Qrati nazzjonali u korpi mhux ġudizzjarji oħrajn

Iċ-Ċekja

Il-kontenut ipprovdut minn
Iċ-Ċekja

Il-Qrati Nazzjonali

F’każijiet ta’ diskriminazzjoni, il-qorti distrettwali tal-konvenut (jiġifieri l-persuna akkużata b’diskriminazzjoni) ġeneralment għandha ġuriżdizzjoni fl-ewwel istanza. Ladarba jkunu ġew eżawriti l-appelli ordinarji kollha, jista’ jitressaq ilment kostituzzjonali individwali quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

Il-Qorti Kostituzzjonali (Ústavní soud)

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel. (+420) 542162111
Faks: (+420) 542161309, (+420) 542161169

Email: podani@usoud.cz

Il-Qorti Kostituzzjonali hija l-korp ġudizzjarju għall-protezzjoni tal-kostituzzjonalità. L-istatus u l-kompetenzi tagħha huma minquxa fil-Kostituzzjoni tar-Repubblika Ċeka. Il-Qorti Kostituzzjonali ma tifformax parti mis-sistema tal-qorti ġenerali. Il-kompitu prinċipali tagħha huwa li tipproteġi l-kostituzzjonalità u d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali stabbiliti fil-Kostituzzjoni, fil-Karta tad-Drittijiet u l-Libertajiet Fundamentali u f’liġijiet kostituzzjonali oħra tar-Repubblika Ċeka, kif ukoll li tiggarantixxi li l-poter tal-Istat ikun eżerċitat b’mod kostituzzjonali.

Skont l-Artikolu 87 tal-Kostituzzjoni, il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi, fost affarijiet oħra, dwar ilmenti kostituzzjonali minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi kontra deċiżjonijiet finali u eżegwibbli u interventi oħra magħmula mill-awtoritajiet pubbliċi kontra d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet iggarantiti mill-Kostituzzjoni. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali huma finali u ma jistgħux jiġu appellati.

Hemm gwida għall-proċedura ta’ lment kostituzzjonali fuq is-sit web tal-Qorti, li fiha informazzjoni bażika dwar il-proċedura.

Istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem

Il-korp nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem prinċipali li jittratta każijiet ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem huwa d-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet (Veřejný ochránce práv) (ara hawn taħt).

Fil-livell tal-gvern, id-drittijiet tal-bniedem jaqgħu taħt il-mandat tal-Ministru għad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Opportunitajiet Indaqs u l-Leġiżlazzjoni (Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu); korpi oħra li jittrattaw id-drittijiet tal-bniedem jinkludu l-Kunsill tal-Gvern għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kunsill tal-Gvern għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, il-Kunsill tal-Gvern għall-Minoranzi Nazzjonali u l-Bord tal-Gvern għall-Persuni b’Diżabilità bħala korpi konsultattivi għall-Gvern.

Id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet (Veřejný ochránce práv)

Id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefown: +420 542 542 111
Faks: +420 542 542 112

Email: podatelna@ochrance.cz

Id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet huwa korp tal-Istat awtonomu, indipendenti u imparzjali barra mill-amministrazzjoni pubblika. Għalhekk mhuwiex awtorità pubblika. Huwa jipproteġi lill-persuni kontra l-aġir tal-awtoritajiet pubbliċi u istituzzjonijiet oħra li jwettqu l-amministrazzjoni tal-Istat, fejn dan l-aġir ikun:

 • illegali;
 • legali, iżda b’xi mod ieħor difettuż jew mhux korrett, u għalhekk inkonsistenti mal-prinċipji tal-istat tad-dritt demokratiku u l-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba;
 • meta dawn l-entitajiet huma inattivi.

Id-Difensur huwa awtorizzat jittratta lmenti kontra l-attivitajiet ta’:

 • il-ministeri u l-awtoritajiet amministrattivi l-oħrajn b’kompetenza għar-Repubblika Ċeka sħiħa, u l-awtoritajiet amministrattivi subordinati tagħhom;
 • l-awtoritajiet lokali u reġjonali (jiġifieri l-muniċipalitajiet u r-reġjuni), iżda biss meta jkunu qegħdin iwettqu atti ta’ amministrazzjoni tal-Istat, u mhux meta jeżerċitaw is-setgħat proprji tagħhom (awtogovernanza);
 • il-Bank Nazzjonali Ċek, fejn jaġixxi bħala awtorità amministrattiva;
 • il-Kunsill għax-Xandir tar-Radju u t-Televiżjoni;
 • il-Pulizija tar-Repubblika Ċeka, ħlief għal investigazzjonijiet li jinvolvu proċedimenti kriminali;
 • l-Armata tar-Repubblika Ċeka u l-Gwardja tal-Kastell;
 • is-Servizz tal-Ħabs tar-Repubblika Ċeka;
 • il-faċilitajiet użati biex iżommu persuni taħt kustodja u jiskontaw sentenzi ta’ kustodja, kura istituzzjonali jew ordnata mill-qorti u trattament mediku ordnat mill-qorti;
 • kumpaniji tal-assigurazzjoni tas-saħħa;
 • l-entitajiet tal-qorti u l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku fl-eżerċizzju ta’ amministrazzjoni tal-Istat (speċjalment f’dak li jikkonċerna dewmien fil-proċedimenti, l-inattività tal-qrati u mġiba mhux xierqa tal-imħallfin), iktar milli lmenti li jikkonċernaw id-deċiżjoni proprja ta’ qorti jew prosekutur.

Mill-2006, id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet issorvelja wkoll il-protezzjoni tad-drittijiet tad-detenuti.

Id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet mhuwiex intitolat li jintervjeni f’relazzjonijiet jew tilwim tad-dritt privat (inkluż tilwim bejn impjegati u impjegaturi, anke meta l-impjegatur ikun awtorità tal-Istat). L-unika eċċezzjoni tikkonċerna lmenti dwar imġiba diskriminatorja - f’dawn il-każijiet, id-Difensur jista’ jintervjeni wkoll fil-qasam tad-dritt privat.

Id-Difensur jista’ jmexxi investigazzjonijiet indipendenti, iżda ma jistax jaġixxi minflok l-awtoritajiet tal-amministrazzjoni tal-Istat u ma jistax iħassar jew jemenda d-deċiżjonijiet tagħhom. Madankollu, jekk isib xi irregolarità, jista’ jitlob li l-awtoritajiet jew l-istituzzjonijiet jipprovdu rimedju.

Jekk awtorità tal-amministrazzjoni tal-Istat jew faċilità li żżomm detenuti ma tissodisfaks l-obbligu tagħha li tikkoopera mad-Difensur jew tonqos milli tieħu miżuri ta’ rimedju adegwati wara li tkun instabet irregolarità, id-Difensur jista’ jinforma lill-pubbliku dwar il-kwistjoni b’mod sħiħ.

Id-divulgazzjoni lill-pubbliku hija sanzjoni disponibbli lid-Difensur skont il-liġi. F’każijiet bħal dawn, id-Difensur jista’ wkoll jikkomunika lill-pubbliku l-ismijiet sħaħ ta’ persuni speċifiċi li aġixxew f’isem l-awtorità li wettqet l-iżball.

Ilment lid-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet għandu jitressaq mill-persuna li qed titlob il-protezzjoni tad-drittijiet tagħha, jew mir-rappreżentant legali tagħha. Jekk l-ilment jitressaq f’isem persuna oħra, dan għandu jkun akkumpanjat minn prokura bil-miktub jew b’dokument ieħor li jiddikjara n-natura tal-awtorizzazzjoni.

Ilment għandu dejjem ikun fih:

 • l-isem sħiħ, l-indirizz u n-numru tat-telefown tal-ilmentatur; fil-każ ta’ entità ġuridika, l-isem, l-uffiċċju reġistrat u l-persuna awtorizzata biex taġixxi f’isimha;
 • deskrizzjoni taċ-ċirkustanzi rilevanti tal-kwistjoni, inkluża indikazzjoni dwar jekk il-kwistjoni ġietx riferuta wkoll lil korp ieħor u r-riżultat ta’ dik ir-referenza;
 • indikazzjoni tal-awtorità jew l-awtoritajiet li tressaq l-ilment kontrihom;
 • prova li l-ilmentatur talab mingħajr suċċess lill-awtorità li l-ilment jirreferi għalih sabiex tipprovdi rimedju;
 • jekk tkun inħarġet deċiżjoni f’din il-kwistjoni, l-ilmentatur għandu jissottometti kopja tagħha
 • u kopji ta’ dokumenti li jirrigwardaw is-suġġett u li jkun fihom informazzjoni importanti.

It-tul tal-investigazzjonijiet u l-ipproċessar tal-ilmenti jvarjaw u jiddependu dejjem fuq iċ-ċirkustanzi u l-komplessità tal-każ. Il-liġi ma tistabbilixxi l-ebda skadenza għad-Difensur; id-Difensur jipprova jittratta l-ilmenti kollha, fil-mandat tiegħu, fl-iqsar żmien possibbli.

L-ebda rimedji legali (appelli) ma huma permessi kontra l-mod li id-Difensur ittratta u ddeċieda lment bih.

Ilment jista’ jitressaq:

 • Bil-miktub - preferibbilment fuq formola għall-ilmenti stampata li għandha tintbagħat lil: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Huwa wkoll possibbli li tintbagħat ittra.
 • B’email – (ukoll mingħajr firma elettronika) mibgħuta lil podatelna@ochrance.cz li tiddeskrivi s-sustanza tal-kwistjoni jew, aħjar, billi timla l-formola għall-ilmenti u tibgħatha bl-email.
 • Bil-kaxxa tad-data – l-ID tal-Uffiċċju tad-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet huwa jz5adky. Il-messaġġ tad-data jista’ ikun fih formola għall-ilmenti li tkun imtliet jew ittra li jkun fiha informazzjoni importanti dwar il-kwistjoni.
 • Bl-użu tal-formola interattiva online ta’ ffajljar elettroniku li tipprovdi assigurazzjoni li l-ilment fih id-dettalji kollha meħtieġa.
 • Permezz ta’ kunsinna personali lill-uffiċċju tal-preżentazzjoni tal-Uffiċċju tad-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet (Údolní 39, Brno), matul il-ġimgħa mit-8.00 a.m. sal-4.00 p.m. B’hekk huwa possibbli li tressaq ilment b’annessi mhux biss bil-miktub (fuq il-karta), iżda wkoll b’mezz elettroniku li jittrasferixxi d-data.
 • Permezz ta’ lment personali f’rapport - matul il-ġimgħa mit-8.00a.m. sal-4.00p.m. huwa possibbli li wieħed imur personalment fl-uffiċċju tal-Kunsinna tal-Ilmenti fil-bini tal-Uffiċċju tad-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet, fejn l-ilment jiġi diskuss u miktub minn avukat tal-Uffiċċju.

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

Difensur Pubbliku tad-Drittijiet u ilmenti mressqa minn tfal

M'hemm l-ebda Ombudsman tat-Tfal fir-Repubblika Ċeka; madankollu, id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet bħalissa jittratta lmenti mressqa minn tfal dwar il-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi tagħhom.

Difensur Pubbliku tad-Drittijiet

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefown: +420 542 542 888
Faks: +420 542 542 112

Email: deti@ochrance.cz

It-tfal jistgħu javviċinaw lid-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet b’modi differenti, jiġifieri b’ittra ordinarja mibgħuta bil-posta jew ikkunsinnata personalment lid-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet (Veřejná ochránkyně práv), Údolní 39, 602 00 Brno, jew bl-użu tal-formola interattiva mimlija skont l-istruzzjonijiet, b’email mibgħuta lil deti@ochrance.cz, jew personalment fl-indirizz tad-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet, fejn avukat mill-Uffiċċju tal-Ombudsman jiddiskuti l-problema mal-minorenni u jniżżilha bil-miktub.

L-ilment għandu jindika b’mod ċar, b’mod partikolari:

 • dwar min jew xiex qed jilmenta l-minorenni (inkluż mill-inqas l-isem tal-awtorità jew istituzzjoni oħra jew persuna li l-minorenni ttrattat magħha);
 • l-isem sħiħ, id-data tat-twelid u l-indirizz tal-minorenni;
 • deskrizzjoni tal-problema;
 • dettalji ta’ kuntatt, jiġifieri n-numru tat-telefown, l-indirizz elettroniku u l-indirizz postali.

Id-Difensur jista’ jgħin lill-minorenni, pereżempju:

 • fil-każ ta’ prattika ħażina minn assistent soċjali;
 • jekk il-proċedimenti tal-qorti jieħdu żmien twil;
 • jekk imħallef iġib ruħu b’mod mhux adegwat;
 • jekk il-minorenni jisfa vittma tal-ibbuljar fl-iskola;
 • jekk il-minorenni ma kienx ammess fi skola;
 • fil-każ ta’ reġim strett aktar mis-soltu, ibbuljar, eċċ. f’dar tat-tfal;
 • jekk il-ġenituri tal-minorenni ma rċevewx il-benefiċċji soċjali tagħhom;
 • jekk il-pensjoni tan-nanniet tal-minorenni ġiet ikkalkulata ħażin mill-awtoritajiet;
 • jekk l-awtorità tal-bini tonqos milli tittratta l-kundizzjoni (strutturali u teknika) ħażina ta’ bini, jew jekk ġar qed jibni mingħajr permess;
 • jekk l-awtoritajiet qed jonqsu milli jieħdu passi korrettivi rigward ta’ miżbla f’sit ipprojbit;
 • jekk ilment dwar prodott li ma ħadimx ma ġiex trattat.

Min-naħa l-oħra, id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet ma jistax, pereżempju:

 • jemenda d-deċiżjoni ta’ qorti;
 • jinterferixxi ma’ investigazzjoni tal-Pulizija tar-Repubblika Ċeka (il-prosekutur pubbliku li jissorvelja l-attivitajiet tal-pulizija għandu ċerti setgħat f’dan ir-rigward);
 • jintervjeni fit-tilwim personali tan-nies (pereż. tilwim bejn il-ġirien dwar l-art, tilwim bejn il-ġenituri jew membri oħra tal-familja, eċċ.) – dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu riferuti lil qorti;

Istituzzjonijiet li jipprovdu assistenza lill-vittmi tad-diskriminazzjoni

Id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefown: +420 542 542 111
Faks: +420 542 542 112

Email: podatelna@ochrance.cz

Skont l-Att dwar id-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet (zákon o veřejném ochránci práv), id-Difensur għandu jipprovdi għajnuna metodoloġika lill-vittmi ta’ diskriminazzjoni:

 • id-Difensur għandu jivvaluta jekk l-aġir inkwistjoni jistax effettivament jikkostitwixxi diskriminazzjoni skont l-Att Kontra d-Diskriminazzjoni (antidiskriminační zákon);
 • jagħti pariri lill-vittmi ta’ diskriminazzjoni fuq kif għandhom jipproċedu, lil min javviċinaw u kif jistgħu jressqu rikors biex jibdew proċedimenti kontra d-diskriminazzjoni.

Meta jippreżenta rikors lid-Difensur biex jinvestiga d-diskriminazzjoni, ir-rikorrent għandu jidentifika bl-aktar mod preċiż possibbli l-aġir diskriminatorju allegat u jakkumpanja r-rikors bi kwalunkwe evidenza li tista’ tipprova d-diskriminazzjoni.

L-Uffiċċju għall-Protezzjoni tad-Data Personali (Úřad pro ochranu osobních údajů)

L-Uffiċċju għall-Protezzjoni tad-Data Personali

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Telefown: +420 234 665 111

Faks: +420 234 665 444

Email: posta@uoou.cz

L-Uffiċċju għall-Protezzjoni tad-Data Personali huwa entità indipendenti li:

 • tissorvelja l-konformità ma’ obbligi statutorji fl-ipproċessar tad-data personali;
 • iżżomm reġistru ta’ istanzi awtorizzati meta tkun ġiet ipproċessata d-data personali;
 • tirċievi l-ilmenti taċ-ċittadini rigward ksur tal-liġi;
 • tipprovdi konsultazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali.

L-attivitajiet tal-Uffiċċju huma ddefiniti mill-Att Nru 101/2000 dwar il-protezzjoni tad-data personali u li jemenda ċerti atti, u minn ċerti atti oħra.

L-għan tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali huwa d-dritt tal-individwi, kif garantit mill-Karta tad-Drittijiet u l-Libertajiet Fundamentali, għal protezzjoni kontra intrużjoni mhux awtorizzata fil-ħajja privata u personali tagħhom u l-ġbir mhux awtorizzat, il-pubblikazzjoni mhux awtorizzata jew abbuż ieħor tad-data personali.

Kull min jiskopri jew ikollu suspett raġonevoli li d-data personali tiegħu tkun qed tiġi pproċessata bi ksur tad-dritt tiegħu għall-protezzjoni tal-ħajja privata u personali tiegħu u bi ksur tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali (pereżempju, jekk id-data li qed tiġi pproċessata ma tkunx korretta jew tmur lil hinn mill-iskop li kienet intalbet għalih) għandu d-dritt li jagħmel ilment lill-Uffiċċju.

Ilment li jiġbed l-attenzjoni għal suspett ta’ ksur tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali għandu jinkludi:

 • l-identifikazzjoni tal-entità suspettata bi ksur tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali;
 • deskrizzjoni tal-attività li tinvolvi l-ipproċessar ta’ data personali li kisret l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali;
 • indikazzjoni tad-data personali (jew mill-inqas tal-kategoriji tagħha) ipproċessata bi ksur tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali;
 • dokumenti jew materjali oħra (jew kopji tagħhom) li jiddokumentaw ir-relazzjoni bejn in-notifikant (l-ilmentatur) u l-entità li pproċessat ħażin id-data personali tiegħu;
 • dokumenti jew materjali oħra (jew kopji tagħhom) li jistgħu jistabbilixxu ksur tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data Personali;
 • il-provvista ta’ kwalunkwe referenza għal riżorsi disponibbli li jistgħu jixhdu l-fatti deskritti;
 • dettalji ta’ kuntatt tan-notifikatur (l-ilmentatur).

Ilment jista’ ukoll jitressaq b’mod anonimu lill-Uffiċċju jew jintbagħat b’mezzi elettroniċi.

Il-persuna li tressaq ilment ma tkunx parti fi kwalunkwe proċedura amministrattiva sussegwenti, iżda tista’ tiġi mħarrka bħala xhud.

Awtoritajiet speċjalizzati oħra

Il-korp prinċipali li jistgħu jirreferu għalih persuni fiżiċi f’każ ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem huwa d-Difensur Pubbliku tad-Drittijiet. Entitajiet oħrajn f’dan il-qasam jinkludu, pereżempju:

L-Amministrazzjoni tal-Faċilitajiet għar-Refuġjati tal-Ministeru għall-Intern (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Praga 12

Telefown: +420 974 827 118

Faks: +420 974 827 280

Email: podatelna@suz.cz

L-Amministrazzjoni tal-Faċilitajiet għar-Refuġjati hija dipartiment tal-Istat li jirrapporta lill-Viċi Ministru tal-Intern għall-Ordni Pubblika u s-Sigurtà (náměstek ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost). Din tikkoopera ma’ istituzzjonijiet governattivi u internazzjonali, entitajiet tal-gvern lokali u organizzazzjonijiet mhux governattivi. Hija wkoll inkarigata mit-tmexxija tal-faċilitajiet għad-detenzjoni ta’ ċittadini barranin, u mill-2009 ilha topera network ta’ ċentri li jappoġġaw l-integrazzjoni ta’ ċittadini barranin fil-kapitali reġjonali.
Ir-Repubblika Ċeka tuża l-Amministrazzjoni tal-Faċilitajiet għar-Refuġjati biex tipprovdi akkomodazzjoni u servizzi oħra lill-applikanti għall-ażil, ir-refuġjati u l-barranin detenuti skont l-Att Nru 326/1999 dwar is-soġġorn tal-barranin fir-Repubblika Ċeka, u l-Att Nru 325/1999 dwar l-ażil. L-għan tagħha huwa li toffri lil dawk in-nies kundizzjonijiet xierqa u dinjitużi.

Il-Kunsill Nazzjonali tad-Diżabilità Ċek (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.)

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 - Holešovice
telefown: 266 753 421
Email: nrzpcr@nrzp.cz

Il-Kunsill Nazzjonali tad-Diżabilità Ċek ilu rreġistrat mill-11 ta’ Diċembru 2014 bħala assoċjazzjoni nazzjonali li tirrappreżenta l-interessi ta’ persuni b’diżabilità fit-trattamenti tagħhom ma’ istituzzjonijiet pubbliċi u tal-Istat. Ir-rwol tal-Kunsill huwa li jikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità fis-soċjetà u li jiddefendi b’mod konsistenti d-drittijiet tal-bniedem tagħhom. Huwa l-korp ewlieni ta’ konsulenza lill-Bord tal-Gvern għall-Persuni b’Diżabilità.

Il-prijoritajiet tiegħu jinkludu wkoll:

 • il-koordinazzjoni ta’ organizzazzjonijiet għall-persuni b’diżabilità fi kwistjonijiet ta’ interess komuni;
 • li tingħata informazzjoni lill-pubbliku dwar kwistjonijiet relatati mad-diżabilità;
 • il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ diskriminazzjoni kontra persuni b’diżabilità;
 • l-implimentazzjoni ta’ proġetti biex jittejbu l-ħajjiet tal-persuni b’diżabilità;
 • l-ippjanar fir-rigward ta’ opportunitajiet indaqs għal persuni b’diżabilità fil-livell reġjonali;
 • l-operazzjoni ta’ network nazzjonali ta’ ċentri ta’ konsulenza soċjali professjonali;
 • il-ħruġ ta’ pubblikazzjonijiet, ġurnali u materjali ta’ informazzjoni.

Oħrajn

Hemm għadd ta’ organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ fir-Repubblika Ċeka li jittrattaw kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u jgħinu lin-nies meta jinkisru dawk id-drittijiet.

Iċ-Ċentru għall-Integrazzjoni tal-Barranin (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

https://www.cicops.cz/en/

Pernerova 32/10, 186 00, Praga 8
Email: info@cicpraha.org

Iċ-Ċentru għall-Integrazzjoni tal-Barranin huwa assoċjazzjoni ċivika stabbilita fl-2003 biex tgħin iċ-ċittadini barranin jintegraw fis-soċjetà Ċeka.

Dan jiffoka fuq il-provvista ta’ servizzi soċjali peripatetiċi u ta’ sensibilizzazzjoni u programmi edukattivi lil barranin b’residenza fit-tul jew permanenti fir-Repubblika Ċeka. Iċ-Ċentru għandu fergħat fir-reġjuni Ċeki kollha, iżda l-fokus tiegħu huwa fuq Praga u l-Bohemia Ċentrali. L-organizzazzjoni hija fornitur ta’ servizzi soċjali rreġistrat skont l-Att dwar is-Servizzi Soċjali (zákon o sociálních službách) u hija akkreditata skont l-Att dwar is-Servizz Volontarju (zákon o dobrovolnické službě).

L-attivitajiet ewlenin tal-organizzazzjoni jinkludu:

 • il-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza soċjali lill-immigranti: residenti barranin permanenti u fit-tul u benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali/sussidjarja;
 • il-provvista ta’ konsulenza dwar l-impjiegi u l-iżvilupp ta’ programmi u attivitajiet għall-immigranti biex jgħinuhom jidħlu fis-suq tax-xogħol;
 • l-organizzazzjoni ta’ korsijiet faċli (miftuħa) fil-lingwa Ċeka u korsijiet speċjalizzati oħra fil-lingwa Ċeka għall-barranin, inkluż l-iżvilupp ta’ metodi ta’ tagħlim ġodda u progressivi;
 • l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet edukattivi oħrajn (it-taħriġ ta’ għalliema tal-lingwa Ċeka u ta’ lingwi barranin, it-tagħlim tal-lingwi barranin, taħriġ ulterjuri għall-għalliema, tutoring, korsijiet tal-kompjuter, eċċ.);
 • programm ta’ volontarjat - mentoraġġ fil-forma ta’ kooperazzjoni individwali bejn klijenti u voluntiera, u l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ divertiment u soċjali, laqgħat, diskussjonijiet, serati tematiċi, eċċ.).
 • attivitajiet ta’ tagħrif - seminars, materjal ta’ informazzjoni.

Il-programmi kollha huma mmirati biex jippermettu lill-immigranti fir-Repubblika Ċeka biex ikollhom ħajja indipendenti u dinjituża f’dan il-pajjiż filwaqt li jiżguraw li jirrispettaw u jkunu konxji tal-liġijiet lokali u standards purament interpersonali ta’ kondotta u mġiba. Huma jippromwovu l-fehim ta’ kull migrant, l-għajnuna għalihom u r-rispett għalihom bħala individwi min-naħa tas-soċjetà ospitanti.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.