Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Qrati nazzjonali u korpi mhux ġudizzjarji oħrajn

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-Qrati u t-tribunali

L-Istituzzjoni Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman istituzzjonali Id-Difensur tad-Drittijiet

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

Istituzzjonijiet speċjalizzati oħra

Il-Qrati u t-tribunali

Id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi huma garantiti fl-ewwel lok mill-imħallfin amministrattivi u ġudizzjarji li quddiemhom jistgħu jidhru l-individwi fil-kuntest ta’ kawża.

Barra minn hekk, il-Conseil constitutionnel li jiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità tal-liġijiet, iwettaq żewġ tipi ta’ verifiki:

 • Verifika fuq ir-regoli mhux promulgati: il-liġijiet u r-regolamenti tal-assemblej parlamentari jridu bilfors jiġu rinvijati lill-Conseil constitutionnel, qabel jiġu promulgati dawk tal-ewwel       u qabel ma jidħlu fis-seħħ dawk tat-tieni. Jista’ jiġi kkonsultat b’impenn internazzjonali qabel ir-ratifika jew l-approvazzjoni tiegħu. Għal liġijiet ordinarji, il-Kunsill jista’ jiġi kkonsultat b’liġi qabel il-promulgazzjoni tagħha.
 • Verifika fuq ir-regoli promulgati: ir-reviżjoni kostituzzjonali tat-23 ta’ Lulju 2008 introduċiet fil-Kostituzzjoni l-Artikolu 61-1 li joħloq il-kwistjoni prijoritarja ta’ kostituzzjonalità. Din ir-riforma tagħti liċ-ċittadini d-dritt li jikkontestaw, fil-kuntest ta’ proċess, il-kostituzzjonalità ta’ liġi ppromulgata li tippreġudika d-drittijiet u l-libertajiet garantiti mill-Kostituzzjoni. Il-qorti tirrinvija l-kwistjoni prijoritarja ta’ kostituzzjonalità lill-Cour de cassation jew lill-Conseil d’État. Il-Conseil constitutionnel jista’ jiġi kkonsultat mill-Conseil d'Etat jew mill-Cour de cassation. Huwa għandu jaġixxi fi żmien tliet xhur. Għalhekk, mill-1 ta’ Marzu 2010, il-Conseil constitutionnel, meta jiġi kkonsultat mill-Conseil d’Etat jew mill-Cour de cassation, jivverifika jekk dispożizzjoni leġiżlattiva li diġà hija fis-seħħ tippreġudikax id-drittijiet u l-libertajiet iggarantiti mill-Kostituzzjoni. Il-Conseil constitutionnel jista’, jekk ikun il-każ, iħassar id-dispożizzjoni kkonċernata.

Għal aktar informazzjoni dwar id-domanda prijoritarja ta’ kostituzzjonalità (QPC - question prioritaire de constitutionnalité) ara:

L-organizzazzjoni tal-qrati u t-tribunali u l-kompetenzi tagħhom tinsab dettaljata fuq is-siti tal-Conseil d’Etat, il-Cour de cassation u l-Conseil constitutionnel:

L-Istituzzjoni Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (CNCDH - Commission nationale consultative des droits de l’homme) hija l-Istituzzjoni Nazzjonali Franċiża tad-Drittijiet tal-Bniedem. Hija ġiet stabbilita fl-1947. Bħala Awtorità Amministrattiva Indipendenti, hija struttura tal-Istat li għandha twettaq il-kompiti tagħha b’mod indipendenti (b’applikazzjoni tal-Liġi Nru 2007-292 tal-5 ta’ Marzu 2007). Is-CNCDH hija magħmula minn 64 esperti u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Kompiti

Is-CNCDH tippromwovi d-djalogu bejn il-gvern, il-parlament, l-istituzzjonijiet u s-soċjetà ċivili fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, il-liġi umanitarja u l-ġlieda kontra r-razziżmu.

 • B’hekk hija tikkontribwixxi għat-tħejjija tar-rapporti li Franza trid tippreżenta quddiem l-organizzazzjonijiet internazzjonali, skont l-obbligi konvenzjonali tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.
 • Hija tikkontribwixxi għall-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem.
 • Hija inkarigata li tfassal ir-rapport annwali pubbliku dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu msemmi fl-Artikolu 2 tal-Liġi tat-13 ta’ Lulju 1990.
 • Il-Kummissjoni tista’, fuq l-inizjattiva tagħha stess, tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi dwar il-miżuri li jidhrilha li jappoġġjaw il-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni tista’ tqajjem kwalunkwe kwistjoni relatata ma’ sitwazzjoni umanitarja ta’ emerġenza u tistimola l-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-mezzi biex tegħleb tali eventwalitajiet.
 • Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-opinjonijiet u r-rapporti li tadotta.

Il-ħidmiet immexxija mis-CNCDH huma maqsuma f’ħames sottokumitati: kwistjonijiet soċjali, kwistjonijiet etiċi; ir-razziżmu, l-antisemitiżmu, il-ksenofobija, id-diskriminazzjonijiet u l-gruppi vulnerabbli; l-istituzzjonijiet, il-ġustizzja, il-pulizija, il-kwistjonijiet ta’ migrazzjoni; il-kwistjonijiet Ewropej u internazzjonali; id-dritt umanitarju internazzjonali u l-azzjoni umanitarja.

Indirizz :

Commission nationale consultative des droits de l’homme
35 Rue Saint-Dominique, 75007
Paris

Għal iktar informazzjoni: https://www.cncdh.fr

L-Ombudsman istituzzjonali: id-Difensur tad-Drittijiet

(Défenseur des droits) huwa istituzzjoni indipendenti integrata fil-Kostituzzjoni mit-23 ta’ Lulju 2008 u stabbilita permezz tal-Liġi Istituzzjonali Nru 2011-33 u l-Liġi Ordinarja Nru 2011-334 tad-29 ta’ Marzu 2011.

Kompiti

Id-Défenseur des Droits għandu bħala kompiti:

 • li jiddefendi d-drittijiet u l-libertajiet individwali fil-kuntest ta’ relazzjonijiet mal-awtoritajiet,
 • jiddefendi u jippromwovi l-aħjar interessi u d-drittijiet tat-tfal,
 • jiġġieled kontra d-diskriminazzjonijiet ipprojbiti bil-liġi u jippromwovi l-ugwaljanza,
 • jiżgura r-rispett tar-regoli professjonali minn persuni li jwettqu attivitajiet ta’ sigurtà.

Id-Défenseur des Droits irriżulta mill-amalgamazzjoni ta’ erba’ istituzzjonijiet eżistenti: l-Ombudsperson tar-Repubblika (Médiateur de la République), id-Difensur tat-tfal (Défenseur des enfants), l-Awtorità Għolja li tiġġieled kontra d-Diskriminazzjonijiet u għall-Ugwaljanza (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité - HALDE) u l-Kummissjoni Nazzjonali ta’ Etika tas-Sigurtà (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité - CNDS).

Setgħat

Id-Défenseur des Droits għandu s-setgħa li jirċievi lmenti minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inklużi ta’ minuri li jkun jixtieq jinvoka l-protezzjoni tad-drittijiet tiegħu. Huwa jista’ wkoll jiddeċiedi ex officio, f’kull ċirkustanza, fl-ambitu ta’ każ li jaqa’ taħt il-kompetenzi tiegħu.

Sabiex iwettaq dawn il-kompiti, id-Défenseur des Droits għandu, minn naħa, setgħat ta’ investigazzjoni u setgħat inkwirenti għall-ipproċessar tal-ilmenti individwali biex jikseb komunikazzjoni tad-dokumenti rilevanti kollha, setgħa li jinterroga għadd ta’ persuni, jew saħansitra li jwettaq verifiki fuq il-post. Min-naħa l-oħra, id-Défenseur des Droits jista’ jagħmel proposti ta’ emendi leġiżlattivi jew ta’ regolamenti u ta’ rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll privati.

Huwa jista’ wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet biex jissolvew id-diffikultajiet jew il-ksur tad-drittijiet li huwa ġie kkonsultat dwarhom. Il-persuni jew l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom jgħarrfuh bl-azzjonijiet meħuda fil-konfront tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Fin-nuqqas ta’ dan, jew jekk iqis li ma tkunx ittieħdet azzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, huwa jista’ jordna lill-persuna jew lill-awtorità kkonċernata sabiex tieħu l-miżuri neċessarji fi żmien terminu ta’ żmien stabbilit. Jekk l-ordnijiet tiegħu ma jiġux imwettqa, huwa jista’ jagħmel rapport speċjali lill-persuna jew lill-awtorità kkonċernata. Dan ir-rapport għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

Dan jista’ jgħin ukoll biex joffri medjazzjoni jew tranżazzjoni, u barra minn hekk jista’ jgħin lill-vittmi biex iħejju r-rikorsi tagħhom u jidentifikaw proċeduri mfasslin apposta.

Id-Défenseur des Droits jista’ jikkonsulta l-Awtorità tal-Ħatra sabiex tagħti bidu għall-proċeduri dixxiplinarji tal-fatti li jkun jaf bihom u li jidhrulu li huma ta’ natura li tiġġustifika sanzjoni. Huwa jista’ wkoll jintervjeni fi proċeduri ġudizzjarji bl-appoġġ ta’ lmentatur, permezz tal-produzzjoni ta’ osservazzjonijiet bil-miktub jew orali.

Organizzazzjoni

Madwar 250 ruħ jaħdmu fl-uffiċċju ċentrali tad-Difensur tad-Drittijiet, f’Pariġi. Fi Franza kontinentali u ’l barra minn Franza, madwar 400 delegat volontier jilqgħu ċ-ċittadini biex jassistuhom biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom, jirċievu l-ilmenti tagħhom u jwieġbu għad-domandi tagħhom. Huma preżenti f’diversi strutturi lokali bħal: prefetturi, sottoprefetturi, ċentri ta’ pariri legali, punti ta’ aċċess legali, bini muniċipali. Id-delegati ikollhom ukoll żjarat fi stabbilimenti penitenzjarji u jaħdmu b’rabta mad-djar dipartimentali tal-persuni b’diżabbiltà.

Id-Défenseur des Droits jippresjedi kulleġġ li jassistih fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu fil-qasam tad-“difiża u promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal”, “il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza”, kif ukoll “l-etika fil-qasam tas-sigurtà”.

Fuq proposta tad-Défenseur des droits, il-Prim Ministru jaħtar id-deputati tad-Défenseur des droits, li minnhom:

 • Difensur tat-tfal (Défenseur des enfants), Viċi President tal-kulleġġ responsabbli għad-difiża u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal (vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant);
 • deputat, Viċi President tal-kulleġġ responsabbli mill-etika fil-qasam tas-sigurtà (vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité);
 • deputat, Viċi President tal-kulleġġ responsabbli għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza (vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité).

Ir-rinviju ta’ każijiet lid-Défenseur des Droits

Kwalunkwe persuna fiżika (individwu) jew ġuridika (kumpanija, assoċjazzjoni...) tista’ tirreferi l-każ direttament u mingħajr ħlas meta:

 • taħseb li hija saret diskriminazzjoni kontriha;
 • tinnota li rappreżentant tal-ordni pubbliku (pulizija, ġendarmerija, dwana...) jew privat (aġent ta’ sigurtà...) ma osservax ir-regoli ta’ imġieba tajba;
 • tinstab f’diffikultajiet fir-relazzjonijiet tagħha ma’ servizz pubbliku (fond ta’ benefiċċji għall-familja (Caisse d'Allocations Familiales), Pôle Emploi, pensjonijiet, eċċ.);
 • tqis li d-drittijiet tat-tfal mhumiex irrispettati.

Id-Défenseur des Droits jista’ jiġi kkonsultat minn tifel jew żagħżugħ ta’ taħt it-18 sena, il-membri tal-familja tal-minuri jew ir-rappreżentanti legali tagħha, is-servizzi mediċi jew soċjali, assoċjazzjoni li l-istatuti tagħha jiddefendu d-drittijiet tat-tfal, membru parlamentari Franċiż u deputat Franċiż tal-Parlament Ewropew, istituzzjoni barranija li għandha l-istess funzjonijiet bħad-Défenseur des droits. Huwa jista’ jintervjeni għat-tfal Franċiżi u barranin li jgħixu fi Franza u tfal Franċiżi li jgħixu barra mill-pajjiż, f’bosta oqsma għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, u b’mod partikolari rigward il-protezzjoni tat-tfal, is-saħħa u d-diżabbiltà, il-ġustizzja kriminali, l-adozzjoni, l-edukazzjoni għal kulħadd u l-minuri barranin.

Iċ-ċittadini jistgħu jressqu l-ilment tagħhom direttament lid-Défenseur des droits:

Indirizz :

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07

Għal iktar informazzjoni:  https://www.defenseurdesdroits.fr/en

Entitajiet speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem

Hemm entitajiet speċjalizzati oħra li jaġixxu fil-qasam tad-drittijiet u tal-libertajiet:

Awtorità superviżorja tal-protezzjoni tad-dejta:

Awtorità nazzjonali tal-informatika u tal-libertajiet (Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL)

Is-CNIL hija l-awtorità Franċiża ta’ superviżjoni fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali. Hija twettaq il-kompiti tagħha skont il-liġi Nru 78-17 tas-6 ta’ Jannar 1978, kif emendata.

Kompiti

Il-Commission nationale de l'informatique et des libertés hija awtorità amministrattiva indipendenti. Din għandha b’mod partikolari l-kompiti li ġejjin:

 • Hija għandha tinforma lil dawk kollha kkonċernati u dawk kollha responsabbli bl-ipproċessar tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom;
 • Hija għandha tiżgura li l-ipproċessar tad-dejta personali jiġi implimentat skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi tas-6 ta’ Jannar 1978 kif emendata. B’hekk, skont l-informazzjoni rilevanti, hija tawtorizza l-ipproċessar,tagħti l-opinjoni tagħha u tirċievi d-dikjarazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta.
 • Hija tirċievi talbiet, petizzjonijiet u lmenti dwar l-implimentazzjoni tal-ipproċessar tad-dejta personali u tinforma lill-awturi tagħhom bl-azzjonijiet meħuda f’dan ir-rigward.
 • Hija tirrispondi għal talbiet ta’ opinjoni minn awtoritajiet pubbliċi u, jekk ikun il-każ, minn qrati, u tiggwida lill-persuni u l-entitajiet li jimplimentaw jew li qed jippjanaw li jimplimentaw l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta personali;
 • Hija tinforma mingħajr dewmien lill-prosekutur pubbliku, skont l-Artikolu 40 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali (code de procédure pénale), bil-ksur li għandha konoxxenza tiegħu, u tista’ tressaq xi osservazzjonijiet fil-proċeduri kriminali;
 • Hija tista’, b’deċiżjoni speċjali, tinkariga lil wieħed jew iktar mill-Membri tagħha jew is-Segretarju Ġenerali li jwettqu l-verifiki kollha, jew tirranġa sabiex isiru t-tali verifiki minn aġenti tas-servizzi tagħha u, jekk ikun il-każ, tikseb kopji ta’ kwalunkwe dokument jew materjal informattiv rilevanti għall-kompiti tagħha;
 • Hija għandha tiġi kkonsultata rigward kull abbozz ta’ liġi jew ta’ digriet jew kwalunkwe dispożizzjoni ta’ abbozz ta’ liġi jew ta’ digriet dwar il-protezzjoni tad-dejta personali jew l-ipproċessar ta’ tali dejta.

Is-CNIL tippreżenta rapport pubbliku kull sena dwar il-qadi tal-kompiti tagħha lill-President tar-Repubblika u lill-Prim Ministru.

Rinviju tal-każ lis-CNIL

Kull persuna tista’ tikkuntattja lis-CNIL f’każ ta’ diffikultajiet fl-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu. Sabiex jasserixxi d-drittijiet u l-libertajiet tiegħu tal-informatika, iċ-ċittadin għandu l-ewwel nett jitkellem direttament mal-organiżmi li jżommu d-dejta. F’każ ta’ diffikultajiet, tweġiba mhux sodisfaċenti jew nuqqas ta’ tweġiba, tista’ tagħmel rapport onlajn lis-CNIL fuq diversi oqsma: internet, kummerċ, xogħol, telefon, servizzi bankarji u kreditu.

Ħolqa relatata: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Indirizz :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

Għal iktar informazzjoni: https://www.cnil.fr/

Il-Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni

Wara r-ratifika tal-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura u t-Trattament jew Kastig Krudili, Inuman jew Degradanti Ieħor adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta’ Diċembru 2002, il-leġiżlatur Franċiż stabbilixxa, permezz tal-liġi nru 2007-1545 tat-30 ta’ Ottubru 2007, Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni (Contrôleur général des lieux de privation de liberté). Din hija awtorità amministrattiva indipendenti.

Kompiti

Il-Kontrollur Ġenerali għandu jiżgura li l-persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom jiġu ttrattati b’umanità u b’rispett għad-dinjità intrinsika tal-persuna umana u jiżgura li jiġi stabbilit bilanċ ġust bejn ir-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom u l-kunsiderazzjonijiet ta’ ordni pubbliku u ta’ sigurtà. Huwa inkarigat biex jipprevjeni l-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom.

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-Kontrollur Ġenerali jeżamina mhux biss il-kundizzjonijiet ta’ priġunerija, detenzjoni jew dħul fl-isptar iżda wkoll il-kundizzjonijiet ta’ xogħol tal-persunal u persuni involuti oħra inkwantu dawn neċessarjament għandhom impatt fuq il-funzjonament tal-istituzzjoni u n-natura tar-relazzjonijiet ma’ persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom. Il-Kontrollur Ġenerali jagħżel liberament l-istituzzjonijiet li beħsiebu jżur u ż-żjarat tiegħu jistgħu jew jiġu skedati (f’dan il-każ, il-kap ta’ stabbiliment huwa informat biż-żjara ftit jiem qabel) jew ma jiġux imħabbra.

Setgħat

Il-Kontrollur Ġenerali jista’ jżur f’kull ħin, fuq it-territorju Franċiż kollu, kull post fejn in-nies jiġu mċaħħda mil-libertà tagħhom: ħabsijiet, istituzzjonijiet tas-saħħa, stabbilimenti mqiegħda taħt l-awtorità konġunta tal-Ministeru tas-Saħħa u tal-Ministeru tal-Ġustizzja, faċilitajiet ta’ kustodja mill-pulizija u l-ġendarmerija, postijiet ta’ detenzjoni doganali, ċentri u faċilitajiet ta’ detenzjoni amministrattiva għal ċittadini barranin, żoni ta’ stennija f’portijiet u ajruporti, eċċ. Il-Kontrollur Ġenerali jeżerċita kontroll fuq l-eżekuzzjoni materjali ta’ proċeduri ta’ tneħħija li jinvolvu ċittadini barranin sakemm jingħataw lill-awtoritajiet tal-Istat ta’ destinazzjoni.

L-awtoritajiet rilevanti ma jistgħux jopponu żjara ħlief għal raġunijiet serji u imperattivi relatati mad-difiża nazzjonali, is-sigurtà pubblika, diżastri naturali jew disturbi serji fil-post taż-żjara.

Il-Kontrollur Ġenerali jibgħat lill-Ministru/i kkonċernat/i rapport taż-żjara u rakkomandazzjonijiet li jistgħu jsiru pubbliċi. Huwa jagħti wkoll rapport ta’ attività annwali lill-President tar-Repubblika u lill-Parlament, li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Ir-rinviju ta’ każijiet lill-Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni

Ċittadin jista’ jirreferi każijiet lill-Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni biex jgħarrfu b’sitwazzjoni li fl-opinjoni tiegħu tikser id-drittijiet fundamentali jew id-drittijiet fundamentali ta’ persuna fiżika f’detenzjoni (jew li, reċentement, ġiet imqegħda f’detenzjoni) u li hija marbuta ma’ kundizzjonijiet ta’ detenzjoni, arrest, priġunerija jew dħul fl-isptar, l-organizzazzjoni jew il-funzjonament ta’ servizz. Il-Kontrollur Ġenerali ta’ detenzjoni jista’ jiġi kkonsultat bil-każijiet biss bil-posta fl-indirizz li ġej:

Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
BP 10301
75921 Paris cedex 19

Il-persuni li huma mċaħħda mil-libertà tagħhom, il-qraba tagħhom, il-persuni involuti fi ħdan l-istituzzjoni u l-persunal jistgħu wkoll jitolbu intervista mal-Kontrollur Ġenerali jew wieħed mis-superviżuri li jiffurmaw it-tim tiegħu direttament waqt żjarat fi stabbilimenti.

Indirizz :

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté16/18 quai de la Loire
BP 10301
75921 Paris Cedex 19

Għal iktar informazzjoni: https://www.cglpl.fr

Istituzzjonijiet speċjalizzati oħra

 • Aċċess għall-ġustizzja: punti ta’ aċċess għal-liġi, ċentri ta’ pariri legali u unitajiet li jwasslu għall-ġustizzja

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-individwi għal informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u dwar il-proċeduri u l-organizzazzjoni ġudizzjarja, u sabiex jiġu appoġġati f’kull pass bil-ħsieb tal-eżerċizzju ta’ dritt, Franza żviluppat punti ta’ aċċess għal-liġi, ċentri ta’ pariri legali, jew unitajiet li jwasslu għall-ġustizzja li huma istituzzjonijiet ġudizzjarji lokali li jinformaw liċ-ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom u jipproponu b’mod partikolari xi soluzzjonijiet bonarji ta’ tilwim.

Direttorju ta’ ċentri ta’ pariri legali, punti ta’ aċċess għal-liġi w unitajiet li jwasslu għall-ġustizzja:

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162

Għal aktar informazzjoni:

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/modes-alternatifs/que-sont-maisons-justice-du-droit.html

L-aħħar aġġornament: 09/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.