Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Pamattiesības

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts tiesas

Valsts cilvēktiesību iestādes

Tiesībsargs (ombuds) cilvēktiesību jautājumos (Varuh človekovih pravic)

Specializētas cilvēktiesību iestādes

Valsts tiesas

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Slovēnijas Republikas Konstitucionālā tiesa (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tālr.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-pasts: info@us-rs.si,

Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tālr.: + 386 (01) 47 00 100
Fakss: + 386 (01) 47 00 150
E-pasts: urad.uprlj@sodisce.si

Maribor tiesas ārlietu departaments
Tālr.: + 386 (02) 230 20 30
Fakss: + 386 (02) 230 20 48
E-pasts: oddelek.uprmb@sodisce.si

Nova Gorica tiesas ārlietu departaments
Tālr.: + 386 (05) 33 55 200
Fakss: + 386 (05) 33 55 221
E-pasts: oddelek.uprng@sodisce.si

Celje tiesas ārlietu departaments
Tālr.: + 386 (03) 42 75 380
Fakss: + 386 (03) 42 75 388
E-pasts: oddelek.uprce@sodisce.si

Valsts cilvēktiesību iestādes

Skatīt sadaļu "Tiesībsargs (ombuds) cilvēktiesību jautājumos".

Tiesībsargs (ombuds) cilvēktiesību jautājumos (Varuh človekovih pravic)

Tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos Slovēnijas Republikā tika izveidots, lai nodrošinātu cilvēktiesību un pamatbrīvību vispārēju aizsardzību. Tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos, viņa vietnieki vai palīgi saņem pieteikumus no personām, kas uzskata, ka valsts iestādes, pašvaldības iestādes vai publisko tiesību juridiskās personas rīcības rezultātā ir pārkāptas cilvēktiesības vai pamatbrīvības. Tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos darbojas, pamatojoties uz 1994. gada Aktu par tiesībsargu cilvēktiesību jautājumos (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos var

  • izteikt brīdinājumu pārkāpuma izdarītājam izlabot šo situāciju vai izbeigt pārkāpumu vai
  • pat ierosināt kompensāciju par nodarīto kaitējumu;
  • Jūsu vārdā un ar Jūsu atļauju tiesībsargs var iesniegt Konstitucionālajā tiesā prasību izvērtēt konkrēta noteikuma vai akta atbilstību konstitūcijai un likumīgumu, vai
  • iesniegt konstitucionālo sūdzību uz tiesību pārkāpuma pamata.
  • Viņš var iesniegt priekšlikumus valdībai vai parlamentam par likumu un citu noteikumu grozījumiem.
  • Viņš var izteikt ierosinājumus visām iestādēm, par kurām viņš ir atbildīgs, uzlabot to darbu un attiecības ar trešām personām.
  • Viņš var ikvienam sniegt savu atzinumu par konkrētu lietu saistībā ar tiesību un brīvību pārkāpumu, neatkarīgi no procedūras veida vai lietas izskatīšanas stadijas konkrētajā iestādē.

Tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos nevar rīkoties vai izlabot pārkāpumus vai nelikumības konkrētās valsts iestādes, pašvaldību iestādes vai publisko tiesību juridiskās personas vietā.

Puse, kas izdarījusi pārkāpumu, pati ir atbildīga par tā izlabošanu. Turklāt tiesībsargs nevar izskatīt lietas, kuras jau izskata tiesā, izņemot īpašus ārkārtas gadījumus.

Saskaņā ar likumu tiesībsargs nav tiesīgs darboties privātajā sektorā, tādējādi viņš nevar iejaukties lietās, kurās tiesības pārkāpj, piemēram, privāti uzņēmumi. Šādās lietās viņš var izdarīt spiedienu uz valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm vai publisko tiesību juridiskām personām, kas uzrauga privāto uzņēmumu vai attiecīgā indivīda darbu.

Tiesībsargs turklāt sadarbībā ar nevalstiskām un humanitārām organizācijām uzrauga ieslodzījuma vietas un attieksmi pret aizturētām personām vai personām, kuru brīvība ir ierobežota.

Tiesībsargam ir pilnvaras uzraudzīt, brīdināt un dot padomus, bet viņš nepieņem oficiālus lēmumus.

Kontaktinformācija:

Slovēnijas Republikas Tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Tālr.: 01 475 00 50
Bezmaksas palīdzības tālrunis: 080 15 30
Fakss: 01 475 00 40
E-pasts: info@varuh-rs.si

Specializētās cilvēktiesību iestādes:

Tiesībsargs (ombuds) bērnu tiesību jautājumos (Varuh otrokovih pravic)

Tiesībsarga cilvēktiesību jautājumos biroja sastāvdaļa, īpašais Tiesībsarga vietnieks.

Vienlīdzības principa aizstāvis (Zagovornik načela enakosti)

Vienlīdzības principa aizstāvis, kas cenšas novērst un izskaust diskrimināciju Slovēnijā.

IEROSINĀJUMI (SŪDZĪBAS): Viņš izskata Jūsu ierosinājumus vai sūdzības iespējamas diskriminācijas gadījumā. Viņš izdod juridiski nesaistošus atzinumus par to, vai konkrētajā situācijā esat pakļauts diskriminācijai, tas ir, vai attieksme pret Jums nav vienlīdzīga personisku apstākļu dēļ. Tajā pašā laikā viņš sniedz ieteikumus pārkāpuma izdarītājiem, kā uzlabot situāciju. un izskaidro pārkāpuma pastāvēšanas iemeslus un sekas. Tādējādi ar savu darbību viņš cenšas neformāli labot situāciju un palīdz uzlabot turpmāko praksi. Taču, ja šādā veidā problēmu atrisināt nav iespējams, viņš var ierosināt, lai attiecīgie dienesti izmeklē un soda par pārkāpumu. Procedūra Vienlīdzības principa aizstāvja birojā ir bez maksas un tā ir konfidenciāla.

PALĪDZĪBA: Viņš piedāvā savu palīdzību tiesiskai aizsardzībai pret diskrimināciju arī citās procedūrās, piemēram, sniedzot padomus, kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir Jūsu rīcībā un kā tos izmantot citās valsts iestādēs.

PADOMS: Viņam var lūgt atzinumu, vai Jūsu rīcība ir vai varētu būt diskriminējoša, un padomu, kā rīkoties, lai izvairītos no diskriminācijas un efektīvi ievērotu tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi.

INFORMĀCIJA: Viņš sniedz vispārīgu informāciju par diskriminācijas jautājumiem un par situāciju šajā joma Slovēnijā.

Kontaktinformācija:

Advocate of the Principle of Equality
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Tālr.: 01/369 7 03
Fakss: 01/369 78 29
E-pasts: zagovornik.uem@gov.si
Bezmaksas palīdzības tālrunis: 080 12 13 (tikai zvaniem Slovēnijas teritorijā)
http://www.zagovornik.gov.si/

Visa iepriekš minētās tīmekļa vietnes pamatinformācija ir pilnībā pieejama arī angļu, franču, vācu, itāļu, ungāru, serbu, bosniešu, albāņu un romu valodā.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Informācijas komisārs (Informacijski pooblaščenec)

Informācijas komisārs pieņem lēmumus attiecībā uz iesniegumiem par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, pamatojoties uz 2004. gada Personas datu aizsardzības akta (Zakon o varstvu osebnih podatkov) pamatregulējuma noteikumiem un nozaru tiesību aktiem, kas regulē konkrētus personas datu jautājumus (piemēram, Akts par identitātes kartēm (Zakon o osebni izkaznici)). Viņš darbojas arī pēc paša iniciatīvas (ex officio), ja konstatē, ka iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu un uzrauga īpašas jomas vai nozares arī tad, ja nav saņemts neviens iesniegums. Pārbaudes veic par personas datu aizsardzību atbildīgais Valsts inspektors, ko nodarbina Informācijas komisārs. Informācijas komisārs var izdot rīkojumu koriģēt personas datus, konstatēt pārkāpumus saistībā ar personas datu nelikumīgu ieguvi vai apstrādi un piemērot naudas sodu personas datu pārziņiem. Administratīvu sūdzību par viņa lēmumiem var iesniegt Slovēnijas Republikas Administratīvajā tiesā.

Kontaktinformācija:

Information Commissioner
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tālr.: 01 230 97 30
Fakss: 01 230 97 78
E-pasts: gp.ip@ip-rs.si

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.