Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Valsts tiesas

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Slovēnijas Republikas Konstitucionālā tiesa (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ļubļana
p. p. 1713
Tālr.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-pasts: info@us-rs.si

Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ļubļana
Tālr.: + 386 (01) 47 00 100
Fakss: + 386 (01) 47 00 150
E-pasts: urad.uprlj@sodisce.si

Maribor tiesas ārlietu departaments
Tālr.: + 386 (02) 230 20 30
Fakss: + 386 (02) 230 20 48
E-pasts: oddelek.uprmb@sodisce.si

Nova Gorica tiesas ārlietu departaments
Tālr.: + 386 (05) 33 55 200
Fakss: + 386 (05) 33 55 221
E-pasts: oddelek.uprng@sodisce.si

Celje tiesas ārlietu departaments
Tālr.: + 386 (03) 42 75 380
Fakss: + 386 (03) 42 75 388
E-pasts: oddelek.uprce@sodisce.si

Valsts cilvēktiesību iestādes

Sk. Ombuds

Ombuds

Ombuds jeb tiesībsargs cilvēktiesību jautājumos Slovēnijas Republikā tika izveidots, lai nodrošinātu cilvēktiesību un pamatbrīvību vispārēju aizsardzību. Ombuds, viņa vietnieki vai palīgi saņem pieteikumus no personām, kas uzskata, ka valsts iestādes, pašvaldības iestādes vai publisko tiesību juridiskās personas lēmuma rezultātā ir pārkāptas cilvēktiesības vai pamatbrīvības. Ombuds darbojas, pamatojoties uz 1994. gada Aktu par tiesībsargu cilvēktiesību jautājumos (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombuds var:

  • pieprasīt pārkāpējai pusei izlabot pārkāpumu vai novērst nelikumību;
  • ierosināt kompensāciju par zaudējumiem;
  • Jūsu vārdā un ar Jūsu atļauju pieprasīt Konstitucionālajai tiesai izvērtēt konkrētu noteikumu vai aktu atbilstību konstitūcijai un likumīgumu;
  • iesniegt konstitucionālo sūdzību uz tiesību pārkāpuma pamata;
  • iesniegt lūgumrakstus valdībai vai parlamentam, lai grozītu likumus un citus noteikumus;
  • konsultēt visas tās jurisdikcijā esošās struktūras, lai uzlabotu to darbību un attiecības ar klientiem;
  • brīvi sniegt atzinumu par konkrētu lietu saistībā ar tiesību un brīvību pārkāpumu, neatkarīgi no procedūras veida vai lietas izskatīšanas stadijas konkrētajā iestādē.

Ombuds nevar rīkoties, izlabot pārkāpumus vai novērst nelikumības konkrētās valsts iestādes, pašvaldību iestādes vai publisko tiesību juridiskās personas vietā.

Puse, kas izdarījusi pārkāpumu vai nelikumību, pati ir atbildīga par tā izlabošanu. Turklāt ombuds nevar izskatīt lietas, kuras jau izskata tiesā, izņemot īpašus ārkārtas gadījumus.

Likums nepiešķir ombudam pilnvaras privātajā sektorā; tādēļ ombuds nevar iejaukties, ja, piemēram, privāts uzņēmums pārkāpj tiesības. Šādās lietās viņš var izdarīt spiedienu uz valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm vai publisko tiesību juridiskām personām, kas uzrauga privāto uzņēmumu vai attiecīgā indivīda darbu.

Ombuds turklāt sadarbībā ar nevalstiskām un humanitārām organizācijām uzrauga ieslodzījuma vietas un attieksmi pret aizturētām personām vai personām, kuru brīvība ir ierobežota.

Ombudam ir pilnvaras uzraudzīt, brīdināt un dot padomus, bet viņš nepieņem oficiālus lēmumus.

Ombuds organizē bērnu aizstāvjus, kuri ir brīvprātīgo tīkla dalībnieki, kas visiem bērniem nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi aizstāvības pakalpojumiem.

Bērnu aizstāvības mērķis ir palīdzēt bērniem paust savu viedokli visās tiesvedībās un lietās, kurās viņi var būt puses, un nosūtīt šo viedokli atbildīgajām iestādēm un organizācijām, lai tās varētu lemt par bērna tiesībām un pabalstiem. Bērna aizstāvis nav bērna likumīgais pārstāvis. Palīdzība nozīmē sniegt bērniem psihosociālu atbalstu, runāt ar viņiem par vēlmēm, jūtām un viedokļiem, par procedūrām un veiktajiem pasākumiem (viņiem piemērotā veidā), sadarboties ar bērniem, lai rastu pareizo risinājumu, un pavadīt viņus, kad viņi saskaras ar struktūrām un iestādēm, kas lemj par viņu tiesībām un pabalstiem.

Kontaktinformācija:

Slovēnijas Republikas Cilvēktiesību ombuds

Dunajska cesta 56 (4. stāvs)
1109 Ļubļana
Tālrunis: 01 475 00 50
Bezmaksas palīdzības tālrunis: 080 15 30
Fakss: 01 475 00 40
E-pasts: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Specializētas cilvēktiesību iestādes

  • Bērnu ombuds (Varuh otrokovih pravic)

Ombuda biroja sastāvdaļa, īpašais Ombuda vietnieks.

  • Līdztiesības principa aizstāvis (Zagovornik načela enakosti)

Līdztiesības principa aizstāvis cenšas novērst un izskaust diskrimināciju Slovēnijā.

PĀRSŪDZĪBAS (SŪDZĪBAS): Izskata pārsūdzības vai sūdzības iespējamas diskriminācijas gadījumā. Sniedz atzinumus, kas nav juridiski saistoši, par to, vai konkrētā situācijā ir notikusi diskriminācija, proti, izturēšanās pret personu ir bijusi nevienlīdzīga personisku apstākļu dēļ. Sniedz ieteikumus pārkāpējai pusei par to, kā labot nepareizo izturēšanos, novērst tās iemeslus un novērst sekas. Ar šāda veida neoficiālu starpniecību aizstāvis cenšas labot nepareizo izturēšanos un uzlabot turpmāko praksi. Tomēr, ja problēmu nevar atrisināt šādā veidā, aizstāvis var ierosināt oficiālu kriminālvajāšanu. Procedūra Vienlīdzības principa aizstāvja birojā ir bez maksas un tā ir konfidenciāla.

PALĪDZĪBA: Aizstāvis palīdz nodrošināt tiesisko aizsardzību pret diskrimināciju citās procedūrās, piemēram, konsultējot par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un to, kā tos izmantot citās valsts iestādēs.

PADOMS: Aizstāvim var lūgt atzinumu, vai Jūsu rīcība ir vai varētu būt diskriminējoša, un padomu, kā rīkoties, lai izvairītos no diskriminācijas un efektīvi ievērotu tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi.

INFORMĀCIJA: Aizstāvis sniedz vispārīgu informāciju par diskriminācijas jautājumiem un par situāciju šajā joma Slovēnijā.

Kontaktinformācija:

Līdztiesības principa aizstāvis (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ļubļana
Tālrunis: +386 (0)1 473 55 31
E-pasts: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Visa iepriekš minētās tīmekļa vietnes pamatinformācija ir pilnībā pieejama arī angļu, franču, vācu, itāļu, ungāru, serbu, bosniešu, albāņu un romu valodā.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Informācijas komisārs

Informācijas komisārs izskata ziņojumus par personas datu aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar 2004. gada Personas datu aizsardzības likumu ( Zakon o varstvu osebnih podatkov ) un nozaru tiesību aktiem, kas reglamentē konkrētus personas datu aspektus, piemēram, Identitātes kartes likumu (Zakon o osebni izkaznici). Komisārs arī oficiāli rīkojas, ja viņš uzzina par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu, un veic mērķtiecīgas pārbaudes pat bez ziņojuma saņemšanas. Pārbaudes veic valsts personas datu aizsardzības inspektori, kurus nodarbina Informācijas komisārs. Informācijas komisārs var izdot rīkojumu labot personas datus, konstatēt pārkāpumus saistībā ar personas datu nelikumīgu ieguvi vai apstrādi un piemērot naudas sodu personas datu pārziņiem. Administratīvu sūdzību par komisāra lēmumiem var iesniegt Slovēnijas Republikas Administratīvajā tiesā.

Kontaktinformācija:

Informācijas komisārs
Zaloška 59
1000 Ļubļana
Tālrunis: 01 230 97 30
Fakss: 01 230 97 78
E-pasts: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Lapa atjaunināta: 16/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.