē būs norādīts, vai jums ir tiesības iesniegt pārsūdzību, un termiņš, kurā pārsūdzība jāiesniedz.

Kopā ar atteikuma vēstuli jums tiks nosūtīta pārsūdzības veidlapa. Ja neesat saņēmis pārsūdzības veidlapu, jūs to varat lejupielādēt no šīs lapas.

Visas pārsūdzības, kas saņemtas Starptautiskajā aizsardzības pārsūdzības tribunālā, tiek apstrādātas to saņemšanas kārtībā. Jums tiks paziņots noteiktais datums tiesas sēdei, kurā izskatīs jūsu pārsūdzību.

Pirms pārsūdzības iesniegšanas jums vajadzētu:

 • pārliecināties par to, ka aizpildāt pareizo veidlapu atbilstoši jūsu pārsūdzības veidam;
 • nodrošināt, ka pārsūdzība tiek iesniegta noteiktajā termiņā, kā norādīts atteikuma vēstulē no Starptautiskā aizsardzības biroja;
 • nodrošināt, ka ir aizpildītas visas pārsūdzības veidlapas sadaļas un ka tā ir parakstīta.

Pārsūdzības veidlapu varat iesniegt šādos veidos.

Nosūtot pa pastu uz šādu adresi:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tālrunis: +353 (0) 1 474 8400

Nosūtot ieskenētu uz e-pasta adresi: info@protectionappeals.ie

Pārsūdzību par savu lietu var iesniegt noteiktā termiņā, skaitot no Bēgļu patvēruma pieteikumu komisāra noraidošā ieteikuma datuma. Tomēr šis termiņš ir atšķirīgs atkarībā no tā, kādi ir Bēgļu patvēruma pieteikumu komisāra secinājumi jūsu lietā. Atkarībā no tiem pārsūdzības termiņš var būt 15, 10 vai 4 dienas. Informācija par pārsūdzības termiņu tiek iekļauta Bēgļu patvēruma pieteikumu komisāra vēstulē, ar kuru jums tiek paziņots, ka viņš neiesaka jums piešķirt bēgļa statusu.

Līdzko esat aizpildījis pārsūdzības veidlapu, jums tā jānosūta uz šādu adresi:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Fakss: 00353 1 4748410

Lūdzu saglabājiet paziņojumu, ka veidlapa ir nosūtīta/nosūtīta pa faksu.

Iznākums. Ja jūsu sūdzība tiek apmierināta, tas nozīme, ka tribunāls ir ieteicis jums piešķirt bēgļa statusu. Jums par šo lēmumu tiks paziņots rakstveidā. Pēc tam lietu pārsūtīs Tiesiskuma un vienlīdzības departamenta Ministrijas lēmumu nodaļai (Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality).

Ja jūsu sūdzība tiek noraidīta, tas nozīme, ka tribunāls ir ieteicis jums nepiešķirt bēgļa statusu. Jums par šo lēmumu tiks paziņots rakstveidā. Pēc tam lietu pārsūtīs Tiesiskuma un vienlīdzības departamenta Repatriācijas nodaļai (Repatriation Unit, Department of Justice & Equality).

iii) Policijas tiesībsargs (Garda (Police) Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland

Tīmekļa vietne: https://www.gardaombudsman.ie/

Īss skaidrojums par to, kādus pieprasījumus institūcija izskata

Institūcija izskata sūdzības vai ziņojumus par Garda Síochána locekļu rīcību. Visbiežāk tās ir saistītas ar pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, nepieklājīgu attieksmi, fiziska spēka izmantošanu, pienākumu nolaidīgu pildīšanu.
Ziņojumi attiecas uz nāves gadījumiem vai būtisku kaitējumu.

Institūcija var pieņemt sabiedrības pārstāvju (kuri nav Garda Síochána dienestā) sūdzības, kas iesniegtas personiski, elektroniski, telefoniski, izmantojot e-pastu, Garda birojā vai personiski komisijas loceklim. Institūcija var pieņemt arī Garda Síochána komisāra ziņojumus saistībā ar lietām, kurās pēc komisāra domām ir norādes, ka kāda Garda Síochána locekļa darbības ir izraisījušas personas nāvi vai būtisku kaitējumu. Komisija var uzsākt izmeklēšanu, nesaņemot sūdzību, ja tā uzskata, ka tas ir sabiedrības interesēs.

Pēc pieprasījuma iesniegšanas notiekošās procedūras īss skaidrojums

Kad sūdzība ir saņemta, tiek noteikts, vai tā ir vai nav pieņemama saskaņā ar tiesību aktiem. Ja tā nav pieņemama, turpmāka izmeklēšana netiek veikta.
Ja sūdzība ir pieņemama un ja tas attiecīgajā situācijā ir atbilstoši, ar sūdzības iesniedzēja piekrišanu un tā Garda Síochána locekļa, par kuru ir iesniegta sūdzība, piekrišanu var mēģināt problēmu atrisināt neformālā kārtībā. Pretējā gadījumā to var izmeklēt kā iespējamu 2007. gadā pieņemto Garda Síochána (disciplināro) noteikumu pārkāpumu vai iespējamu krimināltiesību aktu pārkāpumu. Ieinteresētajām personām ir tiesības uz informāciju par izmeklēšanas progresu un rezultātiem.

Procesa iespējamo rezultātu īss skaidrojums

Var konstatēt, ka sūdzība nav pieņemama.

Izmeklēšanu var izbeigt jebkurā laikā, ja pēc lēmuma par sūdzības pieņemamības atzīšanu tiek saņemta informācija, uz kuras pamata komisija uzskata, ka sūdzība ir nenopietna vai apzināti kaitnieciska; komisija uzskata, ka ir iesniegta apzināti nepatiesa vai maldinoša sūdzība, vai, ja, ņemot vērā visus apstākļus, komisija uzskata, ka nav nepieciešama turpmāka izmeklēšana vai tā nav pamatoti praktiski iespējama.

Izmeklēšanas rezultātā Garda loceklim var piemērot sodu.

Izmeklēšanas rezultātā var uzsākt disciplināro procedūru un Garda loceklim piemērot sodu.

Lietu var nosūtīt Galvenajam prokuroram (Director of Public Prosecutions), kurš var pieņemt lēmumu par kriminālvajāšanas sākšanu. Šajā gadījumā ir iespējama lietas izskatīšana tiesā.

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.