Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Grondrechten

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Nationale rechtbanken

Nationale mensenrechteninstellingen

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Overige

Nationale rechtbanken

Kantonrechtbanken, administratieve rechtbanken, arrondissementsrechtbanken en hooggerechtshof

Adressen:

Kantonrechtbank Harju, Liivalaia 24, 15034 Tallinn, Estland
Kantonrechtbank Viru, Kooli 2a, 41598 Jõhvi, Estland
Kantonrechtbank Tartu, Kalevi 1, 51010 Tartu, Estland
Kantonrechtbank Pärnu, Kuninga 22, 80099 Pärnu, Estland
Administratieve rechtbank Tallinn, Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, Estland
Administratieve rechtbank Tartu, Kalevi 1, 51010 Tartu, Estland
Arrondissementsrechtbank Tallinn, Pärnu mnt 7, 15084 Tallinn, Estland
Arrondissementsrechtbank Tartu, Kalevi 1, 50050 Tartu, Estland
Hooggerechtshof, Lossi 17, 50093 Tartu, Estland

Deze instellingen beslechten rechtsgeschillen. Er zijn vier kantonrechtbanken: die van Harju, Viru, Tartu en Pärnu. Er zijn twee administratieve rechtbanken: die van Tallinn en Tartu. De sectoren bestuursrecht van de arrondissementsrechtbanken van Tallinn en Tartu behandelen de besluiten van de administratieve rechtbank in tweede aanleg (de beroepsfase). In laatste aanleg worden de besluiten behandeld door de sector bestuursrecht van het hooggerechtshof.

Indien een persoon van mening is dat een publiekrechtelijke rechtspersoon (bv. een centraal of lokaal overheidsorgaan) zijn of haar rechten heeft geschonden of zijn of haar vrijheden heeft beperkt door een bestuursbesluit of -proces, kan deze persoon de zaak voor de administratieve rechter brengen. Geschillen over eigendoms- of landhervormingen, openbare diensten, belastingen, burgerschap, immigratie, overheidsopdrachten, staatseigendom, bouwen en ruimtelijke ordening en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de staat worden behandeld door de arrondissementsrechtbank.

De arrondissementsrechtbank waarbij de klacht wordt ingediend, gaat na of de klacht of het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke eisen, of alle in de klacht genoemde bijlagen daadwerkelijk zijn bijgesloten, of de arrondissementsrechtbank bevoegd is om over de klacht of het bezwaarschrift uitspraak te doen en of de desbetreffende rechten zijn voldaan. Indien niet is voldaan aan een of meer van deze eisen, geeft de rechtbank degene die de klacht of het bezwaarschrift heeft ingediend maximaal 15 dagen de tijd om dit recht te zetten. Verzuimt betrokkene dit binnen de gestelde termijn te doen, dan zendt de arrondissementsrechtbank de klacht of het bezwaarschrift met een begeleidend bericht aan hem of haar terug. Voldoet de klacht of het bezwaarschrift wél aan de eisen, dan neemt de rechtbank de zaak concreet in behandeling en wordt er een prejudiciële procedure gevoerd waarin de rechtbank de zaak zodanig voorbereidt dat er tijdens één, ononderbroken zitting een besluit over kan worden genomen. Zodra de prejudiciële procedure is afgerond stuurt de rechtbank een oproep naar de betrokken partijen, waarin zij worden geïnformeerd over datum, tijdstip en plaats van de behandeling van de zaak door de rechtbank.

Zaken betreffende inbreuken op civielrechtelijke rechten, zoals contractuele geschillen, gezins- en familiezaken, geschillen over successierechten en zakelijke rechten, kwesties inzake de activiteiten en het management van commerciële en non-profitorganisaties, intellectuele-eigendomsgeschillen, faillissementszaken en arbeidsrechtelijke kwesties kunnen worden voorgelegd aan de kantonrechtbank. Dit is slechts een korte opsomming van door kantonrechtbanken behandelde zaken die vallen onder het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Personen die een zaak ter bescherming van hun rechten (of die van iemand anders) voor de burgerrechter willen brengen, moeten een verzoek hiertoe indienen bij de rechtbank. Een dergelijk verzoek komt neer op een civiele vordering voor de burgerrechter. In het verzoek moet worden vermeld tegen wie de zaak wordt aangespannen, wat de inhoud van de vordering is, waarom deze wordt ingesteld (d.w.z. de rechtsgrond(en) van de vordering) en welk bewijs ter ondersteuning van de vordering wordt ingebracht.

De rechtbank gaat na of een binnengekomen verzoek aan de eisen voldoet en of de desbetreffende rechten zijn voldaan. Indien het verzoek onvolledig is, stelt de rechtbank een uiterste termijn vast waarbinnen eventuele tekortkomingen moeten zijn verholpen. Gebeurt dat niet tijdig, dan beëindigt de rechtbank de procedure. Een verzoek dat wél aan de eisen voldoet, wordt door de rechtbank ter beantwoording toegezonden aan de tegenpartij. Vervolgens neemt de rechtbank binnen een redelijke termijn een besluit in de vorm van een kennisgeving waarin de zaak wordt toegelaten dan wel afgewezen.

Als u het slachtoffer wordt van een misdrijf, kunt u hiervan mondeling of schriftelijk aangifte doen bij een onderzoeksinstantie, doorgaans de politie of het openbaar ministerie.

In de aangifte moeten uw persoonlijke en contactgegevens zijn opgenomen, evenals een beschrijving van het misdrijf, de datum en een handtekening. Hoewel er geen vormvereisten zijn, kan de politie u een aangifteformulier verstrekken. Het formulier dat aan het openbaar ministerie moet worden toegezonden is ook beschikbaar op de website van het openbaar ministerie.

Mondelinge en telefonische aangiften worden neergelegd in een proces-verbaal; telefonische aangiften kunnen ook worden geregistreerd.

Indien de politie of het openbaar ministerie weigert een strafprocedure te openen, moet u daar uiterlijk tien dagen na ontvangst van uw aangifte van in kennis worden gesteld. Deze termijn kan met tien dagen worden verlengd indien aanvullende informatie van de indiener van de aangifte nodig is om te kunnen besluiten of er al dan niet een strafrechtelijk onderzoek moet worden geopend. De persoon die aangifte doet wordt in kennis gesteld van het feit dat de termijn voor het geven van een antwoord is verlengd en van de reden daarvoor.

Na afronding van het desbetreffende onderzoek stelt de politie een dossier samen, dat naar het openbaar ministerie wordt gestuurd. Het openbaar ministerie:

 • stuurt het dossier op zijn beurt ter informatie door naar de vermeende dader en naar het slachtoffer (op verzoek; zie artikel 224, lid 2, van het wetboek van strafvordering), indien het onderzoek naar het oordeel van het openbaar ministerie compleet is, waarna het een akte van tenlastelegging opstelt die naar de rechtbank wordt verzonden;
 • verzoekt de politie nader onderzoek te verrichten, of
 • beëindigt de procedure.

Nationale mensenrechteninstellingen

Estland kent momenteel geen nationale autoriteit of andere organisatie die een aanvraag heeft ingediend voor erkenning als nationale organisatie voor de bescherming van de rechten van de mens.

Ombudsman

De taak van ombudsman wordt vervuld door de kanselier van justitie

Kanselier van justitie: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estland

In zijn hoedanigheid van ombudsman houdt de kanselier van justitie toezicht op de activiteiten van instanties die overheidstaken uitoefenen; zo controleert hij onder meer of overheidsinstanties de grondrechten en vrijheden van individuen eerbiedigen en of zij zich niet schuldig maken aan wanbeheer. De kanselier van justitie houdt toezicht op:

 • de activiteiten van nationale overheidsorganen en -instanties;
 • de activiteiten van lokale overheidsorganen en -instanties;
 • de activiteiten van de organen en instanties van publiekrechtelijke rechtspersonen en van privaatrechtelijke entiteiten die publieke functies vervullen.

Eenieder heeft het recht bij de kanselier van justitie een verzoek in te dienen om de activiteiten van instanties die publieke taken vervullen, te controleren.

Indien de kanselier van justitie tot de conclusie komt dat de activiteiten van een instantie die publieke taken vervult onwettig zijn, doet hij die instantie een advies toekomen waarin hij toelicht hoe deze instantie inbreuk heeft gemaakt op de wet en voor zover nodig aanbevelingen doet voor wettig en behoorlijk overheidsbestuur, of voorstellen om de inbreuk recht te zetten. In beide gevallen gaat hij vóór het uitbrengen van zijn advies na of de instantie heeft gehandeld in overeenstemming met de wet en of de communicatie met de burger is verlopen volgens de regels van behoorlijk overheidsbestuur. In zijn advies kan de kanselier van justitie kritiek geven, een standpunt kenbaar maken of gerichte aanbevelingen doen om de inbreuk recht te zetten.

Kanselier van justitie

Kanselier van justitie: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estland

Eenieder heeft het recht bij de kanselier van justitie een verzoek in te dienen om te controleren of een wet of ander stuk wet- of regelgeving in overeenstemming is met de grondwet en andere wetten. De kanselier van justitie bewaakt de overeenstemming van wet- en regelgeving van de wetgevende en uitvoerende macht en lokale overheden met de grondwet en andere wetten.

De kanselier van justitie ziet erop toe dat:

 • wetten in overeenstemming zijn met de grondwet;
 • algemene maatregelen van bestuur van de regering van de Republiek in overeenstemming zijn met de grondwet en andere wetgeving;
 • ministeriële verordeningen en regelingen in overeenstemming zijn met de grondwet en andere wetgeving;
 • verordeningen en regelingen van regionale en gemeentelijke overheden in overeenstemming zijn met de grondwet en andere wetgeving;
 • wetgevingshandelingen van publiekrechtelijke rechtspersonen wettig zijn.

Indien de kanselier van justitie tot de conclusie komt dat een wetgevingshandeling ongrondwettelijk is of niet in overeenstemming is met andere wetten:

 • kan hij een voorstel doen aan de voor de handeling verantwoordelijke om deze in overeenstemming te brengen met de grondwet en andere wetten. Deze verantwoordelijke is verplicht om binnen 20 dagen zijn of haar zienswijze aan de kanselier van justitie kenbaar te maken. Als het voorstel terzijde wordt gelegd, dient de kanselier van justitie een verzoek in bij het hooggerechtshof om de wetgevingshandeling ongrondwettelijk of ongeldig te verklaren.
 • kan hij een memorandum doen toekomen aan de opsteller van de wetgeving in kwestie om het desbetreffende (wets)besluit in overeenstemming te brengen met de grondwet en andere wetten, waarbij een uiterste termijn wordt gesteld voor het wegnemen van de onverenigbaarheid. Als de aanbevelingen in het memorandum terzijde worden gelegd, kan de kanselier van justitie een voorstel doen aan de opsteller van de wetgeving in kwestie. Wordt ook dit voorstel terzijde gelegd, dan dient de kanselier van justitie een verzoek in bij het hooggerechtshof om de wetgevingshandeling ongrondwettelijk of ongeldig te verklaren.
 • kan hij een verslag indienen bij het hooggerechtshof om de problemen in de wetgeving onder de aandacht van het hof te brengen.

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

 • Ombudsman voor kinderrechten

Kanselier van justitie: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estland

De taak van kinderombudsman wordt vervuld door de kanselier van justitie. Het takenpakket van de medewerkers van de afdeling rechten van het kind bestaat voornamelijk uit de volgende taken:

 • verzoeken behandelen betreffende kinderrechten in zaken waarbij de ombudsman betrokken is, en waarbij toetsing aan de grondwet plaatsvindt;
 • inspecties voorbereiden en verrichten bij instanties die zich bezighouden met kinderen en hun rechten;
 • verzoeken en adviezen opstellen in zaken waarbij toetsing van de grondwet plaatsvindt;
 • voorlichting geven over mensenrechten van kinderen en het publiek bewuster maken van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, door deze rechten nadrukkelijker onder de aandacht te brengen en trainingen en cursussen op dit vlak te organiseren;
 • onderzoeken en studies verrichten naar vraagstukken betreffende de bevordering en bescherming van de rechten van het kind;
 • samenwerking tot stand brengen tussen kinder- en jongerenorganisaties, het maatschappelijk middenveld, ngo’s, beroepsorganisaties en wetenschappelijke en overheidsinstellingen.

Voor het overige is hetzelfde van toepassing als beschreven voor de kanselier van justitie.

 • Orgaan voor gelijke kansen

Kanselier van justitie, speciale functionaris voor gendergelijkheid en gelijke behandeling

Adressen:

Kanselier van justitie: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estland
Speciale functionaris voor gendergelijkheid en gelijke behandeling, Gonsiori 29, 15027 Tallinn, Estland

De kanselier van justitie ziet volgens de normale procedures toe op de waarborging van het grondrecht van gelijke behandeling. De speciale functionaris voor gendergelijkheid en gelijke behandeling is een onafhankelijke functionaris die zijn bevoegdheid ontleent aan de Wet gendergelijkheid en de Wet gelijke behandeling. Deze functionaris moet erop toezien dat aan de eisen van beide wetten wordt voldaan. Hij verleent advies en bijstand aan personen in geschillen die over discriminatie gaan, en geeft deskundigenadvies over gevallen van discriminatie.

De speciale functionaris voor gendergelijkheid en gelijke behandeling:

 • neemt verzoeken van burgers in ontvangst en brengt advies uit over gevallen van discriminatie;
 • brengt de effecten van wetgeving op de situatie van vrouwen en mannen in het algemeen en mensen uit minderheidsgroepen in het bijzonder in kaart;
 • doet voorstellen voor wijzigingen in de wet- en regelgeving aan de regering van de Republiek, centrale overheidsorganen, lokale overheden en lokale overheidsorganen;
 • geeft advies en informatie aan de regering van de Republiek en centrale en lokale overheidsorganen over kwesties met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de Wet gendergelijkheid en de Wet gelijke behandeling;
 • neemt maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid en gelijke behandeling van vrouwen en mannen.

De speciale functionaris geeft adviezen aan slachtoffers van discriminatie en aan personen die een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaken van de overeenstemming met de eisen inzake gelijke behandeling. De bedoeling van deze adviezen is dat op basis hiervan, en in samenhang met de Wet gendergelijkheid, de Wet gelijke behandeling, internationale overeenkomsten waaraan de Republiek Estland gebonden is en overige wetgeving, kan worden nagegaan of het beginsel van gelijke behandeling is geschonden in de desbetreffende rechtsbetrekking.

Een verzoek om een dergelijk advies moet worden ingediend bij de functionaris en een beschrijving bevatten van de omstandigheden die erop duiden dat er discriminatie heeft plaatsgevonden. Om een advies te kunnen uitbrengen heeft de speciale functionaris het recht inlichtingen in te winnen bij alle personen die mogelijk beschikken over de informatie die nodig is om de feiten vast te stellen betreffende een geval van discriminatie, alsook om te verzoeken om schriftelijke toelichting ten aanzien van de feiten rond de vermeende discriminatie en overlegging van stukken of afschriften daarvan binnen de door de functionaris gestelde termijn.

 • Gegevensbeschermingsinstantie

Inspectie voor gegevensbescherming, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Estland

De inspectie voor gegevensbescherming verdedigt de volgende grondwettelijke rechten:

 • het recht om informatie te verkrijgen over activiteiten van de overheid;
 • het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van persoonsgegevens;
 • het recht op toegang tot de eigen persoonsgegevens.

Een klacht over het handelen of niet-handelen van een persoon kan worden ingediend als de persoon (bv. een verwerker van persoonsgegevens of een bezitter van informatie) die uw rechten heeft geschonden, niet heeft gereageerd op uw poging(en) om contact met die persoon op te nemen. De inspectie handelt de klacht af binnen 30 dagen na de indiening ervan. De uiterste termijn voor de behandeling van een klacht kan worden verlengd tot 60 dagen. Klager moet hier schriftelijk van in kennis worden gesteld.

 • Andere gespecialiseerde organen

Er bestaan geen andere gespecialiseerde instellingen op dit gebied.

Overige

Estlandse orde van advocaten

Estlandse orde van advocaten, Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Estland

De Estlandse orde van advocaten is een vereniging van Estlandse advocaten, die zich voornamelijk bezighoudt met het geven van juridisch advies aan burgers. De Estlandse orde van advocaten is een op 14 juni 1919 opgerichte beroepsvereniging van advocaten, die opereert als een soort lokale overheidsdienst en juridische diensten verleent in het private én publieke belang. De activiteiten van de Estlandse orde van advocaten bestaan onder meer uit het regelen en organiseren van de professionele ontwikkeling van advocaten en de betrekkingen met andere juridische professionals, overheidsinstanties en tal van lokale en buitenlandse organisaties, terwijl de orde tevens een actieve bijdrage levert aan het opstellen van wetgeving. Daarnaast draagt de orde zorg voor het vervullen van de publiek- en privaatrechtelijke functie: het voeren van verweer en het optreden als vertegenwoordiger in civiele en bestuursrechtelijke aangelegenheden, tegen een door de staat betaald honorarium.

In de regel moet voor rechtsbijstand die door de overheid wordt betaald een aanvraag worden ingediend. Aanvragen voor deze rechtsbijstand worden doorgaans voorgelegd aan de rechter. De aanvraag voor door de overheid betaalde rechtsbijstand wordt doorgestuurd naar de onderzoeksinstantie of het openbaar ministerie als de betrokkene verdachte is in een strafzaak waarin vertegenwoordiging door een raadsman niet verplicht is.

Voorts moeten aanvragen voor door de overheid bekostigde rechtsbijstand in het Ests worden ingediend. De aanvraag mag ook in het Engels worden ingediend als de aanvrager een natuurlijke persoon is die zijn vaste verblijfplaats heeft in een andere lidstaat van de Europese Unie of die burger is van een andere EU-lidstaat, of een rechtspersoon die in een andere EU-lidstaat is gevestigd.

Op verzoek van de onderzoeksinstantie, het openbaar ministerie of de rechter wijst de Estlandse orde van advocaten een advocaat aan die de door de overheid bekostigde rechtsbijstand verleent. In de regel heeft een persoon geen recht zelf deze advocaat te kiezen. De betrokkene mag daarentegen wel verzoeken om verlening van deze rechtsbijstand door een bepaalde advocaat als die advocaat ermee heeft ingestemd om die bijstand te verlenen. In dat geval moet de naam van de advocaat die hiermee heeft ingestemd, meteen in het begin worden vermeld in de aanvraag voor de door de overheid bekostigde rechtsbijstand.

In procedures waarin vertegenwoordiging door een raadsman wettelijk verplicht is, hoeft de betrokkene zelf niets te doen om deze door de overheid betaalde rechtsbijstand te ontvangen (tenzij hij zelf al een advocaat heeft ingeschakeld) – degene die de procedure leidt, moet zorg dragen voor de aanwijzing van een advocaat voor deze persoon, die zelf geen aanvraag hoeft in te dienen.

Laatste update: 03/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.