Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Nationale rechterlijke instanties

Nationale mensenrechteninstanties

Ombudsman

Gespecialiseerde mensenrechteninstellingen

Overige

Nationale rechterlijke instanties

De districtsrechtbanken behandelen strafzaken, civiele zaken en zaken die worden gevoerd op basis van verzoekschriften. Een beslissing van een rechtbank in eerste aanleg kan doorgaans ter nadere overweging worden voorgelegd aan een hogere rechtbank. Tegen een beslissing van een districtsrechtbank kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep. Tegen een beslissing van het Hof van Beroep kan beroep worden aangetekend bij het hoogste gerechtshof, mits dit hof daar toestemming voor verleent.

Administratieve rechtbanken behandelen beroepen tegen overheidsbesluiten. Tegen een beslissing van een administratieve rechtbank kan beroep worden ingesteld bij het hoogste administratieve gerechtshof.

De gespecialiseerde rechtbanken zijn de Marktrechtbank, de Arbeidsrechtbank, de Verzekeringsrechtbank en het Hoge Hof van Aanklaging.

De contactgegevens van de rechtbanken zijn te vinden op de volgende websites:

Contactinformatie in het Fins
Contactinformatie in het Engels

Nationale mensenrechteninstanties

In 2012 werd een functioneel autonoom en onafhankelijk Centrum voor de mensenrechten opgezet onder auspiciën van de dienst van de Parlementaire Ombudsman. Dit Centrum voor de mensenrechten heeft als taak het verspreiden van informatie en het bevorderen van onderwijs, scholing, onderzoek en samenwerking op het gebied van grondrechten en mensenrechten. Het Centrum zal rapporten opstellen over de implementatie van grondrechten en mensenrechten, en ter bevordering van deze rechten initiatieven nemen en verklaringen afleggen. Ook zal het Centrum voor de mensenrechten zijn aandeel pogen te leveren in internationale inspanningen ter bevordering van de grondrechten en mensenrechten. Het Centrum voor de mensenrechten behandelt geen klachten of andere individuele gevallen die onder de bevoegdheid van de hoogste juridische toezichthoudende instantie vallen.

Ombudsman

De Parlementaire Ombudsman

Met de Parlementaire Ombudsman kan contact worden opgenomen als het vermoeden bestaat dat overheden of ambtenaren niet hebben voldaan aan de wet of aan hun verplichtingen. Zo is het bijvoorbeeld onwettig om grondrechten te schenden. Iedereen kan een klacht indienen bij de ombudsman. Een klacht kan betrekking hebben op een kwestie die de klager zelf aangaat, maar kan ook worden ingediend namens een andere persoon of samen met anderen. De ombudsman onderzoekt de klacht als er redenen zijn om aan te nemen dat een overheidsinstantie onwettig heeft gehandeld. De behandeling van klachten is kosteloos. In het kader van het onderzoek van de klacht hoort de ombudsman de persoon of de instantie waar de klacht betrekking op heeft. Daarnaast vraagt hij rapporten en verklaringen van diverse instanties op en kan hij zo nodig medewerkers van zijn dienst opdracht geven nader onderzoek te doen. De behandeling van klachten is kosteloos.

Van de verschillende maatregelen die de ombudsman kan treffen, is de strengste een strafrechtelijke vervolging wegens een ambtsmisdrijf. Als alternatief hiervoor kan de ombudsman de betrokken ambtenaar officieel berispen. In de meeste gevallen maakt hij zijn standpunt kenbaar over in welke opzichten de gevolgde procedure onwettig was of getuigde van nalatigheid, en geeft hij aanwijzingen voor een correcte procedure. De ombudsman kan ook voorstellen de fout recht te zetten en de aandacht van de Raad van State vestigen op tekortkomingen die hij in wettelijke bepalingen of regelingen heeft vastgesteld.

Dienst van de Parlementaire Ombudsman

Bezoekadres: Arkadiankatu 3, Helsinki
Postadres: 00102 Parlement
Website: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
E-mail: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Telefoon: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268

Kanselier van Justitie

Met de Kanselier van Justitie kan contact worden opgenomen in een kwestie die de klager rechtstreeks aangaat, maar ook als klager de mening is toegedaan dat overheden, ambtenaren of andere personen of organen met een publieke taak onjuist hebben gehandeld dan wel hun plicht hebben verzuimd, of dat een lid van de balie zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Voorts kan eenieder die ervan overtuigd is dat een door de grondwet gewaarborgd grondrecht of mensenrecht niet is geëerbiedigd, contact opnemen met de Kanselier van Justitie. Juridisch geschoold personeel verwerkt de klachten en vraagt eventueel benodigde aanvullende documentatie op. Klager heeft doorgaans de mogelijkheid een reactie aan de respondent te doen toekomen. Vervolgens zal klager per post een schriftelijk besluit worden toegezonden. De diensten van het Bureau van de Kanselier van Justitie brengen voor de klager geen kosten met zich mee.

Indien wordt vastgesteld dat een procedure onwettig of onjuist was, kan de Kanselier van Justitie de desbetreffende ambtenaar berispen of aanwijzingen geven voor een correct verloop van de procedure in de toekomst. In ernstiger gevallen kan hij gelasten dat de ambtenaar in kwestie in staat van beschuldiging wordt gesteld. Indien hij dit nodig acht, is de Kanselier van Justitie bevoegd voorstellen te doen voor het wijzigen van bepalingen of instructies, het vernietigen van een rechterlijke beslissing of het instellen van een buitengewoon beroep. Een door de Kanselier van Justitie verricht onderzoek kan er op zich al voor zorgen dat de overheidsinstantie of ambtenaar de fout herstelt.

Bureau van de Kanselier van Justitie

Bezoekadres: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Postadres: P O Box 20, FIN-00023 Government
Website: https://www.okv.fi/en/
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Telefoon: +358 295 162 902.
Fax: +358 9 1602 3975.
Contact opnemen: tiedotus@okv.fi

Gespecialiseerde mensenrechteninstellingen

De Kinderombudsman

In de wet zijn de volgende taken voor de Kinderombudsman vastgelegd:

 • waken over het welzijn van kinderen en jongeren, en de verwezenlijking van hun rechten;
 • beïnvloeden van beleidsmakers en besluitvormers vanuit de invalshoek van de belangen van kinderen;
 • contacten onderhouden met kinderen en jongeren en via hen verkregen informatie doorsturen naar beleidsmakers en besluitvormers;
 • informatie over kinderen doorsturen naar professionals die met kinderen werken, de overheid en het publiek;
 • samenwerking tot stand brengen tussen de partijen die verantwoordelijk zijn voor het kinderbeleid;
 • het VN-verdrag inzake de rechten van het kind breder onder de aandacht brengen.

Dienst van de Kinderombudsman

Adres: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Website: http://www.lapsiasia.fi/en/
E-mail: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Telefoon: +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Orgaan voor gelijke behandeling

De Ombudsman voor gelijke behandeling

De Ombudsman voor gelijke behandeling heeft de volgende taken: toezien op de naleving van de Wet gelijke behandeling van vrouwen en mannen, meer bepaald het verbod op discriminatie en discriminerende personeelsadvertenties; nastreven van de doelstelling van deze wet door middel van initiatieven, advies en richtsnoeren; informatie geven over de Wet gelijke behandeling en de toepassing daarvan; erop toezien dat de gelijkheid van vrouwen en mannen concreet gestalte krijgt in de verschillende sectoren van de samenleving. Daarnaast ziet de Ombudsman voor gelijke behandeling erop toe dat er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de bescherming van genderminderheden tegen discriminatie.

Dienst van de Ombudsman voor gelijke behandeling

Postadres: P O Box 22, FIN-00023 Government
Bezoekadres: Hämeentie 3, Helsinki
Website: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-mail: tasa-arvo@oikeus.fi
Telefoon: +358 295 666 840
Advieslijn: +358 295 666 842 (ma - do 9 - 11 en 13 - 15, vrij 9 - 12)
Fax: +358 9 1607 4582

De Ombudsman voor non-discriminatie

De Ombudsman voor gelijke behandeling bevordert gelijkheid en bestrijdt discriminatie. De Ombudsman is een onafhankelijke instantie.

Er kan contact worden opgenomen met de Ombudsman voor non-discriminatie als iemand getuige is geweest van discriminatie op grond van leeftijd, afkomst, nationaliteit, taal, godsdienst, overtuigingen, opvattingen, politieke activiteiten, vakbondsactiviteiten, familiebanden, gezondheid, handicaps, seksuele geaardheid of andere redenen, of deze zelf aan den lijve heeft ondervonden. De Ombudsman heeft ook tot taak de omstandigheden, rechten en status te bevorderen van groepen die risico lopen op discriminatie, zoals buitenlanders. Daarnaast ziet de Ombudsman toe op de uitzetting van vreemdelingen en treedt hij op als de nationale rapporteur voor mensenhandel.

In de praktijk bestaat het werk van de Ombudsman voor non-discriminatie bijvoorbeeld uit het verstrekken van advies, het onderzoeken van individuele gevallen, het bevorderen van verzoening, opleiding, gegevensverzameling, het beïnvloeden van wetgevingspraktijken en werkwijzen van autoriteiten, en rechtsbijstand. De taken en rechten van de Ombudsman zijn vastgelegd in de non-discriminatiewet en de wet op de Ombudsman voor non-discriminatie.

Discriminatie op grond van geslacht of genderidentiteit wordt behandeld door de Ombudsman voor non-discriminatie.

Dienst van de Ombudsman voor non-discriminatie

Postadres: P O Box 24, FIN-00023 Government
Bezoekadres: Ratapihantie 9, Helsinki
Website: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
E-mail: yvv@oikeus.fi
Telefoon: +358 295 666 800.
Klantenservicenummer: +358 295 666 817 (ma-vr 10-12, behalve in de zomermaanden)
Fax: +358 295 666 829
Contact: +358 295 666 813 of +358 295 666 806

Gegevensbeschermingsautoriteit

De Ombudsman voor gegevensbescherming:

 • ziet toe op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wetgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens;
 • wijst op de risico’s, regels, waarborgen, verplichtingen en rechten die samenhangen met het verwerken van persoonsgegevens;
 • voert onderzoeken en inspecties uit;
 • legt administratieve sancties op als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt overtreden;
 • brengt advies uit over juridische en administratieve hervormingen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • brengt advies uit over overtredingen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens;
 • ziet toe op de verwerking van kredietinformatie en kredietgegevens van ondernemingen;
 • behandelt verzoeken tot vaststelling van bepalingen inzake de rechten van betrokkenen en kennisgevingen over andere zaken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • ontvangt kennisgevingen van functionarissen voor gegevensbescherming;
 • ontvangt kennisgevingen over inbreuken op persoonsgegevens;
 • stelt een lijst op voor wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is;
 • beoordeelt voorafgaande raadplegingen over het verwerken van gegevens met een hoog risico;
 • stelt gedragscodes en standaardcontractbepalingen vast;
 • moedigt aan tot invoering van certificering en de accreditatie van een certificerend orgaan, en behandelt de intrekking van uitgegeven certificaten;
 • werkt samen met andere gegevensbeschermingsautoriteiten binnen de EU en fungeert daarin als centraal aanspreekpunt;
 • neemt deel aan activiteiten en besluitvorming van de Europese Raad voor gegevensbescherming en verwijst zaken zo nodig aan deze Raad door.

Dienst van de Ombudsman voor gegevensbescherming

Postadres: PO Box 800, 00531 Helsinki
Bezoekadres: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Website: https://tietosuoja.fi/en/home
E-mail: tietosuoja@om.fi
Telefoon: +358 2956 66700
Advieslijn: +358 2956 66777 (ma-vrij 9-11, behalve in de zomermaanden)

Overige

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand biedt individuen de mogelijkheid van professionele rechtshulp die geheel of gedeeltelijk op kosten van de staat wordt verleend. Deze vorm van rechtsbijstand kan alle juridische aangelegenheden betreffen. In de regel wordt echter geen rechtsbijstand verleend als de aanvrager een rechtsbijstandsverzekering heeft die de kosten van de zaak in kwestie dekt. In strafprocedures heeft de verdachte onder bepaalde omstandigheden recht op een door de staat bekostigde advocaat, ongeacht zijn of haar financiële situatie. Een slachtoffer van een ernstig gewelds- of seksueel misdrijf komt tijdens het proces in aanmerking voor bijstand door een raadsman op kosten van de staat, ongeacht zijn of haar inkomen. Rechtsbijstand is niet mogelijk voor bedrijven of rechtspersonen. In zaken die hangende zijn in het buitenland dekt de rechtsbijstand de kosten van juridisch advies.

In gerechtelijke procedures wordt de rechtsbijstand verleend door rechtsbijstandsadvocaten en andere advocaten; in andere aangelegenheden wordt deze verleend door rechtsbijstandsadvocaten, die werken bij rechtsbijstandsbureaus. Deze bureaus bevinden zich normaal gesproken in dezelfde gemeenten als de districtsrechtbanken. De contactgegevens van de rechtsbijstandsbureaus zijn te vinden op https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Vluchtelingenadviescentrum

Het Vluchtelingenadviescentrum is een ngo die rechtsbijstand en advies verleent aan asielzoekers, vluchtelingen en andere buitenlanders in Finland. Het centrum maakt zich sterk voor de positie van asielzoekers, vluchtelingen en andere immigranten in Finland en volgt daarbij het asiel- en vluchtelingenbeleid van de Europese Unie.

Adres: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Website: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-mail: pan@pakolaisneuvonta.fi
Telefoon: +358 9 2313 9300
Fax:+358 9 2313 9310
Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.