Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Drittijiet fundamentali

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Qrati nazzjonali

Id-drittijiet fundamentali huma minquxa fit-testi internazzjonali bħalma huma l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti, iżda wkoll fil-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tad-dritt Ewropew.

Id-drittijiet fundamentali stabbiliti minn dawn it-testi legali jistgħu jiġu invokati quddiem kull qorti nazzjonali kemm jekk ikunu qrati kriminali, ċivili, kummerċjali jew amministrattivi.

Għandu jiġi rrilevat li kull ksur ta’ dritt fundamentali jista’ jiġi kkastigat fis-sentenzi mogħtija mill-qrati nazzjonali, bħalma huma l-qrati kriminali jew ċivili, jew jekk ikun il-każ kummerċjali jew amministrattivi.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Medjatur istituzzjonali

Ombudsman

L-Ombudsman huwa marbut tal-Kamra tad-Deputati u ma jirċievi, fit-twettiq ta’ dmirijietu, istruzzjonijiet minn l-ebda awtorità oħra.

Il-medjatur għandu l-għan li jirċievi ilmenti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi ppreżentati fil-kwistjoni li tikkonċernahom, dwar il-funzjonament tal-amministrazzjoni tal-Istat u tal-muniċipalitajiet, kif ukoll istituzzjonijiet pubbliċi tal-Istat u tal-muniċipalitajiet, bl-esklużjoni ta’ attivitajiet industrijali, finanzjarja u kummerċjali tagħhom. F’dan il-kuntest, huwa jista’ jirċievi lmenti li jolqtu direttament jew indirettament id-drittijiet tal-bniedem.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika privata li, f’kawża li tikkonċernaha, hija tal-fehma li awtorità msemmija fil-paragrafu preċedenti ma ħadimtx skont il-missjoni li għandha tiżgura jew kisret il-konvenzjonijiet, il-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ, jistgħu jagħmlu lment individwali bil-miktub jew permezz ta’ dikjarazzjoni orali magħmula mis-Segretarjat, u jitolbu li l-kawża tinġieb għall-attenzjoni tal-Ombudsman.

L-ilment għandu jkun ippreċedut minn approċċi amministrattivi adegwati lill-entitajiet inkwistjoni sabiex tinkiseb sodisfazzjon.

L-ilment lill-Ombudsman ma jinterrompix il-preskrizzjoni għall-preżentata ta’ rikors, b’mod partikolari quddiem il-qrati kompetenti.

L-Ombudsman ma jistax jintervjeni f'kazijiet quddiem il-qorti jew iressaq dubju dwar il-motivazzjoni ta' sentenza tal-qorti. Dan jista’, madankollu, f’każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ġudizzjarja li kisbet saħħa ta’ res judicata, jagħti struzzjonijiet lill-korp inkwistjoni biex jikkonforma ruħu f’terminu li huwa jistabbilixxi.

L-ilment għandu jirrelata ma’ kawża konkreta fir-rigward tal-awtur tal-ilment. L-ilmenti ma għandhomx ikopru l-funzjonament tal-amministrazzjoni b’mod ġenerali.

Fejn ilment ikun iġġustifikat, l-Ombudsman għandu jagħti parir lill-persuna li tressaq l-ilment u l-amministrazzjoni u jissuġġerixxi ir-rakkomandazzjonijiet kollha fil-post tas-servizz imsemmi u l-ilmenti li huwa jqis li huma ta’ natura li tippermetti ftehim bonarju tal-ilment imressaq quddiemu. Ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu b’mod partikolari jinkludu proposti biex jitjieb il-funzjonament tas-servizz imsemmi.

Meta jidher lill-Ombudsman, fil-kuntest ta’ lment li jkun tressaq quddiemu, li l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata twassal għal inugwaljanza, huwa jista’ jirrakkomanda, fir-rispett tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji, għas-servizz inkwistjoni kwalunkwe soluzzjoni għas-sejba ta’ soluzzjoni ġusta tas-sitwazzjoni tal-persuna li qed tressaq l-ilment u jissuġġerixxi l-emendi li huwa jqis xierqa għat-testi leġiżlattivi jew regolamentarji li huma l-bażi tad-deċiżjoni.

Id-deċiżjoni tal-Ombudsman li ma jaġixxix l-ilment ma hijiex suġġetta għal appell quddiem qorti.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Il-Lussemburgu

Telefown:   (+352) 26 27 01 01
Fax: (+352) 26 27 01 02

Sit elettroniku: http://www.ombudsman.lu/
Posta elettronika: info@ombudsman.lu

Entitajiet speċjalizzati fid-drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (l-CCDH) huwa korp konsultattiv tal-Gvern li huwa inkarigat bil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Għal dan il-għan, hija tindirizza lill-gvern l-opinjonijiet, l-istudji, l-pożizzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li tfassal b’mod indipendenti dwar il-kwistjonijiet kollha ta’ portata ġenerali li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Fl-opinjonijiet tagħha hija tiġbed l-attenzjoni tal-Gvern dwar il-miżuri li jidhrilha favorevoli għall-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Prim Ministru għandu jibgħat l-opinjonijiet, l-istudji, il-pożizzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni lill-Kamra tad-Deputati.

Huwa korp purament konsultattiv tal-Gvern li ma għandux setgħa deċiżjonali.

Ic-CCDH m’għandhiex il-kompetenza biex tittratta każijiet individwali.

Fil-kuntest tal-funzjonament tagħha, l-CCDH:

 • teżamina liberament kull kwistjoni li taqa’ taħt il-kompetenza tagħha sew jekk tkun sottomessa mill-Gvern jew deċiża ex officio fuq proposta tal-membri tagħha jew kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni;
 • tisma’ lil kull persuna, tirċievi skont il-każ, kwalunkwe informazzjoni u dokumenti meħtieġa għall-evalwazzjoni ta’ sitwazzjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħha;
 • tindirizza direttament l-opinjoni pubblika jew permezz ta’ kwalunkwe korp tal-istampa, partikolarment biex tippubblika l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha;
 • ikollha konsultazzjoni ma’ korpi oħra, ġuridiċi jew mhux, bl-għan tal-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Il-Lussemburgu

Tel.: (+352) 26 20 28 52
Faks: : (+352) 26 20 28 55

Sit elettroniku: https://ccdh.public.lu/
Posta elettronika: info@ccdh.public.lu

Il-Kumitat Lussemburgiż għad-drittijiet tat-tfal, imsejjaħ Ombuds-Comité fir Rechter vum Kand (ORK)

Il-membri tal-ORK jwettqu l-missjoni tagħhom b’mod indipendenti u oġġettiv.

Fit-twettiq tal-missjoni tiegħu, l-ORK jista’ b’mod partikolari:

 • janalizza l-mezzi stabbiliti biex iħarsu u jippromwovu d-drittijiet tat-tfal, biex jirrakkomanda, fejn ikun xieraq, lill-korpi kompetenti għall-adattamenti meħtieġa;
 • jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-liġijiet u r-regolamenti kif ukoll proġetti dwar id-drittijiet tat-tfal;
 • jiġbor informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tat-tfal u jiżgura l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jippreżenta lill-Gvern u lill-Kamra tad-Deputati rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tat-tfal kif ukoll dwar l-attivitajiet tiegħu;
 • jippromwoiu l-iżvilupp tal-libertà ta’ espressjoni tat-tfal u l-parteċipazzjoni attiva tagħhom f’kwistjonijiet li jikkonċernawhom;
 • jeżamina s-sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet tat-tfal ma jiġux rispettati u jagħmel rakkomandazzjonijiet sabiex jiġu indirizzati;
 • jirċievi informazzjoni u lmenti dwar l-ksur tad-drittijiet tat-tfal u jisma’, għal dan il-għan, skont il-proċeduri li għandhom ikunu stabbiliti minnu, it-tfal kollha li jagħmlu talba għal smigħ;
 • permezz ta’ informazzjoni u lmenti jew f’każijiet speċjali mmexxija minnu, joħropġ rakkomandazzjonijiet jew pariri li jippermettu li tiġi żgurata protezzjoni aħjar tad-drittijiet u l-interessi tat-tfal.

Fil-qadi ta’ dmirijiethom, informazzjoni rigward sitwazzjonijiet jew każijiet individwali hija suġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ segretezza professjonali. Dan is-sigriet professjonali ma jipprekludix il-komunikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti kwalunkwe informazzjoni li tista’ tippreġudika l-interess superjuri tat-tfal.

Il-membri tal-ORK jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom mingħajr ma jintervjenu fi proċeduri ġudizzjarji li għadhom għaddejjin.

Fl-eżerċizzju tal-missjoni tagħhom u fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti, il-membri ORK jistgħu jkollhom aċċess liberu għal kwalunkwe bini ta’ korpi pubbliċi jew privati impenjati fl-akkoljenza bi jew mingħajr akkomodazzjoni, il-konsultazzjoni, l-assistenza, il-gwida, it-taħriġ jew l-attivitajiet tat-tfal.

Il-membri ORK għandhom id-dritt li jistaqsu għal kull informazzjoni, dokument jew dokument, minbarra dawk koperti bis-sigriet mediku jew is-sigriet professjonali.

Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand {ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Il-Lussemburgu

Tel:  (+352) 26 123 124
Fax: (+352) 26 123 125

Sit elettroniku: http://ork.lu/index.php/en/

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali, li jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu b’indipendenza sħiħa, huwa inkarigat li jippromwovu, janalizzaw u jissorveljaw it-trattament ugwali tal-persuni kollha mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq ir-razza, l-oriġini etnika, is-sess, ir-reliġjon jew it-twemmin, diżabbiltà u età.

Fit-twettiq tal-missjoni tiegħu, iċ-Ċentru jista’ b’mod partikolari:

 • jippubblika rapporti, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet u twettaq studji dwar il-kwistjonijiet kollha ta’ diskriminazzjoni msemmija hawn fuq;
 • jipproduċi u jipprovdi kwalunkwe informazzjoni u dokument utli fil-kuntest tal-missjoni tiegħu;
 • jipprovdi għajnuna għal nies li jqisu lilhom infushom bħala vittmi ta’ diskriminazzjoni msemmija fl-Artikolu 1 tal-Liġi dwar l-ugwaljanza fit-trattament tat-28 ta’ Novembru 2006 billi jqiegħed għad-dispożizzjoni tagħhom servizz ta’ pariri u gwida biex jinforma lill-vittmi dwar id-drittijiet individwali tagħhom, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u kif għandhom jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

L-informazzjoni rigward sitwazzjonijiet jew każijiet individwali li l-membri tiegħu għandhom għarfien fl-eżerċizzju tal-missjoni tagħhom hija suġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ segretezza professjonali. Is-sigriet professjonali ma jopponix l-iżvelar lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti ta’ kwalunkwe informazzjoni li għall-vittma tista’ tikkostitwixxi diskriminazzjoni kif stabbilit bl-Artikolu 1 tal-liġi fuq it-trattament ugwali tat-28 ta’ Novembru 2006.

L-Istati Membri taċ-Ċentru jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom mingħajr ma jinterferixxu fil-proċeduri ġudizzjarji pendenti.

Il-membri taċ-Ċentru għandu jkollhom id-dritt li jitolbu kwalunkwe tagħrif, karta jew dokument, minbarra dawk koperti bis-sigriet mediku jew segretezza professjonali, li huma meħtieġa għat-twettiq ta’ dmirijiethom.

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali

B.P. 2026
L-1020 Il-Lussemburgu

Tel: (+352) 26 48 30 33
Faks: (+352) 26 48 38 73

Sit elettroniku: http://cet.lu/fr/
Posta elettronika: info@cet.lu

Kummissjoni nazzjonali għall-protezzjoni tad-data

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data hija awtorità pubblika stabbilita fil-forma ta’ stabbiliment pubbliku. Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data għandha taġixxi b’indipendenza sħiħa fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha.

Kull sena, hija għandha tagħti rendikont, f’rapport bil-miktub għall-membri tal-Gvern fil-Kunsill, tal-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħha.

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data għandha l-kompitu li:

 • timmonitorja u tivverifika l-legalità tal-ġbir u l-użu tad-data soġġetta għal trattament u tinforma lill-kontrolluri dwar l-obbligi tagħhom;
 • timmonitorja r-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi, inkluż id-dritt għall-privatezza, u tinforma lill-pubbliku dwar id-drittijiet tas-suġġetti tad-data;
 • tirċievi u teżamina l-ilmenti u t-talbiet ta’ verifika tal-legalità tal-ipproċessar;
 • tagħti pariri lill-Gvern, jew fuq talba tiegħu jew fuq inizjattiva tagħha stess, dwar il-konsegwenzi tal-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-ipproċessar tal-informazzjoni fir-rigward tar-rispett tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali tal-persuni; għal dan il-għan, hija tista’ tipproċedi għal studji, stħarriġ jew għarfien espert.

Il-Kummissjoni nazzjonali hija responsabbli wkoll biex tassigura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi emendata tat-30 ta’ Mejju 2005 dwar il-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni tiegħu.

Il-Kummissjoni nazzjonali tista’ tiġi invokata minn kwalunkwe persuna, li taġixxi waħedha, permezz tal-avukat tagħha jew kull persuna oħra fiżika jew ġuridika awtorizzata, fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħha fir-rigward ta’ trattament. Il-persuna kkonċernata għandha tiġi infurmata dwar ir-riżultat tat-talba.

Il-Kummissjoni nazzjonali tista’, b’mod partikolari, tiġi tiġi ppreżentata minn kull persuna kkonċernata b’talba ta’ verifika dwar il-legalità ta’ l-ipproċessar ta’ data personali f’każ ta’ rifjut jew restrizzjoni tal-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess tal-persuna kkonċernata.

Hija tiddenunzja lill-awtoritajiet ġudizzjarji r-reati li ġiet informata bihom.

Kummissjoni nazzjonali għall-protezzjoni tad-data

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel: (+352) 26 10 60 -1
Fax.: (+352) 26 10 60 - 29

Sit elettroniku: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

L-Uffiċċju Lussemburgiż tal-akkoljenza u l-integrazzjoni (OLAI)

L-OLAI għandu bħala missjoni li jorganizza l-akkoljenza tal-barranin ġodda li jkunu għadhom kemm waslu, jiffaċilita l-proċess tal-integrazzjoni tal-barranin permezz tal-implimentazzjoni u l-koordinazzjoni tal-politika ta’ akkoljenza u integrazzjoni, fejn il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni hija element essenzjali, flimkien mal-awtoritajiet lokali u l-atturi tas-soċjetà ċivili, kif ukoll l-għoti tal-assistenza soċjali għall-barranin li ma għandhomx id-dritt għal għajnuna u ħlasijiet eżistenti u għall-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali.

Fit-twettiq ta’ dan il-kompitu, OLAI jaħdem mal-korpi Komunitarji u internazzjonali, kif ukoll ma’ dawk tal-pajjiżi ta’ oriġini barranin.

L-OLAI huwa responsabbli għat-twaqqif, f’konsultazzjoni mal-Kumitat Iiterministerjali għall-integrazzjoni, ta’ abbozz ta’ pjan ta’ azzjoni nazzjonali pluriennali ta’ integrazzjoni u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni li jidentifika l-assi ewlenin ta’ intervent u l-miżuri politiċi li għaddejjin bħalissa u li jridu jiġu implimentati.

Il-Ministru għandu jissottometti l-abbozz ta’ pjan lill-Gvern għall-approvazzjoni.

Il-Gvern se jippreżenta strateġija komprensiva u miżuri mmirati ta’ integrazzjoni u għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.

L-Uffiċċju Lussemburgiż tal-akkoljenza u l-integrazzjoni (OLAI)

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Il-Lussemburgu

Tel: (+352) 247-85700

Sit elettroniku: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
Posta elettronika: info@olai.public.lu

Aċċess għall-ġustizzja

Servizz ta’ akkoljenza u ta’ informazzjoni legali (Service d’accueil et d’information juridique)

Dan is-servizz, stabbilit quddiem il-qrati, għandu jitmexxa mill-Prosekutur ġenerali tal-Istat. Huwa għandu l-għan li jilqa’ lill-individwi u jipprovdilhom informazzjoni ġenerali dwar id-drittijiet tagħhom u dwar il-modi u l-mezzi li għandhom jitħaddmu sabiex jiġu mħarsa.

Is-servizz ta’ akkoljenza u ta’ informazzjoni legali għandu l-missjoni li:

 • jilqa’ individwi u jirreferihom lis-servizzi adattati, billi jipprovdilhom l-informazzjoni u l-mezzi tekniċi meħtieġa;
 • jinforma liċ-ċittadini b’mod ġenerali dwar il-portata tad-drittijiet tagħhom meta mqabbla ma’ problemi eżistenti u dwar modi u mezzi biex jitwettqu;
 • jisma’ l-ilmenti tagħhom dwar id-diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-liġijiet u jipproponi l-mezzi biex jiġu evitati.

Is-servizz ta’ akkoljenza u informazzjoni legali jipprovdi biss informazzjoni orali, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe konsultazzjonijiet bil-miktub.

Service d’accueil et d’information juridique (Servizz ta’ lqugħ u ta’ informazzjoni legali) - il-Lussemburgu

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Il-Lussemburgu

Tel.: (+352) 22 18 46

Service d’accueil et d’information juridique (Servizz ta’ lqugħ u ta’ informazzjoni legali) - Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel: (+352) 80 23 15

Service d’accueil et d’information juridique (Servizz ta’ lqugħ u ta’ informazzjoni legali) - Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Għajnuna legali

Fir-rigward tal-assistenza legali, hija tista’ tiġi attribwita għal proċeduri ġudizzjarji, extra ġudizzjarji mhux kontenzjużi u kontenzjużi, kemm lill-attur kif ukoll lill-konvenut. Biex wieħed ikun jista’ jibbenefika mill-għajnuna legali, jeħtieġ li r-riżorsi tal-applikant ma jkunux biżżejjed, jiġifieri ekwivalenti għad-dħul minimu garantit. L-insuffiċjenza ta’ riżorsi għandha tiġi evalwata fir-rigward tad-dħul u l-ġid ta’ dak li jeħtieġ l-assistenza u dawk li jgħixu miegħu f’komunità domestika.

L-għajnuna legali ma tingħatax lil persuna li l-kawża tiegħu tidher li hija manifestament inammissibbli, mhux ġustifikata, abbużiva jew sproporzjonata fid-dawl tal-għan tagħha fir-rigward tal-ispejjeż li jkunu jridu jintefqu.

L-għajnuna legali ma tingħatax jekk ir-rikorrent ikollu dritt li jikseb mingħand terzi persuni, bi kwalunkwe titolu, ir-rimborż tal-ispejjeż li jkopru l-għajnuna legali.

Il-benefiċjarju tal-għajnuna legali għandu dritt għall-assistenza minn avukat u mill-uffiċjali ġudizzjarji kollha li l-kawża, il-proċedimenti jew l-eżekuzzjoni tagħha jkunu jeħtieġu.

Huwa l-President tal-Kamra tal-Avukati jew il-membru tal-Kunsill tal-Kamra delegat minnu għal dan il-għan mid-distrett tal-post tar-residenza tar-rikorrenti li jiddeċiedi fuq l-għoti tal-benefiċċju tal-għajnuna legali. Jekk il-persuna ma jkollhiex ir-residenza tagħha fil-Lussemburgu, huwa l-President tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu jew il-membru tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati delegat minnu għal dan il-għan li huwa kompetenti li jieħu din id-deċiżjoni.

Il-persuni li m'għandhomx mezzi biżżejjed għandhom jagħmlu t-talba tagħhom lill-President tal-Kamra tal-Avukati kemm waqt is-seduti tiegħu, kif ukoll bil-miktub.

Jekk xi persuna miżmuma mill-pulizija tafferma li hija għandha dritt tibbenefika mis-servizz tal-għajnuna legali u tagħmel talba f'dan is-sens, l-avukat li jassistiha matul id-detenzjoni tagħha għandu jibgħat talba lill-President tal-Kamra tal-Avukati.

Site web :http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Għal distrett ġudizzjarju tal-Lussemburgu

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Il-Lussemburgu

45, Allée Scheffer, L-2520 Il-Lussemburgu

Għal distrett ġudizzjarju ta’ Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

L-aħħar aġġornament: 29/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.