Qrati nazzjonali u korpi mhux ġudizzjarji oħrajn

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Il-Qrati Nazzjonali

Ma hemm l-ebda qorti kompetenti speċjali fil-Greċja li trid titlob rimedju quddiemha f’każ ta’ ksur ta’ drittijiet fundamentali. Skont in-natura tal-att jew reat li joħloq dan il-ksur, ir-rimedju jista’ jintalab quddiem il-qrati nazzjonali, ċivili, kriminali jew amministrattivi.

Ikunx inkiser dritt fundamentali jew le jiġi ddeterminat fuq il-bażi tad-dritt sostantiv nazzjonali. Il-proċedura li trid tiġi segwita quddiem il-qorti (ċivili, kriminali jew amministrattiva) kompetenti hija stipulata fid-dritt (ċivili, kriminali jew amministrattiv) proċedurali nazzjonali.

Il-proċedura rilevanti twassal għal sentenza, li jew tiċħad it-talba jew, jekk tkun finali, tiġi eżegwibbli direttament.

Korpi speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem

Il-Kummissjoni Nazzjonali Griega għad-Drittijiet tal-Bniedem

Neofitou Vamva 6
10674 Athens, Greece

Il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (KNDB) twaqqfet reċentement f’konformità mar-regoli tan-Nazzjonijiet Uniti u mal-Prinċipji ta’ Pariġi bħala korp indipendenti li jagħti l-pariri lill-gvern dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem. Hija tinkludi membri maħtura minn tnejn u tletin korp (awtoritajiet indipendenti, fakultajiet universitarji tal-liġi u tax-xjenzi, trade unions, NGOs, partiti politiċi u ministeri).

L-għan tal-KNDB huwa li tindika b’mod kostanti lill-korpi governattivi kollha l-ħtieġa ta’ protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-bniedem ta’ kull min joqgħod fit-territorju Grieg.

Skont il-liġi li tistabbilixxi l-KNDB (il-Liġi Nru 2667/1998 kif emendata u fis-seħħ bħalissa), il-KNDB hija responsabbli għall-kompiti materjali li ġejjin:

 1. l-eżami ta’ kwistjonijiet dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li jitqajmu mill-gvern jew mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament jew proposti mill-Membri tal-Parlament jew l-NGOs;
 2. it-tressiq ta’ rakkomandazzjonijiet u proposti, it-tħejjija ta’ studji, u t-tressiq ta’ rapporti u opinjonijiet għal azzjoni leġiżlattiva, amministrattiva jew miżuri oħrajn li jikkontribwixxu għall-protezzjoni msaħħa tad-drittijiet tal-bniedem;
 3. l-iżvilupp ta’ inizjattivi li jqajmu l-għarfien pubbliku u tal-midja dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;
 4. it-teħid ta’ inizjattivi biex jitrawwem ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fis-sistema edukattiva;
 5. iż-żamma ta’ kooperazzjoni u kuntatt kostanti mal-organizzazzjonijiet internazzjonali, korpi simili f’pajjiżi oħra, u NGOs nazzjonali u internazzjonali;
 6. l-għoti ta’ opinjonijiet dwar rapporti nazzjonali li jridu jintbagħtu lill-organizzazzjonijiet internazzjonali dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;
 7. il-pubbliċità tal-pożizzjonijiet tal-KNDB b’kull mezz xieraq;
 8. it-tħejjija ta’ rapport annwali dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;
 9. l-organizzazzjoni ta' Ċentru ta’ Dokumentazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; u
 10. l-eżami tal-adattament tal-leġiżlazzjoni Griega għad-dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-għoti ta’ opinjonijiet dwar il-materja lill-korpi kompetenti tal-Istat.

L-Ombudsman

L-Ombudsman huwa awtorità indipendenti mnaqqxa fil-Kostituzzjoni. L-Ombudsman kien stabbilit bil-Liġi Nru 2477/97 u sar operattiv fl-1 ta’ Ottubru 1998. Il-qafas leġiżlattiv għall-operat tiegħu huwa rregolat mil-Liġi Nru 3094/03. Is-servizzi tal-Ombudsman huma bla ħlas.

L-Ombudsman jeżamina atti amministrattivi individwali jew ommissjonijiet jew azzjonijiet minn korpi tas-servizz pubbliku li jiksru d-drittijiet jew l-interessi leġittimi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi.

Qabel ma jirrikorri għall-Ombudsman, kull ċittadin l-ewwel irid ikun ikkuntattja lis-servizz pubbliku involut fil-każ. Huwa biss jekk dan il-kuntatt ikun naqas milli jsolvi l-problema li ċ-ċittadin ikun jista’ jirrikorri b’ilment għall-Ombudsman.

Il-missjoni tal-Ombudsman hija li jservi ta’ medjazzjoni bejn iċ-ċittadini u s-servizzi pubbliċi sabiex iħares id-drittijiet taċ-ċittadini, jiġġieled l-amministrazzjoni ħażina u jiddefendi l-istat tad-dritt.

Bħala medjatur, l-Ombudsman jagħti pariri u rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi. L-Ombudsman ma jimponix penali u lanqas ma jannulla atti amministrattivi illegali.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athens, Greece

Korpi Speċjalizzati fid-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman f’każijiet dwar id-drittijiet tat-tfal

L-Ombudsman (ara hawn fuq) jeżamina wkoll azzjonijiet jew ommissjonijiet minn awtoritajiet amministrattivi pubbliċi u minn individwi privati bi ksur tad-drittijiet tat-tfal.

Sabiex jipproteġi d-drittijiet tat-tfal, l-Ombudsman huwa responsabbli wkoll għal kwistjonijiet attribwibbli lil persuni privati, fiżiċi jew ġuridiċi, li jiksru d-drittijiet tat-tfal.

Korpi li għandhom responsabbiltà uffiċjali li jippromwovu l-prinċipju tal-ugwaljanza

I. Il-Liġi Nru 3304/2005 li ttrasponiet id-Direttivi 2000/43/KE tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 u 2000/78/KE tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2000, assenjat ir-responsabbiltà uffiċjali għall-promozzjoni tat-trattament indaqs lill-Ombudsman, lill-Kummissjoni għat-Trattament Indaqs u lill-Ispettorat tax-Xogħol (SEPE), u ddefiniet ir-responsabbiltajiet ta’ kull wieħed u waħda minnhom.

B’mod aktar speċifiku:

 1. L-Ombudsman huwa responsabbli mill-promozzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza meta dan il-prinċipju jkun qed jinkiser mill-awtoritajiet amministrattivi pubbliċi. It-terminu “awtoritajiet amministrattivi pubbliċi” jirreferi hawnhekk għall-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1) tal-Liġi Nru 3094/2003 (il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 10), “L-Ombudsman u dispożizzjonijiet oħrajn”.
 2. Il-Kummissjoni għat-Trattament Indaqs hija responsabbli mill-promozzjoni ulterjuri tal-prinċipju tal-ugwaljanza meta dan il-prinċipju jkun qed jinkiser minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi minbarra dawk imsemmija iktar ’il fuq, ħlief fil-qasam tal-impjieg u x-xogħol.
 3. Fil-qasam tal-impjieg u x-xogħol, l-Ispettorat tax-Xogħol (SEPE) huwa responsabbli mill-promozzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza meta dan il-prinċipju jkun qed jinkiser minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1.

ΙΙ. Il-Liġi Nru 3896/2010 (il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 207, 8.12.2010) «dwar l-Implimentazzjoni tal-prinċipju tal-opportunitajiet indaqs u t-trattament indaqs tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet tal-impjiegi u x-xogħol – Armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali mad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 u dispożizzjonijiet rilevanti oħra», tintroduċi projbizzjoni assoluta fuq il-forom kollha ta’ diskriminazzjoni diretta jew indiretta abbażi tal-ġeneru.

L-iskop tal-Liġi huwa li tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-opportunitajiet indaqs u t-trattament indaqs tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol fir-rigward:

 1. tal-aċċess għall-impjiegi, inklużi promozzjonijiet u taħriġ vokazzjonali;
 2. tat-termini u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, inkluża l-paga; u
 3. tal-iskemi tas-sigurtà soċjali okkupazzjonali, kif tipprevedi d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

L-Ombudsman huwa responsabbli mill-monitoraġġ u l-promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-opportunitajiet indaqs u tat-trattament indaqs tal-irġiel u n-nisa fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Liġi ta’ hawn fuq (l-Artikolu 25 tal-Liġi Nru 3896/2010).

L-Awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

L-Awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data (DPA Ellenika) hija awtorità indipendenti stabbilita skont il-Liġi Nru 2472/1997 li tittrasponi d-Direttiva 95/46/KE.

Id-DPA Ellenika hija responsabbli mill-protezzjoni tad-drittijiet tal-personalità u tal-privatezza tal-individwi fil-Greċja, kif previst fil-Liġijiet Nri 2472/1997 u 3471/2006.

L-iskop ewlieni tad-DPA Ellenika huwa li tipproteġi liċ-ċittadini minn ipproċessar illeċitu ta’ data personali u li tassistihom kull meta jkun hemm ksur ta’ drittijiethom f’dan ir-rigward fi kwalunkwe qasam operazzjonali.

Id-DPA Ellenika għandha wkoll l-iskop li tipprovdi appoġġ u gwida lill-proċessuri tad-data fit-twettiq tal-obbligi legali tagħhom, fid-dawl tal-ħtiġijiet ġodda ta’ servizzi tas-soċjetà Griega u tal-penetrazzjoni tal-komunikazzjonijiet u n-networks diġitali moderni.

L-Awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data, filwaqt li taġixxi fuq inizjattiva proprja jew wara li tirċievi lment, twettaq kontrolli amministrattivi ta’ rekords kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat. Dawn il-kontrolli jitwettqu minn uffiċjali mid-Dipartiment tal-Ispetturi (Τμήματος των Ελεγκτών) li jkunu assistiti f’każijiet kbar mill-membri tad-DPA Ellenika. Dawk li jwettqu l-kontrolli, bħala investigaturi speċjali, ikollhom dritt ta’ aċċess għar-rekords kollha u ma huma suġġetti għal ebda restrizzjoni ta’ kunfidenzjalità.

L-eżamijiet jinvolvu l-verifika l-ewwel nett ta’ jekk il-korpi eżaminati jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-Liġijiet Nri 2472/97 u 3471/2006 (rigward in-notifika, l-informazzjoni, obbligi oħra kif applikabbli u l-evidenza). Wara dan ikun hemm eżami tas-sistema tal-IT, li, skont l-Artikoli 6 u 10 tal-Liġi Nru 2472/1997, ikopri l-karatteristiċi bażiċi tas-sistema, in-natura tad-data u l-livell ta’ sigurtà pprovdut mill-miżuri organizzattivi u tekniċi meħuda mill-kontrollur tad-data sabiex jipproteġi d-data. Meta jintemm il-kontroll, jitħejja rapport dwar is-sejbiet u dan jiġi ppreżentat lid-DPA Ellenika.

Id-DPA Ellenika twettaq ukoll superviżjoni indipendenti tat-taqsima nazzjonali tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, skont l-Artikolu 114(1) tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen (il-Liġi Nru 2514/1997, il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 140); taġixxi bħala l-korp superviżorju nazzjonali stipulat fl-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni dwar il-EUROPOL (il-Liġi Nru 2605/1998, il-Gazzetta tal-Gvern, Serje I/88) u bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali stabbilita fl-Artikolu 17 tal-Konvenzjoni dwar l-użu tal-informazzjoni teknoloġika għal għanijiet doganali (il-Liġi Nru 2706/1999, il-Gazzetta tal-Gvern I/77); u twettaq ir-responsabbiltajiet superviżorji li jirriżultaw minn kwalunkwe ftehim internazzjonali.

Id-DPA Ellenika teżamina l-ilmenti u l-mistoqsijiet relatati mal-applikazzjoni tal-liġi u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-applikanti meta dawn jinkisru permezz tal-ipproċessar tad-data, u toħroġ deċiżjonijiet f’dan ir-rigward. Hija timponi wkoll penali amministrattivi fuq il-kontrolluri tad-data jew ir-rappreżentanti tagħhom, jekk ikun hemm, għall-ksur tal-obbligi tagħhom li jirriżultaw mil-Liġi Nru 2472/97 kif ukoll minn kull regolament ieħor dwar il-protezzjoni ta’ individwi mill-ipproċessar ta’ data personali. Finalment, id-DPA Ellenika tista’ tirrapporta ksur ta’ leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data lill-awtoritajiet amministrattivi u ġudizzjarji kompetenti.

Κifissias 1-3
11523 Athens, Greece

Links utli

Il-Kummissjoni Nazzjonali Griega għad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Awtorità Ellenika għall-Protezzjoni tad-Data

L-Ombudsman Grieg

L-aħħar aġġornament: 12/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.