Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Pamattiesības

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Valsts tiesas

Valsts cilvēktiesību iestādes

Tiesībsargs (ombuds)

Specializētas cilvēktiesību iestādes

Cits

Valsts tiesas

1. Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests atbild par krimināltiesu, civiltiesu un bāriņtiesu un tribunālu administrāciju Anglijā un Velsā un par nedecentralizēto tribunālu administrāciju Skotijā un Ziemeļīrijā. Tas gādā par taisnīgu, efektīvu un rezultatīvu tieslietu sistēmu, ko īsteno neatkarīga tiesu vara.

Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta mērķis ir nodrošināt, lai visi pilsoņi varētu savlaicīgi piekļūt tiesu iestādēm atbilstoši viņu atšķirīgajām vajadzībām neatkarīgi no tā, vai viņi ir noziedzīgos nodarījumos cietušie vai liecinieki, apsūdzētie, patērētāji ar parādsaistībām, bērni, kam var tikt radīts kaitējums, komercstrīdos iesaistīti uzņēmumi vai privātpersonas, kas aizsargā savas darba tiesības vai apstrīd valsts struktūru lēmumus.

Informāciju par saziņu ar tiesām skatīt: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Informāciju par saziņu ar tribunāliem skatīt: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests (NICTS) ir Ziemeļīrijas Tieslietu departamenta aģentūra. Tas sniedz administratīvo atbalstu Ziemeļīrijas tiesām, proti, Apelācijas tiesai, Augstajai tiesai, Kroņa tiesai, grāfistes tiesām, miertiesām un izmeklēšanas tiesām. Dienests sniedz administratīvu atbalstu arī tribunāliem un, izmantojot Spriedumu izpildes biroju, nodrošina civiltiesu spriedumu izpildi.

Tīmekļa vietne: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktinformācija: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Papildu informācija

Civilprocess

Procesuālā kārtība Ziemeļīrijā ir līdzīga tai, kas pastāv Anglijā un Velsā. Augstajā tiesā tiesvedība ierosina ar izpildrakstu, un grāfistes tiesās tiesvedību sāk ierosina ar apsūdzības rakstu civillietā vai maza apmēra prasību. Tos izsniedz atbildētājam, kuram ir tiesības aizstāvēties pret prasību. Civiltiesu spriedumus izpilda, piemērojot centralizētu procesu, ko pārvalda Spriedumu izpildes birojs.

Juridiskā palīdzība

 1. Visās Apvienotās Karalistes jurisdikcijās pastāv visaptveroša sistēma, lai personas, kurām nepieciešamas juridiskas konsultācijas vai pārstāvība tiesā, varētu no valsts līdzekļiem saņemt finansiālu palīdzību. Šos mehānismus sauc par „juridisko palīdzību”, un tie ir svarīgi katra indivīda likumīgo tiesību īstenošanai. Juridiskā palīdzība ir paredzēta tiem, kam ir zemi un pieticīgi ienākumi, un to var piešķirt bez maksas vai, nosakot, ka daļu izdevumu persona sedz no saviem līdzekļiem. Ja tiek piešķirta juridiskā palīdzība, lietu skata parastajā kārtībā, izņemot to, ka nenotiek naudas plūsma starp personu un tās juriskonsultu: visi maksājumi tiek veikti, izmantojot Juridiskās palīdzības fondu.
 2. Ziemeļīrijā par juridiskās palīdzības sniegšanu ir atbildīga Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija. Atbilstību juridiskās palīdzības saņemšanai lielākajā daļā civiltiesisko vai krimināltiesisko jautājumu nosaka, veicot līdzekļu un konkrētās lietas apstākļu pārbaudi.
 3. Ja persona uzskata, ka pārkāptas viņas tiesības, kas ir nostiprinātas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, un vēlas vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā, pastāv vairāki mehānismi juridisko konsultāciju un palīdzības saņemšanai. Juridiskās palīdzības mehānisma ietvaros, pieteikuma sagatavošanas sākotnējos posmos personai var palīdzēt pieredzējis advokāts (solicitor) vai juriskonsults (legal advisor). Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā pieteikumu atzīst par pieņemamu, pieteikuma iesniedzējs var saņemt finansiālu palīdzību tieši no šīs tiesas. Atbilstību tās saņemšanai nosaka, pamatojoties uz to, vai pieteikuma iesniedzējs būtu tiesīgs pretendēt uz savas valsts juridisko palīdzību.
 4. Vairākās pilsētās juridiskie centri sniedz juridiskas konsultācijas un pārstāvību, kas var būt bezmaksas atkarībā no līdzekļiem. Juridiskajos centros, ko finansē no dažādiem avotiem, starp kuriem bieži ir vietējās pašvaldību iestādes, parasti strādā pilna laika algoti juristi, bet daudzos strādā arī brīvprātīgie. Liela daļa viņu darba laika ir atvēlēta mājokļu, nodarbinātības, sociālās drošības un migrācijas problēmjautājumiem. Bezmaksas konsultācijas ir pieejamas arī Pilsoņu konsultāciju birojā, patērētāju un mājokļu konsultāciju centros un specializētos konsultāciju centros, ko izveidojušas dažādas brīvprātīgo organizācijas. Bēgļu juridiskais centrs un Imigrācijas konsultāciju dienests, kuri saņem valsts finansējumu, sniedz bezmaksas konsultācijas un palīdzību patvēruma meklētājiem, un Imigrācijas konsultāciju dienests turklāt sniedz bezmaksas konsultācijas un palīdzību personām, kam ir pārsūdzības tiesības imigrācijas lietās.

Noziedzīgos nodarījumos cietušie

 1. Tiesa notiesājošā spriedumā var nozieguma izdarītājam likt cietušajam samaksāt kompensāciju par miesas bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies noziedzīga nodarījuma rezultātā. Anglijas un Velsas tiesām ir pienākums kompensāciju apsvērt visās piemērotās lietās un sniegt pamatojumu gadījumos, kad netiek noteikta kompensācija. Ja tiesa apsver gan kompensāciju cietušajam, gan naudas sodu, kompensācija uzskatāma par prioritāru, un kompensācijas summu piedziņa jāveic pirms naudas soda piedziņas.
 2. Ja Karaliskais prokuratūras dienests atsaka sākt kriminālvajāšanu, cietušie var celt privātsūdzību Anglijā un Velsā, taču praksē tas tiek darīts reti. Cietušie var arī celt civiltiesisku prasību par kaitējuma atlīdzību. Tiesas procedūra ir vienkāršota, lai personas bez juridiskām zināšanām varētu celt maza apmēra prasības par zaudējumu vai kaitējuma atlīdzību.
 3. Neatkarīgi no to valstspiederības personas, kuras Anglijā, Velsā vai Skotijā cietušas vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā, var lūgt kompensāciju no valsts līdzekļiem, izmantojot Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensācijas mehānismu. Kompensāciju nosaka pēc piešķīruma tarifa, un maksājumi ir diapazonā no GBP 1000 līdz GBP 500 000 vissmagāk cietušajiem.
 4. Ziemeļīrijā pastāv atsevišķa kārtība, saskaņā ar kuru kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un par īpašumam ļaunprātīgi radītiem zaudējumiem, tostarp tā rezultātā negūto peļņu, noteiktos apstākļos izmaksā no valsts līdzekļiem.
 5. Apvienotajā Karalistē pastāv trīs organizācijas, kas sniedz vispārēju atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem: Cietušo atbalsta organizācija, kas aptver Angliju un Velsu, Skotijas Cietušo atbalsta organizācija un Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta organizācija. Tās saņem valsts finansējumu.
 6. Valdība 1996. gada jūnijā publicēja jaunu Cietušo tiesību hartu, kam vēlāk piešķīra normatīvu raksturu, 2006. gada aprīlī pieņemot Cietušo prakses kodeksu. Cietušajiem šobrīd ir tiesības no kriminālās justīcijas dienestiem saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus. Šajā kodeksā turklāt cietušajiem izklāstīts, kā iesniegt sūdzību, ja nav saņemti augstas kvalitātes pakalpojumi. Pateicoties Liecinieku tiesību hartas ieviešanai, lieciniekiem ir līdzīgas, taču ne normatīva rakstura, tiesības uz augstas kvalitātes pakalpojumiem. Ziemeļīrijā ir publicēts atsevišķs prakses kodekss attiecībā uz noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, un tajā ir noteikti standarti pakalpojumiem, ko cietušajiem būtu jāsaņem no Ziemeļīrijas kriminālās justīcijas sistēmas, un tas, kā iesniegt sūdzību. Visām personām, kas ir cietušas no paziņotiem noziedzīgiem nodarījumiem, tiek izsniegta brošūra „Noziedzīgos nodarījumos cietušie”, kurā sniegti praktiski padomi par to, kā rīkoties pēc noziedzīga nodarījuma. Tajā vienkāršā veidā izskaidrotas policijas un tiesas procedūras, tas, kā pieteikties kompensācijas saņemšanai, un kāda ir papildu pieejamā palīdzība.

Valsts cilvēktiesību iestādes

Ziemeļīrijas Cilvēktiesību komisija (Northern Ireland Human Rights Commission)

Ziemeļīrijas cilvēktiesību iestāde (NIHRC) ir valsts cilvēktiesību iestāde, kuras statusu ir akreditējusi Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO). NIHRC finansē Apvienotās Karalistes valdība, bet tā ir neatkarīga valsts iestāde, kas darbojas pilnīgā saskaņā ar ANO Parīzes principiem.

Tās uzdevums ir pārliecināties, ka valdība un citas valsts iestādes aizsargā ikvienas personas cilvēktiesības Ziemeļīrijā. Tā arī palīdz cilvēkiem saprast, kādas ir viņu cilvēktiesības, un ko viņi var darīt, ja viņiem tiek liegtas viņu tiesības vai ja tās tiek pārkāptas.

Kontaktinformācija:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Tālr.: +44 (0)28 9024 3987
E-pasts: information@nihrc.org
Tīmekļa vietne: http://www.nihrc.org/

Tiesībsargs (ombuds)

Parlamentārais tiesībsargs un tiesībsargs veselības pakalpojumu jomā (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Šo tiesībsargu (ombudu) izveidoja Parlaments, lai palīdzētu gan personām, gan sabiedrībai.

Tā uzdevums ir izskatīt sūdzības par negodīgu izturēšanos pret personu vai par zemas kvalitātes pakalpojumiem, ko snieguši valdības departamenti, citas sabiedriskās organizācijas vai NHS Anglijā. Tā pilnvaras ir noteiktas tiesību aktos, un tā pakalpojumi ir ikvienam pieejami.

Kontaktinformācija:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Tīmekļa vietne: https://www.ombudsman.org.uk/

Specializētas cilvēktiesību iestādes

Tiesībsargs (ombuds) bērnu tiesību jautājumos

Ziemeļīrijas Bērnu un jauniešu komisārs (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

Bērnu un jauniešu komisārs ir nevalstiska organizācija (NVO), kas tika izveidota 2003. gada oktobrī.

Pašreizējā komisāre ir Kolla Džaisoma (Koulla Yiasouma), un viņas uzdevums ir nodrošināt un veicināt bērnu un jauniešu tiesības un intereses Ziemeļīrijā. Komisāre ņem vērā arī visus attiecīgos noteikumus Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērnu tiesībām.

Finansējumu piešķir Kopienu departaments.

Kontaktinformācija:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tālr.: 028 9031 1616
E-pasts: info@niccy.org
Tīmekļa vietne: http://www.niccy.org/

Gados vecāku cilvēku lietu komisārs

Gados vecāku cilvēku lietu komisārs ir nevalstiska organizācija (NVO), kas tika izveidota 2011. gada novembrī. Pašreizējais komisārs ir Edijs Linčs (Eddie Lynch), un viņa uzdevums ir nodrošināt un veicināt gados vecāku cilvēku intereses Ziemeļīrijā.

Kontaktinformācija:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tālr.: 028 9089 0892
E-pasts: info@copni.org
Tīmekļa vietne: http://www.copni.org/

Vienlīdzību veicinošā iestāde - pareizi JH

Ziemeļīrijas Līdztiesības komisija

Kontaktinformācija:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tālr.: 028 90 500 600
E-pasts: information@equalityni.org
Tīmekļa vietne:http://www.equalityni.org/

Ziemeļīrijas Līdztiesības komisija ir nevalstiska orgnizācija, kas izveidota saskaņā ar 1998. gada Ziemeļīrijas aktu (Northern Ireland Act 1998). Tās pilnvaras un pienākumi izriet no vairākiem tiesību aktiem, kuri ir pieņemti pēdējās desmitgadēs, nodrošinot aizsardzību pret diskrimināciju vecuma, invaliditātes, rases, reliģijas un politisko uzskatu, dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Tai ir arī pienākumi, kas izriet no 1998. gada Ziemeļīrijas akta attiecībā uz likumā noteiktajiem vienlīdzības un labu attiecību pienākumiem, kas attiecas uz valsts iestādēm.

Tās finansējumu piešķir izpildbirojs.

Datu aizsardzības iestāde

1. Informācijas lietu komisārs

Informācijas lietu komisāra birojs ir Apvienotās Karalistes neatkarīga iestāde, kas ir izveidota, lai sabiedrības interesēs aizsargātu tiesības uz informāciju, sekmētu valsts iestāžu atklātumu un personu datu aizsardzību.

Kontaktinformācija:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tālr.: 0303 123 1113 (vai, ja nevēlaties zvanīt uz „03” numuru, - 01625 545745; ja zvanāt no ārvalstīm, + 44 1625 545745)
Tīmekļa vietne: https://ico.org.uk/

2. Informācijas lietu komisārs – reģionālais birojs

Ziemeļīrija

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Tālr.: 028 9026 9380
E-pasts: ni@ico.org.uk

Cits

1. Directgov TĪMEKĻA VIETNE

Apvienotās Karalistes valdības oficiālā tīmekļa vietne Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

Tīmekļa vietne: http://www.gov.uk/

2. Iedzīvotāju konsultatīvais dienests (Citizens Advice Service)

Pilsoņu konsultāciju dienests pilsoņiem sniedz palīdzību viņu juridisko, finansiālo un citu problēmu risināšanā, nodrošinot bezmaksas, neatkarīgas un konfidenciālas konsultācijas un ietekmējot politikas veidošanu.

Tīmekļa vietne: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija

Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija (turpmāk tekstā - "komisija") ir Tieslietu departamenta (DOJ) nevalstiskā organizācija, kas izveidota saskaņā ar 2003. gada rīkojumu par tiesas pieejamību (Ziemeļīrija). Tieslietu ministrs Deivids Fords (David Ford) paziņoja par savu nodomu 2014. gada rudenī nodot komisijas pienākumus departamenta izpildaģentūrai. Jaunās organizācijas nosaukums būs Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu aģentūra. Šī nodošana būtiski nemainīs vispārējo pakalpojumu sniegšanu, bet sniegs virkni būtisku pārvaldības un efektivitātes uzlabojumu.

Komisijas uzdevums ir pārvaldīt publiski finansētu juridisko pakalpojumu sniegšanu, ievērojot likumā paredzētās juridiskās palīdzības shēmas. Tā veic likumā noteiktās pārbaudes, lai noteiktu, vai indivīdam vajadzētu saņemt civilo juridisko palīdzību, un, ja tā tiek sniegta, tā maksā juristiem un advokātiem par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem. Kaut arī tiesu iestādes ir atbildīgas par juridiskās palīdzības piešķiršanu krimināllietās, komisija maksā arī par atbilstošajiem juridiskajiem pakalpojumiem. Papildus juridiskās palīdzības shēmas administrēšanai tā sniedz arī ieguldījumu, lai atbalstītu DOJ darba programmu, lai reformētu juridisko palīdzību.

Kontaktinformācija:

The Northern Ireland Legal Services Commission (Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija)
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Tālr.: +44 (0)28 9040 8888
Tīmekļa vietne:http://www.nilsc.org.uk/

Tās uzdevums ir Ziemeļīrijā veicināt taisnīgu un vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzībai, sniedzot Ziemeļīrijas publiski finansētus juridiskus pakalpojumus.

Komisijas mērķis ir sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, kas ir vērsti uz klientu, mērķorientēti uz personām, kurām pēc tiem ir vislielākā nepieciešamība, un kas nodrošina augstu vērtību par veiktajiem izdevumiem.

Tā finansē juridiskos speciālistus un citus konsultantus:

 • lai sniegtu palīdzību personām, kas var pretendēt uz juridisko palīdzību savu tiesību aizsardzībai civiltiesiskos jautājumos,
 • lai sniegtu palīdzību personām, pret kurām sākta kriminālizmeklēšana vai celta apsūdzība.

4. Komisārs cietušo jautājumos (The Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-pasts: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Tīmekļa vietne: http://victimscommissioner.org.uk/

Komisāra cietušo jautājumos uzdevums ir aizsargāt cietušo un liecinieku intereses, veicināt labu praksi attieksmē pret viņiem un regulāri pārskatīt Prakses kodeksu cietušajiem (Code of Practice for Victims), kurā noteikti pakalpojumi, kurus cietušie var saņemt.

Komisārs ir paredzēts, lai uzklausītu cietušo un liecinieku uzskatus, izprastu krimināltiesību sistēmu no viņu viedokļa un mēģinātu palīdzēt uzlabot pieejamos pakalpojumus un atbalstu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar likumu komisāram nav tiesību iejaukties konkrētos gadījumos. Tomēr tas centīsies sniegt informāciju par to, kur iegūt vislabāko padomu un atbalstu.

5. Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta organizācija (Victim Support Northern Ireland)

Kontaktinformācija:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tālr.: 028 9024 3133
E-pasts: belfast@victimsupportni.org.uk

Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta organizācija ir labdarības organizācija, kas palīdz jebkāda veida noziedzīgu nodarījumu skartām personām. Tā cietušajiem, lieciniekiem un citām noziedzīgu nodarījumu skartām personām sniedz emocionālu atbalstu, praktisku palīdzību un būtisko informāciju.

Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta organizācija ir vadošā labdarības organizācija, kas atbalsta noziedzīgu nodarījumu skartas personas. Tā piedāvā bezmaksas un konfidenciālus pakalpojumus, neskatoties uz to, vai par noziedzīgu nodarījumu ir ziņots. Tā ir neatkarīga organizācija, kas nepieder policijai, tiesām vai citām kriminālās justīcijas iestādēm.

Ziemeļīrijas Cietušo atbalsta organizācija ik gadu sniedz palīdzību gandrīz 30 000 cilvēkiem, ko skārusi noziedzība.

6. Ziemeļīrijas Tiesībsargs ieslodzīto jautājumos (The Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tālr.: 028 90 44 3982
Bezmaksas tālrunis: 0800 7836317
E-pasts: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Tīmekļa vietne: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Tiesībsargu ieslodzīto jautājumos amatā ieceļ Ziemeļīrijas tieslietu ministrs, un šis Ombuds ir pilnīgi neatkarīgs no Ziemeļīrijas Ieslodzījuma vietu dienesta (NIPS).

Tiesībsargs ieslodzīto jautājumos izmeklē:

 • sūdzības no ieslodzītajiem Ziemeļīrijā;
 • apmeklētājus, kas apmeklē ieslodzītos Ziemeļīrijā;
 • nāves gadījumus Ziemeļīrijas ieslodzījuma vietās.

Pašreizējais tiesībsargs ir Toms Makgūnigls (Tom McGonigle), un viņu atbalsta izmeklētāju komanda un citi darbinieki

7. Imigrācijas lietu komisariāts (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Kontaktinformācija:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tālr.: 020 7211 1500

Imigrācijas lietu komisariāts (OISC) ir neatkarīga, valdībai nepiederoša valsts struktūra, kas izveidota saskaņā ar 1999. gada Imigrācijas un patvēruma aktu (Immigration and Asylum Act).

1999. gada Imigrācijas un patvēruma akts un 2002. gada Pilsonības, imigrācijas un patvēruma akts (Nationality, Immigration and Asylum Act) sniedz Imigrācijas lietu komisāram dažādas pilnvaras, tostarp:

 • atteikt konsultanta piekļuvi regulējumam;
 • noteikt citu regulējumu jau noregulētai konsultanta darbībai;
 • var ierobežot vai dažādot darba konsultantu līmeņus;
 • noteikt disciplinārsodu noregulētam konsultantam;
 • piemērot ierobežojošu rīkojumu vai izpildrakstu;
 • uzsākt kriminālvajāšanu par nelikumīgu imigrācijas konsultāciju un/vai pakalpojumu sniegšanu;
 • uzsākt kriminālvajāšanu par nelikumīgu imigrācijas konsultāciju un/vai pakalpojumu sniegšanas reklamēšanu;
 • iekļūt konsultanta telpās;
 • konfiscēt konsultanta dokumentus.

Plašāku informāciju skatīt: http://www.oisc.gov.uk/

8. Cietušo un izdzīvojušo komisija (Commission for Victims and Survivors)

Kontaktinformācija:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tālr.: 028 9031 1000
Fakss: 028 9060 7424

Ziemeļīrijas Cietušo un izdzīvojušo komisija rūpīgi veic savu darbu un nodrošina, ka visu cietušo un izdzīvojušo tiesības tiek uzklausītas, ievērotas un ka tie saņem vislabākos iespējamos pakalpojumus. Cietušo un izdzīvojušo komisijas mērķis ir uzlabot konfliktā cietušo un izdzīvojušo dzīvi.

Tās uzdevums ir visu cietušo un izdzīvojušo vajadzību apmierināšana, nodrošinot izcilu pakalpojumu sniegšanu, atzīstot pagātnes mantojumu un veidojot labāku nākotni. Tās darbs ir balstīts uz vairākām pamatvērtībām, kuras tā izmanto ikdienas darbā. Tā cenšas sasniegt rezultātu, pamatojoties uz šo vērtību izpildi. Šīs vērtības ir šādas:

 • Uzmanības centrā cietušie - cietušie un izdzīvojušie ir uzmanības centrā it visā, ko dara Komisija, un tā veicina un novērtē viņu līdzdalību.
 • Atvērta un caurskatāma - Komisija ir atvērta, taisnīga, atbildīga un atsaucīga, veicot jebkuru savu darbību.
 • Vienlīdzība un dažādība - Komisija pret visiem izturas vienlīdzīgi un izskauž nevienlīdzību, izmantojot taisnīgumu, neatkarību un integritāti.
 • Cieņa - Komisijas pieeja ikvienam, kas ar to sazinās, ir pieklājīga un profesionāla.
 • Taisnīgums - Komisija aizstāv savu neatkarību un uztur nepieciešamo distanci pret valdību un attiecīgajām iestādēm.
 • Kvalitātes nodrošināšana - Komisija centīsies nodrošināt visām savām programmām augstu kvalitāti.

Plašāku informāciju skatīt http://www.cvsni.org/

Lapa atjaunināta: 10/04/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.