Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Pamattiesības

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts tiesas

Pilsoņi var vērsties tiesā, ja tiek pārkāptas viņu pamattiesības. Portugāles tiesas (civillietu un administratīvo lietu tiesas) ir atbildīgas par tiesvedību, ar likumu aizsargāto pilsoņu tiesību un interešu aizstāvēšanu, demokrātiskas likuma varas pārkāpumu nepieļaušanu un publisku vai privātu strīdu risināšanu (Portugāles Republikas Konstitūcijas 202. pants).

Konstitucionālajai tiesai ir īpaša atbildība attiecībā uz tiesvedību juridiskos un konstitucionālos jautājumos. Ja parastās pārsūdzības iespējas ir izsmeltas (Konstitucionālās tiesas pamatlikuma 70. panta 2. punkts un 72. pants), pusei, kura procedūras laikā atsaucas uz piemērotā likuma neatbilstību Konstitūcijai, ir tiesības uz pārsūdzību Konstitucionālajā tiesā.

Plašāka informācija pieejama tīmekļa lapā Tiesu sistēma dalībvalstīs — Portugāle

Valsts cilvēktiesību aizsardzības iestāde

 • Tiesībsargs (O Provedor de Justiça)

Kopš 1999. gada Portugāles tiesībsargs papildus turpmāk aprakstītajām funkcijām pilda Valsts cilvēktiesību aizsardzības iestādes lomu, ko Apvienoto Nāciju Organizācija ir akreditējusi ar “A” kategoriju, jo tā pilnībā atbilst Parīzes principiem.

Tādējādi tiesībsarga darbs ietver cilvēku pamattiesību veicināšanu un aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātāko personu tiesību aizsardzībai, pamatojoties uz vecumu vai psihomotoriem traucējumiem: bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

Sūdzības tiek iesniegtas un izskatītas saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta sadaļā par tiesībsargu.

Tiesībsargs (O Provedor de Justiça)

Tiesībsargs ir oficiāla struktūra, kuras uzdevums ir “aizsargāt un veicināt pilsoņu tiesības, brīvības, garantijas un likumīgās intereses” (1. panta 1. punkts 1991. gada 9. aprīļa Likumā Nr. 9/91 un tā grozījumi), kas var tikt nepamatoti pārkāptas pilsoņu attiecībās ar valsts iestādēm. Ja pilsoņiem vairs nav citu iespēju — vai nu tāpēc, ka ir izsmeltas visas pārsūdzības iespējas (administratīvās un/vai tiesvedības procedūrās), vai tāpēc, ka ir beidzies pārsūdzības iesniegšanas termiņš —, viņi var vērsties pie tiesībsarga un iesniegt savu sūdzību bez maksas, pamatojot savu nostāju.

Kā norādīts iepriekš, Portugālē tiesībsargs ir arī Valsts cilvēktiesību aizsardzības iestāde, kas pilda valsts preventīvā mehānisma lomu.

Ministru padome nolēma piešķirt tiesībsargam valsts preventīvā mehānisma lomu 2013. gada maijā saskaņā ar Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu fakultatīvo protokolu. Tādējādi tiesībsargs ir atbildīgs par pārbaudes vizītēm uz ieslodzījuma vietām — cietumiem, klīnikām, psihiatriskajām slimnīcām, nepilngadīgo izglītības centriem u. c. —, lai uzraudzītu izmitināšanas un uztura kvalitāti personām, kurām atņemta brīvība, pārbaudītu, vai ir ievērotas ieslodzīto pamattiesības (tostarp, ja iespējams, tiesības uz privātumu un pienācīgu kontaktu ar radiniekiem un juridiskajiem pārstāvjiem), un pārliecinātos par individuālās terapijas programmu esību (vai stāvokli).

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības tiesībsargam var iesniegt vēstulē, pa faksu vai e-pastu. Pilsoņiem tīmekļa vietnē ir pieejama arī elektroniskā veidlapa. Sūdzības var iesniegt arī pa tālruni vai personīgi Tiesībsarga birojā vai jebkurā prokuratūrā.

Ne visi tiesībsarga saņemtie ziņojumi ir īstas sūdzības — bieži vien tie ir anonīmi skaidrojumi, vienkārši informācijas un juridiskas konsultācijas pieprasījumi vai vispārīgi apgalvojumi par specifiskiem jautājumiem. Tiem nav iespējams nodrošināt atgriezenisko saiti.

Sūdzības ir pamats procedūrai (ne vienmēr jaunai, jo sūdzības par līdzīgiem jautājumiem var izskatīt vienā procedūrā ātruma un procesuālās ekonomijas nolūkos), kas tiek pienācīgi izmeklēta. Citiem vārdiem sakot, tiek ievāktas nepieciešamās ziņas, lai konstatētu faktus, piemēram, uzklausot personu, pret kuru sūdzība ir vērsta, un pat pašus sūdzības iesniedzējus, kuri var pieprasīt, lai tiesībsargs viņus uzklausa.

Šīs procedūras beigās sūdzības iesniedzēji var ierosināt ieteikumus, priekšlikumus, piezīmes un citus alternatīvus interešu konflikta risināšanas veidus, kā arī pieprasīt pārskatīt atbilstību Konstitūcijai un likumību.

Papildus pilsoņu sūdzību izskatīšanai tiesībsargs var sākt procedūras pēc savas iniciatīvas, lai izmeklētu situācijas, kuras nonākušas viņa redzeslokā un ietilpst viņa darbības jomā.

Specializētas cilvēktiesību aizsardzības struktūras

 • Bērnu tiesību aizsardzības organizācija

Nacionālā tiesību veicināšanas un bērnu un jauniešu aizsardzības komisija (Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e JovensCNPDPCJ)

CNPDPCJ koordinē visu publisko un privāto iestāžu, struktūru un intervences programmu darbību tiesību veicināšanas un bērnu un jauniešu aizsardzības jomā. Tā izdod ieteikumus un uzrauga, atbalsta un pārrauga Bērnu un jauniešu aizsardzības komiteju (Comissões de Proteção de Crianças e JovensCPCJ) darbību visā valstī.

CPCJ ir oficiālas ārpustiesas iestādes ar funkcionālu autonomiju, kuru mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu tiesības un nepieļaut vai novērst situācijas, kas var ietekmēt viņu drošību, veselību, apmācību, izglītošanu vai vispārējo attīstību. Prokuratūra (Ministério PúblicoMP) uzrauga Bērnu un jauniešu aizsardzības komiteju darbu un izvērtē to lēmumu likumību un pamatotību, nepieciešamības gadījumā piemērojot pārskatīšanu tiesā.

Komitejas darbojas plenārsesiju režīmā un ierobežotā režīmā. Plenārsesiju komiteja ir atbildīga par dažādu darbību ieviešanu, lai veicinātu bērnu un jauniešu tiesības un novērstu bīstamas situācijas.

Ierobežotā komiteja iejaucas situācijās, kurās bērns vai jaunietis ir apdraudēts, konkrēti — palīdz un konsultē cilvēkus, kuri vēršas aizsardzības komitejā; veic sākotnējo novērtējumu izmeklēšanas lietās situācijās, par kurām komiteja ir informēta; lemj par veicināšanas un aizsardzības pasākumu piemērošanu, uzrauga un pārskata tos (izņemot pasākumu, kas ietver noteiktas personas apstiprināšanu adopcijai vai adopcijas iestādes apstiprināšanu).

Sūdzību izskatīšana

Jebkurš var tieši iesniegt CPCP informāciju par bīstamu situāciju vēstulē, pa tālruni, faksu vai e-pastu, kā arī personīgi komiteju birojos. Katra aizsardzības komiteja atbild par to pašvaldības teritoriju, kurā tā atrodas. Spiediet šeit, lai apskatītu aizsardzības komiteju kontaktu sarakstu atbilstoši teritorijai, kurā dzīvo bērns. http://www.cnpcjr.pt/search.asp

CPCJ iejaukšanās ir nepieciešama atļauja un vecāku piekrišana, un tās rezultātā var tikt īstenoti šādi pasākumi:

 • vecāku atbalsts;
 • cita ģimenes locekļa atbalsts;
 • aizbildnības piešķiršana atbilstošai personai;
 • atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • aprūpe audžuģimenē;
 • ievietošana iestādē.

Veicināšanas un aizsardzības pasākumi tiek veikti normālos dzīves apstākļos vai uz izvietošanas pamata atkarībā no to būtības.

 • Vienlīdzības struktūras

Pilsonības un dzimumu līdztiesības komisija (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de GéneroCIG)

Pilsonības un dzimumu līdztiesības komisija ir valsts struktūra, kas ir atbildīga par sieviešu un vīriešu līdztiesības principa veicināšanu un atbalstīšanu. Tā darbojas šādās jomās: pilsoniskā audzināšana; sieviešu un vīriešu līdztiesība; maternitātes un paternitātes aizsardzība; sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas iesaistes dažādās dzīves jomās sekmēšanas iespēju veicināšana; sieviešu un vīriešu privātā un ģimenes dzīve; vardarbības ģimenē, ar dzimumu saistītas vardarbības un cilvēku tirdzniecības apkarošana un upuru atbalsts.

CIG ir centrālais dienests tiešā valsts pārvaldes pakļautībā ar administratīvu autonomiju. Tā ietilpst Ministru padomes priekšsēdētāja biroja struktūrā un ir pakļauta valsts sekretāram pilsonības un līdztiesības jautājumos.

Konkrēti, tā ir atbildīga par sūdzību saņemšanu diskriminācijas vai ar dzimumu saistītas vardarbības lietās un atbilstošos gadījumos to iesniegšanu, atzinumu un ieteikumu izdošanu kompetentajām iestādēm vai iesaistītajām struktūrvienībām.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības diskriminācijas vai ar dzimumu saistītas vardarbības lietās CIG saņem e-pastā, komisijas Facebook lapā vai uz papīra.

Saņemtās sūdzības analizē un klasificē iekšējie dienesti, kuri tieši atbild sūdzības iesniedzējam, izmantojot to pašu kanālu. Atzinumus un/vai ieteikumus var sūtīt saistītajām struktūrām, un/vai lietas var iesniegt kompetentajām iestādēm (piemēram, prokuratūrā, ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — Pārtikas nekaitīguma un ekonomikas iestādē), ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social — Plašsaziņas līdzekļu regulēšanas iestādē), iesniedzot kopiju saistītajām struktūrvienībām.

Augstā komisija migrācijas jautājumos (Alto Comissariado para as MigraçõesACM)

[Līdztiesības un rasu diskriminācijas apkarošanas komisija (Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação RacialCICDR)]

Augstā komisija migrācijas jautājumos (ACM) ir valsts iestāde, kas īsteno valsts politiku migrācijas lietās. Tās uzdevums ir cīnīties ar visiem diskriminācijas veidiem saistībā ar ādas krāsu, valstspiederību, etnisko izcelsmi vai reliģiju. Tā ir atbildīga par informācijas saņemšanu saistībā ar diskriminējošu praksi un Līdztiesības un rasu diskriminācijas apkarošanas komisijas (CICDR) darbības koordinēšanu.

CICDR ir neatkarīga ACM padomdevēja struktūra, kas specializējas rasu diskriminācijas apkarošanas jomā. Tās mērķis ir nepieļaut un novērst rasu diskrimināciju visās tās izpausmēs un sodīt rīcību, ar kuru tiek pārkāptas valsts iestādes, dienesta vai fiziskas personas pamattiesības vai ierobežotas ekonomiskās, sociālās vai kulturālās tiesības, pamatojoties uz piederību konkrētai rasei, ādas krāsu, valstspiederību vai etnisko izcelsmi.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības var iesniegt ACM vai tieši CICDR ar vēstuli, pa faksu, e-pastu vai tālruni. CICDR tīmekļa vietnē ir pieejama arī elektroniskā sūdzības veidlapa.

Augstais komisārs pārsūta sūdzību kompetentās ministrijas ģenerālinspekcijai, kurai pēc mēģinājuma noskaidrot pausto faktu patiesumu jāiesniedz ziņojums. Ziņojums tiek iesniegts Līdztiesības un rasu diskriminācijas apkarošanas komisijas pastāvīgajai komitejai, kas izdod konsultatīvu atzinumu. Pamatojoties uz to, augstais komisārs migrācijas jautājumos pieņem lēmumu. Lēmums var ietvert naudas soda piemērošanu līdz piecām minimālām algām fiziskām personām un līdz 10 minimālām algām valsts iestādēm/uzņēmumiem.

Komisija uztur diskriminējošas prakses un attiecīgi piemēroto sodu reģistru. Tā publisko likumpārkāpumus ar mērķi novērst šādu rīcību un veicināt sabiedrības izpratni par līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma jautājumiem.

 • Datu aizsardzības struktūra

Nacionālā datu aizsardzības komisija (Comissão Nacional de Proteção de Dados CNPD)

CNPD ir neatkarīga administratīva struktūra, kas ir Republikas Asamblejas pakļautībā. Tās loma ir uzraudzīt un pārraudzīt, vai personas datu apstrāde pilnībā atbilst cilvēktiesībām, brīvībām un garantijām, kas ir nostiprinātas Konstitūcijā un likumā. Komisija ir valsts personas datu pārraudzības iestāde. CNPD sadarbojas ar citu valstu datu aizsardzības pārraudzības iestādēm, lai aizsargātu un stiprinātu ārvalstīs dzīvojošu cilvēku tiesības.

Sūdzību izskatīšana

Privātpersonu sūdzības un pieteikumi saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumiem ir jāiesniedz rakstiski CNPD. Sūdzību var iesniegt arī elektroniski, izmantojot veidlapu CNPD tīmekļa vietnē. Tajā jāiekļauj sūdzības autora vārds, adrese un paraksts.

Kad sūdzība ir reģistrēta, tā tiek izmeklēta un iesniegta sākotnējam novērtējumam, ko veic CNPD pārstāvis. Ja jautājums neietilpst CNPD darbības jomā vai nav iespējams izdot lēmumu, kas attiecas uz personas apgalvojumu, to var adresēt vai attiecīgi pārsūtīt pārstāvis, kuram sūdzība tika uzdota.

CNPD lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, tie ir saistoši, par tiem var iesniegt sūdzības, kā arī tos var pārsūdzēt.

 • Citas specializētās struktūras

Nacionālais rehabilitācijas institūts IP (Instituto Nacional para a Reabilitação, IPINR, I.P.)

Nacionālais rehabilitācijas institūts I.P. ir integrēta valsts iestāde, kas šobrīd ir Darba, solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrijas pakļautībā ar administratīvo autonomiju un saviem aktīviem. Institūta darbības mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, cīnīties ar diskrimināciju un iedrošināt personas ar invaliditāti, veicinot to pamattiesības.

INR, I.P. var saņemt sūdzības saistībā ar diskrimināciju invaliditātes dēļ, kas paredzēts Diskriminācijas likumā. Par diskrimināciju tiek uzskatīta jebkura darbība, ar kuru, pamatojoties uz invaliditāti, tiek pārkāptas jebkuras personas pamattiesības vai liegtas vai ierobežotas tās tiesības.

Sūdzību izskatīšana

Lai uzsāktu sūdzības procedūru, institūtam ir jānosūta pilns par diskriminējošu uzskatītās situācijas apraksts. Sūdzības veidlapa ir pieejama tīmekļa vietnē, un to var nosūtīt pa e-pastu.

Sūdzībā ir jāidentificē sūdzības iesniedzējs (pilns vārds, identifikācijas numurs vai pilsoņa kartes numurs, nodokļu maksātāja numurs, pilna adrese, tālruņa numurs un cita kontaktinformācija) un skaidri jānorāda visi fakti. Tajā ir jānorāda liecinieki, precizējot to vārdus, adreses un kontaktinformāciju, un tā iespēju robežās ir jāpapildina ar priekšmetiem, pierādījumiem vai dokumentiem, kas apliecina diskriminējošo rīcību.

Kad sūdzība ir iesniegta, lieta tiek nosūtīta kompetentai administratīvajai iestādei (ģenerālinspekcijām, regulatīvajām iestādēm vai citām kompetentajām struktūrām), kurai ir pārbaudes un/vai sankciju piemērošanas pilnvaras pirms lietas izskatīšanas fāzes, kuras laikā tiek vākti lietiskie pierādījumi, pēc kā lieta tiek slēgta vai tiek piemērots naudas sods (kopā ar papildu sodiem). Lēmuma kopija tiek nosūtīta Nacionālajam rehabilitācijas institūtam I.P.

Diskriminējošas rīcības gatavošanai piemēro naudas sodu piecu līdz 30 minimālo garantēto mēnešalgu apmērā atkarībā no tā, vai pārkāpumus izdarījusi fiziska vai juridiska persona.

Atkarībā no pārkāpuma smaguma un pārkāpēja vainas var tikt piemēroti papildu sodi, piemēram, aresta uzlikšana īpašumam, aizliegums veikt profesionālo darbību vai citu darbību, liegums tiesībām uz subsīdijām vai valsts iestāžu piešķirtiem pabalstiem, uzņēmumu slēgšana un notiesājošu spriedumu publiskošana.

Darba un nodarbinātības līdztiesības komisija (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no EmpregoCITE)

CITE ir trīspusēja un līdztiesīga koleģiāla struktūra ar administratīvo autonomiju un juridiskas personas statusu. Tā veicina vienlīdzību un nediskriminēšanu starp sievietēm un vīriešiem darbvietā, nodarbinātībā un arodmācībās, kā arī sadarbojas ar mērķi piemērot tiesību aktus un pienākumus, kas iekļauti šīs jomas nolīgumos, kā arī pienākumus attiecībā uz vecāku stāvokļa aizsardzību un profesionālās dzīves saskaņošanu ar ģimenes un privāto dzīvi privātajā sektorā, publiskajā sektorā un kooperatīvajā sektorā.

Tās galveno uzdevumu vidū ir izvērtēt tai iesniegtās sūdzības vai situācijas, par kurām tā ir informēta un kuras liecina par tiesību normu pārkāpumiem līdztiesības un nediskriminēšanas jomā starp sievietēm un vīriešiem darbvietā, nodarbinātībā un arodmācībās. Tā arī strādā, lai nodrošinātu vecāku stāvokļa aizsardzību un profesionālās dzīves saskaņošanu ar ģimenes un privāto dzīvi, un sniedz informāciju un juridisko palīdzību saistībā ar to.

Sūdzību izskatīšana

Ikviens var iesniegt sūdzību par darba sludinājumiem un citām algotu darbinieku darbā pieņemšanas metodēm, ar kurām netiek garantēta sieviešu un vīriešu līdztiesība attiecībā uz pieeju nodarbinātībai.

Jebkurš algots darbinieks var iesniegt sūdzību diskriminācijas gadījumā starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju nodarbinātībai, diskrimināciju darbvietā un diskrimināciju arodmācībās.

Sūdzības var iesniegt vēstulē, pa faksu vai e-pastu. Tās var iesniegt arī pa bezmaksas tālruni 800 204 684 vai CITE telpās, iepriekš piesakot vizīti — tālrunis 21 780 37 09.

Par atzinumiem, ar kuriem apstiprināta vai kuri liecina par nodarbinātības praksi, kas ir diskriminējoša dzimuma dēļ, CITE ir jāziņo dienestam, kas atbildīgs par darba inspekciju (Darba apstākļu iestādei), kura var sākt procedūru par administratīvu pārkāpumu, kas aprakstīts turpmāk.

Darba apstākļu iestāde (Autoridade para as Condições do TrabalhoACT)

Darba apstākļu iestāde ir valsts dienests, kura mērķis ir veicināt darba apstākļu uzlabošanu visā Portugāles kontinentālajā teritorijā, uzraugot atbilstību darba tiesībām privāto darba attiecību kontekstā un sekmējot darba drošību un arodveselību visās privātā sektora nozarēs.

Tā arī uzrauga atbilstību darba drošības un arodveselības tiesību aktiem visās nozarēs un centrālajos valsts pārvaldes departamentos un struktūrās (tiešās, netiešās un vietējās), tostarp sabiedriskos institūtos, kā arī procedūras individuālu pakalpojumu vai publiskā finansējuma sniegšanai.

Sūdzības var iesniegt attiecībā uz trūkumiem telpās vai neatbilstību nosacījumiem, kas ietilpst ACT kompetencē, tostarp drošības un veselības apstākļiem darbvietā, uz noteiktu laiku noslēgtiem darba līgumiem, nevienlīdzību un diskrimināciju darbvietā, darbinieku norīkošanu, darba laika ilgumu un organizāciju, darbinieku kolektīvu reprezentāciju, nedeklarētu vai neregulāru darbu, pagaidu darbu, imigrantu darbu.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzību var iesniegt jebkurš algots darbinieks, darba ņēmēja pārstāvis vai cita ieinteresētā persona, aizpildot elektronisko veidlapu, kas pieejama ACT tīmekļa vietnē.

Ja darba inspektors personīgi un tieši (pat pēc notikuma) savu pienākumu pildīšanas ietvaros apstiprina vai pierāda kādu noteikumu pārkāpumu, kam piemēro naudas sodu, tiek sagatavots oficiāls ziņojums. Ja pārkāpumi nav pierādīti personīgi, darba inspektors sagatavo ziņojumu par incidentu, kuram pievieno pieejamos pierādījumus un vismaz divu liecinieku vārdus.

Kad ziņojums ir sagatavots, par to tiek paziņots apsūdzētajam, dodot viņam 15 dienas laika, lai labprātīgi samaksātu sodu, iesniegtu rakstisku atbildi kopā ar jebkādiem apstiprinošiem dokumentiem un liecinieku sarakstu vai ierastos personīgi, lai liecinātu.

Izmeklēšanas pabeigšanas termiņš ir 60 dienas, ko pienācīgi pamatotos gadījumos var pagarināt par tikpat ilgu laika posmu.

Ļoti nopietniem administratīviem pārkāpumiem vai atkārtotiem nopietniem administratīviem pārkāpumiem, kas izdarīti apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ, var piemērot papildu sodu — to publiskošanu. Atkārtotu iepriekš minēto administratīvo pārkāpumu gadījumā var piemērot papildu sodus, t. i., pagaidu aizliegumu veikt darbību, liegt tiesības piedalīties izsolēs vai publiskos iepirkumos, soda publiskošanu, ņemt vērā nelabvēlīgo ietekmi uz darba ņēmēju vai ekonomisko labumu, ko liedzis darba devējs.

Ja pārkāpums ietver pienākuma nepildīšanu, soda samaksa neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma pildīšanas, ja tas joprojām ir iespējams. Ja pārkāpums izriet no naudas summas nesamaksāšanas, ACT papildus sodam var lemt, ka darbiniekiem nesamaksātās summas ir jāsamaksā tādā pašā termiņā kā naudas sods.

Portugāles Vides aģentūra (Agência Portuguesa do AmbienteAPA)

Portugāles Vides Aģentūras uzdevums ir ierosināt, izstrādāt un uzraudzīt integrētu un uz līdzdalību balstītu vides un ilgtspējīgas attīstības politikas virzienu pārvaldību saskaņā ar citiem nozares politikas virzieniem un sadarbībā ar publiskām un privātām struktūrvienībām, kuras strādā ar tādu pašu mērķi. Tās mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un uzlabošanu un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus pilsoņiem. Tā ir arī valsts iestāde, kas atbildīga par vides atbildības sistēmas ieviešanu.

Kaitējums videi ietver: i) kaitējumu aizsargājamām sugām un dabiskām dzīvotnēm; ii) kaitējumu ūdenim; iii) kaitējumu zemei.

Aģentūrai var iesniegt novērojumus saistībā ar kaitējumu videi vai draudošu šāda veida kaitējumu un pieprasīt tās rīcību. Personai, kura iesniedz novērojumu, jāiesniedz arī tās rīcībā esošie attiecīgie dati vai intervences.

Sūdzību izskatīšana

Jebkura privātpersona / ieinteresētā persona var nosūtīt pieprasījumu pa pastu vai e-pastu. Aģentūras tīmekļa vietnē ir pieejama arī elektroniskā saziņas veidlapa.

Kompetentā iestāde izskata rīcības pieprasījumu un informē ieinteresētās personas par to, vai tas ir apstiprināts vai noraidīts. Ja kompetentā iestāde atzīst kaitējumu videi un apstiprina pieteikuma iesniedzēja pieprasījumu, uzņēmējs tiek informēts par rīcības pieprasījumu attiecībā uz lēmuma pieņemšanu par apstiprināmo pasākumu.

Lauksaimniecības, jūras, vides un telpiskās plānošanas ģenerālinspekcija (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do TerritórioIGAMAOT)

IGAMAOT ir centrālais dienests tiešā valsts pārvaldes pakļautībā, kas atbildīgs par IGAMAOT darbības jomā ietilpstošo departamentu un struktūru kontroli, revīziju un pārraudzību attiecībā uz to administrāciju, pārvaldību un misiju. Pārtikas regulēšanas un pārtikas nekaitīguma jomā ģenerālinspekcija uzrauga valsts un ES fondu atbalstu. Vides, telpiskās plānošanas un dabas aizsardzības jomā tā nodrošina nepārtrauktu uzraudzību un likumības novērtējumu.

Tās darbs aptver publiskā sektora un privātos uzņēmējus, kā arī individuālus pilsoņus jautājumos, kas attiecas uz tiesību aktiem vides jomā, telpisko plānošanu vai dabas aizsardzību un valsts vai Eiropas atbalsta saņēmējiem lauksaimniecībā un zivsaimniecībā.

IGAMAOT saņem sūdzības par darbībām, kas ietilpst tās darbības jomā. Tā iejaucas jautājumos ar lielāko iespējamo risku kopā ar citām kompetentajām iestādēm atkarībā no situācijas, par kuru ir ziņots.

Sūdzību izskatīšana

IGAMAOT tīmekļa vietnē ir virtuālais asistents, ar kura palīdzību var iesniegt sūdzību, aizpildot elektronisko veidlapu, kurā iekļauts detalizēts novērotās situācijas apraksts, kā arī sūdzības iesniedzēja vārds un kontaktinformācija. Sūdzības iesniedzējs var pieprasīt, lai šī informācija ir konfidenciāla, veidlapā atzīmējot attiecīgo lauciņu.

Ja IGAMAOT iesniegtās sūdzības, paziņojumi, ziņojumi par incidentiem un citi pieprasījumi ietver materiālu, ko var izmeklēt pārbaudes ietvaros, tiek uzsākts īpašs administratīvais process, kas norit saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu.

Anonīmi pieprasījumi netiek izskatīti, izņemot gadījumus, kad tie ir pietiekami pamatoti vai dokumentēti.

Administratīvā procesa laikā IGAMAOT nosaka termiņu, kādā jāatbild uz tās informācijas pieprasījumiem vai kādā iesaistītajām struktūrām jānosūta informācija.

Izmeklēšanas ietvaros joprojām var veikt darbības ar iesaistītajām struktūrvienībām, lai ievāktu informāciju un pierādījumus, kas ļauj lemt par to, vai ir jāveic pārbaude.

Kad lieta ir izmeklēta — un neskarot obligāto ziņojumu kriminālprocesa ietvaros —, tiek izstrādāts pamatots priekšlikums iesniegšanai ģenerālinspektoram, kurš var izlemt, vai slēgt lietu, uzraudzīt to, veikt ārkārtas darbību vai nodot lietu valdības pārstāvim, kurš ir atbildīgs par IGAMAOT un kurš lemj, kā ar to rīkoties.

Tieslietu pakalpojumu ģenerālinspekcija (Inspeção-Geral dos Serviços de JustiçaIGSJ)

IGSJ ir tiešās valsts pārvaldes centrālais dienests ar administratīvo autonomiju, kura uzdevums ir auditēt, pārbaudīt un pārraudzīt visas struktūrvienības, departamentus un iestādes, kuras ir Tieslietu ministrijas jurisdikcijā vai kurām tiek piemērota pārraudzība vai regulēšana, tostarp ieslodzījuma vieta dienestus, lai novērstu nelikumības vai pārkāpumus un optimizētu dienestu darbību.

Sūdzības var iesniegt attiecībā uz visu veidu darbību un bezdarbību, kas tiek uzskatīta par nelikumīgu, jo īpaši kavēšanos publisko pakalpojumu sniegšanā, sliktas kvalitātes pakalpojumu, neatbilstošu darba ņēmēju vai pārstāvju uzvedību, sliktu telpu stāvokli un kopumā jebkādu pārkāpumu vai trūkumu dienestu darbībā.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības var iesniegt bez īpašas formalitātes šādos veidos: personīgi, pa pastu, tālruni, faksu vai e-pastu. Tam IGSJ tīmekļa vietnē ir pieejama elektroniskā veidlapa.

Personīgi IGSJ iesniegtas sūdzības, ziņojumus par incidentiem un paziņojumus saņem tam izraudzīts inspektors.

Iesniegtajām sūdzībām vienmēr tiek piešķirts lietas numurs. Sūdzības iesniedzējam tiek paziņots lietas numurs, uz ko ir jāatsaucas turpmākā saziņā ar IGSJ. Attiecīgos gadījumos sūdzība ir jāapvieno ar notiekošu vai izskatīšanā esošu pārbaudi vai revīzijas procesu.

Sūdzības iesniedzēji var pieprasīt informāciju no IGSJ par savas lietas stāvokli jebkādā veidā, norādot lietas numuru. Ja sūdzība ir iesniegta IGSJ tīmekļa vietnē, tās statusu var pārbaudīt, izmantojot pieejas paroli, kas tiek izveidota elektroniskās iesniegšanas laikā.

Anonīmas sūdzības tiek analizētas tikai tad, ja tajās iekļautie apgalvojumi ir uzskatāmi par saistītiem un detalizētiem. Sūdzības iesniedzējam netiek sniegta informācija par veikto izmeklēšanu rezultātiem, kā arī nav iespējams piekļūt informācijai par attiecīgās lietas statusu IGSJ tīmekļa vietnē, jo pieeja šai informācijai ir atkarīga no lietotāja reģistrācijas.

Iekšlietu ģenerālinspekcija (Inspeção-Geral da Administração InternaIGAI)

IGAI ir neatkarīgs dienests, kas veic policijas darba ārējo kontroli. Tā ir Iekšlietu ministrijas (Ministério da Administração InternaMAI) pakļautībā, un tās darbības joma aptver visus drošības dienestus un spēkus, kuri ir šīs ministrijas pakļautībā (GNR (Guarda Nacional Republicana — Republikas Nacionālā gvarde), PSP (Polícia de Segurança Pública — Sabiedriskās drošības policija) un SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras — Ārvalstnieku un robežu dienests)). Tā veic visu šo struktūru augsta līmeņa revīzijas, pārbaudes un pārraudzību un aizsargā pilsoņu tiesības ar īpašu uzsvaru uz cilvēktiesību aizstāvēšanu un sabiedriskās kārtības uzturēšanu.

Jebkura persona (Portugāles valstspiederīgais vai ārvalstnieks), personu grupas, apvienības, uzņēmumi vai citas juridiskas personas var iesniegt sūdzību par darbību vai bezdarbību, kas tiek uzskatīta par nelikumīgu, jo īpaši sūdzības attiecībā uz pilsoņu pamattiesību pārkāpumiem, ko izdara MAI pakļautībā esošu struktūru profesionāļi. Šādi pārkāpumi ietver kavēšanos publisko pakalpojumu sniegšanā, sliktas kvalitātes pakalpojumu, neatbilstošu valsts pārvaldē strādājošo vai citas MAI pakļautībā esošas struktūras darbinieku uzvedību, sliktu telpu stāvokli un kopumā jebkādu pārkāpumu vai trūkumu dienestu darbībā.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības var iesniegt bez īpašas formalitātes pa pastu, personīgi vai e-pastu.

Sūdzībā ir jāiekļauj detalizēts situācijas apraksts, jāidentificē atbildīgā persona, jānorāda precīzs datums un vieta (ielas un dzīvokļa numurs, pilsēta, pagasts un pašvaldība), un, ja iespējams, tā jāpapildina ar ziņotās situācijas atrašanās vietas karti.

Ja incidenta paziņošanas brīdī nav iespējams iesniegt pierādījumus, tie ir jāiesniedz, tiklīdz tas ir iespējams.

IGAI nodrošinās, ka visas sūdzības, kas ietilpst tās darbības jomā, tiek rūpīgi pārbaudītas, un visi apzinātie sūdzības iesniedzēji saņem atbildi uz saviem paziņojumiem. Informāciju no IGAI par lietas stāvokli var pieprasīt, norādot lietas numuru.

Anonīmas sūdzības tiek analizētas tikai tad, ja tajās iekļautie apgalvojumi ir uzskatāmi par saistītiem un detalizētiem.

Izglītības un zinātnes ģenerālinspekcija (Inspeção-Geral da Educação e Ciência IGEC)

IGEC uzrauga Izglītības ministrijas vai attiecīgā valdības locekļa pakļautībā esošu struktūru, departamentu un aģentūru darbību likumību un pareizību. Tā arī auditē, pārbauda un pārrauga izglītības sistēmas darbību pirmsskolas un skolas izglītībā (primārā, sekundārā un augstākā izglītība). Tās darbības joma aptver īpašas izglītības formas, ārpusskolas izglītību, zinātni un tehnoloģiju, kā arī ministrijas struktūras, departamentus un aģentūras.

IGEC tiesībsargs aizsargā, aizstāv un veicina pilsoņu likumīgās tiesības un intereses, kā arī izglītības sistēmas godīgumu un tiesiskumu. Tiesībsarga darbs ietver no izglītības sistēmas dalībniekiem un pārstāvjiem saņemtu sūdzību analizēšanu un izskatīšanu un var ietvert izmeklēšanas vai disciplināro procedūru.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības var iesniegt vēstulē, pa faksu vai e-pastu. Pirms sūdzības iesniegšanas, kad vien tas ir iespējams, IGEC izglītības sistēmas dalībniekiem un pārstāvjiem ir jāizskaidro situācija skolu grupas / negrupētas skolas, augstākās izglītības iestādes vai struktūras/dienesta kompetentajām struktūrām.

Tiesībsarga darbu veic IGEC teritoriālās pārbaudes struktūras, kas ir atbildīgas par izglītības sistēmas dalībnieku un pārstāvju iesniegto sūdzību izvērtēšanu un tās risināšanai vispiemērotākās procedūras noteikšanu. Tās var veikt arī sākotnēju izmeklēšanu, kuras galvenais mērķis ir noteikt sūdzības priekšmetu un ātri un efektīvi sagatavoties sūdzības izskatīšanai. Ja šādas sūdzības attiecas uz jautājumiem, kas ir skolu grupas / negrupētas skolas direktora, augstākās izglītības iestādes rektora/priekšsēdētāja/direktora vai skolu ģenerāldirektora kompetencē, ar reģionālo izglītības pārstāvju starpniecību sūdzības tiek nodotas tieši viņiem. Sūdzības par izglītības/zinātnes struktūrām/dienestiem analizē tieši IGEC pēc iesaistīto pušu uzklausīšanas.

IGEC galvenajā birojā saņemtās sūdzības tiek nosūtītas uz teritoriālajām pārbaudes struktūrām, lai noteiktu vispiemērotāko procedūru.

Skolu grupu / negrupētu skolu direktoriem un augstākās izglītības iestāžu rektoriem/priekšsēdētājiem/direktoriem ir disciplināras pilnvaras attiecībā uz mācībspēkiem, ar mācībām nesaistītajiem darbiniekiem un izglītojamajiem. Savukārt skolu ģenerālinspektoram ar reģionālo izglītības pārstāvju starpniecību ir disciplināras pilnvaras attiecībā uz skolu grupu / negrupētu skolu administratīvajām un pārvaldības struktūrām.

Taču, ja pārbaudes rezultātā tiek noskaidrots, ka ir izdarīti disciplināri pārkāpumi, ģenerālinspektoram ir tiesības sākt attiecīgu disciplināro procedūru.

Galvenajā birojā vai teritoriālajās pārbaudes struktūrās saņemtās sūdzības par citu administrācijas sektoru darbību un/vai privātu struktūrvienību darbību, kas nav Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā, tiek pārsūtītas kompetentajiem centrālajiem, reģionālajiem vai pašvaldības dienestiem, par ko tiek informēta ieinteresētā persona.

Veselības aktivitāšu ģenerālinspekcija (Inspeção-Geral das Atividades em SaúdeIGAS)

Veselības aktivitāšu ģenerālinspekcija ir centrālais dienests tiešā valsts pārvaldes pakļautībā, kura uzdevums ir nodrošināt likuma ievērošanu un augstu tehniskā snieguma līmeni visās veselības aprūpes jomās visās Veselības ministrijas vai tās pakļautībā esošajās struktūrās, kā arī valsts, privātā vai sociālā sektora struktūrās.

IGAS var ziņot par visiem pārkāpumiem un trūkumiem dienestu darbībā, piemēram, jebkādu darbību vai bezdarbību, kas tiek uzskatīta par nelikumīgu, naudas vai publiskā finansējuma ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu vai korupciju, šķēršļiem vai nevienlīdzību attiecībā uz pieeju veselības aprūpei pie konkrēta pakalpojumu sniedzēja vai konkrētā iestādē, veselības aprūpes darbinieku vai profesionāļu amata pienākumu pārkāpumu utt.

Ja ziņotais fakts neietilpst IGAS kompetencē, paziņojumi vai sūdzības no pienācīgi identificētām struktūrām tiek nodoti kompetentai struktūrai.

Sūdzību izskatīšana

Jebkura persona (Portugāles valstspiederīgais vai ārvalstnieks), personu grupas, apvienības, uzņēmumi vai citas juridiskas personas var iesniegt sūdzības pa pastu vai e-pastu.

Sūdzības/paziņojumus var iesniegt jebkurā laikā, tām ir jābūt pilnīgām un pamatotām, ja iespējams, norādot detalizētu informāciju par attiecīgo personu vai organizāciju, faktus, datumus un vietas, kurās pārkāpumi notikuši, identificējot personas (norādot vārdu un kontaktinformāciju) un sniedzot informāciju par to, vai sūdzība/paziņojums ir iesniegts citā struktūrā.

IGAS analizē sūdzības/paziņojumus, ja ir pamats uzskatīt, ka aprakstīto faktu vai darbību laiks, metode un vieta, darītāji un iespējamā atbildība ir saistīta un detalizēti izklāstīta.

Sūdzību/paziņojumu rezultātā var tikt uzsākta pārbaudes vai faktu noskaidrošanas procedūra saskaņā ar IGAS Pārbaudes regulējumu. 
Pārbaudes procedūru gadījumā vienmēr tiek ievērots strīdu izskatīšanas princips. Tas ļauj uzklausīt iesaistītās personas, izņemot gadījumus, kas noteikti likumā, t. i., gadījumus, kuros kriminālprocesa izmeklēšana un pierādījumu vākšana var tikt objektīvi traucēta.

Pienācīgi identificētas ieinteresētās personas tiek informētas par IGAS iejaukšanās rezultātu.

Veselības regulatīvā iestāde (Entidade Reguladora da SaúdeERS)

Veselības regulatīvā iestāde (ERS) ir neatkarīga valsts struktūra, kuras uzdevums ir regulēt veselības aprūpes iestāžu darbību, t. i., visas valsts, privātā un sociālā sektora veselības aprūpes iestādes, kas sniedz publiskus pakalpojumus Portugāles kontinentālajā daļā, izņemot aptiekas.

Pakalpojumu sniedzēju regulēšanas un pārraudzības uzdevums ietver no lietotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un iestādēm saņemto sūdzību izskatīšanu, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju telpu pārbaužu un revīziju veikšanu, tādu situāciju izmeklēšanu, kas var ietekmēt lietotāju tiesības, administratīvo procesu vadīšanu un sodu piemērošanu, norādījumu, ieteikumu un atzinumu izdošanu, pētījumu veikšanu par veselības sistēmas organizāciju.

Sūdzības, kas ietilpst ERS darbības jomā, aptver šādus jautājumus:

 • pieeja veselības aprūpei;
 • diskriminācija;
 • veselības aprūpes palīdzības kvalitāte;
 • administratīvās palīdzības kvalitāte;
 • lietotāju tiesības;
 • gaidīšanas ilgums līdz apskatei;
 • gaidīšanas ilgums līdz pierakstam;
 • finansiāli jautājumi;
 • juridiski jautājumi;
 • iekārtu kvalitāte.

Sūdzību izskatīšana

Veselības aprūpes pakalpojumu lietotāji var iesniegt sūdzību, izmantojot sūdzību grāmatu, kurai ir jābūt pieejamai iestādēs, kurās tiek sniegti publiskie pakalpojumi, vai tieši uzņēmumam vai pakalpojumu sniedzējam/piegādātājam pēc notikuma.

Paziņojumus ir iespējams iesniegt arī tieši ERS pa pastu, tālruni, personīgi vai caur tiešsaistes sūdzību grāmatu ERS tīmekļa vietnē https://www.ers.pt/pages/50. Caur tiešsaistes sūdzību grāmatu iesniegtās sūdzības ERS izskata tieši tāpat kā sūdzības parastajās grāmatās, kas pieejamas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju telpās.

Ja sūdzības iesniedzējs savu paziņojumu ir ierakstījis pakalpojumu sniedzēja telpās pieejamajā sūdzību grāmatā, viņš var nosūtīt ERS paziņojuma kopiju, kas tai jāsaņem sūdzības iesniegšanas brīdī (zila lapa). Pakalpojumu sniedzējam ir 10 darbdienas laika, lai nosūtītu sūdzību ERS.

Ja lietotājs adresē savu paziņojumu tieši pakalpojumu sniedzējam, sūtot oficiālu vēstuli (pa pastu), faksu vai e-pastu, viņš var nosūtīt ERS oriģinālā dokumenta kopiju.

Pēc sūdzības saņemšanas ERS pieprasa sūdzības iesniedzējam iesniegt paziņojumus, kurus viņš uzskata par būtiskiem. Atkarībā no sūdzības satura un iesniegtajiem paziņojumiem ERS atbilstoši tai ar likumu noteiktajām pilnvarām veic tādus pasākumus, kādus uzskata par vajadzīgiem. Ja sūdzība nav pienācīgi identificēta vai nav pietiekami saskaņota, lieta tiek slēgta. Ja sūdzība neietilpst tās kompetencē, ERS informē sūdzības iesniedzēju par struktūru, kas ir atbildīga par tās izskatīšanu, un attiecīgi pārsūta to.

Darba, solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrijas ģenerālinspekcija (Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança SocialIGMTSSS)

IGMTSSS ir dienests tiešā valsts pārvaldes pakļautībā un ir Darba, solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrijas (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança SocialMTSSS) struktūrvienība. Tā pārrauga MTSSS departamentus un struktūras vai attiecīgā ministra pakļautībā esošus departamentus un struktūras.

IGMTSSS vērtē ministrijas departamentu un struktūru vai attiecīgā ministra pakļautībā esošu departamentu un struktūru tiesisko un normatīvo atbilstību un pārbaudēs un revīzijās novērtē to sniegumu un pārvaldību. Tā vērtē pilsoņiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un ierosina izmaiņas un pasākumus, ar kuriem novērst konstatētos trūkumus un neatbilstības.

Inspekcijai var adresēt sūdzības vai ziņojumus par incidentiem saistībā ar pārkāpumiem, kurus izdarījušas ministrijas pakļautībā esošās struktūras, tostarp iestādes, kas pieder Santa Casa da Misericórdia (Svētā žēlsirdības nama) un Privāto sociālās solidaritātes iestāžu grupai.

Sūdzību izskatīšana

Sūdzības var iesniegt pa pastu, e-pastu vai izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo elektronisko veidlapu. Papildus sūdzības priekšmeta identificēšanai un faktu datumiem sūdzībā ir jāiekļauj īss un skaidrs līdz tam novedušo notikumu apraksts.

Pārtikas nekaitīguma un ekonomiskās drošības iestāde (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ASAE)

ASAE ir valsts pārvaldes iestāde, kas specializējas pārtikas nekaitīguma un ekonomikas uzraudzības jautājumos. Tās uzdevums ir izvērtēt un ziņot par riskiem pārtikas apritē un regulēt saimnieciskās darbības pārtikas un nepārtikas nozarēs, uzraugot atbilstību attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

Sūdzību grāmata ir nepieciešama visiem preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri savu darbību veic fiksētā, pastāvīgā, fiziskā iestādē un kuriem ir tiešs kontakts ar sabiedrību, un kuri piedāvā preces un pakalpojumus Portugālē.

Sūdzību izskatīšana

Ja klients nav pilnībā apmierināts ar saņemto pakalpojumu vai iegādāto produktu, tas var pieprasīt sūdzību grāmatu, ko var izmantot, lai izskaidrotu neapmierinātības iemeslu. Pakalpojumu sniedzējiem ir jānosūta ASAE sūdzību veidlapu oriģināli 10 darbdienu laikā.

Par nelikumīgām darbībām var arī ziņot, izmantojot elektronisko veidlapu, kas pieejama ASAE tīmekļa vietnē, un šīs iestādes kompetences ietvaros tās var tikt izskatītas kā administratīvi pārkāpumi vai krimināllietas.

Ja nelikumīgā darbība neietilpst ASAE kompetencē, sūdzība tiek nodota kompetentai iestādei.

Sūdzībai ir jābūt pilnīgai un pamatotai, ja iespējams, sniedzot detalizētu informāciju par faktiem un struktūru, par kuru tiek ziņots, faktu notikuma vietu (adresi un/vai citus atsauces punktus), pamatu sūdzībai un citus būtiskus aspektus. Ja ziņojums ir anonīms, iesniegt papildu informāciju vēlāk nav iespējams.

Pēc sūdzības un attiecīgu paziņojumu saņemšanas ASAE uzsāks atbilstošu procedūru, ja sūdzības fakti liecinās par administratīvu pārkāpumu, kas minēts konkrētā piemērojamajā noteikumā. Pretēja gadījumā ASAE informēs preču vai pakalpojumu piegādātāju, lai tas 10 darbdienu laikā varētu iesniegt paziņojumus, kurus uzskata par atbilstošiem.

Pēc paziņojumu satura un sūdzības būtības analizēšanas ASAE var pārsūtīt sūdzību citai struktūrai, kurai ir kompetence attiecībā uz sūdzības būtību, vai ierosināt slēgt sūdzības lietu, ja rīcībai nav pamatojuma.

Ja sūdzībā sniegto faktu analīzes rezultātā tiek sākta tiesvedība un ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai atrisinātu situāciju, ASAE rakstiski informē sūdzības iesniedzēju (ja persona ir pienācīgi identificēta) par procedūrām vai pasākumiem, kas ir vai tiks īstenoti attiecībā uz sūdzību.

Citas struktūras

Sociālā nodrošinājuma institūts I.P. (Instituto da Segurança Social I.P.ISS)

Sociālā nodrošinājuma institūts I.P. saskaņā ar likumu ir valsts iestāde ar īpašu statusu. Tā ir tiešā valsts pārvaldes pakļautībā, un tai ir administratīva un finansiāla autonomija un pašai savi aktīvi.

Tā ir atbildīga par tiesību aizsardzības nodrošināšanu. Tiesību aizsardzība ir tiesības personām un bezpeļņas organizācijām, kuras nespēj segt ar tiesvedību saistītos izdevumus atlaišanas, šķiršanās, izlikšanas, aresta uzlikšanas u. c. gadījumos vai ārpustiesas procesā laulības šķiršanas gadījumā pēc abpusējas vienošanās.

Tiesību aizsardzība ietver šādus elementus:

juridiskā konsultācija — konsultācija ar juristu, lai noskaidrotu, kādus tiesību aktus piemēro konkrētiem jautājumiem vai lietām, kurās tiek pārkāptas likumīgas personīgās intereses vai pastāv risks tās pārkāpt (neattiecas uz bezpeļņas organizācijām);

juridiskā palīdzība — jurista iecelšana un tā izdevumu segšana vai tiesas iecelta advokāta (jurists apsūdzētajam kriminālprocesā vai atbildētājam administratīvajā procesā) izdevumu segšana, atbrīvošana no tiesāšanās izdevumiem vai iespēja maksāt pa daļām, izpildes pārstāvja norīkošana (izpildes pārstāvja pienākumus vienmēr veic tiesu izpildītājs).

Uz tiesību aizsardzību var pretendēt:

 • Portugāles un Eiropas Savienības pilsoņi;
 • ārvalstnieki un bezvalstnieki ar derīgu uzturēšanās atļauju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 • ārvalstnieki bez derīgas uzturēšanās atļaujas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm — ja to izcelsmes valsts likumos ir garantētas tādas pašas tiesības Portugāles pilsoņiem;
 • personas, kuras dzīvo vai uzturas Eiropas Savienības dalībvalstī, kas nav tā pati dalībvalsts, kurā jānotiek tiesvedībai (pārrobežu strīdi);
 • bezpeļņas juridiskas personas — tiesības tikai uz juridisko palīdzību kā atbrīvojums no tiesvedības un citiem procesuālajiem izdevumiem, jurista iecelšana un tā izdevumu segšana, tiesas iecelta advokāta izdevumu segšana un izpildes pārstāvja norīkošana.

Visām iepriekš minētajām personām ir jāpierāda, ka tās nevar segt izdevumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu, jurista algošanu utt.

Saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem personas, kuras, pamatojoties uz ienākumiem, aktīviem un mājsaimniecības izdevumiem, nav objektīvā stāvoklī, lai varētu segt procesuālās izmaksas, tiek uzskatītas par personām, kas ir finansiālās grūtībās.

Juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas var saņemt bez maksas jebkurā Sociālā nodrošinājuma institūta klientu apkalpošanas birojā vai elektroniskā formātā Sociālā nodrošinājuma institūta tīmekļa vietnē.

Pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz jebkuru Sociālā nodrošinājuma institūta klientu apkalpošanas biroju (lūdzam pievienot visus nepieciešamos dokumentus).

Iespēju saņemt tiesību aizsardzību var pārbaudīt ar tiesību aizsardzības simulatora palīdzību, kas pieejams kolonnā labajā pusē tīmekļa vietnē http://www.seg-social.pt/calculo-do-valor-de-rendimento-para-efeitos-de-proteccao-juridica

Plašāka informācija pieejama lapā Tiesvedība — Juridiskā palīdzība.

Noziegumos cietušo aizsardzības komisija (Comissão para a Proteção das Vítimas de Crimes)

Noziegumos cietušo aizsardzības komisija ir Tieslietu ministrijas struktūra, kas saņem, analizē un lemj par valsts kompensācijas prasībām, kuras iesniedz vardarbīgos noziegumos un no vardarbības ģimenē cietušie.

Kompensācijas samaksa ir tās personas pienākums, kura izdarījusi noziegumu, taču dažos gadījumos valsts var izmaksāt kompensāciju ātrāk, ja vainīgais nevar to samaksāt vai kompensāciju nav iespējams saņemt saprātīgā termiņā un kaitējums ir būtiski iedragājis cietušā dzīves līmeni un kvalitāti.

Kompensācijas prasību var iesniegt viena gada laikā no nozieguma datuma vai kriminālprocesa gadījumā viena gada laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas tiesvedībā. Cietušie, kuri nozieguma izdarīšanas laikā bijuši nepilngadīgi, var iesniegt prasību viena gada laikā pēc pilngadības vai rīcībspējas sasniegšanas.

Prasība ir jāiesniedz uz atbilstošas veidlapas, kas pieejama komisijas telpās vai APAV Cietušo atbalsta birojos. Komisijas tīmekļa vietnē ir pieejama arī elektroniskā veidlapa.

Par prasības iesniegšanu cietušajam nepiemēro nekādas izmaksas vai izdevumus, un arī prasībai nepieciešamos dokumentus un apliecinājumus var saņemt bez maksas.

Ja noziegums ir izdarīts citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, prasību par kompensāciju, kas jāmaksā attiecīgajai valstij, var iesniegt Noziegumos cietušo aizsardzības komisijai, ja prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta ir Portugālē.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.