Dalībvalstu tiesas un citas iestādes

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Pamattiesības un Konstitucionālais likums

Zviedrijā iedzīvotāju tiesības un brīvības aizsargā galvenokārt trīs pamatlikumi — Konstitucionālais likums (regeringsformen), Preses brīvības likums (tryckfrihetsförordningen) un Vārda brīvības pamatlikums (yttrandefrihetsgrundlagen). Konstitucionālajā likumā ir noteikts, ka administratīvās pilnvaras ir jāīsteno, ievērojot visu cilvēku vienlīdzību un indivīda brīvību un cieņu.

Tiesu sistēmas neatkarība un lietu izskatīšana tiesā

Tiesu sistēmas neatkarību garantē Konstitucionālais likums. Tiesai ir svarīga nozīme indivīdu tiesību aizsardzībā. Zviedrijas tiesību sistēmā pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izstrādāti tā, lai aizsargātu pamattiesības. Tiesas procesus izspriež vispārējās piekritības tiesas un vispārējās administratīvās tiesas, un dažos gadījumos — administratīvās iestādes. Tas, kura tiesa skata lietu, kas attiecas uz pamattiesībām, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, tiesībām, kas ir pārkāptas, un konteksta, kādā tas noticis. To, kura tiesa izskata lietu, var ietekmēt arī tas, vai tiesības ir pārkāpusi privāta vai publiska struktūra.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par Zviedrijas tiesību sistēmu, klikšķiniet šeit.

Palīdzība vai informācija no iestādēm

Zviedrijā ir vairākas iestādes, kurām ir uzdots dažādos veidos palīdzēt nodrošināt pamattiesību ievērošanu. Šīm iestādēm ir dažādi uzdevumi. Dažas tikai sniedz informāciju, piemēram, par tiesībām to atbildības jomā, savukārt citas individuālā gadījumā var piedāvāt tiesisku palīdzību.

Iestādes var meklēt, izmantojot pamattiesību interaktīvo rīku.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.