Qrati nazzjonali u korpi mhux ġudizzjarji oħrajn

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Qrati Nazzjonali

Id-drittijiet fundamentali huma minquxa fit-testi internazzjonali bħalma huma l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti, iżda wkoll fil-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tad-dritt Ewropew.

Id-drittijiet fundamentali minquxa f’dawn it-testi legali jistgħu jiġu invokati quddiem kwalunkwe qorti nazzjonali: qrati kriminali, ċivili, kummerċjali jew amministrattivi.

Għandu jiġi nnotat li l-ksur ta’ dritt fundamentali jista’ jiġi kkastigat fis-sentenzi mogħtija mill-qrati nazzjonali, kemm jekk qrati kriminali kif ukoll jekk qrati ċivili, jew f’każijiet rilevanti mill-qrati kummerċjali jew amministrattivi.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Ombudsman (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

L-Ombudsman huwa marbut mal-Kamra tad-Deputati (Chambre des députés) u ma jirċievi, fit-twettiq ta’ dmirijietu, istruzzjonijiet minn l-ebda awtorità oħra.

Il-kompitu tal-Ombudsman huwa li jirċievi lmenti minn persuni fiżiċi jew entitajiet legali privati dwar kwistjoni li tikkonċernahom u relatata mal-funzjonament tal-Istat u tal-awtoritajiet lokali, kif ukoll tal-istabbilimenti pubbliċi li għalihom l-Istat u l-awtoritajiet lokali huma responsabbli, bl-esklużjoni ta’ attivitajiet industrijali, finanzjarji u kummerċjali tagħhom. F’dan il-kuntest, l-Ombudsman jista’ jirċievi lmenti li jolqtu direttament jew indirettament id-drittijiet tal-bniedem.

Kwalunkwe persuna fiżika jew entità legali privata li, fi kwistjoni li tikkonċernaha, hija tal-fehma li awtorità msemmija fil-paragrafu preċedenti ma ħadmitx f’konformità mal-irwol tagħha jew kisret il-konvenzjonijiet, il-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ, tista’ permezz ta’ lment individwali bil-miktub jew dikjarazzjoni orali magħmula lis-Segretarjat tal-Ombudsman titlob li l-kwistjoni tinġieb għall-attenzjoni tal-Ombudsman.

L-ilment jista’ jsir ladarba l-passi amministrattivi xierqa jkunu tlestew mill-korpi kkonċernati sabiex il-kwistjoni tissolva.

L-ilment lill-Ombudsman ma jinterrompix il-preskrizzjoni għal proċedimenti oħra, b’mod partikolari dawk quddiem il-qrati kompetenti.

L-Ombudsman ma jistax jintervjeni f’kawżi quddiem il-qorti jew iressaq dubju dwar il-motivazzjoni ta’ sentenza tal-qorti. Madankollu, f’każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ġudizzjarja li kisbet saħħa ta’ res judicata, dan jista’ jagħti struzzjonijiet lill-korp inkwistjoni biex jikkonforma mad-deċiżjoni fil-perjodu ta’ żmien li l-Ombudsman jistabbilixxi.

L-ilment għandu jirrelata ma’ kwistjoni speċifika fir-rigward tal-persuna li tagħmel l-ilment. L-ilmenti ma jistgħux ikopru l-funzjonament tal-amministrazzjoni b’mod ġenerali.

Jekk l-Ombudsman ikun tal-fehma li lment huwa ġġustifikat, huwa jagħti parir lill-ilmentatur u lill-amministrazzjoni, u jressaq ir-rakkomandazzjonijiet kollha fir-rigward tas-servizz inkwistjoni u tal-ilmentatur li huwa jqis li jippermettu ftehim bonarju tal-ilment. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu b’mod partikolari jinkludu proposti biex jitjieb il-funzjonament tas-servizz imsemmi.

Jekk l-Ombudsman ikun tal-fehma li, b’rabta ma’ lment li jkun tressaq quddiemu, l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata twassal għal inġustizzja, huwa jista’ jirrakkomanda lis-servizz inkwistjoni, f’konformità mal-leġiżlazzjoni u r-regolamenti relevanti, kwalunkwe soluzzjoni li tippermetti li s-sitwazzjoni tal-ilmentatur tiġi riżolta b’mod ġust, u jissuġġerixxi l-bidliet li huwa jqis li għandhom isiru għal-leġiżlazzjoni jew ir-regolamenti li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni.

Id-deċiżjoni tal-Ombudsman li ma jaġixxix fuq l-ilment ma tistax tkun suġġetta għal appell quddiem qorti.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 il-Lussemburgu

Tel. +352 26270101
Fax +352 26270102

Sit web: http://www.ombudsman.lu/
Email: info@ombudsman.lu

Korpi speċjali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem

Kumitat Konsultattiv dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Commission consultative des droits de l’Homme)

Il-Kumitat Konsultattiv dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (CCDH) huwa korp konsultattiv tal-Gvern inkarigat bil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Għal dan il-għan, huwa jipprovdi lill-gvern b’opinjonijiet, bi studji, b’dokumenti ta’ pożizzjoni u b’rakkomandazzjonijiet li jfassal b’mod indipendenti dwar il-kwistjonijiet kollha ta’ portata ġenerali li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Fl-opinjonijiet tiegħu huwa jiġbed l-attenzjoni tal-Gvern dwar il-miżuri li huwa tal-fehma li se jgħinu fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Prim Ministru jibgħat l-opinjonijiet, l-istudji, id-dokumenti ta’ pożizzjoni u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat lill-Kamra tad-Deputati.

Huwa korp purament konsultattiv tal-Gvern li ma għandux setgħa deċiżjonali.

Is-CCDH ma għandu l-ebda awtorità li jittratta każijiet individwali.

Fil-kuntest tal-funzjonament tiegħu, is-CCDH:

 • jeżamina liberament kull kwistjoni li taqa’ fil-kompetenza tiegħu sew jekk tkun sottomessa mill-Gvern jew deċiża ex officio abbażi ta’ proposta ta’ wieħed mill-membri tiegħu jew kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni;
 • jisma’ lil kull persuna u jirċievi kwalunkwe informazzjoni u dokumenti meħtieġa għall-valutazzjoni ta’ sitwazzjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tiegħu;
 • jindirizza lill-pubbliku direttament jew permezz tal-istampa, b’mod partikolari biex jippubblika l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu;
 • ikollu konsultazzjoni ma’ korpi oħra, kemm ġuridiċi kif ukoll mhux ġuridiċi, bl-għan li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem.

Kumitat Konsultattiv dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 il-Lussemburgu

Tel. +352 26202852
Fax +352 26202855
Fax +352 26202855

Sit web: https://ccdh.public.lu/
Email: info@ccdh.public.lu

Ombudsman għat-Tfal u ż-Żgħażagħ (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Dmirijiet tal-OKaJu

L-Att tal-1 ta’ April 2020 li jistabbilixxi l-Ombudsman għat-Tfal u ż-Żgħażagħ jiddefinixxi d-dmirijiet tal-OKaJu:

 1. jeżamina l-ilmenti dwar il-ksur tad-drittijiet tat-tfal; jagħmel rakkomandazzjonijiet għar-rimedju tas-sitwazzjoni rrapportata;
 2. janalizza s-sistemi fis-seħħ sabiex, jekk ikun meħtieġ, jirrakkomanda adattamenti lill-awtoritajiet kompetenti biex jiżguraw li jipproteġu u jippromwovu aħjar u fit-tul id-drittijiet tat-tfal;
 3. jirrapporta ksur tad-drittijiet tat-tfal lill-awtoritajiet kompetenti;
 4. jagħti pariri lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi dwar kif għandhom jeżerċitaw id-drittijiet tat-tfal;
 5. iqajjem is-sensibilizzazzjoni tat-tfal dwar id-drittijiet tagħhom u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar id-drittijiet tat-tfal;
 6. joħroġ opinjonijiet dwar kull abbozz ta’ liġi u abbozz ta’ regolament tal-Gran Dukat li jkollu impatt fuq ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal;
 7. joħroġ opinjonijiet fuq talba tal-gvern jew tal-Parlament dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mad-drittijiet tat-tfal.

Il-membri tal-OKaJU jwettqu dmirijiethom mingħajr ma jintervjenu fi proċedimenti legali li jkunu għaddejjin.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika tista’ tippreżenta talba bil-miktub jew orali lill-Ombudsman għat-Tfal u ż-Żgħażagħ għal parir dwar l-eżerċitar tad-drittijiet tat-tfal.

It-tweġiba tal-Ombudsman għat-Tfal u ż-Żgħażagħ tista’ tkun bil-miktub jew orali, skont il-forma tat-talba.

Ombudsman għat-Tfal u ż-Żgħażagħ

2, rue Fort Wallis
L-2714 il-Lussemburgu

Tel. +352 26123124
Fax +352 26123125

Sit web: http://ork.lu/index.php/en/

Ċentru għat-Trattament Ugwali (Centre pour l’égalité de traitement)

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali, li jwettaq il-ħidma tiegħu b’indipendenza sħiħa, għandu l-għan li jippromwovi, janalizza u jissorvelja t-trattament ugwali tal-persuni kollha mingħajr diskriminazzjoni abbażi tar-razza, l-oriġini etnika, il-ġeneru, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà u l-età.

Fil-ħidma tiegħu, iċ-Ċentru jista’ b’mod partikolari:

 • jippubblika rapporti, joħroġ opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet u jwettaq studji dwar il-kwistjonijiet kollha b’rabta mat-tipi tad-diskriminazzjoni msemmija hawn fuq;
 • jipproduċi u jipprovdi kwalunkwe informazzjoni u dokument utli bħala parti mid-dmirijiet tiegħu;
 • jipprovdi għajnuna lin-nies li jqisu lilhom infushom bħala vittmi ta’ diskriminazzjoni skont l-Artikolu 1 tal-Liġi dwar it-Trattament Ugwali tat-28 ta’ Novembru 2006 billi jipprovdi pariri u gwida dwar id-drittijiet individwali tagħhom, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u kif għandhom jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

L-informazzjoni rigward is-sitwazzjonijiet jew l-każijiet individwali li l-membri tiegħu jkollhom għarfien dwarhom fl-eżerċizzju tal-ħidma tagħhom hija kunfidenzjali. Il-kunfidenzjalità ma twaqqafx liċ-Ċentru milli jipprovdi lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti bi kwalunkwe informazzjoni fir-rigward ta’ diskriminazzjoni kontra l-vittma skont l-Artikolu 1 tal-Liġi dwar it-Trattament Ugwali tat-28 ta’ Novembru 2006.

Il-membri taċ-Ċentru ma jistgħux jintervjenu fi proċeduri ġudizzjarji pendenti matul il-ħidma tagħhom.

Il-membri taċ-Ċentru għandhom id-dritt li jitolbu kwalunkwe informazzjoni, prova jew dokument li jeħtieġu biex iwettqu l-ħidma tagħhom, bl-eċċezzjoni ta’ informazzjoni koperta mill-kunfidenzjalità bejn it-tabib u l-pazjent jew kwalunkwe regola oħra dwar is-segretezza professjonali.

Iċ-Ċentru għat-Trattament Ugwali

B.P. 2026
L-1020 il-Lussemburgu

Tel. +352 26483033
Fax +352 26483873

Sit web: http://cet.lu/fr/
Email: info@cet.lu

Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data (Commission nationale pour la protection des données)

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data hija awtorità pubblika stabbilita fil-forma ta’ stabbiliment pubbliku. Hija twettaq il-kompiti tagħha b’indipendenza sħiħa.

Kull sena, hija tippreżenta rapport bil-miktub dwar il-ħidma tagħha lill-Kabinett.

Ir-rwol tal-Kummissjoni huwa li:

 • timmonitorja u tivverifika l-legalità tal-ġbir u l-użu tad-data pproċessata u tinforma lil dawk responsabbli għall-ipproċessar tagħha dwar l-obbligi tagħhom;
 • tiżgura r-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi, inkluż id-dritt għall-privatezza, u tinforma lill-pubbliku dwar id-drittijiet ta’ dawk ikkonċernati;
 • tirċievi u teżamina l-ilmenti u t-talbiet ta’ verifika tal-legalità tal-ipproċessar tad-data;
 • tagħti pariri lill-Gvern, kemm fuq talba tiegħu kif ukoll fuq inizjattiva tagħha stess, dwar il-konsegwenzi tal-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-ipproċessar tad-data fir-rigward tar-rispett tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali; għal dan il-għan, hija tista’ twettaq studji, stħarriġ jew valutazzjonijiet esperti.

Il-Kummissjoni hija responsabbli wkoll biex tiżgura l-applikazzjoni tal-Liġi emendata tat-30 ta’ Mejju 2005 dwar il-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha.

Kwalunkwe persuna, li taġixxi waħedha, permezz tal-avukat tagħha jew permezz ta’ kwalunkwe persuna oħra fiżika jew ġuridika awtorizzata, tista’ tippreżenta talba lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħha fir-rigward tal-ipproċessar tad-data. Il-persuna kkonċernata tiġi infurmata dwar is-segwitu tat-talba tagħha.

Talba tista’, b’mod partikolari, tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni minn persuna li tixtieq verifika dwar il-legalità tal-ipproċessar tad-data personali f’każ ta’ rifjut jew restrizzjoni tal-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess tagħha.

Il-Kummissjoni tinforma lill-awtoritajiet ġudizzjarji dwar kwalunkwe ksur li ġiet informata bihom.

Kummissjoni Nazzjonali għall-protezzjoni tad-data

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel. +352 261060-1
Fax +352 261060-29

Sit web: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Uffiċċju Nazzjonali tal-Akkoljenza (Office national de l’accueil (ONA))

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Akkoljenza (ONA) ġie stabbilit bil-Liġi tal-4 ta’ Diċembru 2019. Id-dispożizzjonijiet tal-Liġi l-ġdida dwar l-Akkoljenza daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2020.

L-ONA jissostitwixxi l-Uffiċċju Lussemburgiż tal-Akkoljenza u l-Integrazzjoni (Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)) stabbilit bil-Liġi emendata tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-akkoljenza u l-integrazzjoni tal-barranin fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

Id-dmirijiet tal-ONA huma:

 1. li jorganizza l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali kif definit mil-Liġi tat-18 ta’ Diċembru 2015 dwar il-protezzjoni internazzjonali u l-protezzjoni temporanja;
 2. li jiġġestixxi l-faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni riżervati għall-akkomodazzjoni temporanja ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, refuġjati u persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja kif definit mil-Liġi msemmija hawn fuq tat-18 ta’ Diċembru 2015;
 3. li jikkollabora ma’ korpi oħra fl-istabbiliment u l-ġestjoni ta’ faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni għall-akkomodazzjoni temporanja ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, refuġjati u persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja;
 4. li jaħdem mal-awtoritajiet kompetenti fil-promozzjoni tal-kostruzzjoni u l-installazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni għall-akkomodazzjoni temporanja ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, refuġjati u persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja.

L-ONA jikkollabora ma’ korpi Ewropej u internazzjonali fit-twettiq ta’ dawn il-kompiti.

F’każijiet eċċezzjonali, debitament motivati minn raġunijiet ta’ familja, umanitarji jew ta’ saħħa, l-ONA jista’ jagħti appoġġ ad hoc lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi, kif definit fl-Artikolu 3(c) tal-Liġi emendata tad-29 ta’ Awwissu 2008 dwar il-moviment liberu tal-persuni u l-immigrazzjoni, li ma humiex intitolati għal għajnuna u allowance eżistenti.

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Akkoljenza (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 il-Lussemburgu

Tel. +352 24785700
Fax +352 24785720

Sit web: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
Email: info@olai.public.lu

Aċċess għall-ġustizzja

Servizz ta’ akkoljenza u ta’ informazzjoni legali (Service d’accueil et d’information juridique)

Dan is-servizz, stabbilit mill-qrati, jaqa’ taħt l-awtorità tal-Prosekutur Pubbliku tal-Istat (procureur général d’Etat). Għandu l-għan li jwieġeb il-mistoqsijiet tal-individwi u jipprovdilhom informazzjoni ġenerali dwar il-portata tad-drittijiet tagħhom u dwar il-modi u l-mezzi li għandhom jintużaw sabiex ikunu protetti.

Ir-rwol tas-servizz huwa li:

 • iwieġeb il-mistoqsijiet tal-individwi u jirreferihom lid-dipartimenti adattati, jagħtihom l-informazzjoni u r-riżorsi tekniċi li jkollhom bżonn;
 • jipprovdi liċ-ċittadini privati b’informazzjoni ġenerali dwar il-portata tad-drittijiet tagħhom b’rabta mal-problemi eżistenti u dwar il-modi u l-mezzi għall-eżerċitar ta’ dawn id-drittijiet;
 • jisma’ l-ilmenti tagħhom dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom u jipproponi mezzi biex jiġu evitati.

Is-servizz jipprovdi biss informazzjoni orali. Ma jipprovdi l-ebda konsultazzjoni bil-miktub.

Service d’accueil et d’information juridique (Servizz ta’ akkoljenza u ta’ informazzjoni legali) - il-Lussemburgu

Cité judicaire
Bâtiment BC
L-2080 - il-Lussemburgu

Tel. +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Service d’accueil et d’information juridique (Servizz ta’ akkoljenza u ta’ informazzjoni legali) - Diekirch

Il-Kummissarju tal-ġustizzja (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel. +352 802315

Għajnuna legali

L-għajnuna legali tista’ tingħata fi proċedimenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji, fi proċedimenti kontenzjużi u mhux kontenzjużi, kemm lill-attur kif ukoll lill-konvenut. Biex wieħed ikun jista’ jibbenefika mill-għajnuna legali, l-introjtu tal-applikant irid ikun insuffiċjenti, jiġifieri ekwivalenti għall-introjtu tal-integrazzjoni soċjali (revenu d’insertion sociale (REVIS)). Issir valutazzjoni dwar jekk il-persuna li teħtieġ assistenza għandhiex riżorsi insuffiċjenti abbażi tal-introjtu u l-ġid tagħha, u tal-persuna li jgħixu magħha f’sitwazzjoni domestika konġunta.

L-għajnuna legali ma tingħatax lil persuna li l-kawża tagħha tidher li hija manifestament inammissibbli, mhux ġustifikata, mhux raġonevoli jew li l-għan tagħha jidher sproporzjonat b’rabta mal-ispejjeż potenzjali.

L-għajnuna legali ma tingħatax jekk ir-rikorrent ikollu dritt li jikseb mingħand terzi persuni, għal kwalunkwe raġuni, ir-rimborż ta’ somom, li għandhom jitħallsu mill-għajnuna legali.

Il-benefiċjarji tal-għajnuna legali għandhom dritt għall-assistenza minn avukat u minn kwalunkwe uffiċjal ġudizzjarju li l-kawża, l-azzjoni jew l-eżekuzzjoni tagħha tkun teħtieġ.

Il-Presidenza tal-Kamra tal-Avukati (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) jew membru tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati delegat minnha għal dan il-għan fid-distrett tal-post tar-residenza tar-rikorrenti jiddeċiedi fuq l-għoti tal-għajnuna legali. Għal persuni li ma humiex residenti, id-deċiżjoni tittieħed mill-Presidenza tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu jew minn membru tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati delegat minnha għal dan l-għan.

Dawk li jkollhom riżorsi insuffiċjenti jistgħu jressqu talba lill-Presidenza kemm waqt is-seduti tagħhom kif ukoll bil-miktub.

Jekk persuna miżmuma mill-pulizija tasserixxi li hija intitolata għall-għajnuna legali u titlobha, l-avukat li jassisti lill-applikant matul id-detenzjoni tagħha jibgħat it-talba lill-Presidenza tal-Kamra tal-Avukati.

Sit webhttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Għal distrett ġudizzjarju tal-Lussemburgu

Il-Presidenza tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu
Is-Servizz tal-Għajnuna Legali (Service de l’Assistance judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 il-Lussemburgu
L-2013 il-Lussemburgu

Tel. +352 467272-1

Għal distrett ġudizzjarju ta’ Diekirch

Il-Presidenza tal-Kamra tal-Avukati ta’ Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

L-aħħar aġġornament: 25/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.