Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Nīderlande

Konstitūcijas 1. nodaļā ir noteiktas pamattiesības. Tās ir tiesības, kas sniedz iedzīvotājiem brīvību dzīvot savu dzīvi bez valsts iejaukšanās. Konstitūcijā ir arī noteiktas tiesības iesaistīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Pamattiesību piemēri ir šādi: vārda brīvība, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības balsot un tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi.

Saturu nodrošina
Nīderlande

Ir divu veidu pamattiesības:

  • “klasiskās” pamattiesības — pilsoniskās un politiskās tiesības. Tās ietver tiesības balsot, vārda brīvību, tiesības uz privātumu, reliģijas brīvību un diskriminācijas aizliegumu;
  • “sociālās” pamattiesības — ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. Tās ietver tiesības uz mājokli, sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi un izglītību.

Sociālo pamattiesību izpilde parasti netiek panākta ar tiesas starpniecību, kā tas ir “klasisko” pamattiesību gadījumā. Tādējādi sabiedrības loceklis var ierosināt prasību, ja pašvaldības iestāde vēlas bez pamatota iemesla aizliegt demonstrāciju.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.