Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Nationale gerechten

Nationale instellingen voor de grondrechten

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Overige

Nationale gerechten

Elke Bulgaarse rechter kan in eerste aanleg zaken behandelen die verband houden met het EU-recht inzake grondrechten, aangezien het Handvest van de grondrechten deel uitmaakt van de primaire Europese wetgeving (het is in dezelfde mate van toepassing als het Verdrag van Lissabon). Daarom kunnen Bulgaarse burgers een verzoekschrift indienen bij de provinciale rechtbank (Окръжен съд) en zich beroepen op het Handvest als zij van mening zijn dat hun grondrechten zijn geschonden. Bulgaarse gerechten hebben dezelfde bevoegdheden met betrekking tot de grondrechten die zijn verankerd in de Bulgaarse grondwet en in verband met alle internationale verdragen waarbij Bulgarije partij is.

Klachten tegen individuele administratieve besluiten kunnen worden ingediend bij de administratieve rechtbanken en bij het hoogste administratieve hof (Върховен административен съд).

Elk gerecht in Bulgarije heeft een eigen website waarop staat beschreven hoe het gerecht is georganiseerd en wat het doet. De website van de hoge raad van justitie (Висшия съдебен съвет) bevat een gedetailleerde lijst van de Bulgaarse gerechten met hun adressen en websites (alleen in het Bulgaars).

Nationale instellingen voor de grondrechten

Zie het deel 'Ombudsman' hieronder.

Ombudsman

Ombudsman van de Republiek Bulgarije (Омбудсман на Република България)

Adres:

Ul. George Washington 22
Sofia 1202, Bulgarije
Tel.: +359 2 810 69 55
E-mail: priemna@ombudsman.bg
Website: http://www.ombudsman.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

De Ombudsman gebruikt de in de wet vastgestelde middelen om te onderzoeken of de rechten en vrijheden van burgers werden aangetast of geschonden door een handeling of nalatigheid van nationale en gemeentelijke overheden en hun diensten en door personen die openbare diensten verlenen. Het mandaat van de Ombudsman is breed en omvat alle politieke, economische, burgerlijke, sociale, culturele en andere rechten van burgers. De Ombudsman waarborgt de rechten van alle burgers, met inbegrip van kinderen, personen met een handicap, minderheden, buitenlanders enz.

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Klachten kunnen per post, persoonlijk, per e-mail of zelfs mondeling bij de Ombudsman worden ingesteld en worden door een ambtenaar officieel geregistreerd. Ze worden verwerkt door de afdeling ontvangst ('priemna') en de griffie ('delovodstvo'). De afdeling ontvangst is operationeel sinds 5 januari 2006 en is elke dag geopend. Deskundigen van de afdeling zijn beschikbaar om burgers persoonlijk te ontvangen of telefonisch te woord te staan. Elke donderdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur ontvangt de Ombudsman ook zelf burgers op afspraak.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Elke burger, ongeacht nationaliteit, geslacht, politieke overtuiging of religie, kan klachten of meldingen indienen bij de Ombudsman. Anonieme klachten of meldingen over gebeurtenissen van meer dan twee jaar geleden worden niet onderzocht. De Ombudsman kan op eigen initiatief een onderzoek starten als hij van mening is dat dit in het openbaar belang is.

Klachten worden geregistreerd in een register, waarna het hoofd van het bureau van de Ombudsman ze doorstuurt naar de afdeling die naargelang de aard van de klacht bevoegd is. Het hoofd van de afdeling wijst de zaak toe aan een zaakbehandelaar, die een maand de tijd heeft om de zaak te onderzoeken. Voor zaken die een grondiger onderzoek vereisen, wordt die termijn verlengd tot drie maanden. De zaakbehandelaar kan de klager om aanvullende informatie vragen of van een bevoegde administratieve autoriteit eisen eerst bepaalde stappen te nemen of bepaalde informatie te verstrekken. Nationale en gemeentelijke autoriteiten en hun diensten, rechtspersonen en burgers moeten op vrijwillige basis informatie verstrekken die hen werd toevertrouwd en samenwerken met de Ombudsman in het kader van de klachten die bij die instelling werden ingediend. Indien de klacht een zaak betreft die naar een hogere administratieve instantie of een andere gespecialiseerde instelling (comité of agentschap) kan worden verwezen, kan de Ombudsman de klager naar de betreffende instantie doorverwijzen, tenzij de zaak ook nader onderzoek door de Ombudsman vereist. Indien de Ombudsman niet bevoegd, zal hij de zaak niet behandelen. De Ombudsman stelt de klager daarvan op de hoogte en verwijst hem/haar door naar de juiste instantie. Als de klager ermee instemt, kan de Ombudsman de klacht naar die instantie doorsturen.

De Ombudsman kan op elk moment voorstellen te bemiddelen om tot een minnelijke schikking te komen door een bemiddelingsvoorstel te zenden naar zowel de klager als de instantie of persoon tegen wie de klacht is gericht. Indien beide ermee instemmen, zal de Ombudsman op elke mogelijke manier assisteren om het geschil op te lossen, bijvoorbeeld door contact tot stand te brengen of door ondersteuning te verlenen bij onderhandelingen tussen de partijen.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Afhankelijk van de bevindingen in de loop van zijn onderzoek kan de Ombudsman, naast het antwoord aan de klager, aanbevelingen doen aan de bevoegde autoriteit over maatregelen die deze kan nemen om een einde te maken aan de oorzaken of praktijken die tot inbreuk op de rechten van de persoon hebben geleid. De Ombudsman brengt regelmatig adviezen uit over bepaalde kwesties, die dan op de website worden gepubliceerd en aan de bevoegde autoriteiten en de media worden doorgezonden. Indien de Ombudsman van oordeel is dat het probleem verband houdt met het bestaande wettelijke kader, kan hij de Nationale Assemblee en de ministerraad aanbevelen passende wetswijzigingen door te voeren. Is hij van mening dat bepaalde wetten in strijd zijn met de grondwet en burgerlijke rechten en vrijheden schenden, dan kan de Ombudsman de zaak voor het grondwettelijk hof brengen om uit te maken of dat inderdaad het geval is. Indien hij contradicties vindt in de rechtspraak, is de Ombudsman bevoegd om de zaak voor het hoogste gerechtshof of het hoogste administratieve hof te brengen voor een interpretatieve uitspraak.

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Nationale instantie voor gelijke kansen (Орган по въпросите на равенството)

1. Antidiscriminatiecommissie (Комисия за защита от дискриминация)

Adres:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125, Bulgarije
Tel.: +359 2 807 30 30
Fax: +359 2 807 30 58
E-mail: kzd@kzd.bg
Website: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Antidiscriminatiecommissie (Комисия за защита от дискриминация)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Zaken kunnen aan de Antidiscriminatiecommissie worden voorgelegd:

 • op basis van een schriftelijke klacht van de betrokken persoon of personen;
 • op eigen initiatief van de Antidiscriminatiecommissie;
 • op basis van informatie die is verstrekt door natuurlijke of rechtspersonen, de staat of overheidsinstanties.

Een klacht of melding moet binnen drie jaar na het strafbare feit bij de Antidiscriminatiecommissie worden neergelegd. Als er al meer dan drie jaar is verstreken, zal de klacht niet worden onderzocht of, als er al een onderzoek loopt, zal de zaak worden gesloten. Als de zaak al voor de rechter is gebracht, zal de Antidiscriminatiecommissie geen procedure inleiden. Als de klacht of melding wordt ingetrokken of als de klager niet binnen de door de commissie gestelde termijn een fout corrigeert, zal de zaak worden gesloten.

De klacht moet de volgende gegevens bevatten:

 • de naam van de klager;
 • het contactadres of het geregistreerde adres van de klager;
 • een beschrijving van de omstandigheden waarop de klacht berust: in het geval van handelingen op persoonlijke titel, welke handelingen of nalatigheden werden gepleegd en wanneer, waar en door wie, of in het geval van werknemers van de verweerder, welke handelingen of nalatigheden die uit hun statutaire of contractuele verplichtingen voortvloeien en met hun activiteiten verband houden, de verweerder aansprakelijk stellen voor de gepleegde discriminatie;
 • specifieke details van de gewenste oplossing. Die moet binnen de bevoegdheden van de Antidiscriminatiecommissie vallen, die zijn vastgesteld in de wet tot bescherming tegen discriminatie. Klagers moeten bewijs leveren, bijvoorbeeld schriftelijke stukken of andere specifieke bewijzen die de Antidiscriminatiecommissie naar hun mening moet onderzoeken (waarbij ze bijvoorbeeld aangeven welke personen ze graag als getuigen verhoord willen hebben en waar zich schriftelijke bewijzen bevinden in het bezit van derden die niet deelnemen aan de procedure);
 • de datum en de handtekening van de klager of van zijn/haar vertegenwoordiger.
 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De voorzitter van de Antidiscriminatiecommissie wijst het dossier toe aan een werkgroep die gespecialiseerd is in de betrokken vorm van discriminatie. De werkgroep wijst onder zijn leden een voorzitter en een rapporteur aan. De rapporteur verzamelt het schriftelijke bewijs dat vereist is om de feiten te documenteren. Het onderzoek moet binnen 30 dagen worden afgerond. Voor complexe zaken kan de voorzitter van de Antidiscriminatiecommissie die termijn met 30 dagen verlengen. Als het onderzoek is afgerond, presenteert de rapporteur zijn/haar bevindingen aan de voorzitter van de werkgroep. De voorzitter stelt een datum vast voor een openbare hoorzitting en nodigt de partijen uit om die bij te wonen.

De Antidiscriminatiecommissie is bevoegd om:

 • documenten en andere informatie met betrekking tot het onderzoek op te vragen;
 • toelichting te vragen van de partijen op wie het onderzoek betrekking heeft;
 • getuigen te ondervragen.

Alle individuen en nationale en lokale autoriteiten zijn gehouden samen te werken met de Antidiscriminatiecommissie door informatie en documentatie te verstrekken en desgewenst schriftelijke opheldering te geven. Bij weigering wordt een boete opgelegd.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Bij de eerste zitting nodigt de voorzitter van de werkgroep de partijen uit hun geschil minnelijk op te lossen. Als zij dat doen, wordt de daaruit voortkomende overeenkomst goedgekeurd in de vorm van een besluit en wordt de zaak gesloten. Komen de partijen tot een gedeeltelijke oplossing, dan wordt de procedure voortgezet voor het gedeelte waarover geen overeenkomst werd bereikt. De overeenkomst is uitvoerbaar en de commissie ziet toe op de naleving ervan.

Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, zal de Antidiscriminatiecommissie de zaak binnen 14 dagen na de openbare hoorzitting inhoudelijk beoordelen.

De Antidiscriminatiecommissie kan in haar uitspraak:

 • vaststellen of er al dan niet een schending werd begaan;
 • vaststellen wie de dader en wie het slachtoffer is;
 • een boete en/of bindende administratieve maatregelen opleggen indien een inbreuk wordt vastgesteld.

De Antidiscriminatiecommissie kan de volgende bindende administratieve maatregelen opleggen:

 • werkgevers en ambtenaren bindende instructies geven om inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving te corrigeren;
 • onwettige beslissingen of regels van een werkgever opschorten als die tot discriminatie leiden of kunnen leiden.

De Antidiscriminatiecommissie ziet toe op de naleving van haar beslissingen overeenkomstig de wetgeving.

Tegen uitspraken van de Antidiscriminatiecommissie kan binnen 14 dagen beroep worden ingesteld bij de administratieve rechtbank van de stad Sofia.

2. Nationale Raad voor gendergelijkheid (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Adres:

Ministerraad
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgarije
Website: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Nationale Raad voor gendergelijkheid van de ministerraad (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

De Nationale Raad voor gendergelijkheid zorgt ervoor dat overheidsinstanties en niet‑gouvernementele organisaties samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van het nationale beleid voor gendergelijkheid door raadplegingen, samenwerking en coördinatie te faciliteren.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De Nationale Raad voor gendergelijkheid:

 • adviseert de ministerraad;
 • onderzoekt ontwerpen van wets- en andere besluiten over gendergelijkheid en brengt daarover adviezen uit;
 • onderzoekt ontwerpbesluiten die zijn opgesteld door de ministerraad en brengt advies uit of die al dan niet in overeenstemming zijn met het gendergelijkheidsbeleid;
 • coördineert de maatregelen van overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties met betrekking tot de uitvoering van het nationale gendergelijkheidsbeleid en van de internationale verplichtingen van Bulgarije op dat gebied;
 • stelt maatregelen voor met betrekking tot het nationale genderbeleid, ofwel onafhankelijk ofwel samen met de Antidiscriminatiecommissie;
 • onderhoudt contacten met zijn tegenhangers in het buitenland en met internationale organisaties die vergelijkbare taken vervullen en op soortgelijke gebieden actief zijn;
 • helpt sociale partners en niet-gouvernementele organisaties bij de uitvoering van hun nationale en regionale projecten op het gebied van gendergelijkheid en van de combinatie van familiale/ouderlijke verantwoordelijkheden en professionele activiteiten, en volgt de resultaten op;
 • organiseert onderzoek over kwesties die betrekking hebben op zijn werkzaamheden.
 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van nationaal beleid op het gebied van gendergelijkheid.

Gegevensbeschermingsautoriteit

1. Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens (Комисията за защита на личните данни)

Adres:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofia 1592, Bulgarije
Tel.: +359 2 91 53 518
Fax: +359 2 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens (Комисията за защита на личните данни)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

De Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens ondersteunt de regering bij de uitvoering van haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Ze is bevoegd om klachten te onderzoeken over schendingen van rechten krachtens de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Krachtens de wet op de bescherming van persoonsgegevens heeft eenieder het recht schendingen van zijn/haar rechten binnen een jaar na de ontdekking ervan en binnen vijf jaar nadat ze hebben plaatsgevonden te melden bij de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens. Nadat een klacht is ingediend bij de commissie, wordt ze toegewezen aan het Directoraat Juridische procedures en toezicht, dat advies uitbrengt aan de commissie over de classificatie en ontvankelijkheid van de klacht. De commissie komt vervolgens bijeen achter gesloten deuren om te beslissen of de klacht ontvankelijk is en welke procedure moet worden gevolgd. Ze kan een enquête starten, bewijs verzamelen of advies opvragen van derden. Als de klacht ontvankelijk wordt geacht, worden de betrokken partijen naar behoren geïnformeerd. Er wordt een datum vastgesteld voor een openbare hoorzitting en de partijen worden verzocht die bij te wonen, samen met eventuele andere betrokkenen. De commissie neemt binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht een besluit. Een kopie van het besluit wordt aan de betrokken partijen en alle eventuele andere betrokkenen toegezonden. De commissie kan bindende instructies geven aan de overtredende partij, een termijn opleggen waarbinnen de oorzaak van de schending moet worden weggenomen of een administratieve boete opleggen. Tegen dat besluit kan binnen 14 dagen na ontvangst ervan beroep worden ingesteld bij het hoogste administratieve hof.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Burgers, rechtspersonen of overheidsinstanties kunnen de commissie vragen haar standpunt uit te brengen over ontwerpwetgeving met betrekking tot de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

De commissie kan bindende instructies geven aan beheerders van persoonsgegevens

en een tijdelijk verbod leggen op de verwerking van persoonsgegevens indien normen voor de bescherming van die gegevens zijn overtreden.

Andere gespecialiseerde instellingen

1. Nationale Raad voor etnische minderheden en integratie (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

Adres:

Ministerraad
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgarije
Tel.: +359 2 940 36 22
Fax: +359 2 940 21 18
E-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg - secretaris van de NSSIEV
Website: http://www.nccedi.government.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Nationale Raad voor etnische minderheden en integratie van de ministerraad (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Alle kwesties in verband met etniciteit worden door dit orgaan en zijn secretariaat behandeld.

Het secretariaat heeft geen specifieke afdeling voor de behandeling van klachten of verzoeken, maar beschikt over deskundigen die deze in voorkomend geval behandelen.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De Nationale Raad voor etnische minderheden en integratie is een raadgevend en coördinerend orgaan dat de ministerraad bijstaat bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid inzake etnische minderheden en integratie.

Hij faciliteert samenwerking tussen overheidsorganen en niet-gouvernementele organisaties, waarbij hij de belangen van etnische minderheden beschermt en interetnische relaties bevordert.

Bovendien coördineert hij en houdt hij toezicht op de tenuitvoerlegging van het nationale actieplan in het kader van het Decennium voor de integratie van de Roma 2005-2015 en van de verbintenissen die alle overheidsorganen overeenkomstig hun functionele bevoegdheid met betrekking tot het Decennium voor de integratie van de Roma zijn aangegaan.

Elke provincie heeft een eigen raad voor etnische minderheden en integratie, die samenwerkt met de provinciale gouverneur. Het zijn raadgevende en coördinerende organen die de uitvoering van het beleid inzake etnische kwesties en integratievraagstukken op provinciaal niveau ondersteunen.

Gemeenteraden kunnen hun eigen lokale raad voor etnische minderheden en integratie oprichten.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Naast zijn uitgebreide administratieve taken is het secretariaat van de Nationale Raad voor etnische minderheden en integratie verantwoordelijk voor het onderhouden van operationele banden met de provinciale en lokale raden en voor het verlenen van methodologische ondersteuning aan hen ten behoeve van samenwerking op het gebied van etnische en integratiekwesties.

2. Bureau voor personen met een handicap (Агенция за хора с увреждания)

Adres:

Ul. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233, Bulgarije

Tel.: +359 2 940 80 95; 832 90 73

Fax: +359 2 832 41 62

E-mail: ahu@mlsp.government.bg
Website: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Bureau voor personen met een handicap (Агенция за хора с увреждания)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Het bureau behandelt hoofdzakelijk aanvragen voor opname in het register van leveranciers van medische hulpmiddelen en toestellen en het register van gespecialiseerde bedrijven geleid door en voor personen met een handicap en afgestemd op hun rechten. Het beheert ook projecten voor diverse programma's die door het bureau worden gefinancierd.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Verzoeken worden geregistreerd in het geautomatiseerde informatiesysteem 'Dokman', waarna de uitvoerend directeur ze doorstuurt naar het kantoor van het hoofd van het bureau en naar de directeuren ervan, die ze vervolgens toewijzen aan de juiste zaakbehandelaars.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Het verzoek wordt verwerkt of er wordt een antwoord gestuurd.

3. Staatsbureau voor kinderbescherming (Държавната агенция за закрила на детето)

Adres:

Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051, Bulgarije
Tel.: +359 2 933 90 10; +359 2 933 90 16
Fax: +359 2 980 24 15
E-mail: sacp@sacp.government.bg
Website: http://sacp.government.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Staatsbureau voor kinderbescherming (Държавната агенция за закрила на детето)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

De rechten van het kind zoals die zijn vastgesteld in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, zijn in Bulgarije gewaarborgd door de in 2000 aangenomen wet inzake kinderbescherming en door het in 2001 opgerichte Staatsbureau voor kinderbescherming. Bulgarije verbindt zich derhalve tot het verlenen van passende ondersteuning aan ouders en voogden en het opzetten van een infrastructuur voor kinderopvanginstellingen en -diensten.

Kinderbescherming in Bulgarije is de verantwoordelijkheid van:

 • de voorzitter van het Staatsbureau voor kinderbescherming (Държавната агенция за закрила на детето), dat hem bijstaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
 • bijkantoren van het Bureau voor sociale diensten;
 • de ministers van Arbeid en Sociaal Beleid; Binnenlandse Zaken; Onderwijs; Jeugd en Wetenschap; Justitie; Buitenlandse Zaken; Cultuur; Volksgezondheid; en de lokale burgemeesters.
 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De wet inzake kinderbescherming biedt risicokinderen speciale bescherming en regelt het recht van alle kinderen op bescherming tegen geweld waaronder de dwang tot deelname aan activiteiten die schadelijk zijn voor hun lichamelijke, mentale, morele of educatieve ontwikkeling; het gebruik van opvoedingsmethoden die schadelijk zijn voor hun gevoel van waardigheid; of tegen lichamelijk of mentaal geweld of andere vormen van geweld en invloed die indruisen tegen hun belangen; tegen misbruik voor bedelen, prostitutie, de verspreiding van pornografie, het onrechtmatig verwerven van inkomsten of blootstelling aan seksueel misbruik.

Bulgarije kent de volgende maatregelen voor kinderbescherming:

 • binnen de gezinssituatie: advies, hulpverlening, rechtsbijstand, psychologische counseling en sociale diensten. Die maatregelen worden genomen door het Bureau voor sociale diensten op verzoek van de ouders, voogden, verzorgers of het kind zelf, dan wel op eigen initiatief van het Bureau voor sociale diensten. De diensten worden verleend door het Bureau voor sociale diensten of andere dienstverleners;
 • buiten de gezinssituatie: plaatsing van het kind in een gezin van familieleden of naaste vrienden, of in een pleeggezin, en verlening van sociale diensten in de verblijfplaats van het kind of in een gespecialiseerde inrichting. Dergelijke maatregelen worden door een gerecht gelast. Het Bureau voor sociale diensten zorgt voor tijdelijke opvang totdat het gerecht het bevel ten uitvoer heeft gelegd;
 • alleen wanneer alle pogingen om het kind in een gezinsomgeving te plaatsen, zijn mislukt, wordt het in een gespecialiseerde inrichting geplaatst.
 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Het Staatsbureau voor kinderbescherming zorgt voor de handhaving van kinderrechten door:

 • de uitvoering van inspecties om de bescherming van de rechten van het kind te verzekeren in alle openbare en private scholen, kleuterscholen en kinderopvangcentra of hun verzorgingsafdelingen, medische voorzieningen, bijkantoren voor sociale diensten, sociale dienstverleners voor kinderen en organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van kinderbescherming;
 • de uitoefening van toezicht op centra die gespecialiseerde zorg verlenen voor kinderen;
 • de handhaving van minimumnormen in de sociale dienstverlening. Voor dit alles vaardigt het bureau bindende instructies uit om schendingen ongedaan te maken. Niet-nakoming van een bindende instructie is strafbaar met een boete of financiële sanctie, die wordt opgelegd na een lange procedure. Indien uit onderzoek blijkt dat de rechten van een kind werden geschonden, vaardigt het bureau eerst een bindende instructie (individueel administratief besluit) uit, waartegen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen beroep kan worden ingesteld bij het gerecht. Indien dat niet gebeurt, wordt de bindende instructie van kracht. Na het verstrijken van de instructie moet de overtredende partij het bureau laten weten dat zij daaraan heeft voldaan.

4. Staatsbureau voor vluchtelingen (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Adres:

Bul. Knyaginya Maria Luiza 114 B
Serdika
1233 Sofia, Bulgarije
Tel.: +359 2 80 80 901 - voorzitter
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: sar@saref.government.bg
Website: http://www.aref.government.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Staatsbureau voor vluchtelingen (Държавна агенция за бежанците)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Asielaanvragen en aanvragen voor gezinshereniging worden beoordeeld overeenkomstig de wet inzake asiel en vluchtelingen (artikel 34 is gewijd aan gezinshereniging). Tegen alle beslissingen inzake asiel en gezinshereniging kan overeenkomstig die wet beroep worden ingesteld. Voor alle andere aanvragen gelden de interne regels van het bureau voor het verlenen van bescherming.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De belangrijkste Bulgaarse wetgeving waarin de rechten van asielzoekers, vluchtelingen en personen die humanitaire bescherming zoeken (subsidiaire beschermingsstatus), zijn vastgesteld, is de wet inzake asiel en vluchtelingen. Die wet, het wetboek van administratieve rechtsvordering en de wet inzake buitenlandse onderdanen in Bulgarije vormen samen het wettelijke kader voor het Bulgaarse asielstelsel.

Krachtens de wet inzake asiel en vluchtelingen zijn er vier soorten speciale bescherming:

 • asiel: wordt toegekend door de president van Bulgarije aan buitenlanders die zijn vervolgd op grond van hun overtuigingen of handelingen ter ondersteuning van internationaal erkende rechten en vrijheden;
 • vluchtelingenstatus;
 • humanitaire status (die gelijkwaardig is aan de subsidiaire bescherming beschreven in artikel 15 van de erkenningsrichtlijn – 2004/83/EG);
 • tijdelijke bescherming: wordt onder bepaalde omstandigheden toegekend in perioden van een massale toestroom van vluchtelingen.

Het Staatsbureau voor vluchtelingen is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen voor toekenning van de vluchtelingenstatus of humanitaire status. De voorzitter van het bureau is de enige ambtenaar die de vluchtelingen- of humanitaire status kan toekennen in Bulgarije.

Momenteel worden alle aanvragen voor de vluchtelingenstatus verwerkt in de vluchtelingencentra van Sofia en het dorp Banya, nabij Nova Zagora.

Asielzoekers moeten persoonlijk verschijnen op het bureau. Aanvragen die bij de grens of bij enige andere instantie worden gedaan, moeten onmiddellijk worden doorgestuurd naar het bureau.

Asielzoekers worden geregistreerd op de dag waarop hun aanvraag wordt ingediend bij het bureau.

Het bureau moet asielzoekers informatie verstrekken over de procedure, hun rechten en plichten en de organisaties die rechts- en sociale bijstand verlenen. Die informatie moet worden aangeboden in een taal die ze begrijpen en wordt net voor de registratie van hun aanvraag door een tolk aan hen voorgelezen. Ze krijgen daarvan een afschrift in die taal. Zij moeten een formulier invullen waarop zij alleen hun biologische eigenschappen invullen. De aanvraag wordt vervolgens behandeld overeenkomstig de Dublinprocedure. De vingerafdrukken van de asielzoeker worden genomen en ingevoerd in het Eurodac-systeem en er worden een aantal standaardvragen gesteld over hun reis.

Als Bulgarije verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag, gebeurt dat volgens de versnelde procedure. De afdeling die de asielzoeker heeft gescreend (vertegenwoordiger van de voorzitter) is dan verantwoordelijk voor het besluit. Die afdeling kan asiel weigeren indien niet wordt voldaan aan de criteria die zijn vastgesteld in de wet inzake asiel en vluchtelingen, de zaak sluiten of het dossier doorsturen voor verdere behandeling volgens de standaardprocedure.

Indien binnen drie dagen geen besluit wordt genomen, wordt de aanvraag automatisch volgens de standaardprocedure behandeld. Het besluit van de afdeling die de screening verricht, moet worden goedgekeurd door de bevoegde ambtenaren. Indien noodzakelijk kan het dossier worden teruggestuurd voor verder onderzoek. Nadat het besluit is goedgekeurd, wordt het officieel op schrift gesteld, goedgekeurd door de afdeling methodologie, ondertekend door een bepaald aantal ambtenaren en ingediend bij de voorzitter van het bureau voor ondertekening.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Toekenning van de vluchtelingenstatus, de humanitaire status of weigering van de asielaanvraag.

5. Permanente Commissie voor mensenrechten en politie-ethiek (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Adres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ul. 6 Septemvri 29
Sofia 1000, Bulgarije
Tel.: +359 2 982 50 00 – (centrale)
Website: http://www.mvr.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Permanente Commissie voor mensenrechten en politie-ethiek (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Deze Commissie fungeert als brug tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en organisaties van het maatschappelijk middenveld en speelt als zodanig een belangrijke rol. De commissie heeft vestigingen in de provinciale kantoren van het ministerie.

De commissie onderzoekt alle gegevens met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten die de afdelingen van het ministerie ontvangen.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Tot de werkzaamheden van de commissie behoren het actief samenwerken met organisaties van het maatschappelijke middenveld, het stimuleren van positieve politiepraktijken en het harmoniseren van de verplichtingen die voortkomen uit het EU-lidmaatschap van Bulgarije. Ze werkt volgens een werkplan dat jaarlijks wordt bijgewerkt. Haar jaarlijkse werkplan omvat de volgende activiteiten:

 • het bestuderen van de tenuitvoerlegging van relevante wetgeving en het voorstellen van verbeteringen;
 • het bevorderen van ethisch gedrag en eerbiediging van de mensenrechten in dagelijks politieoptreden;
 • het bieden van mensenrechtentraining aan politieambtenaren.
 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure
 • eerbiediging van de rechten van verdachten die door de politie in hechtenis worden genomen;
 • naleving van de gedragscode;
 • verrichting van controles om zeker te stellen dat de wet en de regels en verordeningen van het ministerie worden nageleefd, met inbegrip van degene die betrekking hebben op politie-ethiek en mensenrechten.

6. Commissie voor mensenrechten, religie, klachten en petities van burgers van de Nationale Assemblee (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Adres:

Pl. Narodno Sabranie 2 (Nationale Assemblee)
Pl. Knyaz Aleksandar I 1 (Commissies en kabinetten van de parlementsleden)
Sofia 1169, Bulgarije
Centrale: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail: humanrights@parliament.bg
Website: https://www.parliament.bg

 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Commissie voor mensenrechten, religie, klachten en petities van burgers van de Nationale Assemblee (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

De commissie houdt zich bezig met de wetgeving betreffende de mensenrechten en religie en andere aangelegenheden, waaronder zaken die in de vorm van klachten, verzoeken, meldingen, petities, suggesties enz. werden ingediend door burgers, niet-gouvernementele organisaties, verenigingen en stichtingen.

De onderwerpen die ze behandelt, zijn zeer divers en beslaan alle aspecten van de samenleving die niet door de gerechten worden behandeld. De meeste klachten hebben betrekking op sociale problemen, gevolgd door het rechtsstelsel, consumentenrechten, handelingen en nalatigheden vanwege de autoriteiten binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, algemene en gedetailleerde stadsplanningsbesluiten, illegale bouwprojecten en de herinvoering van het bezit van landbouw- en bosgrond. Samenwerking wordt nagestreefd op het vlak van onderwijs- en gezondheidsvraagstukken, handelingen en nalatigheden vanwege lokale overheden en instanties, religieuze kwesties, klachten over maatregelen van overheidsinstanties, discriminatie, kwesties in verband met etnische minderheden enz.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De commissie is de directe link tussen het Bulgaarse parlement en de burgers van het land. Haar rol is nauwkeurig bepaald. In haar reglement is in detail geregeld hoe de vele klachten, aanvragen, petities en suggesties die ze per post of e-mail ontvangt en/of op het registratiekantoor van de Nationale Assemblee toekomen, moeten worden geregistreerd, overgedragen en gearchiveerd en hoe elke stap in dat proces moet worden vastgelegd. Elk document krijgt een referentienummer, dat in een speciaal register wordt geregistreerd en aan een zaakbehandelaar wordt toegewezen. Die onderzoekt het document en stuurt een antwoord of, indien van toepassing, stuurt het dossier binnen een bepaalde tijd door naar de juiste instantie. De commissie let met name op lokale en nationale instanties die hun statutaire termijn voor het geven van antwoorden zoals vastgesteld in het wetboek van administratieve rechtsvordering niet nakomen. De zaakbehandelaars van de commissie geven ook telefonisch advies over procedurerechten en leggen uit in welke gevallen zij hulp kunnen bieden.

Anonieme petities worden niet in behandeling genomen.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Burgers krijgen advies over en hulp bij de bescherming van de burgerrechten die door de Bulgaarse grondwet worden gewaarborgd.

7. Directoraat-generaal voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen van het ministerie van Justitie (Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията')

Adres:

Bul. General N. Stoletov 21
Sofia 1309, Bulgarije
Tel.: +359 2 813 91 90
Fax: +359 2 931 15 74
E-mail: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Website: http://www.gdin.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Directoraat-generaal voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen van het ministerie van Justitie (Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията')

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Klachten van personen in hechtenis hebben voornamelijk betrekking op tuchtmaatregelen, overplaatsing naar andere inrichtingen, omstandigheden van de gevangenschap, medische zorg en het gedrag van het personeel van de inrichting.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Tegen tuchtmaatregelen die zijn opgelegd overeenkomstig artikel 101 van de wet inzake de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en hechtenis kan binnen zeven dagen na kennisgeving ervan beroep worden ingesteld bij de directeur-generaal voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen als ze zijn uitgevaardigd door de directeur van de gevangenis of een andere detentie-inrichting, of bij de minister van Justitie als ze zijn uitgevaardigd door de directeur-generaal. Tegen eenzame opsluiting kan binnen drie dagen na kennisgeving ervan beroep worden ingesteld bij de arrondissementsrechtbank voor de inrichting.

Eenzame opsluiting gedurende langer dan twee maanden zonder het recht om deel te nemen aan groepsactiviteiten (artikel 120 van de wet) moet worden opgelegd door de directeur-generaal voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en daartegen kan binnen drie dagen na kennisgeving ervan beroep worden ingesteld bij de betreffende provinciale rechtbank.

Overplaatsingen vinden plaats op bevel van de directeur-generaal voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en er kan binnen 14 dagen na kennisgeving ervan beroep tegen worden ingesteld bij de minister van Justitie.

Beslissingen om strengere voorwaarden van opsluiting op te leggen, worden uitgevaardigd door de Commissie voor de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (artikel 74, lid 1, van de wet). Tegen die beslissingen kan binnen 14 dagen na kennisgeving ervan beroep worden ingesteld bij de provinciale rechtbank voor de inrichting.

Op grond van artikel 1, lid 1, van de wet inzake aansprakelijkheid voor door de staat of gemeenten aan burgers toegebrachte schade worden klachten over leefomstandigheden, medische zorg en het gedrag van het personeel van een inrichting behandeld door de administratieve rechtbanken in overeenstemming met het wetboek van administratieve rechtsvordering. Tegen besluiten kan eenmaal beroep worden ingesteld. Vorderingen overeenkomstig artikel 71, lid 1, van de wet tot bescherming tegen discriminatie worden behandeld door de arrondissementsrechtbanken of de Antidiscriminatiecommissie. Die procedure is vastgesteld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en tegen beslissingen kan tweemaal beroep worden ingesteld. Tegen de besluiten van de commissie kan beroep worden ingesteld bij het hoogste administratieve hof overeenkomstig het wetboek van administratieve rechtsvordering.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Nadat administratieve besluiten en rechterlijke uitspraken van kracht zijn geworden, zijn ze bindend en worden ze ten uitvoer gelegd door het directoraat-generaal en zijn regionale afdelingen.

8. Nationale Commissie voor de bestrijding van mensenhandel (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

Adres:

Bul. G. M. Dimitrov 52, 1797 Sofia, Bulgarije
Tel.: +359 2 807 80 50
Fax: +359 2 807 80 59
E-mail: office@antitraffic.government.bg
Website: http://antitraffic.government.bg/
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Nationale Commissie voor de bestrijding van mensenhandel van de ministerraad (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Meldingen over mensenhandel kunnen bij het secretariaat van de commissie worden gedaan door de slachtoffers zelf of door hun vertegenwoordigers.

De commissie behandelt ook klachten van burgers over de werking van haar administratieve procedure. De termijnen voor de behandeling van dergelijke klachten zijn vastgesteld in de wet.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De commissie stuurt meldingen door naar de betreffende overheidsdienst voor opvolging, onderzoek en/of opheldering. Slachtoffers wordt anonimiteit gegarandeerd krachtens artikel 20 van de wet inzake mensenhandel. Is het slachtoffer minderjarig, dan moet de commissie onmiddellijk het Staatsbureau voor kinderbescherming waarschuwen, dat maatregelen neemt in overeenstemming met de wet inzake kinderbescherming.

Op grond van artikel 4, lid 4, van de wet inzake mensenhandel kunnen vertegenwoordigers van juridische entiteiten zonder winstoogmerk en internationale organisaties met kantoren in Bulgarije die actief zijn op het gebied van mensenhandel de bijeenkomsten van de commissie bijwonen. Overeenkomstig artikel 12 van het interne reglement van de commissie moeten ze daartoe een schriftelijk verzoek indienen en bepaalde ondersteunende documenten verstrekken.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Indien de ingediende documenten onvolledig zijn of fouten bevatten, kan de commissie verzoeken om ze binnen een bepaalde termijn aan te vullen of te corrigeren. De voorzitter van de commissie of een bevoegde ambtenaar maakt binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek en van de ondersteunende documenten zijn besluit bekend, waartegen bij het hoogste administratieve hof beroep kan worden ingesteld.

9. Centrale Commissie voor jeugddelinquentie (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Adres:

Bul. Knyaz Dondukov 9, 4e verdieping
Sofia 1000, Bulgarije
Tel.: +359 2 981 11 33
Fax: +359 2 987 40 01
Website: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Centrale Commissie voor jeugddelinquentie (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Het werk van de commissie omvat:

 • coördineren van het werk van overheidsdiensten en juridische entiteiten zonder winstoogmerk op het gebied van preventie en bestrijding van jeugddelinquentie;
 • beheren van en toezien op het werk van de lokale commissies voor jeugddelinquentie in het land;
 • analyseren en verifiëren van statistische gegevens, onderzoeken van trends en opstellen van prognoses;
 • participeren in het ontwerpen van wetgeving over problemen waar minderjarigen mee te maken hebben;
 • vergroten van het bewustzijn bij het publiek over problematisch gedrag bij jongeren;
 • informeren van het publiek over situaties die delinquent gedrag kunnen veroorzaken, de opvoedkundige maatregelen die kunnen worden genomen, de status van jeugddelinquentie in het land en de ontwikkeling ervan.
 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

De lokale commissies voor jeugddelinquentie zijn verantwoordelijk voor het organiseren, beheren en bewaken van de maatregelen die op gemeentelijk niveau worden genomen om asociaal gedrag van jongeren te voorkomen en in te perken.

Ze zijn ook bevoegd om jeugddelinquentiezaken te onderzoeken. Het wetboek van strafrecht bevat een hoofdstuk "Bijzondere bepalingen voor minderjarigen", dat gebaseerd is op artikel 40 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en regel 11 van de Regels van Beijing. Volgens dat hoofdstuk wordt voorrang gegeven aan opvoedkundige maatregelen, die zijn vastgesteld in artikel 13 van de wet inzake jeugddelinquentie. Dergelijke maatregelen worden buiten het strafrechtsysteem genomen en zijn uitsluitend van opvoedkundige en sociale aard. Ze omvatten counseling om gedragsproblemen aan te pakken, aanmoediging van nauwere betrokkenheid van ouders en steun van professionele opvoedkundigen.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

Er worden passende maatregelen genomen nadat de oorzaken van het probleemgedrag zijn geanalyseerd. Als er sprake is van verwaarlozing, kunnen er ook maatregelen worden genomen jegens de ouders.

10. Nationaal Bureau voor rechtsbijstand (Национално бюро за правна помощ)

Adres:

Ul. Razvigor 1
Sofia 1421, Bulgarije
Tel.: +359 2 81 93 200
Fax: +359 2 865 48 12
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Website: https://mjs.bg
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Nationaal Bureau voor rechtsbijstand (Национално бюро за правна помощ)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

Verzoeken om rechtsbijstand moeten worden ingediend bij de voorzitter van het bureau.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen, moeten de aanvragers:

 • maandelijkse sociale uitkeringen ontvangen of daarvoor in aanmerking komen;
 • in een gespecialiseerde sociale instelling zijn geplaatst; of
 • pleeggezinnen of familieleden of naaste vrienden zijn die zijn belast met de zorg voor een kind overeenkomstig de wet inzake kinderbescherming.

De aanvrager moet een van de volgende documenten indienen:

 • een originele verklaring van de directeur van het lokale Bureau voor sociale diensten (ook bekend als het directoraat sociale diensten) die bevestigt dat de aanvrager op het moment van de aanvraag maandelijks een sociale uitkering ontving in overeenstemming met artikel 9 van de uitvoeringsbepalingen van de bijstandswet;

of

 • een originele verklaring van de directeur van het lokale Bureau voor sociale diensten die bevestigt dat de aanvrager in aanmerking komt voor maandelijkse sociale uitkeringen;

en

 • de aanvrager moet ook een gedetailleerd overzicht van de financiële middelen van zijn/haar gezin indienen.
 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

De voorzitter van het bureau neemt een besluit over de toekenning of weigering van rechtsbijstand.

Tegen dat besluit kan beroep worden ingesteld bij de administratieve rechtbank van de stad Sofia overeenkomstig het wetboek van administratieve rechtsvordering.

11. Nationale Raad voor de ondersteuning en schadeloosstelling van de slachtoffers van misdrijven (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adres:

Ministerie van Justitie
Ul. Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgarije
Tel.: +359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-mail: compensation@justice.government.bg
Website: https://www.compensation.bg
 • Naam van de eenheid/het institutioneel orgaan die/dat verzoeken/klachten/vorderingen ontvangt naar aanleiding van rechtsschendingen (indien van toepassing)

Nationale Raad voor de ondersteuning en schadeloosstelling van de slachtoffers van misdrijven (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

 • Korte beschrijving van de verzoeken/klachten/vorderingen die door de instelling worden behandeld

De raad behandelt aanvragen voor de financiële schadeloosstelling die wordt verstrekt op grond van de wet inzake ondersteuning en schadeloosstelling van de slachtoffers van misdrijven. Om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen, moet het slachtoffer een financieel verlies hebben geleden als gevolg van daden van terrorisme, moord, opzettelijke zware mishandeling, verkrachting of aanranding die ernstige schade heeft toegebracht aan de gezondheid van het slachtoffer, mensenhandel, misdrijven die zijn gepleegd namens een georganiseerde groep misdadigers, en andere ernstige, met voorbedachten rade gepleegde misdrijven die overlijden of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben gehad (artikel 3, lid 3, van de wet). Het misdrijf moet na 30 juni 2005 zijn gepleegd. De wet voorziet in schadeloosstelling voor de volgende verliezen die rechtstreeks het gevolg zijn van een misdrijf:

1. medische kosten die niet door het nationale ziektekostenverzekeringsfonds worden vergoed;

2. gederfde inkomsten;

3. gerechtskosten;

4. gederfde bestaansmiddelen;

5. uitvaartkosten;

6. overige materiële schade.

Er moeten bewijsstukken worden overgelegd.

 • Korte beschrijving van de procedure voor de verwerking van de verzoeken/klachten/vorderingen

Slachtoffers van de misdrijven zoals vermeld in artikel 3, lid 3, van de wet inzake ondersteuning en schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven kunnen binnen twee maanden na het in werking treden van een rechtsbesluit van een in artikel 12 van de wet specifiek vermelde rechterlijke instantie een vordering tot financiële schadeloosstelling indienen bij de gouverneur van hun provincie of bij de raad. De raad moet de vordering binnen drie maanden na ontvangst ervan behandelen.

 • Korte beschrijving van de mogelijke resultaten van de procedure

De raad komt ten minste een keer om de drie maanden bijeen om besluiten te nemen over vorderingen tot schadeloosstelling. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezigen en de aanvaarding of afwijzing moet worden gemotiveerd. Tegen een besluit kan geen beroep worden ingesteld.

Overige

Databank van ngo's - http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.