Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.
Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Pamattiesības

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Valsts cilvēktiesību iestādes

Ombuds

Specializētās cilvēktiesību iestādes

Citas jomas

Valsts cilvēktiesību iestādes

Konsultācijas par Jūsu situāciju varētu sniegt turpmāk minētās iestādes.

1.  Līdztiesības un cilvēktiesību komisija (Equality and Human Rights Commission)

Līdztiesības un cilvēktiesību komisija ir valsts līdztiesības struktūra (VLS) Skotijā, Anglijā un Velsā, un tā darbojas nolūkā novērst diskrimināciju un veicināt līdztiesību pēc visiem deviņiem pamatiem, kas norādīti 2010. gada Līdztiesības likumā: vecums, invaliditāte, dzimums, rase, reliģija un pārliecība, grūtniecība un maternitāte, laulība un civilā partnerība, seksuālā orientācija un dzimuma maiņa. Tā ir “A statusa” valsts cilvēktiesību iestāde, kas ir neatkarīga organizācija, un Skotijā tā savas pilnvaras veicināt un aizsargāt cilvēktiesības dala ar Skotijas Cilvēktiesību komisiju.

Kā valsts cilvēktiesību iestāde EHRC:

 • veicina informētību, izpratni un cilvēktiesību aizsardzību;
 • mudina publiskās iestādes ievērot Cilvēktiesību likumu;
 • sniedz sabiedrības locekļiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un publiskām iestādēm informāciju par cilvēktiesībām;
 • uzrauga situāciju cilvēktiesību jomā Lielbritānijā un dara zināmus savus secinājumus un ieteikumus ANO, valdībai un Parlamentam;
 • konsultē Apvienotās Karalistes valdību un Parlamentu un decentralizētās Skotijas un Velsas administrācijas par cilvēktiesību ietekmi uz politikas virzieniem un tiesību aktu priekšlikumiem;
 • izmanto savas likumiskās pilnvaras cilvēktiesību aizsardzības uzlabošanai.

EHRC ir likumā paredzētas pilnvaras, lai cita starpā:

 • ierosinātu pārskatīšanu tiesā, kas ir tiesas process, kurā tiesnesis pārskata publiskas struktūras pieņemta lēmuma vai veiktas darbības likumību;
 • brīdinātu par pārskatīšanu tiesā pirms tiesību aktu pasludināšanas, ja tā uzskata, ka ar grozījumiem tiesību aktos tiks pārkāptas kādas iedzīvotāju grupas cilvēktiesības;
 • iesaistītos cilvēktiesību lietās, ko ierosinājušas citas struktūras (t. s. trešās personas iesaistīšanās lietā), tomēr komisija nevar sniegt atbalstu individuālās cilvēktiesību lietās, kurās netiek skatīts līdztiesības jautājums;
 • veiktu izpēti par visiem cilvēktiesību jautājumiem — ja komisija sniedz kādai organizācijai ieteikumus par politikas, prakses vai tiesību aktu grozījumiem vai uzlabojumiem, attiecīgajai organizācijai šādi ieteikumi ir jāievēro;
 • iesniegt brīdinājumu par neizpildi, ja tā uzskata, ka publiska iestāde nav izpildījusi savu līdztiesības nodrošināšanas pienākumu; brīdinājumā var pieprasīt pienākuma izpildi vai sīki izklāstīt pasākumus, kas jāveic izpildes nodrošināšanai.

http://www.equalityhumanrights.com/

Kontaktinformācija:

Equality and Human Rights Commission — Scotland Office

Tālrunis: 0141 288 5910

E-pasts: scotland@equalityhumanrights.com

Lielbritānijas zīmju valodas (British Sign Language) lietotāji var sazināties ar komisiju tāpat kā ieinteresētās personas bez dzirdes problēmām. Lai uzzinātu vairāk informācijas, sazinieties ar Līdztiesības un cilvēktiesību komisiju: http://www.equalityhumanrights.com/.

Līdztiesības jautājumu konsultatīvais atbalsta dienests

Tālrunis: 0808 800 0082
Teksta tālrunis: 0808 800 0084

E-pasts: eass@mailgb.custhelp.com

Pasts: FREEPOST EASS palīdzības līnija FPN6521

Tīmekļa vietnē http://www.equalityadvisoryservice.com/ ir pieejams arī BSL tulka pakalpojums, tīmekļa tērzēšana un saziņas veidlapa.

Pieņemšanas laiks:
no pirmdienas līdz piektdienai: no plkst. 09:00 līdz 19:00
sestdienās: no plkst. 10:00 līdz 14:00
Slēgts svētdienās un svētku dienās

2.  Skotijas Cilvēktiesību komisija (Scottish Human Rights Commission)

Skotijas Cilvēktiesību komisija ir valsts cilvēktiesību iestāde Skotijā, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Parīzes principiem attiecībā uz valstu iestāžu statusu un akreditācijas augstākajam līmenim (“A statuss”). SHRC ir neatkarīga struktūra, kuru 2008. gadā izveidoja Skotijas Parlaments un kuras vispārējais pienākums ir veicināt informētību, izpratni un visu cilvēktiesību — ekonomisko, sociālo, kultūras, pilsonisko un politisko tiesību — ievērošanu attiecībā uz ikvienu personu visā Skotijā un veicināt paraugpraksi saistībā ar cilvēktiesībām. Tā var arī tieši ziņot ANO par cilvēktiesību jautājumiem. Pilns komisijas pienākumu un pilnvaru uzskaitījums ir sniegts 2006. gada Skotijas Cilvēktiesību komisijas likumā.

SHRC ir šādas pilnvaras:

 • ierosināt grozījumus tiesību aktos, politikas virzienos un praksē;
 • popularizēt cilvēktiesības, īstenojot izglītojošus pasākumus, apmācību un publicējot pētījumus;
 • veikt Skotijas publisko iestāžu īstenotās politikas un prakses izpēti.

SHRC neizskata sūdzības un nesniedz palīdzību privātpersonām. Tomēr tās brošūrā “Help with Human Rights” ir sniegta informācija par organizācijām un pakalpojumiem, kas var nodrošināt konsultācijas un palīdzību.

Kontaktinformācija:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Tālr.: 0131 244 3550
E-pasts: hello@scottishhumanrights.com
Tīmekļa vietne: Skotijas Cilvēktiesību komisija

Ombudi

1.  Skotijas Valsts dienestu ombuds (Scottish Public Services Ombudsman)

Skotijas Valsts dienestu ombuds sniedz bezmaksas, neatkarīgu un objektīvu pakalpojumu attiecībā uz strīdiem starp iedzīvotājiem un pašvaldībām un centrālo valdību, lai palīdzētu atrisināt strīdus vai novērst netaisnīgas situācijas. Tas ir galīgais posms sūdzību izskatīšanā par publiskām struktūrām Skotijā (pašvaldībām, Valsts veselības dienestu, mājokļu attīstības apvienībām, koledžām un augstskolām, cietumiem, lielāko daļu ūdensapgādes nodrošinātāju, Skotijas valdību un tās aģentūrām un dienestiem un vairumu Skotijas iestāžu).

Kontaktinformācija:

Bezmaksas tālr.: 0800 377 7330
Tālrunis: 0131 225 5330

Pasts: Freepost SPSO (pastmarka nav nepieciešama)

Personīgi: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (pieņemšanas laiks pirmdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 9:00 līdz 17:00, otrdien no plkst. 10:00 līdz 17:00)

Tīmekļa vietne: SPSO

2.  Parlamentārais un veselības aprūpes pakalpojumu ombuds (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Parlamentārais un veselības aprūpes pakalpojumu ombuds ir galīgais posms sūdzību izskatīšanā par Valsts veselības dienestu (NHS) Anglijā un sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko sniedz Apvienotās Karalistes valdība. Tas sniedz bezmaksas pakalpojumus un izskata sūdzības par to, ja kāda ieskatā ir pieļauta netaisnība vai radītas grūtības tādēļ, ka kāda iestāde nav rīkojusies pienācīgi vai pareizi vai ir sniegusi nekvalitatīvu pakalpojumu un nav novērsusi radīto situāciju.

Ombuds nav daļa no valdības. To izveidoja Parlaments, lai sniegtu neatkarīgus sūdzību izskatīšanas pakalpojumus. Lietās pieņemtos secinājumus ombuds paziņo Parlamentam, lai tam palīdzētu uzraudzīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, un tos izsludina arī plašāk, lai sekmētu sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanu. Ombuds ir atbildīgs Apvienotās Karalistes Parlamenta priekšā, un tā darbu uzrauga Valsts pārvaldes un konstitucionālo jautājumu komiteja.

Pirms iesniegt sūdzību ombudam, vispirms ir jāiesniedz sūdzība tai iestādei, ar kuras darbību iesniedzējs nav apmierināts. Ja sūdzība ir par Apvienotās Karalistes Valdības departamentu vai par Apvienotās Karalistes publisku organizāciju, jums jāsazinās ar Parlamenta deputātu, lai tas jautājumu nodotu izskatīšanai ombudam.

Tīmekļa vietne: Ombuds

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 0345 015 4033 (no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 08:30 līdz 17:30)

Teksta “atzvana” pakalpojums: 07624 813 005

Ja jūs izmantojat BSL, varat izmantot SignVideo pakalpojumu: SignVideo.

Specializētās cilvēktiesību iestādes

1.  Bērnu un jauniešu komisārs Skotijā (Children and Young People's Commissioner Scotland)

Bērnu un jauniešu komisārs Skotijā veicina informētību un izpratni par bērnu tiesībām un palīdz bērniem aizstāvēt savas tiesības. Komisāram ir pilnvaras veikt izmeklēšanu par to, vai pakalpojumu sniedzēji ievēro bērnu un jauniešu grupu tiesības, intereses un viedokļus, pieņemot lēmumus vai īstenojot darbības, kas viņus ietekmē.

Kontaktinformācija:

Children and Young People's Commissioner Scotland
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Tālrunis: 0131 346 5350
Jauniešu bezmaksas tālrunis: 0800 019 1179
Teksta tālrunis: 0770 233 5720

E-pasts: inbox@cypcs.org.uk
Tīmekļa vietne: CYPCS

2.  Skotijas Informācijas lietu komisārs (Scottish Information Commissioner)

Skotijas Informācijas lietu komisāra birojs veicina sabiedrības tiesības lūgt iepazīties ar Skotijas publisko iestāžu rīcībā esošo informāciju un gādā par šo tiesību izpildes nodrošināšanu, kā arī veicina iestāžu labo praksi. Savā darbā komisārs atbalsta publisko struktūru atvērtību, pārredzamību un pārskatatbildību.

Komisāra uzdevums ir nodrošināt un veicināt informācijas brīvības jomu regulējošo Skotijas tiesību aktu īstenošanu, proti:

 • 2002. gada Informācijas atklātības likumu (Freedom of Information Act) (Skotija);
 • 2004. gada Vides informācijas noteikumus (Skotija) (Environmental Information (Scotland) Regulations);
 • 2009. gada INSPIRE noteikumus (Skotija).

Komisārs un komisāra biroja darbinieki:

 • izskata sūdzības un pieņem juridiski izpildāmus lēmumus;
 • izplata labo praksi publisko iestāžu vidū;
 • informē sabiedrību par viņu tiesībām.

Kontaktinformācija:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Tālrunis: 01334 464610
Fakss: 01334 464611
E-pasts: enquiries@itspublicknowledge.info
Tīmekļa vietne: Skotijas Informācijas lietu komisārs

3.  Informācijas lietu komisariāts (Information Commissioner's Office)

Informācijas lietu komisariāts ir Apvienotās Karalistes neatkarīga iestāde, kas ir izveidota, lai sabiedrības interesēs aizsargātu tiesības uz informāciju, sekmētu publisko struktūru atklātumu un personu datu aizsardzību.

Kontaktinformācija:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Tālrunis: 0303 123 1113 (vai 01625 545745, ja nevēlaties zvanīt uz “03” numuru)
Fakss: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Tālrunis: 0131 244 9001

E-pasts: Scotland@ico.org.uk
Tīmekļa vietne: Informācijas lietu komisariāts

Citas organizācijas

1.  Iedzīvotāju konsultatīvais dienests (Citizens Advice Service)

Iedzīvotāju konsultatīvais dienests iedzīvotājiem sniedz palīdzību viņu juridisko, finansiālo un citu problēmu risināšanā, nodrošinot bezmaksas, neatkarīgas un konfidenciālas konsultācijas un ietekmējot politikas veidošanu.

Kontaktinformācija:

Iedzīvotāju konsultatīvā dienesta tiešā tālruņa līnija: 0808 800 9060 (no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 09:00 līdz 18:00)

Tīmekļa vietne: Iedzīvotāju konsultatīvais dienests

Lai sazinātos ar Iedzīvotāju konsultatīvo dienestu, noklikšķiniet uz saites http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm.

2.  Skotijas Cietušo atbalsta organizācija (Victim Support Scotland)

Skotijas Cietušo atbalsta organizācija ir brīvprātīga organizācija, kas palīdz cilvēkiem, kuriem nodarīts kaitējums nozieguma rezultātā. Šī organizācija cietušajiem, lieciniekiem un citām personām, kurām ir nodarīts kaitējums nozieguma rezultātā, sniedz emocionālu atbalstu, praktisku palīdzību un būtisko informāciju. Tas ir bezmaksas un konfidenciāls pakalpojums, un to sniedz brīvprātīgie, izmantojot cietušo un jauniešu tiesību aizsardzības dienestu un tiesām piesaistītu liecinieku dienestu tīklu.

Sīkāka informācija, tostarp kontaktinformācija, pieejama Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas vietnē:

Skotijas Cietušo atbalsta organizācija

Palīdzības tālrunis: 0345 603 9213 (no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 08:00 līdz 20:00)

Skotijas Cietušo kodekss

Skotijas Cietušo kodeksā ir skaidri un vienuviet izklāstītas Skotijā noziegumos cietušo personu tiesības un šīm personām pieejamā atbalsta iespējas.

3.  Imigrācijas lietu komisariāts (Office of the Immigration Services Commissioner)

Imigrācijas lietu komisariāts (OISC) ir neatkarīga publiska struktūra, kas nav nevienas ministrijas pakļautībā un izveidota saskaņā ar 1999. gada Imigrācijas un patvēruma likumu.

Komisariāta galvenie pienākumi ir:

 • imigrācijas lietu konsultantu darbības regulēšana;
 • labās prakses sekmēšana, nosakot standartus;
 • sūdzību pieņemšana un izskatīšana par ikvienu, kurš sniedz konsultācijas imigrācijas jomā;
 • saukšana pie atbildības par prettiesisku rīcību;
 • to personu darbības regulējuma pārraudzīšana, kuras sniedz konsultācijas imigrācijas jomā un darbojas kādā nozīmētā profesionālajā struktūrā.

OISC nav pienākuma sniegt konsultācijas imigrācijas jomā vai ieteikt vai apstiprināt konkrētu konsultantu.

Komisariāts sadarbojas ar plašu organizāciju loku, tostarp profesionālām apvienībām, tribunāliem, Apvienotās Karalistes Robežsardzes aģentūru un brīvprātīgo organizācijām.

Plašāku informāciju skatīt: Imigrācijas lietu komisariāts.

Kontaktinformācija:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Tālrunis: 0845 000 0046

E-pasts: info@oisc.gov.uk

4.  Skotijas Juridiskās palīdzības padome (Scottish Legal Aid Board)

Juridiskās palīdzības mērķis Skotijā ir nodrošināt tiesas pieejamību cilvēkiem, kuri nevar atļauties segt savus tiesāšanās izdevumus. Skotijas Juridiskās palīdzības padome pārvalda juridiskās palīdzības sistēmu Skotijā saskaņā ar tiesību aktiem.

Lai lūgtu juridisko palīdzību, jums jāsameklē advokāts, kurš sniedz juridisko palīdzību. Jums būs jāpierāda, ka nevarat atļauties patstāvīgi apmaksāt juridisku palīdzību un ka jūsu problēma ir nopietna. Jums varētu nākties pašam veikt daļēju apmaksu to tiesas izdevumu segšanai, kas saistīti ar jūsu lietu, vai izmaksas atlīdzināt vēlāk.

Iespējams, ka jums nebūs jāmaksā vispār, atkarībā no jūsu materiālā stāvokļa un jums nepieciešamās juridiskās palīdzības veida.

Juridiskās palīdzības veids, kam pieteikties, ir atkarīgs no jums nepieciešamās juridiskās palīdzības veida. Jūsu advokāts jums to paskaidros.

 • Saņemot konsultācijas un palīdzību, piemēram, informāciju par jūsu tiesībām un iespējām vai palīdzību sarunu risināšanā vai formalitāšu kārtošanā, var mazināties izmaksas saistībā ar juridiskām konsultācijām pie advokāta. Šāda palīdzība nesegs tiesāšanās izdevumus.

Vajadzības gadījumā jūsu advokāts tomēr varētu Jūs pārstāvēt tiesā:

 • civillietā, piemēram, strīdā par mājokļa jautājumiem, laulības šķiršanas lietā, strīdā par jūsu bērniem vai īres parāda gadījumā;
 • ar bērniem saistītā lietā, ja, piemēram, esat nepilngadīgs (vai nepilngadīgā vecāks vai aizgādnis), kurš aicināts piedalīties tiesas sēdē kāda strīda atrisināšanai;
 • krimināllietā, piemēram, ja esat apsūdzēts noziegumā vai jums draud brīvības atņemšanas sods.

Sīkāka informācija par Skotijas Juridiskās palīdzības padomi un tās kontaktinformācija ir pieejama zemāk.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Tālrunis: 0131 226 7061 (no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 08:30 līdz 17:00)
Britu zīmju valodā: contact Scotland-BSL, Skotijas tiešsaistes tulkošanas dienests.
E-pasts: general@slab.org.uk
Tīmekļa vietne: Skotijas Juridiskās palīdzības padome

5.  Aprūpes inspekcija

Aprūpes inspekcija regulē un pārbauda aprūpes pakalpojumus Skotijā, lai pārliecinātos, ka tie atbilst tiesību normām. Tā kopīgi ar citiem regulatoriem veic pārbaudes, lai pārraudzītu, kā dažādas organizācijas vietējās teritorijās sniedz atbalstu pieaugušajiem un bērniem.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 0345 600 9527
E-pasts: enquiries@careinspectorate.com
Tīmekļa vietne: Aprūpes inspekcija

6.  Skotijas Garīgās aprūpes komisija (Mental Welfare Commission Scotland)

Šī Komisija aizsargā un veicina to personu cilvēktiesības, kuras sirgst ar garīgām slimībām, mācīšanās nespēju, demenci un saistītiem stāvokļiem. Tas tiek darīts, nodrošinot iespējas personām un viņu aprūpētājiem, pārraugot tiesību aktus garīgās veselības un darbnespējas jomā un ietekmējot un aicinot uz dialogu pakalpojumu sniedzējus un politikas veidotājus.

Konsultācijas: 0800 389 6809 (tikai pakalpojumu lietotājiem un aprūpētājiem) vai 0131 313 8777 (speciālistiem) (no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 09:00 līdz 17:00, un piektdienās no plkst. 09:00 līdz 16:30)
E-pasts: enquiries@mwcscot.org.uk
Tīmekļa vietne: Skotijas Garīgās aprūpes komisija

Papildu informācija vai palīdzība

Turpmāk minētās organizācijas un struktūras varētu sniegt informāciju vai palīdzību saskaņā ar to kompetenci.

Apvienotās Karalistes valdības tīmekļa vietne Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem: Gov.UK

Shelter sniedz konsultācijas mājokļa jautājumos: Shelter Scotland

ACAS sniedz konsultācijas nodarbinātības jomā: ACAS

National Debtline sniedz konsultācijas parādu jautājumos: National Debt Line

StepChange Debt Charity sniedz konsultācijas parādu jautājumos: Step Change

Naudas konsultāciju dienests (Money Advice Service) sniedz konsultācijas par naudas un finanšu jautājumiem: Naudas konsultāciju dienests

Skotijas Juristu biedrība (Law Society of Scotland) var jums palīdzēt atrast juristu, tostarp attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem: Juristu biedrība

Skotijas Bērnu tiesību centrs sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas bērniem un ar bērniem saistītos jautājumos: SCLC

Contact sniedz informāciju, atbalstu un konsultācijas ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti: Contact

Pacientu konsultāciju un atbalsta dienests (PASS) Iedzīvotāju konsultāciju birojā ir neatkarīgs dienests, kas sniedz informāciju, konsultācijas un atbalstu pacientiem un viņu aprūpētājiem: PASS

Skotijas Garīgās veselības asociācija: SAMH

Care Information Scotland ir tālruņa un interneta dienests, kas sniedz informāciju par aprūpes pakalpojumiem veciem cilvēkiem, kuri dzīvo Skotijā: CIS

SurvivorScotland pārrauga valsts stratēģiju attiecībā uz varmācībai pakļautiem nepilngadīgajiem: SurvivorScotland

Skotijas palīdzības dienests veciem cilvēkiem: Age UK Scotland

Skotijas sieviešu atbalsta organizācija (Scottish Women's Aid): SWA

Skotijas Bēgļu lietu padome (Scottish Refugee Council) SRC

Mazākumtautību tiesību centrs (Ethnic Minorities Law Centre): EMLC

Lapa atjaunināta: 17/05/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.