Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Valstu tiesas

Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata tiesās, kuras sadalītas trīs līmeņos – rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa. Tiesu sarakstu skatīt šeit.

Satversmes tiesa Latvijas Republikas Satversmē un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tiesu lietu izskatīšanas principus un kārtību nosaka Satversme, civilprocesuālie, kriminālprocesuālie un administratīvi procesuālie likumi, kur ir atrunāta procesa norises gaita, procesa laikā un iznākumā pieņemtie lēmumi un to izpildes kārtība.

Specializētās cilvēktiesību iestādes

Tiesībsarga birojs darbojas saskaņā ar Tiesībsarga likumu.

Ikvienai personai gadījumos, ja tā saskata iespējamu savu vai citu personu cilvēktiesību vai labas pārvaldības principa pārkāpumu ir tiesības vērsties Tiesībsarga birojā ar rakstveida iesniegumu (sūdzību). Rakstveida sūdzību pieņemšanas un izskatīšanas kārtību regulē Tiesībsarga likums un sūdzību izskatīšanas reglaments. Saskaņā ar šiem dokumentiem pēc rakstveida sūdzības pieņemšanas Tiesībsargs mēneša laikā pieņem lēmumu par pārbaudes lietas ierisināšanu vai atteikumu (gadījumos, ja saudzība nesatur informāciju par pārkāpumu vai nav Tiesībsarga kompetencē un informē par to personu. Pārbaudes lieta tiek izskatīta triju mēnešu laikā. Pārbaudes lieta tiek pabeigta ar lietā iesaistīto pušu izlīgumu vai Tiesībsarga atzinumu. Tiesībsarga atzinums nav juridiski saistošs – tam ir rekomendējošs raksturs.

Vienlaikus saskaņā ar Tiesībsarga likuma 13.panta 6.punktu tiesībsargam ir tiesības ierosināt pārbaudes lietu arī pēc savas iniciatīvas.

Tiesībsarga biroja kontaktinformācija:

Rīgā
Baznīcas ielā 25
Rīga
LV-1010,

Tālr.: +371 67686768
Fakss: 67244074

E-pasts:  tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Klientu pieņemšana: katru dienu plkst. 9:00 – 16:00.

Uz konsultāciju jāpiesakās iepriekš un tās sniedz bez maksas.

Obuds (tiesībsargs) bērnu tiesību jautājumos

Tiesībsargs darbojas saskaņā ar Tiesībsarga likumu. Savukārt saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.2 panta 2.punktu Tiesībsarga biroja kompetencē ietilpst arī sūdzību izskatīšana par bērna tiesību pārkāpumiem, īpašu uzmanību pievēršot valsts un pašvaldību iestāžu un to darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem.

Tiesībsarga biroja kontaktinformācija:

Rīgā
Baznīcas ielā 25
Rīga
LV-1010

Tālr.: +371 67686768
Fakss: 67244074

E-pasts:  tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Klientu pieņemšana: katru dienu plkst. 9:00 – 16:00.

Uz konsultāciju jāpiesakās iepriekš un tās sniedz bez maksas.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.1 pantu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru pieņemšanas vieta un laiks:

Rīga
Ventspils iela 53
Rīga
LV – 1002

Tālr.: + 371 67359128, + 371 67359133

Pieņemšanas laiks: Pirmdienās 13:00 – 18:00 un ceturtdienās 08:30 – 14:00

Detalizētāku informāciju par iesniegumu un sūdzību izskatīšanai par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem lūdzu, skatīt šeit.

Vienlīdzību veicinoša iestāde

Tiesībsargs darbojas saskaņā ar Tiesībsarga likumu.

Tiesībsarga biroja kontaktinformācija:

Rīgā
Baznīcas ielā 25
Rīga
LV-1010

Tālr.: +371 67686768
Fakss: 67244074

E-pasts:  tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Klientu pieņemšana: katru dienu plkst. 9:00 – 16:00.

Uz konsultāciju jāpiesakās iepriekš un tās sniedz bez maksas.

Datu aizsardzības iestāde

Datu valsts inspekcija (turpmāk - DVI) uzrauga personas datu aizsardzību. DVI kontrolē un uzrauga valstī personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

Iesniegumu, sūdzību izskatīšanas un atbilžu sniegšanas termiņš saskaņā ar Iesniegumu likuma (spēkā no 2008. gada 1.janvāra) 5.panta trešo daļu vai Administratīvā procesa likuma (spēkā no 2004.gada 1.februāra) 64. Pantu ir viens mēnesis no iesnieguma vai sūdzības saņemšanas dienas DVI. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja iesnieguma un sūdzības izskatīšanai ir nepieciešams iegūt papildu informāciju.

DVI ir tiesības piemērot sodus tām juridiskajām un fiziskajām personām, kas izdarījušas personas datu aizsardzības pārkāpumus. DVI pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

DVI kontaktinformācija:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Rīga
LV-1011

Tālr.: +371 67223131
E-pasts:  info@dvi.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties.

Telefonkonsultācijas sniedz katru darbu dienu no plkst. 14:00-16:00.

Citas specializētas iestādes

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar cilvēktiesību izglītību, pētniecību par cilvēktiesību un nacionālo attiecību jautājumiem. Jomas, kuras ietilpst LCC kompetencē ir: sabiedrības integrācija, iecietība un pretdiskriminācija, slēgtās istādes; juridiskās konsultācijas, garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvība, prediskriminācija, naida noziegumi, patvēruma meklētāji.

LCC kontaktinformācija:

13 Alberta iela
7.stāvs
Rīga LV-1010
Latvija.

Telefons: +371 67039290
Fakss: +371 67039291

E-pasts:  office@humanrights.org.lv

Cits

Tiesu administrācija darbojas saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, likumu „Par valsts kompensāciju cietušajiem” un Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums". Tiesu administrācija izskata iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un pieņem lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt; izskata valsts kompensācijas pieprasījumus un pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksu vai atteikumu to izmaksāt; izskata personu iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja statusa iegūšanai un slēdz līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem; u.c. uzdevumu, kurus veic saskaņā ar iepriekš minētajiem likumiem un nolikuma.

Veidlapas pieteikumam valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja statusa iegūšanai ir pieejamas Tiesu administrācijas mājas lapā sadaļā „Juridiskās palīdzības sniedzējiem”.

Kontaktinformācija

Tiesu administrācija

Antonijas iela 6
Rīga, LV-1010

Tālrunis: + 371 80001801

E-pasts: pasts@ta.gov.lv

Tīmekļa vietne: https://www.ta.gov.lv/

NVO "Patvērums „Drošā māja”"

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām Latvijā un pasaulē. 2010. gada septembrī biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu. No 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Kontaktinformācija:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Rīga
LV-1011

Tālr.: +371 67898343,  +371 28612120

E-pasts:  drosa.maja@gmail.com

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.