Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Grieks
Swipe to change

Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Nationale rechtbanken

Districtsrechtbank Nicosia (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cyprus

Districtsrechtbank Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)
8 Lordou Vyrona Ave.,
3726 Limassol
PO Box 54619
Cyprus

Districtsrechtbank Larnaca (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)
Artemidos Ave.
6301 Larnaca
PO Box 40107
Cyprus

Districtsrechtbank Paphos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)
Hoek van Neophytou St. & Nikolaidi St.
8100 Paphos
PO Box 60007
Cyprus

Districtsrechtbank Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)
2 Sotiras St.
5286 Paralimni
Cyprus

Districtsrechtbank Kyrenia (Eparchiakó Dikastírio Kerýneias)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cyprus

Nationale mensenrechteninstellingen

Commissaris voor Bestuur en Mensenrechten (Ombudsman)

De Commissaris voor Bestuur en Mensenrechten (Epítropos Dioikíseos kai Anthropínon Dikaiomáton, ook gekend als de 'Ombudsman') is een onafhankelijke staatsfunctionaris die officieel operationeel is sinds 1991. De commissaris is in eerste instantie verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke controle op het bestuur en voor de bescherming van de mensenrechten.

De commissaris streeft er vooral naar de wettelijkheid te waarborgen, goed bestuur te bevorderen, de rechten van individuen te beschermen, wanbestuur te bestrijden en de rechten van burgers en de mensenrechten in het algemeen te beschermen.

Gewoonlijk start de commissaris een onderzoek nadat een klacht werd ingediend door een burger die rechtstreeks en persoonlijk werd getroffen door de handeling waartegen hij/zij klacht heeft ingediend. De commissaris kan echter ook een onderzoek starten op bevel van de Ministerraad of op eigen initiatief voor zaken van algemeen belang.

De suggesties of aanbevelingen van de commissaris zijn niet bindend. Wanneer echter de betrokken partijen deze niet naleven, ontstaat een principekwestie. Dit standpunt werd versterkt door de recente wijziging aan de desbetreffende wet, die de commissaris de mogelijkheid biedt om de desbetreffende autoriteit te raadplegen in een poging om een manier te zoeken waarop de autoriteit de standpunten van de commissaris kan aanvaarden en ze op praktisch niveau kan toepassen.

De bevoegdheden van de Commissaris voor Bestuur zijn erg ruim, aangezien hij/zij naast de bovenvermelde functies ook de volgende taken vervult:

als antidiscriminatieorgaan: in deze hoedanigheid controleert de commissaris na een klacht ingediend door een individu of op eigen initiatief of er sprake is van een schending van het principe van gelijke behandeling van individuen op basis van ras, nationaliteit of etnische afkomst, gemeenschap, taal, huidskleur, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie, politieke of andere overtuiging, op het vlak van sociale bescherming, sociale zekerheid, sociale uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs, deelname aan verenigingen en vakbonden of toegang tot goederen en diensten, inclusief huisvesting. De commissaris kan zowel in de openbare als in de private sector optreden.

als gelijkheidsorgaan: in deze hoedanigheid controleert de commissaris na een klacht ingediend door een individu of op eigen initiatief of er sprake is van een schending van het principe van gelijke behandeling van individuen op basis van gender of genderidentiteit, ras, nationaliteit of etnische afkomst, gemeenschap, taal, huidskleur, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie, politieke of andere overtuiging, op het vlak van tewerkstelling, werk en beroepsopleiding, inclusief arbeidsovereenkomsten, rekrutering, ontslag, personeelsadvertenties in kranten enz. De commissaris controleert vooral ook of individuen worden gediscrimineerd op basis van gender bij de toegang tot goederen en diensten (bv. onderwijs, gezondheidszorg, bankzaken of verzekeringsdiensten). De commissaris kan zowel in de openbare als in de private sector optreden.

als onafhankelijke instantie voor het voorkomen van folteringen: in deze hoedanigheid bezoekt de commissaris op vrije basis plaatsen waar individuen volledig of gedeeltelijk van hun vrijheid worden beroofd (bv. gevangenissen, detentiecentra van de politie, psychiatrische instellingen of bejaardentehuizen) om de levensomstandigheden te observeren en te registreren. Het doel hiervan is de waardigheid en de rechten van personen die zich in deze situatie bevinden te garanderen. Na het afleggen van deze bezoeken formuleert de commissaris aanbevelingen om de vastgestelde omstandigheden en het desbetreffende wetgevende en institutionele kader te verbeteren. In het kader van het uitoefenen van controle en de openlijke communicatie met de bevoegde autoriteiten kan de commissaris ook aanbevelingen en voorstellen formuleren om foltering en onmenselijke of onterende behandeling te voorkomen. De commissaris kan zowel in de openbare als in de private sector optreden.

als nationale mensenrechteninstelling: in deze hoedanigheid formuleert de commissaris meningen, aanbevelingen en voorstellen wanneer hij/zij van mening is dat een overheidsinstantie de mensenrechten heeft geschonden of beperkt. De commissaris onderneemt ook acties op bredere schaal om respect voor mensenrechten te bevorderen en neemt hiervoor contact op met ngo's die actief zijn op het vlak van mensenrechten en andere georganiseerde groepen.

als onafhankelijke autoriteit voor het bevorderen van de rechten van personen met een handicap: in deze hoedanigheid is de commissaris verantwoordelijk voor het bevorderen, beschermen en opvolgen van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Op eigen initiatief of na klachten onderzoekt de commissaris of overheidsinstanties de bepalingen van het Verdrag naleven en brengt hij/zij verslag uit over mogelijke verbeteringen aan de situatie. De commissaris werkt ook samen met andere organen die actief zijn op dit vlak en verstrekt onderwijs, promoot het bewustzijn en versterkt de praktische toepassing van de rechten van personen met een handicap.

Politie van Cyprus

Binnen de politie van Cyprus werden afdelingen opgericht en in dienst gesteld om fundamentele mensenrechten te bevorderen, te beschermen en te versterken. Hierna volgt een beknopt overzicht van de taken en plichten van deze afdelingen, als blijk van de inspanningen die werden geleverd om de bescherming van grondrechten door de politie te garanderen.

 • Bureau voor Mensenrechten

Het Bureau voor Mensenrechten rapporteert aan de Europese Unie en aan het Directoraat Internationale Relaties van het hoofdkwartier van de Politie van Cyprus en:

 1. is verantwoordelijk voor het onderzoeken en implementeren van verplichtingen in het kader van de beslissingen van diverse mensenrechteninstellingen van de Unie, in domeinen die onder de bevoegdheid van de politie vallen;
 2. concentreert zich op het implementeren van aanbevelingen geformuleerd door de Raad van Europa over de detentieomstandigheden in detentiecentra van de politie enz.;
 3. voert systematische inspecties uit in detentiecentra van de politie en formuleert desbetreffende rapporten en aanbevelingen over manieren om de detentie en de leefomstandigheden van de gedetineerden te verbeteren;
 4. werkt samen met andere overheidsinstanties, ngo's en onafhankelijke organen voor aangelegenheden die te maken hebben met de bescherming van de mensenrechten van alle burgers en formuleert aanbevelingen om te garanderen dat de politie de bepalingen van de wetten en verdragen die werden ondertekend en geratificeerd door de Republiek Cyprus naleeft;
 5. werkt samen met de Politieacademie van Cyprus om opleidingsprogramma's over mensenrechten te plannen en te implementeren;
 6. stelt omzendbrieven en handleidingen over de bescherming en bevordering van mensenrechten op en verspreidt deze.
 • Bureau voor Discriminatiebestrijding

Het Bureau voor Discriminatiebestrijding rapporteert aan de Afdeling Criminaliteit van het hoofdkwartier van de Politie van Cyprus en streeft ernaar discriminatie, racisme en xenofobie te voorkomen en te bestrijden.

Tot de belangrijkste functies van het Bureau behoren:

 1. de coördinatie, monitoring en samenwerking tussen politieambtenaren op het vlak van het onderzoek naar en de registratie van racistische misdrijven en incidenten en van misdrijven met racistische motieven;
 2. de samenwerking met andere overheidsinstanties en ngo's die actief zijn in de strijd tegen discriminatie en racisme;
 3. de samenwerking met de Politieacademie van Cyprus en andere organisaties met het oog op bijkomende opleidingen voor politieambtenaren;
 4. het fungeren als verbindingsofficier tussen de politie van Cyprus en andere organen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een efficiënter antiracistisch beleid;
 5. het versterken en implementeren van het nationale wettelijke kader met betrekking tot internationale en EU-richtlijnen en verplichtingen.
 • Bureau Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het Bureau Huishoudelijk Geweld en Kindermishandeling rapporteert aan de Afdeling Criminaliteit van het hoofdkwartier van de Politie van Cyprus en staat vooral in voor coördinatie, implementatie en ondersteuning.

Tot de belangrijkste functies van het bureau behoren de monitoring van incidenten, het bestuderen van strafrechtelijke dossiers en het formuleren van aanbevelingen over de verdere behandeling ervan. Gezien zijn verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de wet werkt het Bureau Huishoudelijk Geweld en Kindermishandeling samen met de onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor deze zaken, de gezinsconsulenten of medewerkers van de dienst Sociaal Welzijn en andere functionarissen (al dan niet in dienst van de staat) die verantwoordelijk zijn op dit domein, en ook met slachtoffers, die persoonlijk of telefonisch worden gecontacteerd. In samenwerking met de Politieacademie van Cyprus organiseert het Bureau ook opleidingsseminaries voor politiefunctionarissen.

 • Bureau ter Bestrijding van Mensenhandel

Het Bureau ter Bestrijding van Mensenhandel rapporteert aan de Afdeling Criminaliteit van het hoofdkwartier van de Politie van Cyprus en streeft ernaar mensenhandel te bestrijden krachtens de Wet ter Preventie en Bestrijding van Mensenhandel en Uitbuiting en Slachtofferbescherming of alle andere toepasselijke wetten en politiereglementeringen, zowel op Europees als op internationaal niveau.

Tot de belangrijkste functies van het Bureau behoren:

 1. het verwerken, analyseren en gebruiken van informatie over misdrijven die verband houden met zijn opdracht;
 2. het coördineren van de activiteiten en acties van alle directoraten/agentschappen/afdelingen om te garanderen dat nationale operaties goed worden gepland en op de juiste manier worden georganiseerd;
 3. het identificeren van slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting krachtens de desbetreffende identificatiehandleiding en de bepalingen van de toepasselijke wetgeving;
 4. het begeleiden van politiefunctionarissen op het vlak van mensenhandel;
 5. het opvolgen van de onderzoeken in zaken die te maken hebben met mensenhandel en het bieden van gepaste begeleiding voor de ondervragende agenten, ongeacht hun plaats van tewerkstelling;
 6. onder begeleiding van de hoofdinspecteur die de Afdeling Criminaliteit leidt, het onderzoek leiden in complexe en ernstige schendingen van de Wet ter Preventie en Bestrijding van Mensenhandel en Uitbuiting en Slachtofferbescherming, in samenwerking met naar behoren opgeleide functionarissen in dienst van de afdelingen voor criminele onderzoeken binnen het district;
 7. het behandelen van aanvragen uit andere landen voor rechtsbijstand met betrekking tot mensenhandel;
 8. het bijwerken van een statistische databank en het voorbereiden van desbetreffende rapporten en statistieken;
 9. het uitoefenen van alle andere functies die voorzien zijn in de wetgeving en in het nationale actieplan voor mensenhandel of die worden opgelegd door de korpschef van de politie.

Om de rechten van geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel te beschermen, werkt het Bureau niet alleen samen met diensten voor sociaal welzijn, maar ook met ngo's zoals Cyprus Stop Trafficking, KISA, Caritas, Well Spring enz.

Kinderrechtencommissaris

De functie van Kinderrechtencommissaris (Epítropos Prostasías ton Dikaiomáton tou Paidioú) werd in het leven geroepen door de Wet betreffende de Commissaris voor de Bescherming van de Kinderrechten van 2007 (Wet 74(I)/2007), die van kracht werd op 22 juni 2007. De wet voorziet in de aanstelling van een commissaris, de oprichting en de werking van het Commissariaat en andere gerelateerde onderwerpen. Ze werd in 2014 gewijzigd door de Wet betreffende de Bescherming van de Kinderrechten van 2014 [44(I)/2014] om bijkomende problemen aan te pakken.

In de wet werden belangrijke bepalingen opgenomen waardoor het Commissariaat kan optreden als onafhankelijke nationale mensenrechtenorganisatie voor het beschermen en bevorderen van kinderrechten. De wet voorziet uitgebreide taken en plichten voor de commissaris, die ter referentie kunnen worden afgebakend op basis van vier pijlers:

 • controle op en monitoring van wetgeving, procedures en praktijken door instanties uit de openbare en private sector;
 • responsabilisering en participatie van kinderen;
 • opleiding over en bewustzijn rond kinderrechten bij kinderen en in de samenleving;
 • vertegenwoordiging van kinderen en hun belangen in procedures die hen aanbelangen.

Mevr. Leda Koursoumba werd aangesteld als eerste Kinderrechtencommissaris. Momenteel vervult zij haar tweede termijn als commissaris.

Contactgegevens:

Hoek van Apelli St. en Pavlou Nirvana St., 5e verdieping, 1496

Tel.: +357 22873200
Fax: +357 22872365

E-mail: childcom@ccr.gov.cy
Website: http://www.childcom.org.cy/

Commissaris voor de Bescherming van Persoonsgegevens

De Commissaris voor de Bescherming van Persoonsgegevens (Epítropos Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) is een onafhankelijke toezichthoudende instantie opgericht krachtens Wet 112 van 2001 betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens (Bescherming van het Individu) (Wet 112(I)/2001) tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG in de nationale wetgeving.

De commissaris houdt toezicht op de implementatie van de bovenvermelde wet. De functies van de commissaris omvatten het uitvoeren van controles, het uitreiken van de bij wet bepaalde vergunningen en het opleggen van administratieve sancties voor inbreuken op de wet. De commissaris werkt samen met de bevoegde instanties in andere Lidstaten en de Raad van Europa voor zaken die binnen het verantwoordelijkheidsdomein van de commissaris vallen en met het oog op het bevorderen van het respect voor de rechten van Europese staatsburgers op het vlak van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

De commissaris fungeert als toezichthoudende nationale instantie voor Europol, Eurojust, Eurodac, SIS II (Schengen Informatiesysteem van de tweede generatie), VIS (Visa Informatiesysteem), CIS (Custom Information System - douane-informatiesysteem) en IMI (Internal Market Information System - Informatiesysteem voor de Interne Markt).

Het Commissariaat streeft ernaar het algemene publiek beter te informeren over de in de wet bepaalde rechten en een privacycultuur uit te bouwen, zowel in de openbare als de private sector.

Afdeling Sociale Inclusie voor Personen met een Handicap van het Ministerie van Arbeid, Welzijn en Sociale Zekerheid

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is een mijlpaal in de geschiedenis van het beleid rond handicaps en verplicht de lidstaten om alle gepaste wetgevende, administratieve en andere maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van de rechten van personen met een handicap in alle aspecten van het leven. De Republiek Cyprus heeft het Verdrag geratificeerd in 2011 en heeft haar eerste actieplan rond handicaps opgesteld en goedgekeurd in 2013.

De Afdeling Sociale Inclusie voor Personen met een Handicap staat centraal in dit actieplan en verbindt zich ertoe de effectieve implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de nationale actieplannen rond handicaps van 2013-2015 en 2017-2020 te coördineren.

Bovendien streeft de Afdeling Sociale Inclusie voor Personen met een Handicap er ook naar om de sociale bescherming, sociale inclusie en tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen. De belangrijkste taken van deze afdeling omvatten:

 • het uitvoeren van evaluaties en uitreiken van certificeringen op het vlak van handicaps en functionaliteit;
 • het toekennen van sociale uitkeringen aan personen met een handicap;
 • het verstrekken van directe en indirecte beroepsomscholing en andere ondersteunende diensten.

De visie van de afdeling bestaat erin de levenskwaliteit van personen met een handicap te verbeteren en nieuwe kansen voor sociale integratie voor hen te voorzien door planning, coördinatie en implementatie van hervormingen.

Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten

 1. Het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten (Ethnikós Michanismós gia ta Dikaiómata tis Gynaíkas) werd opgericht op 16 februari 1994 krachtens Besluit Nr. 40.609 van de Ministerraad.
 2. Het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten is een belangrijke organisatie voor het opstellen en bevorderen van het regeringsbeleid om discriminatie tegen vrouwen in de wet te elimineren en om op alle rechtsgebieden gelijkheid tussen man en vrouw te garanderen. Dit orgaan help ook om het principe van gelijkheid en gelijke kansen in de praktijk om te zetten. Hiervoor is o.a. een attitudewijziging nodig, evenals het bevorderen van speciale programma's voor het ondersteunen en versterken van vrouwen in hun veelzijdige rollen en het integreren van gelijkheid in alle programma's en beleidslijnen.
 3. Krachtens Besluit Nr. 76.789 van de Ministerraad van 23 april 2014 worden de Raad en het Nationaal Comité van het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten voorgezeten door de Commissaris voor Gendergelijkheid en bestaat het Secretariaat-Generaal van het Orgaan uit functionarissen van de Eenheid Gendergelijkheid van het Ministerie van Justitie en Openbare Orde.
 4. Het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten bestaat uit drie algemene organen: (a) de Raad, (b) het Nationaal Comité en (c) het Interministerieel Comité. Het heeft ook een secretariaat-generaal.
 5. De Raad van het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten bestaat uit 19 lidorganisaties. De leden van de Raad zijn vrouwenorganisaties, vakbonden en andere ngo, inclusief twee Turks-Cypriotische vrouwenorganisaties (een lijst van de lidorganisaties van de Raad is bijgevoegd).
 6. Het Nationaal Comité van het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten bestaat uit 69 lidorganisaties, inclusief organisaties die verbonden zijn met politieke partijen, organisaties actief in de bestrijding van geweld tegen en uitbuiting van vrouwen, opleiding, onderzoek, antiracisme, landbouworganisaties, vakbonden, organisaties die zich inzetten voor vrede, voor ontheemden, voor gezinnen en voor kinderen enz.
 7. Het Interministerieel Comité van het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten bestaat uit functionarissen die verantwoordelijk zijn voor vrouwenrechten uit alle ministeries en uit het Directoraat-Generaal voor Europese Programma's, Coördinatie en Ontwikkeling.
 8. Het Secretariaat-Generaal bereidt de vergaderingen van alle organen van het Nationaal Orgaan voor Vrouwenrechten voor en helpt bij de implementatie van alle genomen beslissingen, met het oog op het verstrekken van administratieve en wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding.

Parlementair Comité voor Mensenrechten en Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

De belangrijkste taak van het Parlementair Comité voor Mensenrechten en Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is het onderzoeken of, binnen het kader van de uitoefening van parlementair voorbehoud, de bepalingen van de grondwet van Cyprus, van internationale verdragen en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd in de Republiek Cyprus.

Binnen deze context onderzoekt het comité inbreuken op mensenrechten tegenover staatsburgers en andere personen die in de Republiek Cyprus wonen en rapporteert hierover aan het Huis van Afgevaardigden.

Laatste update: 11/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.