Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Valsts tiesas

Valsts cilvēktiesību iestādes

Ombuds (tiesībsargs)

Specializētās cilvēktiesību iestādes

Citas iestādes

Valsts tiesas

Konstitucionālā tiesa (Tribunal Constitucional)

Par pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzību primāri ir atbildīgi tiesneši un tiesas, tomēr konstitūcijā ir noteikta īpaša un galīga sistēma šo tiesību aizsardzībai – pārsūdzība, pamatojoties uz konstitucionālo tiesību un brīvību pārkāpumiem, kuru var izskatīt tikai Konstitucionālā tiesa. Konstitucionālā tiesa ir augstākā iestāde, kas veic konstitūcijas interpretāciju. Tādējādi tā ir augstākā tiesa, kas aizsargā konstitucionālās garantijas, un tā ir galvenais konstitūcijā paredzēto pamattiesību un pamatbrīvību sargs.

Ar Konstitucionālo tiesu var sazināties četros veidos:

 • pa pastu:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Spain.
 • pa tālruni: +34 915508000.
 • pa faksu: +34 915444088.
 • pa e-pastu: buzon@tribunalconstitucional.es.

Papildu informācija ir iegūstama šeit: https://www.tribunalconstitucional.es/en un https://www.poderjudicial.es

Valsts cilvēktiesību iestādes

Sk. sadaļu par ombudu (tiesībsargu).

Ombuds (Defensor del Pueblo)

Tiesībsarga birojs ir institūcija, kura aizsargā Spānijas pilsoņu pamattiesības un pamatbrīvības. Šajā nolūkā tas var uzraudzīt to iestāžu un struktūru darbību, kuras sniedz publiskus pakalpojumus Spānijā, un Spānijas administratīvos birojus ārvalstīs, kuri apkalpo Spānijas pilsoņus.

Pašlaik tiesībsarga amatu ieņem Francisco Fernandez Marugan.

Kad tiesībsargs saņem sūdzības par tiesībaizsardzības iestāžu neatbilstīgu darbu, viņš nosūta tās prokuratūrai (Ministerio Fiscal), kura izmeklē sūdzības un veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar tiesību aktiem vai pārsūta tās Tiesu varas ģenerālpadomei (Consejo General del Poder Judicial). Turklāt, ja ir nepieciešamas izmaiņas tiesību aktos, tiesībsargs var sagatavot ieteikumus valdībai.

Tiesībsargam ir pilnvaras iesniegt pārsūdzību, ja ir pārkāpta konstitūcija un aizskartas personu tiesības un brīvības, kā arī ierosināt habeas corpus procedūru.

Tiesībsargs NEVAR iejaukties šādās situācijās:

 • ja nav iesaistītas publiskas iestādes;
 • ja strīds ir starp privātpersonām;
 • ja ir pagājis vairāk nekā gads, kopš persona ir uzzinājusi par faktiem, kas saistīti ar sūdzību;
 • anonīmu sūdzību gadījumā, kurās nav konkrētu prasījumu, kuras nav iesniegtas labā ticībā vai kuru izskatīšana var aizskart trešo personu leģitīmas intereses;
 • ja strīds ir par tiesas nolēmuma saturu.

Pilsoņiem, kas vēlas sazināties ar tiesībsargu, nav jāizmanto advokāta vai juridiska pārstāvja starpniecība. Visa procedūra ir bez maksas.

Procedūra tiek sākta ar sūdzību. Sūdzības vēstulē, kura ir jāparaksta, ir nepieciešams norādīt jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktadresi un faktus, kas ir sūdzības pamatā, jānorāda arī attiecīgā iestāde vai iestādes.

Sūdzības vēstulei ir jāpievieno arī svarīgāko dokumentu kopijas, kuri saistīti ar izskatāmo problēmu. Līdzko ir notikusi iepazīšanās ar sūdzības vēstules saturu, sūdzības iesniedzējam tiks nosūtīts dokuments, kurā norādīts sūdzībai piešķirtais lietas numurs, lai persona varētu iepazīties ar lietas materiāliem.

Sūdzību var iesniegt jebkurā no šiem veidiem:

 • tiešsaistē: izmantojot elektronisko reģistru, kas pieejams tīmekļa vietnē sadaļā "Presenta tu queja" (“iesniegt sūdzību”);
 • personiski: Tiesībsarga centrālajā birojā, kas atrodas Calle de Zurbano 42, Madridē. Birojs ir atvērts no 9.00 līdz 14.00 no pirmdienas līdz piektdienai un no 16.00 līdz 18.00 no pirmdienas līdz ceturtdienai (augustā pēcpusdienās birojs ir slēgts);
 • pa pastu: nosūtot parakstītu vēstuli uz šādu adresi:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • pa faksu: nosūtot parakstītu vēstuli uz +34 913081158.

Ja jums ir nepieciešama informācija par Tiesībsarga biroju vai vēlaties sekot jūsu sūdzības virzībai, jūs varat:

 • doties uz centrālo biroju Calle de Zurbano 42, Madridē;
 • nosūtīt e-pastu: registro@defensordelpueblo.es.
 • zvanīt pa tālruni:
  - 900101025 (tikai Spānijā): bezmaksas tālruņa numurs, lai iegūtu informāciju par Tiesībsarga biroju, tā uzdevumiem un darbību un sūdzības iesniegšanas kārtību;
  - +34 914327900: lai saņemtu informāciju par sūdzības virzību.
  Šis tālruņa pakalpojums parasti darbojas:
  - no 9.00 līdz 14.00 un no 15.00 līdz 18.00, no pirmdienas līdz piektdienai;
  - no 9.00 līdz 14.00 un no 16.00 līdz 18.00 piektdienās (augustā pakalpojums nedarbojas pēcpusdienās).

Papildu informācija ir iegūstama šeit: https://www.defensordelpueblo.es.

Specializētās cilvēktiesību iestādes

 • Bērnu tiesību aizsardzības ombuds

Ombuds nodrošina visu pilsoņu tiesību aizsardzību neatkarīgi no vecuma. Papildus daži Spānijas autonomie apgabali ir izveidojuši institūcijas īpaši nepilngadīgo aizsardzībai.

Spānijas tiesību aktos nepilngadīgajiem ir paredzētas tiesības pašiem iesniegt sūdzības ombudam vai līdzvērtīgai autonomā apgabala iestādei.

 • Vienlīdzīgas attieksmes struktūras

Padome vienlīdzīgas attieksmes veicināšanai un diskriminācijas novēršanai rases vai etniskās izcelsmes dēļ (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Padome sastāv no dažādām valsts, autonomo apgabalu un vietējām iestādēm, uzņēmējdarbības un arodbiedrību organizācijām un bezpeļņas struktūrām, kas strādā, lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi un novērstu personu diskrimināciju rases vai etnisku iemeslu dēļ.

Tās mērķis ir veicināt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un apkarot personu diskrimināciju rases vai etnisku iemeslu dēļ tādās jomās kā izglītība, veselības aprūpe, sociālie pabalsti, sociālie pakalpojumi, mājoklis, apmācība u.c. un attiecībā uz vispārējām tiesībām saņemt visas preces un pakalpojumus.

Attiecīgi tai ir četras galvenās funkcijas:

 1. Sniegt neatkarīgus padomus no diskriminācijas cietušām personām, izskatot viņu sūdzības.
 2. Publicēt patstāvīgus, neatkarīgus pētījumus, izmeklēšanu rezultātus un ziņojumus.
 3. Veicināt pasākumus, kas palīdz nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un novērst diskrimināciju, sniedzot atbilstošus ieteikumus un priekšlikumus.
 4. Sagatavot un apstiprināt padomes ikgadējās darbības ziņojumu un iesniegt to Vienlīdzības ministrijā (Ministerio de Iguldad).

Sīkāka informācija ir atrodama šeit https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es un šeit https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Datu aizsardzības struktūra

Spānijas Datu aizsardzības aģentūra (Agencia Española de Protección de Datos)

Spānijas Datu aizsardzības aģentūra ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kura uzrauga tiesību aktu ievērošanu datu aizsardzības jomā, kā arī garantē un nodrošina pamattiesības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību.

Spānijas Datu aizsardzības aģentūra izskata pilsoņu lūgumus un sūdzības, sniedz informāciju par tiesībām, kas ir izklāstītas Ley Orgánica de Protección de Datos (Datu aizsardzības pamatlikumā). Tā arī palīdz un sniedz informāciju struktūrām, kas izmanto personas datus saturošas veidlapas (piemēram, uzņēmumiem, institūcijām un iestādēm), lai nodrošinātu, ka tās ievēro minētā likuma prasības.

Attiecībā uz iesaistītajām personām tā:

 • izskata to pieteikumus un sūdzības;
 • sniedz informāciju par likumā paredzētajām tiesībām;
 • atbalsta kampaņas plašsaziņas līdzekļos.

Attiecībā uz datu apstrādātājiem tā:

 • izsniedz likumā paredzētās atļaujas;
 • piemēro korektīvus pasākumus;
 • likuma pārkāpumu gadījumā pieprasa datu dzēšanu un datu apstrādes pārtraukšanu;
 • piemēro sankcijas;
 • nepieciešamības gadījumā prasa palīdzību un informāciju;
 • dod atļaujas starptautiskai datu pārsūtīšanai.

Lai iesniegtu jautājumus, precizējumus, priekšlikumus vai sūdzības, ar Spānijas Datu aizsardzības aģentūru var sazināties trīs veidos:

 • pa pastu:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Spain
 • pa tālruni: +34 912663517
 • pa e-pastu: ciudadano@agpd.es.

Papildu informācija ir iegūstama šeit: https://www.agpd.es/.

 • Citas specializētas struktūras

Spānijas Personu ar invaliditāti pārstāvju komiteja (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Spānijas Personu ar invaliditāti pārstāvju komiteja, kas plašāk pazīstama ar saīsinājumu CERMI, ir institūcija Spānijas personu ar invaliditāti pārstāvībai, aizstāvībai un rīcībai to vārdā. Izprotot savu statusu kā sociālā grupa, kas saskaras ar problēmām, vairāk nekā trīsarpus miljonu cilvēku un to ģimenes locekļu nolēma apvienoties jumta organizācijās, lai veicinātu savu tiesību atzīšanu un lai pilnībā un līdztiesīgi ar pārējo sabiedrību īstenotu savas pilsoniskās tiesības.

Ja jums ir jautājumi, jūs varat sazināties ar CERMI trīs veidos:

 • pa pastu:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • pa tālruni: +34 913601678
 • pa faksu: +34 914290317
 • pa e-pastu:cermi@cermi.es.

Papildu informācija ir iegūstama šeit: http://www.cermi.es/

vai Invaliditātes valsts observatorijas vietnē (Observatorio Estatal de la discapacidad) https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Patvēruma un bēgļu jautājumu birojs (Oficina de Asilo y Refugio)

Patvēruma un bēgļu jautājumu birojs (OAR) ir Iekšlietu ministrijas struktūra, un tas sagatavo priekšlikumus atļaujām uzturēties Spānijā saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz patvēruma tiesībām.

Turklāt OAR ir atbildīgs par:

 • lietu izmeklēšanu un izskatīšanu, lai noteiktu valsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikumu saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskajām konvencijām;
 • pārbaužu veikšanu un lēmumu pieņemšanu par visiem patvēruma pieteikumiem, kas iesniegti robežkontroles vietās Spānijā un Spānijas diplomātiskajās misijās ārvalstīs.

Papildu informāciju var iegūt šādi:

 • pa pastu:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • pa tālruni: +34 915372170

Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar la sección correspondiente del Ministerio del Interior (attiecīgo Iekšlietu ministrijas departamentu).

Ieslodzījuma vietu ģenerālsekretariāts (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Sodu izpildes sistēma ir fundamentāla valsts drošības politikas un sociālās politikas daļa. Institūcijas konstitucionālais mērķis un galvenā funkcija ir uzraudzīt un koordinēt visas darbības, kas saistītas ar kriminālsodu izpildi un citiem pasākumiem.

Papildu informāciju var iegūt šādi:

 • pa pastu:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • pa tālruni: +34 913354700
 • pa faksu: +34 913354052

Papildu informācija ir iegūstama šeit: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Citas iestādes

Spānijas Advokatūras ģenerālpadome (Consejo General de la Abogacía Española)

Spānijas Advokatūras ģenerālpadome (CGAE) ir Spānijas Advokātu kolēģijas pārstāvības, koordinācijas un izpildes struktūra, un tai ir publisko tiesību juridiskas personas statuss ar pilnīgu tiesībspēju un rīcībspēju savu mērķu sasniegšanai.

CGAE ir struktūra, kas regulē advokātu profesionālo darbību un aizsargā profesijas reputāciju. Spānijā ir 83 advokātu kolēģijas, kurās ir apvienojušies 137 447 praktizējoši advokāti (dati par 2016. gada decembri), kā arī 10 autonomo apgabalu advokātu kolēģiju padomes (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados).

Spānijā ir plašas tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, un advokātu kolēģijas garantē visiem pilsoņiem tiesības saņemt praktisku juridisko aizsardzību, nodrošinot juridiskās palīdzības sistēmu, palīdzību ieslodzītajiem un juridisko konsultāciju pakalpojumus, palīdzību un padomus imigrantiem, juridiskās konsultācijas ieslodzījuma vietās, juridisko palīdzību un konsultācijas sievietēm, palīdzību personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, un juridisko palīdzību un padomus vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Ja jums ir jautājumi, varat sazināties ar CGAE trīs veidos:

 • pa pastu:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Spain
 • pa tālruni: +34 915232593
 • pa e-pastu:informacion@cgae.es.

Papildu informācija ir iegūstama šeit: http://www.cgae.es/ un https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.