Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Nationale rechtbanken

Over het algemeen is in discriminatiezaken de lokale rechtbank van de verweerder (d.i. de persoon die wordt beschuldigd van de discriminatie) bevoegd in eerste aanleg. Zodra alle gewone beroepsmogelijkheden zijn uitgeput, kan een individuele constitutionele klacht worden gericht aan het Constitutioneel Hof.

Constitutioneel Hof (Ústavní soud)

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel.: +420 542162111
Fax: +420 542161309, +420 542161169

E-mail: podani@usoud.cz

De rechterlijke instantie voor de bescherming van de grondwettigheid is het Constitutioneel Hof. Het statuut en de bevoegdheden van dit orgaan zijn bepaald in de grondwet van de Tsjechische Republiek. Het Constitutioneel Hof valt buiten het systeem van algemene rechtbanken. Zijn belangrijkste taak is de grondwettigheid en de grondrechten en vrijheden bepaald in de grondwet, het Handvest van grondrechten en vrijheden en het andere constitutionele recht van de Tsjechische Republiek te beschermen en te waarborgen dat de macht van de Staat wordt uitgeoefend krachtens de grondwet.

Krachtens artikel 87 van de grondwet beslist het Constitutioneel Hof onder andere over constitutionele klachten die door rechtspersonen of natuurlijke personen worden ingediend tegen onherroepelijke en uitvoerbare beslissingen en andere interventies van overheidsorganen die een invloed hebben op hun grondrechten en vrijheden zoals gewaarborgd door de grondwet. De beslissingen van het Constitutioneel Hof zijn onherroepelijk en hiertegen is geen beroep mogelijk.

Op zijn website publiceert het Constitutioneel Hof een handleiding voor de procedure voor constitutionele klachten die basisinformatie over de procedure bevat (zie http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Nationale mensenrechteninstellingen

De openbare verdediger van de rechten (zie hierna) is de belangrijkste nationale mensenrechteninstelling die inbreuken op de grondrechten behandelt.

Op overheidsniveau vallen de mensenrechten onder de bevoegdheid van de minister voor Mensenrechten, Gelijke Kansen en Wetgeving; andere organen die deze problematiek behandelen zijn de Regeringsraad voor de mensenrechten, de Regeringsraad voor gendergelijkheid, de Regeringsraad voor nationale minderheden en de Regeringsraad voor personen met een handicap, die advies uitbrengen aan de overheid.

Openbare verdediger van de rechten (Veřejný ochránce práv)

Openbare verdediger van de rechten

Údolní 39
602 00 Brno, Tsjechië

Tel.: +420 542542111
Fax: +420 542542112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

De openbare verdediger van de rechten is een autonoom, onafhankelijk en onpartijdig staatsorgaan dat buiten het openbaar bestuur valt en bijgevolg geen overheidsinstelling is. Hij/zij beschermt mensen tegen het optreden van overheidsinstellingen en andere instellingen die de staat besturen:

 • indien dit optreden onrechtmatig is;
 • indien dit optreden rechtmatig, maar voor het overige foutief of onjuist is en bijgevolg niet overeenstemt met de principes van een democratische rechtsstaat en met de principes van goed bestuur;
 • wanneer deze organen niet actief zijn.

De openbare verdediger van de rechten is bevoegd om klachten te behandelen tegen de activiteiten van:

 • ministeries en andere bestuursorganen die bevoegd zijn voor de hele Tsjechische Republiek, en hun ondergeschikte bestuursorganen;
 • regionale overheden (bv. gemeenten en regio’s), maar alleen voor handelingen die deel uitmaken van het staatsbestuur en niet bij de uitoefening van hun eigen bevoegdheden (zelfbestuur);
 • de Nationale Bank van Tsjechië, in de gevallen waarbij deze handelt als bestuursorgaan;
 • de Raad voor radio- en televisie-uitzendingen;
 • de politie van de Tsjechische Republiek, uitgezonderd voor onderzoeken in het kader van strafrechtelijke vervolgingen;
 • het leger van de Tsjechische Republiek en de Kasteelwacht;
 • het gevangeniswezen van de Tsjechische Republiek;
 • instellingen waar personen in hechtenis of in gevangenschap zitten, opvoedingsinstellingen en beschermingsinstellingen;
 • bedrijven voor gezondheidsverzekeringen;
 • instellingen van de rechtbanken en het parket van de openbare aanklager bij de uitoefening van het staatsbestuur (vooral met betrekking tot vertragingen in procedures, inactiviteit van de rechtbanken en ongepast gedrag van rechters), in plaats van tegen de concrete beslissingen van een rechtbank of aanklager.

Sinds 2006 ziet de openbare verdediger van de rechten ook toe op de bescherming van de rechten van personen van wie de vrijheden werden beperkt.

De openbare verdediger van de rechten heeft niet het recht om tussenbeide te komen in relaties of geschillen binnen het privaatrecht (inclusief geschillen tussen werknemers en werkgevers, zelfs indien de werkgever een overheidsinstelling is), met als enige uitzondering klachten over discriminerend gedrag, waarbij de openbare verdediger van de rechten wel tussenbeide mag komen in het domein van het privaatrecht.

De openbare verdediger van de rechten kan onafhankelijke onderzoeken uitvoeren, maar mag niet handelen in de plaats van de overheidsinstellingen en mag hun beslissingen niet annuleren of wijzigen. Indien hij/zij onregelmatigheden ontdekt, kan hij/zij echter wel vragen dat de overheden of instellingen rechtsmiddelen voorzien.

Wanneer een overheidsinstelling of inrichting voor personen van wie de vrijheid werd beperkt, haar plicht tot samenwerking met de openbare verdediger van de rechten verzuimt of geen corrigerende maatregelen treft nadat een onregelmatigheid werd vastgesteld, mag de openbare verdediger van de rechten het publiek hierover informeren.

Bekendmaking is een sanctie waarover de openbare verdediger van de rechten beschikt krachtens de wet. In dergelijke gevallen kan de openbare verdediger van de rechten de namen en voornamen bekendmaken van specifieke personen die handelen in naam van de in gebreke blijvende overheidsinstelling.

Een klacht bij de openbare verdediger van de rechten moet worden ingediend door de persoon die zijn/haar rechten wil laten beschermen of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien de klacht wordt ingediend in naam van een andere persoon, moet dit worden bewezen met een schriftelijke volmacht of met een ander document dat de omvang van de machtiging aantoont.

Een klacht moet steeds de volgende elementen bevatten:

 • voor- en familienaam, adres en telefoonnummer van de klager; in het geval van een rechtspersoon: de naam, de maatschappelijke zetel en de persoon die bevoegd is om te handelen in naam van de rechtspersoon;
 • beschrijving van de desbetreffende omstandigheden van de zaak, inclusief een vermelding of de zaak ook werd doorverwezen naar een ander orgaan en wat het resultaat hiervan was;
 • vermelding van de instelling(en) waartegen de klacht is gericht;
 • bewijs dat de klager de instelling waartegen de klacht gericht is vruchteloos heeft gevraagd om een oplossing te bieden;
 • indien een beslissing werd uitgesproken in de desbetreffende zaak moet de klager een afschrift daarvan voorleggen,
 • evenals kopieën van documenten die betrekking hebben op de zaak en belangrijke informatie bevatten.

De duur van de onderzoeken en van de afhandeling van klachten varieert en hangt altijd af van de omstandigheden en de complexiteit van de zaak. De wet legt de openbare verdediger van de rechten geen deadlines op; de openbare verdediger probeert alle klachten, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk af te handelen.

Er bestaat geen rechtsmiddel (beroep) tegen de manier waarop de openbare verdediger van de rechten een klacht of het resultaat ervan heeft afgehandeld.

Manieren om een klacht in te dienen:

 • schriftelijk – bij voorkeur op een gedrukt klachtenformulier verstuurd naar: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Het is ook mogelijk om een persoonlijke brief te sturen.
 • e-mail (zelfs zonder elektronische handtekening) verstuurd naar podatelna@ochrance.cz met een beschrijving van de essentie van het probleem of, beter nog, door het klachtenformulier in te vullen en het via e-mail te versturen.
 • data box – het ID van het Bureau van de openbare verdediger van de rechten is jz5adky. Het databericht kan bestaan uit een ingevuld klachtenformulier of uit een persoonlijke brief met belangrijke informatie over het probleem.
 • met behulp van een interactief onlineformulier of een elektronisch registratiesysteem dat ervoor zorgt dat de registratie alle nodige gegevens bevat.
 • persoonlijke afgifte bij het registratiekantoor van het Bureau van de openbare verdediger van de rechten (Údolní 39, Brno), van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Hier kunt u een klacht met bijlagen niet alleen schriftelijk (op papier) afleveren, maar ook op een gegevensdrager.
 • persoonlijke registratie in een rapport – van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur kunt u persoonlijk naar de afdeling Ontvangst van klachten in het gebouw van het Bureau van de openbare verdediger van de rechten komen, waar de klacht wordt besproken en wordt genoteerd door een advocaat van het Bureau.

Gespecialiseerde mensenrechtenorganisaties

Openbare verdediger van de rechten en klachten van kinderen

In de Tsjechische Republiek bestaat geen Kinderombudsman; de openbare verdediger van de rechten behandelt momenteel klachten die worden ingediend door kinderen en die betrekking hebben op de bescherming van hun rechten en belangen.

Openbare verdediger van de rechten

Údolní 39
602 00 Brno, Tsjechië

Tel.: +420 542542888
Fax: +420 542542112

E-mail: deti@ochrance.cz

Kinderen kunnen de openbare verdediger van de rechten op verschillende manieren contacteren: via gewone brief, verstuurd naar of persoonlijk afgeleverd op Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno, of met behulp van het interactieve formulier dat is ingevuld in overeenstemming met de instructies; via e-mail verstuurd naar deti@ochrance.cz, of persoonlijk op het adres van de openbare verdediger van de rechten, waar het kind het probleem kan bespreken en noteren met een advocaat van het Bureau van de Ombudsman.

De klacht moet voornamelijk de volgende gegevens bevatten:

 • over wie of over wat het kind klaagt (inclusief ten minste de naam van de overheidsinstantie, instelling of persoon waarmee het kind contacten had);
 • voor- en familienaam, geboortedatum en woonplaats van het kind;
 • beschrijving van het probleem;
 • contactgegevens, met name telefoonnummer, e-mailadres en postadres.

De openbare verdediger van de rechten kan het kind helpen, bijvoorbeeld:

 • in geval van beroepsfouten door een maatschappelijk werker;
 • als een gerechtelijke procedure lang aansleept;
 • als een rechter zich ongepast gedraagt;
 • als het kind wordt gepest op school;
 • als het kind niet is toegelaten tot een school;
 • in geval van een ongewoon streng regime, pesten enz. in een kindertehuis;
 • als de ouders van het kind geen sociale uitkeringen hebben ontvangen;
 • als het pensioen van de grootouders van het kind foutief werd berekend door de overheidsinstanties;
 • als de regie der gebouwen verzuimt de slechte toestand (constructie en technische aspecten) van een gebouw aan te pakken, of een buur een gebouw optrekt zonder vergunning;
 • als de overheidsinstellingen verzuimen om een stortplaats op een verboden site aan te pakken;
 • als een klacht over een niet-functionerend product niet is behandeld.

De openbare verdediger van de rechten is echter niet bevoegd om bijvoorbeeld:

 • de beslissing van een rechtbank te wijzigen;
 • zich te mengen in een onderzoek van de politie van de Tsjechische Republiek (de openbare aanklager die toezicht houdt op de activiteiten van de politie heeft in dit opzicht bepaalde bevoegdheden);
 • zich te mengen in geschillen tussen personen (bv. geschillen tussen buren over grond, geschillen tussen ouders of andere familieleden enz.) – deze zaken moeten worden doorverwezen naar een rechtbank.

Instellingen die bijstand verlenen aan slachtoffers van discriminatie

Openbare verdediger van de rechten

Údolní 39
602 00 Brno, Tsjechië

Tel.: +420 542542111
Fax: +420 542542112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Krachtens de wet betreffende de openbare verdediger van de rechten verleent de openbare verdediger van de rechten methodologische bijstand aan slachtoffers van discriminatie:

 • hij/zij beoordeelt of het gedrag in kwestie een discriminatie inhoudt krachtens de Antidiscriminatiewet;
 • hij/zij adviseert slachtoffers van discriminatie over hoe ze moeten handelen, wie ze moeten contacteren en hoe ze een verzoekschrift moeten indienen om een discriminatieproces op te starten.

Wanneer een aanvrager een verzoek aan de openbare verdediger van de rechten richt om een geval van discriminatie te onderzoeken, moet hij/zij het discriminerende gedrag dat zou zijn begaan zo accuraat mogelijk beschrijven en bij de aanvraag alle bewijzen voegen die de discriminatie kunnen aantonen.

Dienst bescherming van persoonsgegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Dienst bescherming van persoonsgegevens

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, Tsjechië

Tel.: +420 234665111

Fax: +420 234665444

E-mail: posta@uoou.cz

De Dienst bescherming van persoonsgegevens is een onafhankelijk orgaan dat:

 • toeziet op de naleving van wettelijke verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens;
 • ten register van bevoegde instellingen bijhoudt wanneer persoonsgegevens werden verwerkt;
 • klachten van burgers over inbreuken op de wet in ontvangst neemt;
 • overleg pleegt over de bescherming van persoonsgegevens.

De activiteiten van de Dienst bescherming van persoonsgegevens zijn gedefinieerd in wetnr. 101/2000 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die bepaalde wetten wijzigt, en in bepaalde andere wetten.

Het voorwerp van de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens is het in het Handvest van grondrechten en vrijheden gewaarborgde recht van burgers op bescherming tegen ongeoorloofde inbreuken op hun privéleven en de ongeoorloofde inzameling, publicatie en andere misbruiken van persoonsgegevens.

Iedereen die ontdekt of billijke vermoedens heeft dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met het recht op bescherming van zijn/haar privéleven en in strijd met de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien de verwerkte persoonsgegevens foutief zijn of verder gaan dan het doel waarvoor ze werden opgevraagd, heeft het recht om zich te richten tot de Dienst bescherming van persoonsgegevens.

Een aangifte waarbij de aandacht wordt gevestigd op een vermeende inbreuk op de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, moet de volgende gegevens bevatten:

 • identificatie van de persoon die wordt verdacht van inbreuken op de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
 • beschrijving van de activiteit voor de verwerking van persoonsgegevens die een inbreuk inhoudt op de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
 • vermelding van de persoonsgegevens (of ten minste van de categorieën van persoonsgegevens) die werden verwerkt in strijd met de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
 • documenten of andere materialen (of kopieën daarvan) die de relatie documenteert tussen de aangever (de klager) en de persoon die zijn/haar persoonsgegevens foutief heeft verwerkt;
 • documenten of andere materialen (of kopieën daarvan) op basis waarvan een inbreuk op de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan worden gestaafd;
 • verwijzingen naar beschikbare bronnen die de beschreven feiten kunnen bevestigen;
 • contactgegevens van de aangever (klager).

Een klacht bij de Dienst bescherming van persoonsgegevens kan ook anoniem worden ingediend of kan elektronisch worden verstuurd.

De persoon die een klacht indient is geen partij in een potentiële administratieve procedure, maar kan worden gehoord als getuige.

Andere gespecialiseerde instellingen

De openbare verdediger van de rechten is het belangrijkste orgaan tot wie natuurlijke personen zich kunnen richten in geval van inbreuken op de grondrechten. Andere entiteiten in deze sector zijn bijvoorbeeld:

Administratie Vluchtelingencentra van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Praha 12, Tsjechië

Tel.: +420 974827118

Fax: +420 974827280

E-mail: podatelna@suz.cz

De Administratie Vluchtelingencentra is een staatsinstelling die onder de bevoegdheid valt van de viceminister van Binnenlandse Zaken voor de Openbare orde en veiligheid; dit orgaan werkt samen met overheidsdiensten en internationale instellingen, lokale bestuurlijke autoriteiten en niet-gouvernementele organisaties. Dit orgaan beheert ook detentiecentra voor vreemdelingen; sinds 2009 baat de Administratie een netwerk van centra voor de integratie van buitenlanders uit in regionale hoofdsteden.
De Tsjechische Republiek zet de Administratie Vluchtelingencentra in voor het verstrekken van accommodatie en andere diensten aan asielzoekers, vluchtelingen en buitenlanders in hechtenis krachtens Wetnr. 326/1999 betreffende het verblijf van buitenlanders in de Tsjechische Republiek, en Wetnr. 325/1999 betreffende het asiel. Het doel van de Administratie Vluchtelingencentra is te zorgen voor gepaste en waardige omstandigheden voor deze personen.

Nationale Raad voor personen met een handicap (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.)

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 – Holešovice, Tsjechië
Tel.: + 420 266753421
E-mail: nrzpcr@nrzp.cz

Sinds 11 december 2014 is de Nationale Raad voor personen met een handicap een erkende nationale vereniging die de belangen van personen met een handicap vertegenwoordigt in contacten met de Staat en openbare instellingen. De rol van deze Nationale Raad is bij te dragen tot de integratie van personen met een handicap in de samenleving en de mensenrechten van deze personen consequent te verdedigen. Het is het belangrijkste adviesorgaan van de Regeringsraad voor personen met een handicap.

De Nationale Raad heeft ook de volgende prioriteiten:

 • de organisaties voor personen met een handicap coördineren op het vlak van zaken van algemeen belang;
 • het publiek informeren over het probleem van handicaps;
 • gevallen van discriminatie tegen personen met een handicap doorlichten;
 • projecten uitvoeren om het leven van personen met een handicap te verbeteren;
 • gelijke kansen voor personen met een handicap op regionaal niveau plannen;
 • een nationaal netwerk van centra voor professioneel sociaal advies beheren;
 • publicaties, magazines en ander informatiemateriaal publiceren.

Overige

In de Tsjechische Republiek bestaan ook een aantal organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het vlak van mensenrechten en mensen helpen wanneer deze rechten worden geschonden.

Centrum voor de integratie van buitenlanders (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

https://www.cicops.cz/en/

Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8, Tsjechië
E-mail: info@cicpraha.org

Het Centrum voor de integratie van buitenlanders is een burgervereniging die in 2003 werd opgericht om buitenlanders te helpen om zich te integreren in de Tsjechische samenleving.

De nadruk ligt hierbij op het verstrekken van sociale dienstverlening (ambulant en via straathoekwerk) en op opleidingsprogramma’s aan buitenlanders met een langdurige of vaste verblijfsvergunning in de Tsjechische Republiek. Het Centrum voor de integratie van buitenlanders heeft filialen in alle Tsjechische regio’s, met de nadruk op Praag en Centraal-Bohemen. De organisatie is geregistreerd als sociale dienstverlener krachtens de wet betreffende de sociale dienstverlening en werd geaccrediteerd krachtens de wet betreffende vrijwilligerswerk.

De belangrijkste activiteiten van de organisatie omvatten:

 • het verlenen van sociaal advies aan immigranten: buitenlanders met een langdurige of vaste verblijfsvergunning en personen die internationale/aanvullende bescherming genieten;
 • het verstrekken van beroepsoriëntering en het ontwikkelen van programma’s en activiteiten voor immigranten met het oog op hun activering op de arbeidsmarkt;
 • het organiseren van laagdrempelige (open) cursussen Tsjechisch en andere gespecialiseerde cursussen Tsjechisch voor buitenlanders, inclusief het uitbouwen van nieuwe en progressieve onderwijsmethodes;
 • het organiseren van andere opleidingsactiviteiten (opleiding van leraren Tsjechisch en ander vreemde talen, bijkomende opleidingen voor pedagogische medewerkers, studiebegeleiding, computercursussen enz.);
 • vrijwilligersprogramma – mentorschap in de vorm van individuele samenwerking tussen de cliënt en de vrijwilliger, organisatie van vrijetijdsbesteding en sociale activiteiten, vergaderingen, gesprekken, thema-avonden enz.);
 • informatieactiviteiten, seminaries, informatiematerialen.

Het doel van alle programma’s is immigranten in de Tsjechische Republiek te helpen om een onafhankelijk en waardig leven te leiden in de Tsjechische Republiek en tegelijkertijd te garanderen dat zij zich bewust zijn van de lokale wetten en interpersoonlijke gedragsnormen en deze naleven, en begrip, hulpvaardigheid en respect voor de eigenheid van elke migrant te promoten in de ontvangende maatschappij.

Laatste update: 17/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.