Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Grondrechten

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Nationale rechtbanken

Ombudsman

Gespecialiseerde mensenrechteninstellingen

Bescherming van persoonsgegevens

Gratis rechtsbijstand

Nationale rechtbanken

De rechtbanken spelen een speciale rol bij de bescherming van de mensenrechten. Het zijn wettelijk erkende organen waarvan de onafhankelijkheid in de grondwet is vastgelegd. Er bestaat een speciaal mechanisme om de uitoefening van de grondwettelijke rechten en vrijheden te waarborgen: de constitutionele klacht, die kan worden ingediend door burgers die vinden dat de nationale autoriteiten, de lokale en regionale organen voor zelfbestuur en de publiekrechtelijke entiteiten die beslissen over hun rechten en plichten of over vermoedens of beschuldigingen van strafbare feiten, hun mensenrechten of fundamentele vrijheden gewaarborgd door de grondwet hebben geschonden. Een klacht kan enkel worden ingediend nadat alle andere beschikbare rechtsmiddelen werden uitgeput.

Constitutioneel Hof van de Republiek Kroatië
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6400 251
Fax: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
E-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Districtsrechtbanken  PDF (209 Kb) hr (de lijst van districtsrechtbanken)

Gemeentelijke rechtbanken  PDF (296 Kb) hr (de lijst van gemeentelijke rechtbanken)

Hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië
Berislavićeva 11, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/ />
Handelsrechtbanken  PDF (192 Kb) hr (de lijst van handelsrechtbanken)

Hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië
Frankopanska 16, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

De lijst van administratieve rechtbanken  PDF (180 Kb) hr

Hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Politierechtbanken  PDF (274 Kb) hr (de lijst van politierechtbanken)

Ombudsman

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb
Republiek Kroatië
Tel.: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
E-mail: info@ombudsman.hr
Fax: +385 1 6431 628

Krachtens artikel 93 van de grondwet van Kroatië vertegenwoordigt de ombudsman het Kroatische parlement in het kader van het bevorderen en beschermen van de mensenrechten en vrijheden zoals deze gedefinieerd zijn in de grondwet, de wetten en de internationale instrumenten over mensenrechten en vrijheden ondertekend door de Republiek Kroatië.

De ombudsman en zijn adjuncten worden door het Kroatische parlement verkozen voor een termijn van acht jaar met het doel de burgers te beschermen tegen schendingen van de mensenrechten door handelingen van overheidsorganen of juridische entiteiten met een openbare bevoegdheid. Het is het centrale orgaan dat discriminatie aanpakt en de taken van het Nationale Preventiemechanisme tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen of straffen uitvoert. De ombudsman voert deze taken onafhankelijk en autonoom uit.

Verantwoordelijkheden

Bescherming van de mensenrechten

Burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de ombudsman wanneer zij van mening zijn dat hun rechten werden geschonden door overheidsinstanties. De ombudsman voert een onderzoek uit in antwoord op een klacht en op basis van de ontvangen documenten. Alle overheidsorganen, organen met openbare bevoegdheid en lokale en regionale organen voor zelfbestuur, m.a.w. publiekrechtelijke entiteiten, moeten alle gevraagde informatie verstrekken. Op basis van de vastgestelde feiten kan de Ombudsman meningen, aanbevelingen en kennisgevingen aan de relevante autoriteiten of aan de hoogste organen formuleren en indien nodig het Kroatische parlement in kennis stellen.

Bovendien controleert de ombudsman of de voorschriften de Kroatische grondwet en de internationale verdragen over de bescherming van de mensenrechten naleven en kan hij/zij de Kroatische regering oproepen om voorschriften betreffende de mensenrechten te wijzigen of goed te keuren. Hij/zij kan het Kroatische parlement ook oproepen om de voorschriften af te stemmen op de grondwet en de wetgeving. Hij/zij heeft het recht een procedure op te starten voor het Kroatisch Constitutioneel Hof om de naleving van de wetten en andere voorschriften met de Kroatische grondwet te onderzoeken.

Bevorderen van de mensenrechten

Het bevorderen van de mensenrechten gaat gepaard met onderzoek en analyse, ontwikkeling en onderhoud van databanken en documentatie, tijdige en regelmatige informatie aan het publiek en aan de stakeholders, actieve initiatie van en samenwerking met de burgermaatschappij, internationale organisaties en academische onderzoeksinstellingen, en initiatieven om de wetgeving af te stemmen op de internationale en Europese normen en deze wetgeving toe te passen.

Centraal orgaan voor het bestrijden van discriminatie

De ombudsman neemt klachten van natuurlijke personen en rechtspersonen in ontvangst, verstrekt de vereiste informatie over de rechten en plichten en de mogelijkheden voor juridische en andere bescherming, onderzoekt individuele toepassingen en onderneemt binnen zijn bevoegdheidsdomein acties om discriminatie te voorkomen en de rechten van gediscrimineerde personen (uitgezonderd in geval van lopende rechtszaken) te beschermen, voert bemiddelingsprocedures uit om indien mogelijk een minnelijke schikking uit te werken met de toestemming van beide partijen, en dient strafrechtelijke rapporten met betrekking tot discriminatie in bij de bevoegde procureur.

Nationaal Preventiemechanisme

De ombudsman voert taken uit die onder het Nationaal Preventiemechanisme ter preventie van marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen of straffen vallen, telkens wanneer personen van hun vrijheid worden beroofd of in hechtenis zitten of zijn aangehouden of onder openbaar toezicht worden ondergebracht in gebouwen die zij niet naar eigen goeddunken kunnen verlaten.

Dit houdt in dat vertegenwoordigers van de Ombudsdienst die in deze hoedanigheid handelen een bezoek brengen aan de gevangenissen, penitentiaire inrichtingen, detentiecentra en diverse instellingen waar personen met mentale aandoeningen worden ondergebracht, als preventiemaatregel om mensen te beschermen die van hun vrijheid worden beroofd of van wie de vrijheid wordt beperkt.

Nationale Mensenrechteninstelling (NMI)

Sinds 2009 is de ombudsman de enige nationale instelling voor de bescherming en bevordering van mensenrechten (NMI) in de Republiek Kroatië met een ‘A’-status krachtens de beginselen van Parijs van de VN die de onafhankelijkheidsparameters van de nationale mensenrechteninstellingen definiëren.

Dit is het hoogste niveau van institutionele onafhankelijkheid en het werd opnieuw toegekend aan de Ombudsdienst in juli 2013, nadat de VN de implementatie van haar aanbevelingen met betrekking tot het behoud en de bevordering van de onafhankelijke status heeft doorgelicht.

Gespecialiseerde mensenrechteninstellingen

Ombudsman voor kinderrechten

Teslina 10
10 000 Zagreb
Kroatië
E-mail: info@dijete.hr
Tel.: 01/4929 669
Fax: 01/4921 277
http://www.dijete.hr/

Uit te voeren werken

De ombudsman voor kinderrechten controleert de naleving van wetten en andere voorschriften in Kroatië met betrekking tot de bescherming van de rechten en belangen van kinderen in de Kroatische grondwet, het Verdrag inzake de rechten van het kind en andere internationale documenten met betrekking tot de bescherming van de rechten en belangen van kinderen. De ombudsman controleert inbreuken op individuele kinderrechten en bestudeert het algemene bestaan en de types schendingen van de rechten en belangen van kinderen. Hij/zij beschermt en promoot de rechten en belangen van kinderen met speciale noden; stelt maatregelen voor om een omvattend systeem voor de bescherming en bevordering van de kinderrechten uit te bouwen en om schadelijke handelingen die hun belangen in gevaar brengen te voorkomen. Hij/zij informeert en adviseert kinderen over de manier om hun rechten en belangen uit te voeren en te beschermen, werkt samen met kinderen, moedigt hen aan om hun mening te uiten en respecteert hen; start openbare activiteiten op om het statuut van kinderen te verbeteren en neemt eraan deel en stelt maatregelen voor om hun impact op de samenleving te verhogen. De ombudsman heeft toegang tot en kennis van alle gegevens, informatie en handelingen met betrekking tot de rechten en de bescherming van kinderen, ongeacht de mate van vertrouwelijkheid. Hij/zij is gemachtigd om alle instellingen, overheidsorganen, rechtspersonen en natuurlijke personen met een wettelijk mandaat om zorg te dragen voor kinderen, en religieuze gemeenschappen waar kinderen tijdelijk of permanent worden ondergebracht, te betreden en te inspecteren.

Indien de ombudsman van mening is dat een kind werd blootgesteld aan fysiek of mentaal geweld, seksuele intimidatie, mishandeling of uitbuiting, nalatigheid of nalatige behandeling, moet hij/zij onmiddellijk een verslag sturen naar de bevoegde openbare aanklager en de bevoegde centra voor sociale zorg alarmeren en maatregelen voorstellen om de rechten en belangen van het kind te beschermen. Hij/zij kan professionele bijstand vragen van experten en professionele instellingen die onderzoek doen naar de bescherming, de verzorging, de ontwikkeling en de rechten van de kinderen en krijgt deze bijstand ten gepaste tijde.

Ombudsman voor gendergelijkheid

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 48 48 100
Fax: +385 1 48 44 600
E-mail: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr/

Uit te voeren werken

De ombudsman voor gendergelijkheid behandelt klachten over discriminatie op basis van geslacht, burgerlijke stand of gezinssituatie en seksuele geaardheid; hij/zij onderzoekt schendingen van het principe van de gendergelijkheid, discriminatie tegen personen of groepen van personen door nationale autoriteiten, lokale en regionale organen voor zelfbestuur en andere overheidsinstanties, werknemers van deze organen en andere rechtspersonen en natuurlijke personen.

De ombudsman is bevoegd om aanbevelingen te formuleren, bekend te maken en voor te stellen.

Indien de ombudsman van mening is dat het principe van gendergelijkheid werd geschonden, is hij/zij bevoegd om een verzoek voor de constitutionele herziening van de wet of voor een evaluatie van de grondwettelijkheid en de rechtsgeldigheid van andere voorschriften in te dienen.

Ombudsman voor personen met een handicap

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 6102 170
Fax: +385 1 6177 901
E-mail: ured@posi.hr

Uit te voeren werken

De ombudsman voor personen met een handicap is een autonome nationale instelling met als belangrijkste taak het doorlichten en bevorderen van de rechten van personen met een handicap krachtens de grondwet van de Republiek Kroatië, internationale verdragen en wetten. In geval van schendingen van de rechten van personen met een handicap is de ombudsman gemachtigd om te waarschuwen, maatregelen voor te stellen, aanbevelingen te formuleren, te informeren en rapporten te vragen over de acties die werden ondernomen.

Als de ombudsman van mening is dat een juridische oplossing nadelig is voor personen met een handicap of voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, hen op enigerlei manier achterstelt of hen in een minder gunstige situatie brengt als het gaat om personen met een handicap, formuleert de Ombudsman een voorstel om dergelijke juridische oplossing te wijzigen.

De ombudsman neemt individuele klachten van personen met een handicap of personen die hun belangen verdedigen in ontvangst, onderzoekt klachten over schendingen van de rechten van personen met een handicap en probeert de meest gunstige oplossing te vinden in samenwerking met de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van deze problemen.

De ombudsman voor personen met een handicap adviseert personen met een handicap over hoe ze hun rechten en belangen kunnen uitoefenen en beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens

Agentschap voor Bescherming van Persoonsgegevens

Martićeva 14
10 000 Zagreb

Tel.: +385 460 90 00
Fax: +385 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
http://www.azop.hr/

Het Agentschap voor Bescherming van Persoonsgegevens is een overheidsdienst die zijn activiteiten onafhankelijk en autonoom uitvoert binnen het toepassingsgebied van zijn taken en bevoegdheden. Het agentschap is verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve en professionele taken in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen het toepassingsgebied van zijn openbare bevoegdheid licht het agentschap de bescherming van persoonsgegevens door, vestigt de aandacht op mogelijke misbruiken bij de inzameling van persoonsgegevens, stelt de lijst op van internationale organisaties met naar behoren gereglementeerde gegevensbescherming, behandelt de verzoekschriften om schendingen van de rechten gewaarborgd door de Wet betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens te onderzoeken en bewaart het Centraal Register van bestanden met persoonsgegevens.

Gratis rechtsbijstand

Door de Wet betreffende Gratis Rechtsbijstand goed te keuren, nam het Ministerie van Justitie de omvattende en uitdagende taak op zich om een systeem voor gratis rechtsbijstand uit te werken.

Het systeem van gratis rechtsbijstand geeft burgers met beperkte middelen de kans om een advocaat in te huren en rechtsbijstand te krijgen voor specifieke rechtsgedingen en om gelijke toegang te krijgen tot gerechtelijke en administratieve procedures.

Het institutionele kader van het systeem van gratis rechtsbijstand bestaat uit staatsinstellingen die de verzoeken van burgers in eerste instantie verwerken, terwijl de Afdeling voor de Toewijzing van Gratis Rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie beslist over de beroepen in tweede instantie, in eerste instantie beslist over de registratie van verenigingen in het Register van verenigingen die bevoegd zijn om primaire rechtsbijstand te bieden en een administratieve en professionele opvolging van de aanbieders van primaire rechtsbijstand uitvoert.

De volgende aanbieders van rechtsbijstand zijn opgenomen in de Wet betreffende Gratis Rechtsbijstand:

 • advocaten,
 • erkende verenigingen,
 • vakbonden,
 • "legal clinics" en
 • staatsinstellingen in districten.

De primaire rechtsbijstand wordt verleend door kantoren, erkende verenigingen en legal clinics.
Bij het verlenen van primaire rechtsbijstand zijn kantoren gemachtigd om algemene juridische informatie en juridisch advies te verstrekken en verzoekschriften op te stellen.

Secundaire rechtsbijstand wordt verleend door advocaten.

Krachtens de bepalingen van de Wet betreffende Gratis Rechtsbijstand moeten personen die hun rechten op gratis rechtsbijstand willen uitoefenen een ingevuld standaardformulier voor de uitvoering van rechtsbijstand bezorgen aan de staatsinstelling in het district waar zij zijn gevestigd. Bij het verzoekschrift moet de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle verzoekers en van de volwassen leden van hun gezin worden gevoegd om een inzicht te geven in alle eigendomsgerelateerde gegevens en om alle materiële en juridische aansprakelijkheden voor de juistheid van de beweringen van de aanvrager te aanvaarden.

Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website van het Ministerie van Justitie of kan worden aangevraagd bij de staatsinstellingen in de districten, de gemeentelijke rechtbanken of de centra voor sociale zorg tijdens hun normale openingsuren.

De verzoekschriften zijn vrij van administratieve kosten en moeten persoonlijk of via aangetekend schrijven worden ingediend.

Het verlenen van rechtsbijstand omvat de volledige of gedeeltelijke overname van de kosten voor rechtsbijstand, afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager. De gerechtskosten kunnen tot een bepaald percentage worden gedeeld, afhankelijk van de materiële situatie van de begunstigde.

Wanneer rechtsbijstand in beperkte mate wordt toegekend, wordt het verschil tussen het totale bedrag van de bezoldiging en de terugbetaling van de kosten voor de advocaat door de begunstigde in het resterende deel gecompenseerd overeenkomstig de waarde van de dienstverlening gedefinieerd in het Tarief voor Honoraria voor Advocaten en de Compensatie van Kosten.

Begunstigden

Tot de begunstigden van rechtsbijstand zoals bepaald in de Wet betreffende de Gratis Rechtsbijstand behoren:

 • Kroatische staatsburgers;
 • kinderen die geen Kroatisch staatsburger zijn en die in de Republiek Kroatië worden aangetroffen zonder volwassen wettelijke voogd;
 • buitenlanders die er tijdelijk verblijven op basis van het wederkerigheidsstelsel en buitenlanders die er permanent verblijven,
 • buitenlanders die tijdelijke bescherming genieten;
 • buitenlanders die illegaal in het land verblijven en buitenlanders die een kort bezoek brengen en tegen wie een uitzettingsprocedure loopt of die de Republiek Kroatië moeten verlaten;
 • asielzoekers, buitenlanders, buitenlanders onder subsidiaire bescherming en hun familieleden die legaal verblijven in de Republiek Kroatië behoudens de procedures waarbij geen rechtsbijstand wordt voorzien krachtens een speciale wet.

De begunstigden kunnen informatie over de gratis rechtsbijstand raadplegen op de website van het Ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië of via het e-mailadres: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr en mogen een antwoord verwachten zodra dit billijkerwijze haalbaar is.

De begunstigden kunnen vragen ook rechtstreeks aan de staatsinstelling in hun desbetreffend district stellen.

Grensoverschrijdende geschillen

Een grensoverschrijdend geschil is een geschil waarbij de partij die de rechtsbijstand aanvraagt zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat waar de rechtbank gevestigd is of waar de beslissing moet worden ten uitvoer gelegd.

Rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen wordt verstrekt bij burgerlijke en handelszaken, bemiddelingsprocedures, minnelijke schikkingen, tenuitvoerlegging van authentieke akten en juridisch advies in deze procedures, maar de bepalingen voor grensoverschrijdende geschillen gelden niet voor procedures rond fiscaliteit en douanezaken en andere administratieve procedures.

Een aanvrager die zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft in de Republiek Kroatië en rechtsbijstand vraagt bij een grensoverschrijdend geschil voor een rechtbank van een andere lidstaat, moet het verzoek indienen bij het kantoor van zijn woon- of verblijfplaats. De bevoegde dienst geeft het verzoek door aan het Ministerie van Justitie binnen acht dagen na ontvangst van het verzoek. Het Ministerie van Justitie vertaalt het verzoek en de bewijsstukken naar de officiële taal of naar een van de officiële talen van de lidstaat en de bevoegde ontvangende autoriteit en stuurt ze binnen 15 dagen na ontvangst door naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de rechtbank is gevestigd of waar de beslissing moet worden ten uitvoer gelegd (de ontvangende autoriteit). Indien geen rechtsbijstand wordt toegekend, moet de aanvrager de kosten voor de vertaling betalen.

De aanvrager kan een verzoek ook rechtstreeks indienen bij de ontvangende autoriteit in de lidstaat waar de rechtbank gevestigd is of waar de beslissing moet worden ten uitvoer gelegd. Een aanvrager die zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft in een andere lidstaat en rechtsbijstand vraagt bij een grensoverschrijdend geschil voor de rechtbank van de Republiek Kroatië heeft recht op rechtsbijstand krachtens de bepalingen van de Wet betreffende de Gratis Rechtsbijstand. De aanvrager of de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de aanvrager zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft (overdragende autoriteit) geeft het verzoek voor rechtsbijstand in Kroatië door aan het Ministerie van Justitie (de ontvangende autoriteit). De formulieren en de bewijsstukken moeten worden vertaald naar het Kroatisch, anders wordt het verzoek afgewezen.

De verzoeken worden ingediend op het standaardformulier gedefinieerd door Beschikking 2004/844/EG van 9 november 2004 tot vaststelling van een modelformulier voor rechtsbijstandsverzoeken overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.

Laatste update: 15/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.