Qrati nazzjonali u korpi mhux ġudizzjarji oħrajn

Spanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Il-korpi ġudizzjarji nazzjonali

Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman Ewropew

Entitajiet speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem

Oħrajn

Il-korpi ġudizzjarji nazzjonali

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-garanzija tal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem hija fdata, l-ewwel nett, f'idejn l-Imħallfin u l-Qrati; madankollu, il-Kostituzzjoni stabbilixxiet sistema speċifika u aħħarija għas-salvagwardja ta' dawn id-drittijiet: rikorsi għal protezzjoni kostituzzjonali, li jinstemgħu quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Il-Qorti Kostituzzjonali hija l-interpretu suprem tal-Kostituzzjoni. B'hekk hija Qorti superjuri fil-garanziji kostituzzjonali u l-garanti aħħari tad-drittijiet u libertajiet fundamentali rikonoxxuti fil-Kostituzzjoni.

Għal kull mistoqsija hemm erba' modi kif wieħed jista' jikkuntattja lill-Qorti Kostituzzjonali:

 • Bil-posta, fl-indirizz:
  Il-Qorti Kostituzzjonali
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spain.
 • Bit-telefown +34 915508000.
 • Bil-faks: +34 915444088.
 • Bil-posta elettronika: buzon@tribunalconstitucional.es.

Għal iktar informazzjoni żur: https://www.tribunalconstitucional.es/en y https://www.poderjudicial.es

Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Ara t-taqsima dwar l-Ombudsman.

L-Ombudsman

L-Ombudsman huwa istituzzjoni li tħares u tiddefendi d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ċivili taċ-ċittadini. Għal dan l-għan huwa jista' jissorvelja l-attività tal-amministrazzjonijiet u l-organiżmi li jġestixxu s-servizzi pubbliċi, fit-territorju nazzjonali kollu u d-delegazzjonijiet amministrattivi Spanjoli barra l-pajjiż li jkollhom x'jaqsmu ma' ċittadini Spanjoli.

L-Ombudsman bħalissa hija Francisco Fernandez Marugan.

Meta l-Ombudsman jirċievi lmenti relatati mal-funzjonament irregolari tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, huwa jgħaddihom lill-Avukat Ġenerali, biex dan jinvestigahom u jadotta l-miżuri xierqa skont il-liġi, jew jgħaddihom lill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura. Huwa jkun jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern jekk ikun hemm bżonn ta' bidliet leġiżlattivi.

L-Ombudsman għandu s-setgħa li jressaq ir-rikorsi ta' ksur tal-kostituzzjoni u tad-drittijiet u l-libertajiet, kif ukoll li jiftaħ proċedimenti ta' habeas corpus.

L-Ombudsman MA JISTAX jintervjeni fil-każijiet li ġejjin:

 • Meta ma jkunx sar intervent mill-amministrazzjonijiet pubbliċi.
 • F'każ ta' kunflitt bejn nies individwali.
 • Meta tkun għaddiet iktar minn sena mill-mument meta ċ-ċittadin sar jaf bil-fatti li huma l-oġġett tal-ilment tiegħu.
 • F'każ ta' lmenti anonimi, ilmenti mingħajr pretensjoni konkreta, ilmenti b'mala fidi jew ilmenti li l-ipproċessar tagħhom jista' jikkawża danni għad-drittijiet leġittimi ta' persuni terzi.
 • Meta jkun hemm nuqqas ta' qbil mal-kontenut ta' sentenza tal-qorti.

Biex ċittadin jikkuntattja lill-Ombudsman ma għandux bżonn l-għajnuna ta' avukat jew prokuratur, u l-proċediment kollu huwa bla ħlas.

Il-proċediment jibda bi lment. Fl-ittra tal-ilment, li trid tkun iffirmata, irid jingħata wkoll l-isem u l-kunjom, l-indirizz fejn jista' jiġi kkuntattjat l-ilmentatur u r-rakkont tal-fatti li huma l-oġġett tal-ilment, bi speċifikazzjoni ta' liema Amministrazzjoni jew Amministrazzjonijiet huma implikati.

Huwa rakkomandabbli li l-ittra tal-ilment tkun akkumpanjata b'kopja tad-dokumentazzjoni l-iktar importanti relatata mal-problema li kkawżat l-ilment. Ladarba l-ittra tiġi eżaminata, jintbagħat dokument lill-ilmentatur fejn jiġi indikat in-numru tal-fajl assenjat għall-ilment biex jużah f'każ li jkun jixtieq informazzjoni dwaru.

Ilment jista' jsir permezz ta' kwalunkwe wieħed mill-mezzi li ġejjin:

 • Onlajn: billi taċċessa r-Reġistru Elettroniku li jinsab fis-sezzjoni "Presenta tu queja" ("ippreżenta l-ilment tiegħek") fis-sit web.
 • Personalment: fis-sala għall-viżitaturi fl-uffiċċju f'calle Zurbano nº 42, Madrid. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9:00 sas-14:00 u mit-Tnejn sal-Ħamis mill-16:00 sas-18:00 (ħlief waranofsinhar fix-xahar ta' Awwissu).
 • Bil-posta: Billi tibgħat ittra ffirmata fl-indirizz li ġej:
  L-Ombudsman Ewropew
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • Bil-faks: billi tibgħat l-ittra ffirmata fin-numru +34 913081158.

Jekk ikollok bżonn informazzjoni dwar l-Istituzzjoni jew tixtieq issegwi l-progress tal-ilment tiegħek tista':

 • tikkuntattja direttament fis-sala għall-viżitaturi fl-uffiċċju f'calle Zurbano nº 42, Madrid.
 • tibgħat posta elettronika fl-indirizz: registro@defensordelpueblo.es.
 • iċċempel in-numri tat-telefown li ġejjin:
  - 900101025 (minn Spanja biss): F'dan in-numru tat-telefown bla ħlas tingħata informazzjoni dwar din l-Istituzzjoni, għalfejn qiegħda, x'inhuma r-rwoli tagħha u kif jista' jintbagħat ilment.
  - +34 914327900: biex issegwi l-progress ta' lment.
  Il-ħinijiet tal-ftuħ ta' dawn in-numri tat-telefown huma:
  - Mid-9:00 sas-14:00 u mit-15:00 sas-18:00, mit-Tnejn sal-Ħamis.
  - Mid-9:00 sas-14:00 u mill-16:00 sas-18:00, nhar ta' Ġimgħa (ħlief waranofsinhar fix-xahar ta' Awwissu).

Għal iktar informazzjoni żur is-sit https://www.defensordelpueblo.es

Entitajiet speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem

 • Ombudsman għad-drittijiet tat-tfal

L-Ombudsman jiddefendi d-drittijiet ta' kull ċittadin irrispettivament mill-età tiegħu. Barra minn hekk, xi Komunitajiet Awtonomi ħolqu istituzzjonijiet għall-ħarsien tal-minuri.

Il-leġiżlazzjoni Spanjola tagħraf id-dritt tal-minuri li jippreżentaw l-ilmenti tagħhom lill-Ombudsman jew lil istituzzjoni tal-komunitajiet awtonomi.

 • Korp ta’ ugwaljanza

Kunsill għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' razza u oriġini etnika

Il-Kunsill huwa magħmul minn diversi amministrazzjonijiet pubbliċi statali, awtonomi u lokali, għaqdiet imprenditorjali u trejdjunjins, kif ukoll għaqdiet bla skop ta' qligħ li jaħdmu fl-ambitu tal-promozzjoni tal-ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' razza jew ta' oriġini etnika.

L-għan tiegħu huwa l-promozzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza u ta' kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' razza jew oriġini etnika f'ambiti bħall-edukazzjoni, is-saħħa, il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, is-servizzi soċjali, id-djar, l-impjiegi, it-taħriġ eċċ u b'mod ġenerali għal kwalunkwe prodott jew servizz.

Huwa għandu 4 funzjonijiet ewlenin:

 1. Jagħti pariri indipendenti lill-vittmi ta' diskriminazzjoni filwaqt li jittratta l-ilmenti tagħhom.
 2. Jippubblika studji, investigazzjonijiet u rapporti b'mod awtonomu u indipendenti.
 3. Jippromwovi mezzi li jikkontribwixxu għall-ugwaljanza u għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni billi jagħmel rakkomandazzjonijiet u proposti adegwati
 4. Jabbozza u japprova r-Rapport annwali tal-attivitajiet tal-Kunsill u jibagħtu lill-Ministeru tal-Ugwaljanza.

Għal iktar informazzjoni żur https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es u https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Il-Korp tal-Protezzjoni tad-Dejta

Aġenzija Spanjola għall-Protezzjoni tad-Dejta

L-Aġenzija Spanjola għall-Protezzjoni tad-Dejta hija l-awtorità sorveljatorja indipendenti inkarigata mill-monitoraġġ tal-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta u tiggarantixxi u tissalvagwardja d-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta ta' natura personali.

L-Aġenzija Spanjola tal-Protezzjoni tad-Dejta tittratta talbiet u lmenti taċ-ċitttadini u tagħti informazzjoni dwar id-drittijiet stabbiliti mil-"Ley Orgánica de Protección de Datos" ("Il-Liġi Organika dwar il-Protezzjoni tad-Dejta"). Hija tgħin u tinforma wkoll lill-entitajiet li jittrattaw formoli li fihom dejta personali (impriżi, istituzzjonijiet u Amministrazzjonijiet) biex jimxu mar-rekwiżiti li tesiġi l-Liġi.

Fir-rigward ta' min ikun affettwat

 • Tittratta t-talbiet u l-ilmenti tiegħu.
 • Tinformah bid-drittijiet stabbiliti mil-Liġi
 • Tippromwovi kampanji pubbliċitarji permezz tal-mezzi tax-xandir.

Fir-rigward ta' min jittratta d-dejta

 • Toħroġ l-awtorizzazzjonijiet previsti mil-Liġi.
 • Tordna miżuri korrettivi.
 • F'każ ta' ksur tal-liġi, tordna li d-dejta ma tibqax tiġi ttrattata u titħassar.
 • Teżerċita setgħat sanzjonatorji.
 • Tfittex għajnuna u informazzjoni fejn meħtieġ/
 • Tawtorizza trasferimenti internazzjonali ta' dejta.

Għal kwalunkwe mistoqsijiet, kjarifiki, reklamazzjonijiet, denunzji, suġġerimenti jew ilmenti, jeżistu tliet modi kif l-Aġenzija Spanjola għall-Protezzjoni tad-Dejta tista' tiġi kkuntattjata:

 • Bil-posta, fl-indirizz:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spain
 • Bit-telefown +34 912663517.
 • Bil-posta elettronika fl-indirizz ciudadano@agpd.es.

Għal iktar informazzjoni żur: https://www.agpd.es/.

 • Korpi speċjalizzati oħrajn

Kumitat Spanjol ta' Rappreżentanti ta' Persuni b'Diżabilità

Il-Kumitat Spanjol ta' Rappreżentanti ta' Persuni b'Diżabilità, magħruf aħjar bl-akronimu CERMI, huwa l-pjattaforma ta' rappreżentanza, difiża u azzjoni f'isem iċ-ċittadini Spanjoli b'diżabilità, iktar minn tliet miljun ruħ u nofs, flimkien mal-familji tagħhom, li konxji mill-qagħda żvantaġġata tal-grupp soċjali tagħhom, iddeċidew li jingħaqdu permezz tal-organizzazzjonijiet li jgħaqqduhom f'daqqa, biex irawmu r-rikonoxximent tad-drittijiet tagħhom u jiksbu ċittadinanza sħiħa bi drittijiet u opportunitajiet indaqs bħal tal-bqija tal-membri tas-soċjetà.

Għal kwalunkwe mistoqsijiet jeżistu tliet mezzi biex CERMI jiġi kkuntattjat:

 • Bil-posta, fl-indirizz:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • Bit-telefown +34 913601678.
 • Bil-faks: +34 914290317.
 • Bil-posta elettronika fl-indirizz cermi@cermi.es.

Għal iktar informazzjoni żur: http://www.cermi.es/.

Kif ukoll: L-Osservatorju Statali għad-Diżabilità https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Uffiċċju għall-Ażil u r-Refuġju (OAR)

L-Uffiċċju dwar l-Ażil u r-Refuġju jaqa' taħt il-Ministeru tal-Intern u huwa inkarigat mit-tfassil ta' proposti għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet jew il-permessi biex wieħed jibqa' Spanja b'konformità mal-leġiżlazzjoni li tirregola d-dritt tal-ażil.

Barra minn hekk, huwa responsabbli wkoll mill-funzjonijiet li ġejjin:

 • L-investigazzjoni u l-ipproċessar ta' fajls biex jiġu identifikati l-Istati responsabbli għall-eżami tat-talbiet għal ażil skont il-konvenzjonijiet internazzjonali fis-seħħ
 • Jeżamina u jiddeċiedi t-talbiet kollha għal ażil ippreżentati f'postijiet fil-fruntiera, fit-territorju nazzjonali u fil-missjonijiet diplomatiċi ta' Spanja fl-esteru

Għal iktar informazzjoni kkuntattja:

 • Bil-posta, fl-indirizz:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • Bit-telefown +34 915372170.

Għal iktar informazzjoni żur it-taqsima korrispondenti tal-Ministeru tal-Intern.

Segretarjat Ġenerali għall-Istituzzjonijiet tal-Ħabs

L-Istituzzjoni tal-Ħabs hija parti fundamentali tal-politika ta' sigurtà ta' pajjiż kif ukoll tal-politika soċjali. Il-fini kostituzzjonali u l-għan prinċipali tal-istituzzjoni huma l-monitoraġġ u t-tmexxija tal-attivitajiet kollha bl-għan tal-għoti ta' servizzi pubbliċi ta' eżekuzzjoni tal-pieni u tal-miżuri penali.

Għal iktar informazzjoni kkuntattja:

 • Bil-posta, fl-indirizz:
  Segretarjat Ġenerali għall-Istituzzjonijiet tal-Ħabs
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • Bit-telefown +34 913354700.
 • Bil-faks: +34 913354052.

Għal iktar informazzjoni żur is-sit http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Oħrajn

Il-Kunsill Ġenerali tal-Avukati Spanjoli

Il-Kunsill Ġenerali tal-Avukati Spanjoli (SGAE) huwa l-organu rappreżentattiv, koordinatur u eżekuttiv superjuri tal-Kmamar tal-Avukati ta' Spanja u għandu, bl-effetti kollha, l-istat ta' entità ġuridika pubblika, bil-personalità ġuridika tiegħu u bil-kapaċità sħiħa biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.

Is-CGAE huwa l-organu responsabbli li jirregola l-eżerċizzju professjonali tal-avukati u jħares il-prestiġju tal-professjoni. Jeżistu 83 Kamra tal-Avukati fi Spanja li jiġbru flimkien 137 447 avukat prattikanti (ċifri ta' Diċembru 2016), kif ukoll 10 Kunsilli Awtonomi ta' Kmamar tal-Avukati.

Id-dritt għall-għajnuna legali bla ħlas fi Spanja huwa wiesa' ħafna bil-Kmamar tal-Avukati jiggarantixxu rimedji ġudizzjarji effettivi għaċ-ċittadini kollha permezz tas-sistema ta' Għajnuna Legali, Għajnuna għall-priġunieri u servizzi ta' pariri legali, Għajnuna u Pariri Legali għall-immigranti, Pariri għall-Ħabsin, Għajnuna u Pariri Legali għan-nisa, Għajnuna għall-vittmi ta' Vjolenza Domestika u Għajnuna u Pariri Legali għall-anzjani.

Għal kwalunkwe mistoqsijiet jeżistu tliet mezzi biex is-CGAE jiġi kkuntattjat:

 • Bil-posta, fl-indirizz:
  Il-Kunsill Ġenerali tal-Avukati Spanjoli
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Spain
 • Bit-telefown +34 915232593.
 • Bil-posta elettronika fl-indirizz informacion@cgae.es.

Għal iktar informazzjoni żur: http://www.cgae.es/ y https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

L-aħħar aġġornament: 17/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.