Qrati nazzjonali u korpi mhux ġudizzjarji oħrajn

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Qrati nazzjonali

L-Ombudsman

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

Korpi speċjalizzati oħrajn

Qrati nazzjonali

Skont il-kategorija tal-liġi li tkopri b’mod ġeneriku l-att li jkun irriżulta fil-ksur tad-drittijiet tal-persuna (jiġifieri l-liġi ċivili, il-liġi kriminali, il-litigazzjoni amministrattiva, eċċ.) il-persuna affettwata tista’ tirreferi l-kwistjoni jew direttament lill-Qorti, normalment billi tippreżenta azzjoni legali fil-kuntest tal-liġi ċivili, jew lil istituzzjonijiet pubbliċi oħra, skont il-proċeduri stabbiliti mil-liġi.

Fil-liġi kriminali, persuna li d-drittijiet tagħha jkunu ġew miksura minn att kopert mill-Kodiċi Kriminali tista’ tirreferi l-kwistjoni jew lill-pulizija jew lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, u l-proċess kriminali jsir skont il-proċedura kriminali.

F’każijiet ta’ litigazzjoni amministrattiva, skont il-Liġi Nru 554/2004, kull persuna li tallega ħsara għal dritt jew interess leġittimu minn awtorità pubblika permezz ta’ att amministrattiv jew nuqqas li tiġi solvuta applikazzjoni fil-limitu ta’ żmien legali, tista’ tapplika quddiem il-qorti amministrattiva kompetenti għar-revoka tal-att, għar-rikonoxximent tal-allegat dritt jew interess leġittimu u għal riparazzjoni għad-danni kkawżati. Bl-istess mod, persuna li tallega ħsara għal dritt jew interess leġittimu permezz ta’ att amministrattiv ta’ natura individwali maħsub għal suġġett legali ieħor tista’ wkoll tirriferi l-kwistjoni lill-qorti amministrattiva. Bħala regola, qabel ma tirreferi l-każ lill-qorti amministrattiva kompetenti, il-persuna inkwistjoni trid issegwi proċedura preliminari (iddettaljata fl-Artikolu 7 tal-Liġi Nru 554/2004), li tikkonsisti fl-applikazzjoni għar-revoka totali jew parzjali tal-att quddiem l-awtorità pubblika li ħarġet l-att jew quddiem l-awtorità li tkun ġerarkikament superjuri għaliha (jekk tkun teżisti awtorità bħal din).

Il-kompetenza tal-qrati u tal-istituzzjonijiet l-oħra msemmija hawn fuq hija stabbilita fl-atti leġiżlattivi fis-seħħ (pereżempju, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, il-Liġi Nru 554/2004).

Rigward il-proċedimenti quddiem il-qrati, bħala regola dawn huma proċedimenti tal-liġi ordinarja, li għandhom ċerti speċifiċitajiet skont il-kategorija legali inkwistjoni (għal aktar informazzjoni ara https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, disponibbli bir-Rumen biss).

L-informazzjoni tal-kuntatt għall-qrati u informazzjoni addizzjonali oħra huma disponibbli hawn: Portalul instanțelor de judecată [Portal tal-Qrati] (disponibbli bir-Rumen biss).

L-Ombudsman

L-OMBUDSMAN

(AVOCATUL POPORULUI)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Strada Eugeniu Carada No 3
Sector 3
Bucharest

Mappa: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċċju prinċipali:

Nru tat-Telefown taċ-Ċentru tad-Distributur: (+40) (0)21 3127134;
Swiċċbord: (+40) (0)21 3129462
Posta elettronika: avp@avp.ro
Sit web: https://avp.ro

Ħinijiet għall-appuntamenti:

Mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9:00 am sal-4:00 pm u l-Ġimgħa mid-9:00 am sa nofsinhar għal appuntamenti ma’ persunal speċjalizzat (konsulenti u esperti). Ċittadini li jixtiequ dan jistgħu wkoll jiksbu appuntament mal-Ombudsman u d-deputati.

L-indirizzi tal-uffiċċji reġjonali:

Uffiċċji Reġjonali tal-Ombudsman Rumen

Ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjoni (bażi ġuridika, preżentazzjoni, organizzazzjoni, kompiti, ilmenti, proċeduri)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Mudell tal-formola tal-ilmenti:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Ir-regolamenti ewlenin fis-seħħ dwar l-Ombudsman huma inklużi f’dawn:

 • L-Artikoli 58 sa 60, l-Artikolu 65(2), l-Artikolu 146(a) u (d) tal-Kostituzzjoni tar-Rumanija;
 • Il-liġi Nru 35/1997 dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-istituzzjoni tal-Ombudsman, ippubblikata mill-ġdid fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija Parti I Nru 844 tal-15 ta’ Settembru 2004, kif emendata u ssupplimentata sussegwentement;
 • Ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-istituzzjoni tal-Ombudsman, ippubblikat mill-ġdid fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija Parti I Nru 922 tal-11 ta’ Ottubru 2004, kif emendat bid-Deċiżjoni Nru 6/2007 tal-Uffiċċji Permanenti tal-Kamra tad-Deputati u tas-Senat, ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija Nru 445 tad-29 ta’ Ġunju 2007;
 • Il-liġi Nru 554/2004 dwar appelli amministrattivi, ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija Parti I Nru 1154 tas-7 ta’ Diċembru 2004, kif sussegwentement emendata;
 • Il-liġi Nru 202/2010 dwar ċerti miżuri għat-tħaffif tas-soluzzjoni tal-każijiet, ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija Parti I Nru 714 tas-26 ta’ Ottubru 2010, kif emendata u ssupplimentata sussegwentement.

L-iskop tal-istabbiliment u l-karatteristiċi:

 1. li jipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-relazzjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi;
 2. l-Ombudsman huwa awtorità pubblika awtonoma u indipendenti minn kull awtorità pubblika oħra;
 3. l-istituzzjoni għandha l-baġit tagħha stess li jifforma parti integrali mill-baġit tal-Istat;
 4. hija ma taġixxix bħala sostitut għal awtoritajiet pubbliċi fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħha;
 5. l-Ombudsman ma jistax ikun soġġett għall-ebda mandat imperattiv jew rappreżentattiv, u l-ebda persuna ma tista’ tikkostrinġi lill-Ombudsman sabiex isegwi l-istruzzjonijiet jew l-ordnijiet tagħha;
 6. l-attività tal-Ombudsman hija pubblika, iżda b’talba tal-persuni li d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom ikunu ġew miksura, jew għal raġunijiet ġustifikati, l-attività tiegħu tista’ tiġi ddikjarata kunfidenzjali;
 7. huwa jwettaq il-kompiti tiegħu ex officio jew fuq talba ta’ persuni fiżiċi, kumpaniji, assoċjazzjonijiet jew persuni ġuridiċi oħra. L-ilmenti jistgħu jkunu ppreżentati irrispettivament miċ-ċittadinanza, l-età, is-sess, l-affiljazzjoni politika jew it-twemmin reliġjuż.

Id-deputati tal-Ombudsman

L-Ombudsman huwa megħjun minn deputati speċjalizzati fl-oqsma ta’ attività li ġejjin:

 1. id-drittijiet tal-bniedem, l-opportunitajiet indaqs għall-irġiel u n-nisa, ir-reliġjonijiet u l-minoranzi nazzjonali;
 2. id-drittijiet tat-tfal, tal-familja, taż-żgħażagħ, ta’ persuni rtirati, ta’ persuni b’diżabilità;
 3. il-forzi armati, is-sistema tal-ġustizzja, il-pulizija, il-ħabsijiet;
 4. il-proprjetà, ix-xogħol, il-protezzjoni soċjali, it-taxxi u d-dazji.

Min jista’ jilmenta mal-Ombudsman u f’liema kwistjonijiet:

1. Atti u azzjonijiet li fir-rigward tagħhom jista’ jiġi ppreżentat ilment

Atti jew azzjonijiet amministrattivi tal-awtoritajiet pubbliċi li jirriżultaw fil-ksur tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi jistgħu jkunu s-suġġett ta’ lment.

Bil-liġi, l-atti ta’ korporazzjonijiet pubbliċi awtonomi huma wkoll inklużi fil-kategorija ta’ atti amministrattivi li huma fil-kompetenza tal-Ombudsman.

In-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa ta’ entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika u l-ħruġ tard tal-atti huma wkoll meqjusa bħala atti amministrattivi.

Dawn li ġejjin mhumiex fil-kompetenza tal-Ombudsman u jiġu miċħuda mingħajr ma jingħataw l-ebda raġunijiet jekk ikunu s-suġġett ta’ lment:

 • atti maħruġa mill-Kamra tad-Deputati, is-Senat jew il-Parlament;
 • atti u azzjonijiet tad-deputati u tas-senaturi;
 • atti u azzjonijiet tal-President tar-Rumanija;
 • atti u azzjonijiet tal-Gvern, bl-eċċezzjoni tal-liġijiet u l-ordnijiet;
 • atti u azzjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali;
 • atti u azzjonijiet tal-President tal-Kunsill Leġiżlattiv;
 • atti u azzjonijiet ta’ awtorità ġudizzjarja.

2. Min jista’ jressaq l-ilmenti tiegħu lill-Ombudsman?

Kull persuna fiżika, irrispettivament miċ-ċittadinanza, l-età, is-sess, l-affiljazzjoni politika jew it-twemmin reliġjuż, tista’ tressaq ilment lill-Ombudsman.

3. L-istituzzjoni tal-Ombudsman twettaq id-dover tagħha li tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini fir-relazzjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi:

 • fuq talba tal-persuna li ssofri l-ħsara;
 • ex officio.

4. Kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni u l-eżami ta’ lment

 • huwa għandu jiġi fformulat bil-miktub u jista’ jintbagħat bil-posta, fosthom bil-posta elettronika jew bil-faks; jista’ wkoll jiġi ppreżentat personalment jew minn aġent (li jkun mitlub jipprovdi d-dettalji tal-identifikazzjoni tiegħu/tagħha) fl-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni jew f’wieħed mill-uffiċċji reġjonali tagħha, jew waqt appuntament jew fir-reġistru tal-uffiċċju;
 • il-persuna li tkun ippreżentat l-ilment tista’, jekk ikun hemm raġunijiet tajbin, tingħata l-permess fuq talba biex tippreżenta l-applikazzjoni tagħha bil-fomm jew permezz tas-servizz tad-distributur; l-ilment jiġi rreġistrat fuq formoli standard mill-persunal maħtur għal dak l-għan;
 • huwa jrid ikun iffirmat minn min jagħmel l-ilment;
 • għandu jkun fih:
  • informazzjoni sħiħa dwar id-dettalji tal-identifikazzjoni tal-persuna li d-drittijiet u l-libertajiet tagħha bħala ċittadin allegatament kienu miksura (kunjom, isem, domiċilju);
  • dettalji dwar il-ħsara kkawżata (id-drittijiet u l-libertajiet miksura, l-azzjonijiet invokati u deskrizzjoni tagħhom);
  • dettalji li jidentifikaw l-awtorità amministrattiva jew l-uffiċjal pubbliku kkonċernati;
  • il-prova tad-dewmien jew tar-rifjut tal-korp tal-amministrazzjoni pubblika sabiex isolvi l-kwistjoni skont il-liġi, sal-iskadenza stabbilita;
  • indikazzjoni mandatorja dwar jekk l-ilment huwiex/kienx is-suġġett ta’ każ pendenti quddiem qorti;
  • dettalji li jidentifikaw l-awtoritajiet pubbliċi nnotifikati qabel;
  • bħala annessi, kull dokument li x’aktarx li jissostanzja l-ilment;
 • ilment imressaq lill-Ombudsman huwa eżentat mit-taxxa tal-bolla.

5. Każijiet li fihom ilment ma jistax jiġi kkunsidrat:

 • meta s-suġġett ta’ lment ma jkunx fil-kompetenza tal-Ombudsman;
 • ilmenti anonimi (mhux reġistrati) jew dawk ippreżentati għan-nom ta’ persuna oħra mingħajr il-kunsens ta’ din tal-aħħar;
 • ilmenti ppreżentati aktar minn sena wara d-data meta jkun seħħ il-ksur allegat jew id-data li fiha l-persuna kkonċernata tkun saret taf bil-ksur allegat;
 • ilmenti li jkunu b’mod ċar bla bażi jistgħu jiġu rifjutati, bir-raġunijiet.

6. Metodi ta’ ħidma għas-soluzzjoni ta’ lmenti:

 • Inkjesti – istituzzjoni tal-Ombudsman hija intitolata li twettaq l-inkjesti tagħha stess, li tistaqsi lill-awtoritajiet tal-amministrazzjoni pubblika għal kull tagħrif jew dokumenti meħtieġa għall-inkjesta, li tagħmel intervisti u li tirċievi dikjarazzjonijiet mingħand il-maniġment tal-awtoritajiet tal-amministrazzjoni pubblika u kull uffiċjal pubbliku li jista’ jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi solvut ilment.
 • Rakkomandazzjonijiet – fl-eżerċizzju ta’ dmirijietha, l-istituzzjoni tal-Ombudsman toħroġ rakkomandazzjonijiet. Permezz ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombusdman jinnotifika lill-awtoritajiet tal-amministrazzjoni pubblika, skont il-każ, bin-natura mhux legali ta’ atti jew azzjonijiet amministrattivi.
 • Rapporti speċjali – jekk l-istituzzjoni tal-Ombudsman issib nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni jew każijiet serji ta’ korruzzjoni jew nuqqas ta’ konformità mal-liġijiet nazzjonali matul l-investigazzjonijiet li twettaq, hija tippreżenta rapport li jkun fih is-sejbiet lill-Presidenti taż-żewġ Kmamar tal-Parlament jew, fejn xieraq, lill-Prim Ministru.
 • L-Uffiċċju tad-Distributur – servizz ta’ distributur huwa disponibbli fl-uffiċċju prinċipali tal-Ombudsman u fl-14-il uffiċċju reġjonali (Tel.: 021 312 7134 [uffiċċju prinċipali]; https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Iċ-ċittadini jistgħu jċemplu matul il-ħinijiet li ġejjin: Mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9:00 am sal-4:00 pm; Il-Ġimgħa mid-9:00 am sas-2:00 pm
 • Appuntamenti – dawn huma disponibbli mal-persunal speċjalizzat tal-istituzzjoni. Iċ-ċittadini jistgħu wkoll jiksbu appuntament mal-Ombudsman stess jew mad-deputati tiegħu, skont ir-Regoli dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-istituzzjoni tal-Ombudsman, jew mar-rappreżentanti ta’ uffiċċji reġjonali

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

L-Ombudsman għad-drittijiet tat-tfal

L-AWTORITÀ NAZZJONALI GĦALL-PROTEZZJONI TAT-TFAL U GĦALL-ADOZZJONI (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Indirizz:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru No 7
Sector 1
010322 Bucharest

Dettalji ta’ kuntatt:

Tel.: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Faks: (+40) (0)21 3127474
Posta elettronika: office@anpfdc.ro
Sit web: http://www.copii.ro

Ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku:

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 8:30 am - 4:30 pm

Il-Ġimgħa: 8:30 am -2:00 pm

Dipartiment tal-Adozzjoni: It-Tlieta u l-Ħamis: 9:00 am - nofsinhar

Ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjoni (bażi ġuridika, preżentazzjoni, organizzazzjoni, kompiti, tipi ta’ servizzi):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Ħarsien tat-Tfal huwa direttorat speċjalizzat fl-Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal u l-Adozzjoni.

Kompiti:

 • li jipprepara u jiġġustifika l-programmi fil-qasam tal-ħarsien tal-familja u għall-prevenzjoni tal-vjolenza domestika u l-ġlieda kontriha, u għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal;
 • li jimmonitorja l-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal u li jirrakkomanda lill-awtoritajiet ċentrali jew lokali biex jieħdu l-azzjoni meħtieġa;
 • li jirreġistra ċentralment u jispjega fil-qosor informazzjoni dwar il-konformità mal-prinċipji u r-regoli stabbiliti mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, kif ratifikata bil-Liġi Nru 18/1990, ippubblikata mill-ġdid, kif sussegwentement emendata, u li jsegwi u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat dwar id-drittijiet tat-tfal;
 • li jikkoordina u jiggwida mil-lat metodoloġiku l-attivitajiet tas-servizzi maħsuba biex jipprevjenu s-separazzjoni tal-ulied minn mal-ġenituri, servizzi li jikkonċernaw il-protezzjoni speċjali tat-tfal, u l-attivitajiet imwettqa minn kumitati tal-ħarsien tat-tfal;
 • li jħejji standards, regoli dettaljati u proċeduri ta’ ħidma għal servizzi inkarigati li jipprevjenu s-separazzjoni tal-ulied minn mal-ġenituri u jiżguraw il-protezzjoni speċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ, u l-protezzjoni tal-familja, u vittmi ta’ vjolenza domestika, kif ukoll għal servizzi li għandhom x’jaqsmu ma’ min iwettaq vjolenza;
 • li jipprepara l-metodoloġija tal-liċenzjar u l-kriterji tal-valutazzjoni għal servizzi inkarigati bil-prevenzjoni tas-separazzjoni tal-ulied minn mal-ġenituri u bil-protezzjoni speċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ u tal-vittmi tal-vjolenza domestika; u li jilliċenzja dawn is-servizzi;
 • li jikkoordina u jiggwida mil-lat metodoloġiku attivitajiet imwettqa bħala appoġġ għall-familji u għall-vittmi tal-vjolenza domestika, kif ukoll is-servizzi pprovduti lilhom.

Korp tal-ugwaljanza

IL-KUNSILL NAZZJONALI GĦALL-ĠLIEDA KONTRA D-DISKRIMINAZZJONI (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII - CNCD)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Piata Valter Maracineanu Nos 1-3, Sector 1, 010155 Bucharest

Nru tat-Telefown: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Faks: (+40) (0)21 3126585
Posta elettronika: support@cncd.org.ro
Sit web: https://www.cncd.ro/

Ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku:

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 8:00 am -4:30 pm; Il-Ġimgħa: 8:00 am -2:00 pm

Indirizzi tal-uffiċċji reġjonali u taċ-Ċentru tar-Riċerka:

https://www.cncd.ro/contact/

Ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjoni (bażi ġuridika, preżentazzjoni, organizzazzjoni, kompiti, ilmenti, proċeduri):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Bażi ġuridika:

Il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni jopera skont l-Ordni tal-Gvern Nru 137/2000 dwar il-prevenzjoni u l-penalizzazzjoni tal-forom kollha ta’ diskriminazzjoni, ippubblikata mill-ġdid.

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

Il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni (CNCD) huwa awtorità awtonoma tal-Istat, ikkontrollata mill-Parlament, li twettaq attivitajiet immirati lejn il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. Il-Kunsill huwa garanti tal-osservanza u l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ ebda diskriminazzjoni skont il-leġiżlazzjoni interna fis-seħħ u skont il-ftehimiet internazzjonali li r-Rumanija hija parti fihom. Il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni jaħdem skont l-Ordni tal-Gvern Nru 137/2000 dwar il-prevenzjoni u l-penalizzazzjoni tal-forom kollha ta’ diskriminazzjoni, ippubblikata mill-ġdid.

1. Xi jrid ikun fih ilment?

Ilment irid jinkludi d-dejta obbligatorja li ġejja:

 • il-kunjom u l-isem tal-persuna li tressaq l-ilment;
 • l-indirizz li fih min iressaq l-ilment ikun jixtieq li tintbagħat it-tweġiba; l-indirizz li fih is-CNCD jkun jista’ jikkuntattja lil min iressaq l-ilment għal kull informazzjoni addizzjonali meħtieġa għas-soluzzjoni tal-każ;
 • in-numru tat-telefon li fuqu min iressaq l-ilment jista’ jiġi kkuntattjat għal kull informazzjoni addizzjonali;
 • Is-sustanza tal-ilment, li jenħtieġ li tinkludi deskrizzjoni dettaljata tal-atti allegatament diskriminatorji;
 • id-dettalji tal-identifikazzjoni tal-persuna akkużata b’diskriminazzjoni (l-indirizz, in-numru tat-telefown, jekk ikun possibbli, eċċ.), li huma meħtieġa sabiex dik il-persuna tiġi kkuntattjata biex tissejjaħ quddiem il-Kumitat Eżekuttiv tas-CNCD, jew għall-finijiet ta’ investigazzjoni ulterjuri.

2. X’jiġri wara li jkun sar ilment?

L-ilment jiġi rreġistrat u mgħoddi lill-Kumitat Eżekuttiv biex jiġi solvut. Ilment jista’ jitressaq quddiem is-CNCD fi żmien sena wara d-data li fiha l-allegat att diskriminatorju jkun twettaq jew mid-data meta l-persuna kkonċernata ġiet infurmata bih. Il-persuna li allegatament tkun sofriet diskriminazzjoni tista’ tapplika quddiem qorti biex il-konsegwenzi tal-att diskriminatorju jiġu rettifikati u biex tiġi stabbilita mill-ġdid is-sitwazzjoni li kienet teżisti qabel ma jkun seħħ l-att diskriminatorju. Il-limitu ta’ żmien għas-soluzzjoni ta’ lment huwa ta’ 90 jum.

Il-Kumitat Eżekuttiv jinvestiga l-eżistenza tal-att diskriminatorju billi jsejjaħ lill-partijiet b’mod obbligatorju b’kull mezz li jiżgura rikonoxximent tal-wasla. In-nuqqas tal-partijiet li jidhru personalment ma għandux ifixkel is-soluzzjoni ta’ lment. Sabiex jiġi żgurat li tittieħed id-deċiżjoni korretta, jistgħu jitwettqu investigazzjonijiet addizzjonali, inklużi intervisti mal-partijiet.

Min iressaq l-ilment huwa obbligat jipprova l-eżistenza ta’ att diskriminatorju, filwaqt li l-persuna akkużata b’diskriminazzjoni hija meħtieġa tagħti prova li l-att inkwistjoni ma jikkostitwixxix diskriminazzjoni.

Is-sentenza (id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv) hija kkomunikata bil-miktub fi żmien 15-il jum minn meta d-deċiżjoni tkun ittieħdet f’laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv. Il-partijiet jistgħu jikkontestaw id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv quddiem qorti fi żmien 15-il jum mid-data tal-wasla tagħha. Iż-żewġ partijiet huma eżentati mill-ħlas tat-taxxa tal-bolla ġudizzjarja.

3. X’inhuma s-sanzjonijiet applikati għal atti diskriminatorji?

Atti diskriminatorji huma punibbli:

 • bi twissija;
 • b’multa li tvarja bejn RON 1 000 u RON 30 000, jekk id-diskriminazzjoni tkun tirrigwarda individwu;
 • b’multa li tvarja bejn RON 2 000 u RON 100 000, jekk id-diskriminazzjoni tkun tirrigwarda grupp ta’ persuni jew komunità

L-AĠENZIJA NAZZJONALI GĦAR-ROMA

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Dettalji ta’ kuntatt:

Str. Splaiul Independentei No 202, 8th floor, room 23, Sector 6, Bucharest

Tel.: (+40) (0)21 3113048
Faks: (+40) (0)21 3113047
Posta elettronika: info@anr.gov.ro.
Sit web: http://www.anr.gov.ro

Dettalji ta’ kuntatt tal-uffiċċji reġjonali u tal-kontej:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjoni (missjoni, struttura, riżultati):

http://www.anr.gov.ro

Bażi ġuridika:

L-Ordni tal-Gvern Nru 78/2004 li tistabbilixxi l-Aġenzija Nazzjonali għar-Roma, approvata kif emendata mil-Liġi Nru 7/2005

Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Nru 1703/2004 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Aġenzija Nazzjonali għar-Roma, kif sussegwentement emendata u ssupplimentata, l-istituzzjoni tissodisfa dawn il-kompiti ewlenin:

 • li tfassal il-politika u l-istrateġija tal-Gvern fil-qasam tal-ħarsien tad-drittijiet tal-minoranza Roma, b’mod parallel ma’ kompiti oħra previsti minn atti leġiżlattivi fil-qasam tal-attività tagħha;
 • li tniedi u twettaq azzjonijiet ta’ taħriġ fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni kontra n-nies Roma fl-amministrazzjoni pubblika ċentrali u lokali;
 • li tapprova l-abbozzi tal-liġijiet u atti leġiżlattivi oħra li huma relevanti għad-drittijiet u d-dmirijiet ta’ persuni li jappartjenu għall-minoranza Roma;
 • li timmonitorja l-applikazzjoni ta’ atti leġiżlattivi nazzjonali u internazzjonali rigward il-protezzjoni tal-minoranza Roma;
 • li tirċievi u teżamina talbiet u riferimenti indirizzati minn istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet jew individwi u tikkomunika l-opinjoni speċjalizzata tal-Aġenzija;
 • li tiżviluppa sistema għall-għoti ta’ informazzjoni, taħriġ u pariri esperti dwar il-minoranza Roma;
 • li tanalizza u tevalwa kull effett potenzjalment diskriminatorju tar-regolamenti attwali, filwaqt li tagħmel sforzi attivi biex ittejjeb il-qafas legali fis-seħħ.

Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha, l-Aġenzija Nazzjonali għar-Roma:

 • tikkoopera mal-ministeri u mal-awtoritajiet tal-amministrazzjoni pubblika ċentrali u lokali, kif ukoll ma’ istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn u ma’ persuni fiżiċi u ġuridiċi;
 • tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet intergovernattivi u mhux governattivi fir-Rumanija u barra minnha;
 • tibbenefika minn pariri u assistenza ta’ esperti pprovduti fir-Rumanija u barra mill-pajjiż, u minn programmi ta’ taħriġ u ta’ taħriġ avvanzat għall-persunal tagħha, soġġett għall-fondi baġitarji allokati jew fondi oħra miksuba fir-Rumanija jew barra mill-pajjiż skont il-liġi;
 • tniedi u tippromwovi azzjonijiet, proġetti u programmi settorjali, u tipparteċipa fihom, flimkien mal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet speċjalizzati mhux governattivi, sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni tan-nies Roma.

L-AWTORITÀ NAZZJONALI GĦAL PERSUNI B’DIŻABILITÀ (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Calea Victoriei No 194
Bucharest

Dettalji ta’ kuntatt:

Tel.: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Faks: (+40) (0)21 2125443
Posta elettronika: registratura@anph.ro

Ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9:00 am – 4 pm (għall-kuntatt bit-telefown)

Ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjoni (struttura, kompiti, regoli tal-organizzazzjoni u funzjonament):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Bażi ġuridika:

L-Awtorità Nazzjonali għall-Persuni b’Diżabilità hija korp speċjalizzat b’personalità ġuridika fl-amministrazzjoni pubblika ċentrali u hija subordinata għall-Ministeru tax-Xogħol, tal-Familja, tal-Protezzjoni Soċjali u tal-Anzjani.

L-Awtorità tikkoordina ċentralment l-attivitajiet li jirrigwardaw il-ħarsien speċjali tal-persuni b’diżabilità u l-promozzjoni tad-drittijiet tagħhom; hija tħejji politiki, strateġiji u standards għall-promozzjoni ta’ dawn id-drittijiet, filwaqt li timmonitorja l-applikazzjoni tar-regoli u l-attivitajiet rilevanti li jikkonċernaw il-protezzjoni speċjali ta’ persuni b’diżabilità.

Atti leġiżlattivi li jistabbilixxu drittijiet għal persuni b’diżabilità:

Il-persuni b’diżabilità jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet stipulati f’dawn li ġejjin:

 • Id-Digriet b’Urġenza tal-Gvern Nru 86/2014 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta’ riorganizzazzjoni fil-livell tal-amministrazzjoni pubblika ċentrali u li jemenda u jissupplimenta ċerti atti leġiżlattivi;
 • Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 50/2015 dwar l-organizzazzjoni, il-funzjonament u l-kompiti tal-Awtorità Nazzjonali għal Persuni b’Diżabilità.

Korp tal-Protezzjoni tad-Dejta

L-AWTORITÀ NAZZJONALI TAS-SUPERVIŻJONI TAL-IPPROĊESSAR TAD-DEJTA PERSONALI

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru Nos 28-30, Sector 1, 010336 Bucharest

Dettalji ta’ kuntatt:

Tel.: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Faks: (+40) (0)31 8059602
Posta elettronika: anspdcp@dataprotection.ro
Sit web: https://www.dataprotection.ro

Ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku:

 • Ir-reġistru tal-Awtorità Nazzjonali tas-Superviżjoni huwa miftuħ għall-pubbliku mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00 am u s-1:00 pm;
 • L-appuntamenti huma possibbli mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn il-11:00 am u s-1:00 pm.

Ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjoni:

L-Awtorità Nazzjonali tas-Superviżjoni tal-Ipproċessar tad-Dejta Personali twettaq l-attività tagħha f’kundizzjonijiet ta’ indipendenza u imparzjalità sħiħa. L-Awtorità timmonitorja u tikkontrolla l-legalità tal-ipproċessar tad-dejta personali li jaqa’ taħt il-Liġi Nru 677/2001 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali u dwar iċ-ċirkolazzjoni libera ta’ tali dejta, kif emendata u ssupplimentata sussegwentement.

Objettiv:

Li tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi, b’mod partikolari d-dritt għall-privatezza u l-ħajja tal-familja u privata, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u l-moviment liberu ta’ tali dejta

Bażi ġuridika:

Il-liġi Nru 102/2005 dwar l-istabbiliment, l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-Awtorità Nazzjonali tas-Superviżjoni tal-Ipproċessar tad-Dejta Personali.

Kompiti (għażla):

 • li tirċievi u tanalizza notifiki fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali;
 • li tawtorizza l-ipproċessar tad-dejta fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-liġi;
 • li tiddeċiedi, fejn issib xi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi, dwar jekk tissospendix jew twaqqafx l-ipproċessar tad-dejta u/jew parzjalment jew kompletament tħassar id-dejta proċessata, tirreferi l-kwistjoni lill-korpi tal-prosekuzzjoni kriminali jew tieħu azzjoni legali kif xieraq;
 • li tinforma lill-individwi u/jew persuni ġuridiċi dwar il-bżonn li jissodisfaw l-obbligi u li jwettqu l-proċeduri msemmija fil-Liġi Nru 677/2001;
 • li żżomm u tagħmel disponibbli pubblikament ir-reġistru tal-ipproċessar tad-dejta personali;
 • li tirċievi u ssolvi lmenti, referenzi jew applikazzjonijiet ippreżentati minn individwi u tikkomunika s-soluzzjoni li tinstab jew, kif applikabbli, l-azzjoni meħuda;
 • li twettaq kontrolli minn qabel fejn l-operatur jipproċessa dejta personali li x’aktarx toħloq riskji partikolari għad-drittijiet u l-libertajiet personali tan-nies;
 • li twettaq investigazzjonijiet ex officio jew meta jiġu riċevuti lmenti jew referenzi;
 • li tipprovdi rakkomandazzjonijiet u approvazzjonijiet rigward kull kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali, fuq talba ta’ kull persuna, awtorità pubblika jew korp tal-amministrazzjoni pubblika.

Il-proċedura biex jiġu riċevuti u solvuti lmenti, riferimenti u applikazzjonijiet:

Il-persuni li d-dejta personali tagħhom hija pproċessata jistgħu jikkuntattjaw lill-Awtorità ta’ Superviżjoni bil-miktub jekk iħossu li d-drittijiet tagħhom skont il-Liġi Nru 677/2001 ikunu ġew miksura, sakemm l-ebda azzjoni legali ma tkun ittieħdet qabel fir-rigward tal-istess kwistjoni, u biss wara li jkunu avviċinaw lill-operatur li dwaru l-ilment ikun qed jiġi ppreżentat.

Formoli standard għal użu possibbli minn persuni li jkollhom l-intenzjoni li jressqu lment quddiem l-ANSPDCP jistgħu jiġu aċċessati fuq is-sit elettroniku tal-istituzzjoni.

Korpi speċjalizzati oħrajn

IMĦALLEF DELEGAT

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Bażi ġuridika:

Il-liġi Nru 254 tat-2 ta’ Ġunju 2013 dwar l-infurzar tas-sentenzi u miżuri ordnati minn korpi ġudizzjarji ta’ kustodja fi proċedimenti kriminali u d-Deċiżjoni Nru 89/2014 tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura li tapprova r-Regoli dwar l-organizzazzjoni tal-attività ta’ mħallfin delegati sabiex jissorveljaw l-implimentazzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja.

Preżentazzjoni u rwol:

L-imħallfin delegati huma maġistrati fis-sistema tal-qrati Rumena. Dawn huma delegati fuq bażi annwali mill-President tal-Qorti tal-Appell għal kull ħabs li jinsab fil-ġuriżdizzjoni territorjali tal-Qorti tal-Appell. Ir-rwol ta’ mħallef delegat biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja huwa li jissorvelja u jimmonitorja l-legalità fl-implimentazzjoni ta’ dawn is-sentenzi. Imħallef delegat għal ħabs li jinkludi ċentru ta’ detenzjoni u ta’ arrest preventiv jew ċentru ta’ arrest preventiv jissorvelja u jimmonitorja wkoll l-osservanza tal-legalità fl-implimentazzjoni ta’ miżuri preventivi li jinvolvu ċaħda tal-libertà. Fl-istess ħin, l-imħallef jiżgura l-osservanza tad-drittijiet previsti mil-liġi għal persuni li jkunu qed iservu sentenzi ta’ kustodja.

Ilmenti:

 1. Persuna kkundannata tista’, fi żmien tlett ijiem minn meta tiġi infurmata bid-deċiżjoni li tistabbilixxi t-termini ta’ sentenza ta’ kustodja, tressaq quddiem l-imħallef assenjat biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja lment dwar il-mod kif dawk it-termini kienu stabbiliti (Artikolu 39(3) tal-Liġi Nru 254/2013).
 2. Persuna kkundannata tista’, fi żmien tlett ijiem minn meta tiġi infurmata dwar deċiżjoni minn kummissjoni biex tibdel it-termini ta’ sentenza ta’ kustodja, tressaq quddiem l-imħallef assenjat biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja lment fir-rigward ta’ dik id-deċiżjoni (l-Artikolu 40(11) tal-Liġi Nru 254/2013).
 3. Persuna kkundannata tista’, fi żmien għaxart ijiem minn meta ssir taf b’deċiżjoni tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet dwar miżuri fir-rigward tal-eżerċizzju tad-drittijiet previsti minn din il-liġi, tressaq quddiem l-imħallef assenjat biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja lment fir-rigward ta’ dawk il-miżuri (l-Artikolu 56(2) tal-Liġi Nru 254/2013).
 4. Persuna kkundannata tista’, fi żmien tlitt ijiem minn meta tiġi mgħarrfa b’deċiżjoni tal-kumitat dixxiplinari li timponi piena dixxiplinari, tressaq quddiem l-imħallef assenjat biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja lment fir-rigward ta’ dik id-deċiżjoni (l-Artikolu 104(1) tal-Liġi Nru 254/2013).

Persuna detenuta tista’, fi żmien tlitt ijiem minn meta tiġi infurmata dwar deċiżjoni minn kummissjoni li tibdel it-termini tad-detenzjoni, tressaq quddiem l-imħallef assenjat biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà lment fir-rigward ta’ dik id-deċiżjoni (l-Artikolu 153(8) tal-Liġi Nru 254/2013).

SPETTORAT ĠENERALI GĦALL-IMMIGRAZZJONI

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin No 15A, Sector 5, Bucharest

Tel.: (+40) (0)21 4109940

Faks: (+40) (0)21 4107501

Posta elettronika: igi@mai.gov.ro u document.igi@mai.gov.ro - indirizz intenzjonat esklussivament għat-trażmissjoni tal-kopja tal-karta tal-identità

Indirizzi ta’ diversi direttorati tal-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Unitajiet reġjonali tal-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni huwa organizzat u jiffunzjona bħala entità speċjalizzata tal-amministrazzjoni pubblika ċentrali. Huwa istituzzjoni pubblika b’personalità ġuridika, u jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Amministrazzjoni u l-Intern (Ministerul Administrației și Internelor).

Objettiv:

Stabbilit bħala parti mir-riorganizzazzjoni tal-Uffiċċju Rumen għall-Immigrazzjoni (Oficiul Român pentru Imigrări), l-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni jwettaq kompiti statutorji għall-implimentazzjoni tal-politiki tar-Rumanija fl-oqsma tal-migrazzjoni, l-ażil u l-integrazzjoni tal-barranin u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni relatata.

L-attività tal-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni tikkostitwixxi servizz pubbliku li fl-istess ħin iservi l-interessi individwali u komunitarji u jappoġġa l-istituzzjonijiet tal-Istat, esklussivament fuq il-bażi tal-liġi u skont il-liġi.

Bażi ġuridika:

L-istruttura organizzattiva u d-dmirijiet tal-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni huma stipulati fid-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 639 tal-20 ta’ Ġunju 2007, kif emendata u ssupplimentata sussegwentement.

Mil-lat organizzattiv, l-Ispettorat huwa magħmul minn direttorati, servizzi u entitajiet oħra funzjonali ċentrali, ċentri reġjonali li jakkomodaw u jipproċessaw lil dawk li jfittxu l-ażil, ċentri reġjonali ta’ akkomodazzjoni għal persuni barranin li jittieħdu f’kustodja pubblika, u entitajiet fil-livell ta’ kontea.

Fl-eżerċizzju ta’ dmirijietu, l-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni jikkoopera ma’ entitajiet tal-Ministeru tal-Amministrazzjoni u l-Affarijiet Interni u istituzzjonijiet oħra tal-Istat, kif ukoll ma’ NGOs u ċittadini barranin involuti f’attivitajiet marbuta mal-migrazzjoni u l-protezzjoni umanitarja. F’konformità mal-leġiżlazzjoni, huwa jikkonkludi ftehimiet ma’ istituzzjonijiet pari barra l-pajjiż u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

Aktar informazzjoni dwar il-kategoriji ta’ ċittadini tal-UE u dawk mhux tal-UE, l-ażil u l-immigrazzjoni, il-leġiżlazzjoni, u l-programmi u strateġiji tal-Ispettorat Ġenerali għall-Immigrazzjoni hija disponibbli fis- sit web tal-istituzzjoni.

SPETTORAT TAX-XOGĦOL

(INSPECȚIA MUNCII)

L-indirizz tal-istituzzjoni:

Str. Matei Voievod No 14, Sector 2, Bucharest

Tel.: (+40) (0)21 3027030

Faks: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

Posta elettronika: comunicare@inspectiamuncii.ro

Indirizz tal-posta elettronika biex tibgħat kopja tal-karta tal-identità: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Sit web: https://www.inspectiamuncii.ro/

Ħinijiet tal-ftuħ tal-Ispettorat tax-Xogħol

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 08:00 - 4:30 pm

Il-Ġimgħa: 8:00 am -2.00 pm

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Ispettorat tax-Xogħol huwa korp speċjalizzat tal-amministrazzjoni pubblika ċentrali u huwa subordinat għall-Ministeru tax-Xogħol, il-Familja, il-Protezzjoni Soċjali u l-Anzjani. Huwa għandu s-sede tiegħu fil-Muniċipalità ta’ Bukarest.

L-istituzzjoni għandha personalità ġuridika u twettaq ir-rwol ta’ awtorità tal-Istat li teżerċita kontroll fl-oqsma tar-relazzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u s-superviżjoni tas-suq.

L-Objettiv tal-istituzzjoni:

L-Ispettorat tax-Xogħol huwa responsabbli biex jiżgura l-protezzjoni soċjali fuq il-post tax-xogħol skont l-Artikolu 41 tal-Kostituzzjoni tar-Rumanija, ippubblikat mill-ġdid, il-Konvenzjoni tal-ILO Nru 81/1947 dwar l-ispezzjoni tax-xogħol fl-industrija u l-kummerċ, kif ratifikata bid-Digriet Nru 284/1973 tal-Kunsill tal-Istat, u l-Konvenzjoni tal-IOM Nru 129/1969 dwar l-ispezzjoni tax-xogħol fl-agrikoltura, kif ratifikata bid-Digriet tal-Kunsill tal-Istat Nru 83/1975.

Bażi ġuridika:

L-istituzzjoni kienet stabbilita u organizzata skont:

 • Il-liġi Nru 108/1999, ippubblikata mill-ġdid, kif sussegwentement emendata u ssupplementata;
 • Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 1377/2009, kif sussegwentement emendata u ssupplementata.

Dawn li ġejjin huma subordinati għall-Ispettorat tax-Xogħol:

Informazzjoni dwar ilmenti li jistgħu jiġu ppreżentati lill-Ispettorat tax-Xogħol tista’ tinstab fuq is-sit web tal-istituzzjoni.

Informazzjoni ta’ interess pubbliku hija disponibbli fuq is-sit web tal-istituzzjoni.

L-AĠENZIJA NAZZJONALI TAX-XOGĦOL

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ - ANOFM)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Strada Avalanșei Nos 20-22, sector 4, 040305 Bucharest

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 8:00 am - 4:30 pm

Il-Ġimgħa: 8:00 am -2:00 pm

Appuntamenti:

Appuntamenti mal-President tal-Aġenzija Nazzjonali tax-Xogħol jistgħu jsiru għall-ewwel jew it-tielet Tlieta tax-xahar, bejn il-11:00 ta’ filgħodu u nofsinhar. Biex tagħmel appuntament, ċempel (+40) (0)21 3039831

Sit web: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Posta elettronika: anofm@anofm.ro

Informazzjoni rigward is-siti web tal-fergħat tal-kontea tal-Aġenzija Nazzjonali tax-Xogħol tista’ tinstab fis- sit web tal-istituzzjoni.

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Aġenzija toffri firxa wiesgħa ta’ servizzi inkluż - fost ħafna oħrajn - pariri okkupazzjonali, korsijiet ta’ taħriġ vokazzjonali, servizzi ta’ għoti ta’ pariri li jingħataw qabel il-qgħad, kollokazzjoni f’impieg, konsulenza dwar bidu ta’ negozju, sussidjar ta’ impieg għal persuni li jappartjenu għal gruppi żvantaġġati, u l-għoti ta’ self vantaġġuż għall-ħolqien tal-impiegi.

Hija sservi lill-persuni qiegħda kif ukoll lin-negozji.

L-objettiv ewlieni tagħha huwa li żżid ir-rata tal-impieg u b’hekk tnaqqas il-qgħad.

Bażi ġuridika:

- Il-Liġi Nru 202 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Aġenzija Nazzjonali tax-Xogħol;

- Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 1610 dwar l-Istatut tal-Aġenzija Nazzjonali tax-Xogħol (ANOFM).

L-objettivi ewlenin tal-Aġenzija Nazzjonali tax-Xogħol huma:

 • li tistituzzjonalizza d-djalogu soċjali fil-qasam tal-impiegi u t-taħriġ vokazzjonali;
 • li tapplika strateġiji fil-qasam tal-impiegi u t-taħriġ vokazzjonali;
 • li tapplika miżuri ta’ protezzjoni soċjali għal persuni qiegħda.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is- sit web tal-istituzzjoni.

L-AĠENZIJA NAZZJONALI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - ANPM)

Uffiċċju prinċipali:

Splaiul Independenței No 294, Block B, Sector 6, 060031 Bucharest

Tel.: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Faks: (+40) (0) 21 2071103

Posta elettronika: office@anpm.ro

Sit web: http://www.anpm.ro/

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 8:00 am - 4:30 pm

Il-Ġimgħa: 8:00 am - 2:00 pm

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Ambjent hija istituzzjoni speċjalizzata tal-amministrazzjoni pubblika ċentrali u hija subordinata għall-Ministeru għall-Ambjent. Skont id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 1000 tas-17 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-riorganizzazzjoni u l-funzjonament tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Protezzjoni tal-Ambjent u istituzzjonijiet pubbliċi subordinati, hija vestita b’setgħat fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ politiki u leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ħarsien ambjentali.

Objettiv:

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Ħarsien tal-Ambjent topera fil-qafas ta’ kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali biex tħares il-prinċipji u timplimenta l-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ħarsien tal-ambjent.

Il-kompiti tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Protezzjoni tal-Ambjent huma li:

 • tiżgura l-ippjanar ambjentali strateġiku;
 • timmonitorja fatturi ambjentali;
 • tittratta l-awtorizzazzjoni ta’ attivitajiet li għandhom impatt fuq l-ambjent;
 • timplimenta leġiżlazzjoni u politiki ambjentali fil-livelli nazzjonali u lokali;
 • tissottometti rapporti lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar dan li ġej: il-kwalità tal-arja, il-bidla fil-klima, żoni protetti, tniġġis ta’ ħamrija u ilma.

L-ilmenti jiġu rreġistrati skont l-Ordni tal-Gvern Nru 27/2002 li tirregola s-soluzzjoni ta’ lmenti, kif approvata bil-Liġi Nru 233/2002, u jistgħu jintbagħtu bl-email lil office@anpm.ro.

Ilmenti anonimi jew ilmenti li ma jkunx fihom id-dettalji tal-identifikazzjoni ma jitteħdux in kunsiderazzjoni u jiġu magħluqa.

L-AWTORITÀ NAZZJONALI GĦALL-ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ANPC)

Indirizz:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bucharest

Posta elettronika: cabinet@anpc.ro

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 8:00 am - 4:30 pm

Il-Ġimgħa: 8:00 am - 2:00 pm

Bażi ġuridika:

 • Id-Deċiżjoni tal-Gvern Nru 700/2012 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Awtorità Nazzjonali tal-Protezzjoni tal-Konsumatur.

Il-kompiti tal-ANPC jinkludu:

 1. li tkun involuta - flimkien ma’ korpi speċjalizzati oħrajn tal-amministrazzjoni pubblika ċentrali u lokali li għandhom dmirijiet fil-qasam rilevanti, u ma’ korpi mhux governattivi tal-konsumatur - fit-tfassil ta’ strateġija għall-ħarsien tal-konsumatur filwaqt li tiżgura l-kompatibilità mal-istrateġija tal-UE;
 2. li ġġib il-qafas legali nazzjonali f’konformità mar-regolamenti tal-UE fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur;
 3. li tipproponi lill-Gvern, għall-approvazzjoni u l-adozzjoni, abbozzi ta’ atti leġiżlattivi fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tal-manifattura, l-imballaġġ, l-ittikkettar, il-konservazzjoni, il-ħażna, it-trasport, l-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti; fir-rigward tal-forniment tas-servizzi, inklużi s-servizzi finanzjarji; u fir-rigward tal-projbizzjoni ta’ pieni asimmetriċi ta’ ksur ta’ kuntratt bejn klijenti u fornituri ta’ servizzi pubbliċi u servizzi oħra ta’ interess ġenerali, sabiex ma jkunx hemm periklu għas-saħħa, il-ħajja u s-sikurezza tal-konsumaturi jew jiġu affettwati d-drittijiet u l-interessi leġittimi tagħhom;
 4. li tħejji, flimkien ma’ korpi speċjalizzati oħrajn tal-amministrazzjoni pubblika, proċeduri dwar l-objettivi, il-kundizzjonijiet u l-metodi ta’ kooperazzjoni fit-twettiq ta’ attivitajiet ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

Lista sħiħa tad-dmirijiet tal-ANPC hija ppreżentata fis- sit web tal-istituzzjoni.

In-notifiki u l-ilmenti:

Il-konsumaturi jistgħu jibagħtu n-notifiki u l-ilmenti lill-uffiċċji prinċipali tal-Kummissarjati Reġjonali/tal-Kontea għall-Ħarsien tal-Konsumatur jew lill-Kummissarjat għall-Protezzjoni tal-Konsumatur fil-Muniċipalitàta’ Bukarest, skont il-ġuriżdizzjoni partikolari li fiha l-operatur ekonomiku li jsir l-ilment dwaru jkun iwettaq l-attività kummerċjali tiegħu.

Sabiex tippreżenta notifika/ilment, jekk jogħġbok uża l-link INFO Complaints, fejn tista’ tikkonsulta l-proċedura għall-preżentazzjoni ta’ lmenti u d-dettalji ta’ kuntatt tal-Kummissarjati Reġjonali u tal-Kontea għall-Protezzjoni tal-Konsumatur.

Skont id-dispożizzjonijiet statutorji rilevanti, l-ilmenti u n-notifiki għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub jew f’forma elettronika, u jistgħu jiġu ppreżentati personalment.

L-ilmenti jistgħu jiġu ppreżentati f’forma elettronika f’din il- paġna web.

Ilment jew notifika għandhom jiġu ppreżentati f’isem il-kwerelant jew il-persuna notifikanti.

Ilment/notifika jiġu indirizzati fil-limitu ta’ żmien legali (skont l-Ordni tal-Gvern Nru 27/2002), sakemm ikunu akkumpanjati mid-dokumenti ta’ sostenn kollha meħtieġa, jiġifieri fattura għall-finijiet ta’ taxxa, irċevuta tal-cash-register jew irċevuta oħra, il-kuntratt jew il-garanzija taċ-ċertifikat ikkonċernati jew dokumenti oħra, kif xieraq.

Sabiex jiġu indirizzati mill-Kummissarjati, l-ilmenti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti hawn fuq. Inkella, dawn jiġu magħluqa minħabba nuqqas ta’ informazzjoni.

L-AĠENZIJA NAZZJONALI TAL-ASSIKURAZZJONI TAS-SAĦĦA

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - CNAS)

Indirizz:

Calea Călărașilor No 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bucharest

Sit web: http://www.cnas.ro/

Posta elettronika: relpubl1@casan.ro

Tel.: (+40) (0) 37-2309236

Faks: (+40) (0) 37-2309165

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (CNAS) hija istituzzjoni pubblika awtonoma ta’ interess nazzjonali, li għandha personalità ġuridika. L-għan tagħha huwa li tiżgura l-funzjonament konsistenti u koordinat tas-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa soċjali fir-Rumanija.

Bażi ġuridika:

 • Id-Digriet b’Urġenza tal-Gvern Nru 150/20 ta’ Novembru 2002;
 • Id-Digriet b’Urġenza tal-Gvern Nru 180/2000;
 • Il-Liġi Nru 145/1997.

Objettivi:

Li tiżviluppa u ssostni sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa soċjali fejn id-drittijiet tal-persuni assigurati jiġu rispettati u l-ħtiġijiet tagħhom jintlaħqu.

Objettivi ġenerali:

 • li tipproteġi lill-persuni assigurati kontra l-ispejjeż tas-servizzi tal-kura tas-saħħa f’każ ta’ mard jew ta’ xi inċident;
 • li tiżgura li l-persuni assigurati jkunu koperti b’mod universali, ġust u mhux diskriminatorju soġġett għall-użu effiċjenti tal-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Soċjali Uniku tar-Rumanija.

Objettivi speċifiċi:

 • li tiżgura aċċess għal servizzi tas-saħħa, ta’ mediċini u tagħmir mediku;
 • li tiżgura protezzjoni ġusta u mhux diskriminatorja soġġetta għall-użu effiċjenti tal-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Soċjali Uniku;
 • li żżid il-livell ta’ sodisfazzjon tal-persuni assigurati bil-kwalità tas-servizzi;
 • li ttejjeb il-provvista ta’ informazzjoni lill-persuni assigurati.

L-AWTORITÀ ELETTORALI PERMANENTI

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Str. Stavropoleos No 6, Sector 3, 030084 Bucharest

Tel.: (+40) (0)21-3100824

Sit web: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

Posta elettronika: comunicare@roaep.ro

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Awtorità Elettorali Permanenti hija istituzzjoni amministrattiva awtonoma b’personalità ġuridika, u hija vestita b’setgħat ġenerali fi kwistjonijiet elettorali. Il-missjoni tagħha hi li tiżgura l-organizzazzjoni u t-twettiq ta’ elezzjonijiet u referenda u li tiżgura li l-finanzjament tal-partiti politiċi u tal-kampanji elettorali jkun f’konformità mal-Kostituzzjoni u mal-leġiżlazzjoni rilevanti u mal-istandards internazzjonali u Ewropej.

Bażi ġuridika:

 • Id-Deċiżjoni Nru 4 tat-22 ta’ Ġunju 2016 li tapprova r-regoli tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Awtorità Elettorali Permanenti u taċ-Ċentru tal-“Esperti Elettorali”;
 • Il-liġi Nru 334/2006 dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u l-kampanji elettorali”, ippubblikata mill-ġdid;
 • Il-liġi Nru 208/2015 dwar l-elezzjonijiet għas-Senat u l-Kamra tad-Deputati u dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Awtorità Elettorali Permanenti, kif emendati u ssupplimentati sussegwentement.

Objettivi:

 • li tiżgura proċessi elettorali regolari, ħielsa u ġusti bl-użu effiċjenti u trasparenti tar-riżorsi umani, finanzjarji u ekonomiċi;
 • li tiżgura li l-partiti politiċi u l-kampanji elettorali jkunu ffinanzjati b’mod korrett u trasparenti;
 • li tiżgura approċċ integrat għall-ġestjoni tal-proċess elettorali.

Funzjonijiet (il-lista mhijiex eżawrjenti):

 • funzjoni strateġika: li tiżgura li jiġu stabbiliti objettivi settorjali fil-qasam tal-attività tagħha;
 • funzjoni regolatorja: li tiżgura t-tħejjija u l-preżentazzjoni għall-approvazzjoni tal-qafas leġiżlattiv meħtieġ għat-twettiq ta’ dmirijiet strateġiċi fi kwistjonijiet elettorali, u t-tħejjija u l-approvazzjoni ta’ standards u regoli tekniċi obbligatorji għall-korpi u l-awtoritajiet kollha inkarigati b’kompiti elettorali;
 • funzjoni ta’ ġestjoni: li tiżgura l-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet u r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq ta’ proċessi elettorali;
 • funzjoni ta’ awtorità tal-Istat: li tiżgura l-monitoraġġ u l-implimentazzjoni nazzjonali ta’ regolamenti li għandhom x’jaqsmu speċifikament mas-sistema elettorali u r-regoli stabbiliti biex jimmodernizzaw is-sistema elettorali Rumena u jiżguraw l-interkonnessjoni tagħha mas-sistemi elettorali f’pajjiżi oħra tal-UE;
 • funzjoni ta’ kontroll: l-iżgurar ta’ kontrolli fuq il-konformità mal-liġi u l-applikazzjoni ta’ penali skont il-liġi, fejn applikabbli;

Informazzjoni dwar funzjonijiet oħra tista’ tiġi aċċessata hawn.

Kompiti (il-lista mhijiex eżawrjenti):

 • li tħejji proposti dwar il-loġistika involuta fit-tmexxija tal-elezzjonijiet u tibgħathom lill-Gvern u lill-awtoritajiet lokali kkonċernati, u li timmonitorja l-implimentazzjoni tal-proposti;
 • li timmonitorja l-metodu għad-demarkazzjoni taż-żoni tal-postijiet tal-votazzjoni u l-għażla tal-binjiet tal-postijiet tal-votazzjoni u l-postijiet tal-uffiċċji elettorali;
 • li timmonitorja l-forniment f’waqtu ta’ tagħmir u provvisti għal postijiet tal-votazzjoni: il-kaxxi tal-voti u l-kabini tal-votazzjoni standard, it-timbri u l-istamp pads, il-kontenituri li fihom jiġu ttrasportati l-karti tal-vot, eċċ.; u li timmonitorja l-kustodja sikura ta’ tali tagħmir u provvisti bejn l-elezzjonijiet;
 • li timmonitorja l-metodu użat biex jiġi żgurat li l-fondi meħtieġa jkunu disponibbli fi żmien debitu għall-forniment gradwat tal-loġistika involuta fit-tmexxija tal-proċess elettorali;
 • li timmonitorja s-sigurtà tal-postijiet tal-votazzjoni, tal-karti tal-vot u ta’ dokumenti u materjali oħra meħtieġa fl-elezzjonijiet;
 • li timmonitorja t-tħejjija u l-istampar tal-listi elettorali permanenti;
 • li timmonitorja u tikkontrolla l-aġġornament tar-Reġistru Elettorali.

Informazzjoni dwar kompiti oħra tista’ tinkiseb hawn.

L-ISTITUT RUMEN GĦAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI - IRDO)

Indirizz:

B-dul Nicolae Bălcescu No 21, Sector 1, Bucharest

Tel.: (+40) (0)21-3114921

Sit web: https://irdo.ro/english/index.php

Posta elettronika office@irdo.ro

Preżentazzjoni tal-istituzzjoni:

L-Istitut Rumen għad-Drittijiet tal-Bniedem (IRDO) huwa istituzzjoni nazzjonali indipendenti fdata, skont il-liġi li tirregola t-twaqqif tagħha, b’kompiti fl-oqsma tar-riċerka, it-taħriġ u t-tixrid tal-informazzjoni u l-għoti ta’ pariri minn esperti. Din il-liġi tipprovdi wkoll garanziji ta’ indipendenza u imparzjalità skont il-kriterji stabbiliti min-Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsill tal-Ewropa, li jirrakkomandaw l-istabbiliment ta’ istituzzjonijiet bħal dawn f’kull stat demokratiku.

Fit-twettiq tal-kompiti speċifiċi kollha tiegħu fl-oqsma tar-riċerka, it-taħriġ u l-għoti ta’ informazzjoni u pariri esperti, l-Istitut Rumen għad-Drittijiet tal-Bniedem huwa dejjem konxju mir-regoli u l-istandards stabbiliti fit-trattati internazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u mill-ġurisprudenza rilevanti tal-qrati internazzjonali.

Barra minn hekk, l-IRDO għandu preżenza eletta f’għadd ta’ korpi internazzjonali ddedikati għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

Is-servizzi tal-Istitut huma disponibbli għal kull min jeħtieġhom. It-testi tad-dokumenti bażiċi u tar-referenzi biblijografiċi jitqassmu bla ħlas jew jiġu pprovduti bil-kost tar-riproduzzjoni biss.

L-Istitut jista’ jiġi kkuntrattat minn istituzzjonijiet xjentifiċi jew korpi speċjalizzati biex iwettaq xogħol ta’ riċerka u huwa disponibbli biex ifassal opinjonijiet fuq talba ta’ fora speċjalizzati fir-Rumanija u barra mill-pajjiż. Il-ħlasijiet għal dawn is-servizzi huma stabbiliti mill-maniġment tal-Istitut.

Bażi ġuridika:

Il-liġi Nru 9/1991 li tistabbilixxi l-Istitut Rumen għad-Drittijiet tal-Bniedem

Objettiv:

Il-kompetenza tal-Istitut hija li jiżgura li l-korpi pubbliċi, l-assoċjazzjonijiet mhux governattivi u ċ-ċittadini Rumeni jinżammu infurmati sew dwar kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem, u dwar kif jiġu żgurati d-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi oħra, b’mod partikolari f’dawk li qed jipparteċipaw fil-Konferenza dwar is-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

Fl-istess ħin, l-Istitut jirsisti biex jissensibilizza lill-korpi internazzjonali - u lill-pubbliku ġenerali f’pajjiżi oħra - dwar l-arranġamenti prattiċi fis-seħħ biex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati u mħarsa fir-Rumanija.

L-attivitajiet tal-IRDO:

 1. li jistabbilixxi, jieħu ħsieb u jopera għall-utenti kollha ċentru tad-dokumentazzjoni li jkun fih testi ta’ konvenzjonijiet internazzjonali, liġijiet, dokumenti, studji u pubblikazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, u referenzi bibljografiċi;
 2. li jżomm lill-korpi pubbliċi, lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi u liċ-ċittadini infurmati, b’mod partikolari billi jżid l-għarfien tagħhom ta’ dokumenti, prattiki u użanzi internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż billi jipprovdi traduzzjonijiet fejn meħtieġ;
 3. li jorganizza programmi ta’ taħriġ li jew huma speċifikament imfassla għall-ħtiġijiet ta’ persuni b’responsabbiltajiet speċjali fil-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem jew huma mfassla biex iqajmu kuxjenza dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fost taqsimiet ikbar tal-pubbliku;
 4. li jipprovi informazzjoni, jew fuq bażi regolari jew fuq talba, dwar l-isforzi magħmula mill-Gvern u minn korpi mhux governattivi fir-Rumanija biex jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u dwar sforzi simili f’pajjiżi oħra, kif ukoll dwar l-impenji internazzjonali meħuda mir-Rumanija u l-mod kif dawn jiġu ssodisfati;
 5. li jipprovdi dokumenti lill-kummissjonijiet parlamentari, fuq talba tagħhom, fir-rigward ta’ aspetti tad-drittijiet tal-bniedem indirizzati fir-reviżjoni tal-abbozzi ta’ leġiżlazzjoni u fi kwistjonijiet oħra eżaminati mill-Parlament;
 6. li jagħmel riċerka dwar diversi aspetti tal-promozzjoni u tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fir-Rumanija u barra minnha;
 7. li jippubblika bullettin dwar id-drittijiet tal-bniedem u jiżgura d-disseminazzjoni wiesgħa tiegħu, inkluż billi jipprovdi traduzzjonijiet f’lingwi oħra;
 8. li jorganizza stħarriġ tal-opinjoni pubblika dwar diversi kwistjonijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Rumanija.

Informazzjoni addizzjonali dwar l-IRDO tista’ tinkiseb fis- sit web tal-istituzzjoni.

L-aħħar aġġornament: 23/08/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.