Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Pamattiesības

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts cilvēktiesību iestādes

Tiesībsargs (ombuds)

Specializētas cilvēktiesību iestādes

Valsts cilvēktiesību iestādes

Īrijas Cilvēktiesību un vienlīdzības komisija

Adrese:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tālr.: + 353 (0) 1 8589601
Fakss: + 353 (0) 1 8589609
E-pasts: info@ihrec.ie

2013. gadā Īrijas Cilvēktiesību komisija un Vienlīdzības iestāde apvienojās, izveidojot Īrijas Cilvēktiesību un vienlīdzības komisiju (IHREC). IHREC ir izveidota kā neatkarīga oficiāla iestāde. Tās mērķis ir aizsargāt un veicināt cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošanu, kā arī veicināt cilvēktiesību, vienlīdzības un starpkultūru izpratnes attīstību Īrijā.

Komisijas funkcijas ir:

 • aizsargāt un veicināt cilvēktiesības un vienlīdzību;
 • veicināt cilvēktiesību, vienlīdzības un starpkultūru izpratnes attīstību valstī;
 • veicināt izpratni un informētību par cilvēktiesību un vienlīdzības svarīgumu valstī;
 • veicināt labu praksi starpkultūru attiecībās, veicināt iecietību un daudzveidības pieņemšanu valstī, kā arī veicināt ikvienas personas brīvības un cieņas ievērošanu, un
 • strādāt, lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, diskrimināciju un aizliegtu rīcību.

Komisija var arī pārskatīt valsts tiesību aktu un prakses atbilstību un efektivitāti attiecībā uz cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošanu. Tā pēc pašas vēlēšanās vai pēc valdības ministra lūguma var izskatīt jebkuru likumdošanas priekšlikumu un ziņot par tā ietekmi uz cilvēktiesībām vai vienlīdzību. Komisija pēc pašas vēlēšanās vai pēc valdības lūguma var sniegt valdībai tādus ieteikumus, kādus tā uzskata par lietderīgiem attiecībā uz pasākumiem, kurus Komisija uzskata par vajadzīgiem, lai stiprinātu, aizsargātu un atbalstītu cilvēktiesības un vienlīdzību Īrijā.

Attiecībā uz juridiskajiem jautājumiem Komisijas uzdevums ir strādāt, lai izskaustu cilvēktiesību pārkāpumus, diskrimināciju un aizliegtu rīcību. IHREC var arī pieprasīt brīvu izvēli ierasties Augstajā tiesā vai Augstākajā tiesā, atkarībā no situācijas, kā amicus curiae tiesvedībā šajā tiesā, kura ir iesaistīta, vai kas ir saistīta ar kādas personas cilvēktiesībām vai vienlīdzības tiesībām, un par šādu amicus curiae pēc šādas brīvības piešķiršanas (kur brīvību katra no minētajām tiesām ar šo ir pilnvarota piešķirt pēc saviem ieskatiem).

IHREC arī sniedz praktisku palīdzību, tostarp juridisko palīdzību, personām, kas attaisno savas tiesības pēc saviem ieskatiem saskaņā ar 40. pantu. Saskaņā ar 2003. gada akta 41. vai 19. pantu IHREC, ja tā uzskata par vajadzīgu, var ierosināt tiesvedību, ja tas ir nepieciešams. IHREC ir pilnvarota veikt izmeklēšanu saskaņā ar un atbilstoši 35. pantam. Komisija var arī sagatavot un publicēt tādā veidā, kādā tā uzskata par vajadzīgu, ziņojumus, tostarp ziņojumus par jebkuru veikto, sponsorēto, pasūtīto vai ar to saistīto pētījumu.

IHREC pieliek visas pūles, lai nodrošinātu izmaiņas, un var sponsorēt, uzņemties, apmaksāt vai sniegt finansiālu vai cita veida palīdzību pētniecības un izglītības jomā. IHREC var sniegt vai palīdzēt sniegt izglītību un apmācību par cilvēktiesību un vienlīdzības jautājumiem. Neatkarīgi no paša pārkāpuma vai pēc ministra pieprasījuma IHREC var veikt, sponsorēt vai apmaksāt vai sniegt finansiālu vai cita veida palīdzību migrantu un citu minoritāšu integrācijas veicināšanas aktivitāšu un projektu programmām, vienlīdzības (tostarp dzimumu vienlīdzību) un cieņas pret daudzveidību un kultūras atšķirībām. IHREC var veikt vienlīdzības pārbaudes un sagatavot rīcības plānus vai, ja nepieciešams, aicināt citus to darīt.

Tiesībsargs (ombuds) bērnu tiesību jautājumos

Adrese:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
E-pasts: ococomplaint@oco.ie

Funkcijas: Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos birojs (Ombudsman for Children’s Office – OCO) ir neatkarīga, likumpamatota struktūra (statutory body), kas izveidota 2004. gadā, lai aizsargātu bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam tiesības un labklājību Īrijā. Tā ir valsts cilvēktiesību iestāde Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes principu par valstu cilvēktiesību organizāciju statusu izpratnē. OCO, veicot savu darbu, vadās pēc Īrijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, jo īpaši tām, kas noteiktas ANO Konvencijā par bērna tiesībām.

Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos, veicot savas funkcijas, ir neatkarīgs un atbild tieši Oireachtas (parlamentam).

Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos funkcijas ir noteiktas 2002. gada Bērnu likumā (Children Act, 2002). Galvenās funkcijas ir:

 • nodrošināt neatkarīgu, objektīvu un bezmaksas mehānismu sūdzību izskatīšanai, kuras par publiskām struktūrām, skolām un slimnīcām ir iesnieguši bērni un jaunieši vai pieaugušie, kuri rīkojas to vārdā;
 • konsultēt valdības ministrus par tiesību aktiem un politiku, kas attiecas uz bērniem;
 • iedrošināt publiskās iestādes uzlabot savu praksi un procedūras, lai tiktu ņemtas vērā bērnu intereses;
 • uzsvērt jautājumus, par kuriem ir norūpējušies paši bērni un jaunieši; kā arī
 • veicināt informētību par jautājumiem, kuri attiecas uz bērnu tiesībām un labklājību, un to, kā šīs tiesības var īstenot.

Attiecībā uz biroja funkciju sūdzību izskatīšanā 2002. gada likumā ir noteikti standarta iemesli sūdzību pārskatīšanai un izmeklēšanu veikšanai. Iepriekšējas pārbaudes vai izmeklēšanas var uzsākt, balstoties uz sūdzību, kas saņemta birojā, vai pēc Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos paša iniciatīvas.

Tā kā Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos var veikt izmeklēšanu par rīcību, kas veikta pret bērniem, un bērni paši var iesniegt sūdzības birojā, likumā ir paredzēti īpaši noteikumi, kuros ņemta vērā bērnu īpašā neaizsargātība:

 • pienākums ievērot bērna intereses;
 • pienākums pienācīgi ņemt vērā bērna vēlmes.

Procedūras: Līdzko sūdzība ir iesniegta Tiesībsarga bērnu tiesību jautājumos birojā, to izvērtēs, lai noteiktu, vai tā ir izskatāma un vai sūdzības rakstura dēļ to ir nepieciešams izskatīt paātrinātā kārtībā.

OCO vienmēr cenšas atrisināt sūdzības vietējā līmenī un visagrākajā stadijā, un tam ir pienākums vispirms sniegt iespēju publiskajai iestādei, pret kuru vērsta sūdzība, mēģināt atrisināt sūdzībā paustās problēmas.

Ja sūdzība ir izskatāma, sāksies iepriekšējās pārbaudes posms. Ja pēc iepriekšējās pārbaudes pabeigšanas OCO uzskata, ka ir nepieciešama izmeklēšana, tas var turpināt padziļināti izskatīt sūdzību.

Detalizētāka informācija par sūdzību procedūru OCO ir atrodama: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Rezultāti: Pēc izmeklēšanas pabeigšanas Tiesībsargs bērnu tiesību jautājumos var izteikt ieteikumus publiskajai struktūrai, skolai, slimnīcai, kas izriet no izmeklēšanas rezultātiem. Šie ieteikumi var attiekties uz attiecīgā bērna vai bērnu situācijas uzlabošanu un/vai plašāku sistēmisku pārmaiņu veikšanu bērnu interesēs.

Ieteikumi nav juridiski saistoši; tomēr viena no OCO pilnvarām, kas noteikta tiesību aktos, ir iesniegt īpašu ziņojumu Oireachtas (parlamentam) gadījumā, ja publiskā struktūra neakceptē OCO ieteikumus.

Tiesībsargs (ombuds)

Adrese:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E-pasts: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Tālr.: +353 (0) 1 639 5600

Lūgumu veidi, kas tiek izskatīti

Persona tiesībsargam var iesniegt sūdzību par

 • valdības iestādēm,
 • vietējām iestādēm,
 • Veselības aprūpes dienestu (Health Service Executive – HSE),
 • iestādēm, piemēram, labdarības iestādēm un brīvprātīgo struktūrām, kas HSE vārdā sniedz veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus,
 • Īrijas pasta pakalpojumu sniedzēju (An Post), un
 • visām publiskām struktūrām, uz kurām attiecas 2005. gada Invaliditātes likums (Disability Act 2005), šā likuma nolūkā.

Procedūra pēc lūguma iesniegšanas

Attiecīgajai publiskajai iestādei var lūgt iesniegt ziņojumu. Ja nepieciešams, var pārbaudīt lietas un reģistrus un iztaujāt amatpersonas. Tiesībsarga birojs pēc tam lems par to, vai:

 • Jūsu sūdzība ir pamatota, un
 • vai Jums ir nodarīts kaitējums publiskās struktūras lēmuma vai rīcības rezultātā.

Visbiežāk sūdzības tiek izskatītas neformāli. Tiesībsarga birojs var apspriest problēmu tieši ar publisko iestādi vai izskatīt attiecīgos dokumentus. Sarežģītākās lietās var būt nepieciešams veikt detalizētu izmeklēšanu. Pastāv arī iekšēja pārsūdzības procedūra, kas pieejama sūdzību iesniedzējiem, kuri ir neapmierināti ar sūdzības iznākumu.

Iespējamie procesa rezultāti

Ja Tiesībsarga birojs lemj, ka esat cietis no netaisnīgas vai neatbilstošas rīcības, ko veikusi publiska iestāde, un publiskā iestāde nav veikusi pasākumus, lai to izlabotu, Tiesībsarga birojs var tai ieteikt veikt šādus pasākumus. Tiesībsarga birojs (ja tas to uzskata par vajadzīgu) var lūgt attiecīgajai struktūrai:

 • pārskatīt tās rīcību,
 • grozīt tās lēmumu un/vai
 • sniegt Jums:
  - paskaidrojumu,
  - atvainošanos un/vai
  - finansiālu kompensāciju.

Ja Tiesībsarga birojs lemj, ka Jūsu sūdzība nav pamatota, tas izskaidros sava lēmuma iemeslus.

Specializētas cilvēktiesību iestādes

Tiesībsargs (ombuds) bērnu tiesību jautājumos

Skatīt iepriekšējo sadaļu “Valsts cilvēktiesību iestādes”.

Vienlīdzību veicinošās iestādes

Vienlīdzības iestāde

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Ireland
Tālr.: +353 505 24126
Fakss: +353 505 22388
E-pasts: info@equality.ie

Vienlīdzības iestāde (The Equality Authority) daļēji ir valsts struktūra, kas izveidota, lai novērstu prettiesisku diskrimināciju, veicinātu vienlīdzīgas iespējas un sniegtu informāciju sabiedrībai par tiesību aktiem vienlīdzības jomā un dažiem citiem likumiem.

1998. gada likums "Par vienlīdzību darbā" (Employment Equality Act 1998) un 2009. gada Vienlīdzīga statusa likums (Equal Status Act 2000) aizliedz diskrimināciju darba tiesiskajās attiecībās, profesionālajā apmācībā, sludinājumos, kolektīvajos nolīgumos, kā arī attiecībā uz preču un pakalpojumu sniegšanu un citām iespējām, kas sabiedrībai parasti ir pieejamas, pamatojoties uz deviņiem iemesliem. Tie ir:

 • dzimums;
 • civilstāvoklis;
 • ģimenes stāvoklis;
 • vecums;
 • invaliditāte;
 • rase;
 • seksuālā orientācija;
 • reliģiskā pārliecība; un
 • piederība Travellers (nomadu) kopienai.

Vienlīdzības iestādē pastāv juridiskais dienests, kas pēc sava ieskata, ja lieta ir stratēģiski svarīga, sniedz bezmaksas juridisko palīdzību personām, kas sūdzas par diskrimināciju, pamatojoties uz 1998. gada likumu "Par vienlīdzību darbā" un 2000. gada Vienlīdzīga statusa likumu. Šādu palīdzību sniedz tikai nelielā daļā lietu saskaņā ar kritērijiem, kurus noteikusi Vienlīdzības iestādes padome.

Vienlīdzības tribunāls

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Tālr.: +353 1 4774100
Fakss: +353 1 4774141
E-pasts: info@equalitytribunal.ie
Tīmekļa vietne: https://www.workplacerelations.ie

Vienlīdzības tribunāls (The Equality Tribunal) tika izveidots, pamatojoties uz 1998. gada likumu "Par vienlīdzību darbā". Tajā noteikts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru Vienlīdzības tribunāls veic mediāciju un/vai izmeklē apgalvojumus par prettiesisku diskrimināciju saskaņā likuma noteikumiem. Kopš tā izveidošanas ir veikti vairāki grozījumi tiesību aktos, un tagad tā ir vienīgā iestāde, kas atbildīga par mediāciju un sūdzību izmeklēšanu par prettiesisku diskrimināciju, pamatojoties uz šiem tiesību aktiem:

 • likumu "Par vienlīdzību darbā" (1998. – 2008. gads);
 • Vienlīdzīga statusa likumu (2000. – 2008. gads);
 • Pensiju likumu (1990. – 2008. gads).

Izmeklēšana ir kvazijuridisks process, ko veic Vienlīdzības tribunāla amatpersona, kura izskatīs abu pušu iesniegtos materiālus pirms kopējas sēdes rīkošanas, kas ļaus tai pieņemt lēmumu šajā jautājumā. Izmeklēšanu veic apmācītas vienlīdzības amatpersonas, kurām ir plašas pilnvaras iekļūt telpās un iegūt informāciju izmeklēšanas veikšanai. Lēmumi ir saistoši un tiek publicēti.

Mediāciju veic apmācīta Vienlīdzības tribunāla mediācijas amatpersona, kura palīdzēs strīdā iesaistītajām personām panākt abpusēji pieņemamu vienošanos. Vienošanās, kas panāktas mediācijas ceļā, ir saistošas un konfidenciālas.

Vienlīdzības tribunāla jurisdikcija ir plaša un ietver sūdzības saistībā ar nodarbinātību, arodnodrošinājuma pabalstiem (piemēram, pensijām) un vienlīdzīgu statusu, t.i., piekļuvi precēm un pakalpojumiem, ar diviem izņēmumiem:

 • sūdzības par reģistrētiem klubiem un citām vietām, kurām ir alkohola tirdzniecības licence, izskata apgabaltiesa (District court), pamatojoties uz 2003. gada Alkoholisko dzērienu likumu (Intoxicating Liquor Act 2003);
 • personas, kuru sūdzības ir par diskrimināciju dzimuma dēļ, var iesniegt prasību iecirkņa tiesā (Circuit Court).

Datu aizsardzības iestāde

Datu aizsardzības komisāra birojs

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Datu aizsardzības komisāra birojs (Office of the Data Protection Commissioner) ir atbildīgs par personu tiesību aizsardzību, kuras noteiktas 1988. un 2003. gada Datu aizsardzības likumos, un to, lai datu pārziņi ievērotu savus pienākumus datu aizsardzības jomā.

Personas, kuras uzskata, ka to tiesības ir pārkāptas, var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības komisāram, kas izmeklēs šo jautājumu un veiks nepieciešamos soļus problēmas novēršanai. Iedzīvotāji var rakstīt Datu aizsardzības komisāram, sniedzot ziņas par notikumu, kas ir sūdzības pamatā. Sūdzībā būtu skaidri jānorāda organizācija vai persona, par kuru tā tiek iesniegta. Sūdzību iesniedzējiem būtu arī jānorāda pasākumi, ko tie veikuši, lai panāktu, ka to problēma tiek izskatīta attiecīgajā organizācijā, un atbilde, ko šī organizācija ir sniegusi. Būtu jāsniedz arī sarakstes ar organizāciju kopijas un pierādījumi. Datu aizsardzības komisāra birojs pēc tam risinās šo lietu ar attiecīgo organizāciju.

Atkarībā no sūdzības būtības Datu aizsardzības komisārs var vispirms censties atrast risinājumu, kas pieņemams visām lietā iesaistītajām personām. Ja izlīgumu nav iespējams panākt, Datu aizsardzības komisārs veiks pilnīgu faktu izmeklēšanu un pieņems oficiālu lēmumu. Kad izmeklēšana ir pabeigta, Komisārs rakstveidā paziņos savu lēmumu iesaistītajām pusēm. Ja sūdzības ir par Elektronisko komunikāciju noteikumu pārkāpumiem (2003. gada SI 535 ar grozījumiem, kas veikti ar 2008. gada SI 526 ), Komisārs var lemt par attiecīgo organizāciju saukšanu pie atbildības.

Citas specializētās iestādes

i)       Cilvēku tirdzniecības apkarošanas vienība (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Tālr.:       +353 1 6028202
E-pasts:   AHTU@justice.ie

 • Institūcijas nodaļa/struktūrvienība, kas pieņem pieprasījumus
  Cilvēku tirdzniecības apkarošanas vienība pieņem informācijas pieprasījumus, kas nosūtīti uz e-pasta adresi AHTU@justice.ie .
  Informācija ir pieejama arī https://www.blueblindfold.ie
 • Īss skaidrojums par to, kādus pieprasījumus institūcija izskata
  Informācijas pieprasījumus par cilvēku tirdzniecības gadījumiem Īrijā.

ii)      Pārsūdzības tribunāls bēgļu jautājumos (Refugee Appeals Tribunal)

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funkcijas: Pārsūdzības tribunāls bēgļu jautājumos ir neatkarīga struktūra, kas izskata sūdzības par Patvēruma pieprasījuma komisariāta (Office of the Refugee Applications Commissioner) ieteikumiem noraidīt pieteikumu bēgļa statusa saņemšanai. Pārsūdzības tribunāls bēgļu jautājumos izskata arī sūdzības par Patvēruma pieprasījuma komisariāta lēmumiem saskaņā ar Dublinas otro regulu.

Procedūras: Ja vēlaties iesniegt pārsūdzību, jums jāaizpilda pārsūdzības veidlapa. Šī veidlapa ir pievienota Patvēruma pieprasījumu komisāra vēstulei, ar kuru jums paziņots par atteikumu piešķirt bēgļa statusu. Veidlapu var arī lejupielādēt tribunāla tīmekļa vietnē https://www.protectionappeals.ie.

Pārsūdzību par savu lietu var iesniegt noteiktā termiņā kopš Patvēruma pieprasījuma komisāra noraidošā ieteikuma datuma. Tomēr šis termiņš ir atšķirīgs atkarībā no tā, kādi ir Patvēruma pieteikumu komisāra secinājumi Jūsu lietā. Atkarībā no tiem pārsūdzības termiņš var būt 15, 10 vai 4 darba dienas. Informācija par pārsūdzības termiņu tiek iekļauta Patvēruma pieteikumu komisāra vēstulē, ar kuru Jums tiek paziņots, ka tas neiesaka Jums piešķirt bēgļa statusu.

Līdzko esat aizpildījis pārsūdzības veidlapu, Jums tā jānosūta uz:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fakss: 00353 1 4748410

Lūdzu,saglabājiet paziņojumu, ka veidlapa ir nosūtīta/nosūtīta pa faksu.

Rezultāti: Ja Jūsu sūdzība tiek apmierināta, tas nozīmē, ka tribunāls ir ieteicis Jums piešķirt bēgļa statusu. Jums par šo lēmumu tiks paziņots rakstveidā. Pēc tam lietu pārsūtīs Tiesiskuma un vienlīdzības departamenta Ministrijas lēmumu nodaļai (Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality).

Ja Jūsu sūdzība tiek noraidīta, tas nozīmē, ka tribunāls ir ieteicis Jums nepiešķirt bēgļa statusu. Jums par šo lēmumu tiks paziņots rakstveidā. Pēc tam lietu pārsūtīs Tiesiskuma un vienlīdzības departamenta Repatriācijas nodaļai (Repatriation Unit, Department of Justice & Equality).

iii)     Policijas tiesībsargs (Garda (Police) Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Īss skaidrojums par to, kādus pieprasījumus institūcija izskata

Institūcija izskata sūdzības vai ziņojumus par Garda Síochána locekļu rīcību. Visbiežāk tās ir saistītas ar pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, nepieklājīgu attieksmi, fiziska spēka izmantošanu, pienākumu nolaidīgu pildīšanu.
Ziņojumi attiecas uz nāves gadījumiem vai būtisku kaitējumu.

Institūcija var pieņemt iedzīvotāju sūdzības (kuri nav Garda Síochána dienestā), kas iesniegtas personiski, elektroniski, telefoniski, izmantojot e-pastu, Garda birojā vai personiski komisijas loceklim. Institūcija var pieņemt arī Garda Síochána komisāra ziņojumus saistībā ar lietām, kurās pēc komisāra domām ir norādes, ka kāda Garda Síochána locekļa darbības ir izraisījušas personas nāvi vai būtisku kaitējumu. Komisija var uzsākt izmeklēšanu, nesaņemot sūdzību, ja tā uzskata, ka tas ir sabiedrības interesēs.

Īss pēc pieprasījuma iesniegšanas notiekošās procedūras skaidrojums

Kad sūdzība ir saņemta, tiek noteikts, vai tā ir vai nav pieņemama saskaņā ar tiesību aktiem. Ja tā nav pieņemama, turpmāka izmeklēšana netiek veikta.
Ja sūdzība ir pieņemama un ja tas attiecīgajā situācijā ir atbilstoši, ar sūdzības iesniedzēja piekrišanu un tā Garda Síochána locekļa, par kuru ir iesniegta sūdzība, piekrišanu var mēģināt problēmu atrisināt neformālā kārtībā. Pretējā gadījumā to var izmeklēt kā iespējamu 2007. gadā pieņemto Garda Síochána (disciplināro) noteikumu pārkāpumu vai iespējamu krimināltiesību aktu pārkāpumu. Ieinteresētajām pusēm ir tiesības uz informāciju par izmeklēšanas progresu un rezultātiem.

Īss procesa iespējamo rezultātu skaidrojums

Var konstatēt, ka sūdzība nav pieņemama.

Izmeklēšanu var izbeigt jebkurā laikā, ja pēc lēmuma, ar kuru konstatē, ka sūdzība ir pieņemama, komisija uzskata, ka tā ir nenopietna vai apzināti kaitnieciska; ja komisija uzskata, ka ir iesniegta apzināti nepatiesa vai maldinoša sūdzība, vai, ja, ņemot vērā visus apstākļus, tā uzskata, ka nav nepieciešama turpmāka izmeklēšana vai tā nav praktiski iespējama.

Izmeklēšanas rezultātā Garda loceklim var piemērot sankcijas.

Izmeklēšanas rezultātā var uzsākt disciplināro procedūru un piemērot sankcijas Garda loceklim.

Lietu var nosūtīt Galvenajam prokuroram (Director of Public Prosecutions), kurš var pieņemt lēmumu par kriminālvajāšanas sākšanu. Šajā gadījumā ir iespējama lietas izskatīšana tiesā.

Lapa atjaunināta: 13/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.