Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Grondrechten

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Nationale mensenrechteninstellingen

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Nationale mensenrechteninstellingen

Irish Human Rights & Equality Commission

Adres:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Telefoon: + 353 (0) 1 8589601
Faxnummer: + 353 (0) 1 8589609
E-mailadres: info@ihrec.ie

De Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC) is in 2013 ontstaan uit het samengaan van de Irish Human Rights Commission en de Equality Authority. De IHREC is opgericht als een onafhankelijk statutair orgaan en heeft als doelstelling de mensenrechten en de gelijkheid te beschermen en te bevorderen en de ontwikkeling te stimuleren van een cultuur van eerbied voor de mensenrechten, gelijkheid en intercultureel begrip in Ierland.

De taken van de Commissie zijn:

 • de mensenrechten en gelijkheid beschermen en bevorderen;
 • de ontwikkeling aanmoedigen van een cultuur van eerbied voor de mensenrechten, gelijkheid en intercultureel begrip in het land;
 • het bewustzijn en besef van het belang van de mensenrechten en gelijkheid in het land bevorderen;
 • goede praktijken aanmoedigen in de interculturele betrekkingen, tolerantie en aanvaarding van diversiteit bevorderen in het land evenals eerbied voor de vrijheid en waardigheid van elk individu, en
 • toewerken naar het elimineren van schendingen van de mensenrechten, discriminatie en verboden gedrag.

De IHREC kan ook de toereikendheid en doelmatigheid evalueren van het recht en de rechtspraktijk met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten en gelijkheid binnen de staat. Ze kan dit doen uit eigen beweging of op verzoek van een minister om een wetgevingsvoorstel te bestuderen en haar standpunt over de eventuele gevolgen voor de mensenrechten en gelijke behandeling bekend te maken. De IHREC kan ook uit eigen beweging of op verzoek van de overheid aanbevelingen doen aan de overheid over de maatregelen die ze nodig acht voor het versterken, beschermen en handhaven van de mensenrechten en gelijkheid in Ierland.

Met betrekking tot juridische zaken heeft de IHREC tot taak toe te werken naar het elimineren van schendingen van de mensenrechten, discriminatie en verboden gedrag. De IHREC kan ook verzoeken om als amicus curiae te mogen verschijnen voor de High Court of de Supreme Court, afhankelijk van het geval, in procedures die betrekking hebben op of samenhangen met de mensenrechten of gelijkheid van personen, en als amicus curiae op te treden op voet van deze verleende vrijheid (die elk van beide rechtbanken volledig autonoom kan toekennen).

De IHREC biedt ook praktische ondersteuning waaronder juridische bijstand aan personen om hun rechten te doen gelden die ze nodig acht overeenkomstig artikel 40. Op grond van artikel 41 of artikel 19 van de wet van 2003 kan de IHREC, indien ze dat nodig acht, passende procedures inleiden. De IHREC is bevoegd om onderzoeken uit te voeren krachtens en conform artikel 35. De IHREC kan ook, op de manier die zij gepast acht, rapporten voorbereiden en publiceren met inbegrip van rapporten over onderzoek dat door haar werd uitgevoerd, gesteund, of gelast, of waaraan zij heeft meegewerkt.

De IHREC streeft ernaar veranderingen mogelijk te maken en kan financiële of andere bijstand voor onderzoek en educatieve activiteiten steunen, gelasten, toezeggen of verlenen. De IHREC kan onderwijs en opleiding op het gebied van mensenrechten en gelijkheidskwesties verstrekken of daaraan meewerken. Hetzij op eigen initiatief of op verzoek van de minister kan de IHREC financiële of andere bijstand steunen, gelasten, toezeggen of verlenen voor activiteitenprogramma’s en projecten voor de bevordering van de integratie van migranten en andere minderheden, gelijkheid (met inbegrip van gendergelijkheid) en respect voor diversiteit en culturele verschillen. De IHREC kan een evaluatie rond gelijkheid uitvoeren en actieplannen uitwerken of anderen uitnodigen om dit te doen waar nodig.

Ombudsman voor kinderrechten

Adres:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ierland
https://www.oco.ie
E-mailadres: ococomplaint@oco.ie

Taken Het Ombudsman for Children’s Office (OCO) is een onafhankelijk orgaan dat in 2004 bij wet werd ingesteld om de rechten en het welzijn van kinderen en jongeren tot 18 jaar in Ierland te bevorderen en te waarborgen. Het is een nationale mensenrechteninstelling in de zin van de door de VN opgestelde beginselen van Parijs inzake nationale mensenrechteninstellingen. Het OCO laat zich bij zijn werk leiden door Ierlands internationale mensenrechtenverplichtingen, in het bijzonder die die in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn beschreven.

Het OCO vervult zijn taken onafhankelijk en legt rechtstreeks verantwoording af aan het Oireachtas.

De taken van het OCO zijn vastgelegd in de Ombudsman for Children Act 2002. De hoofdtaken bestaan uit:

 • het aanbieden van een onafhankelijk, onpartijdig en gratis klachtenmechanisme om klachten te onderzoeken van kinderen en jongeren of, namens hen, van volwassenen, over overheidsinstellingen, scholen of ziekenhuizen;
 • het adviseren van ministers over wetgeving en beleid met betrekking tot kinderen;
 • het aansporen van overheidsinstellingen om hun praktijken en procedures te verbeteren in het belang van kinderen;
 • het onder de aandacht brengen van kwesties die van belang zijn voor kinderen en jongeren zelf;
 • het verhogen van bewustzijn over kwesties met betrekking tot de rechten en het welzijn van kinderen en hoe deze rechten kunnen worden gehandhaafd.

Wat betreft de taak van klachtenbehandeling, zijn in de wet van 2002 de standaardcriteria voor wanbeheer vastgesteld met betrekking tot de behandeling van klachten en het voeren van onderzoeken. Vooronderzoeken kunnen worden begonnen op grond van een klacht die het bureau ontvangt of op het initiatief van het OCO.

Aangezien elk onderzoek van het OCO betrekking moet hebben op de gevolgen van een daad voor een kind, en dat kinderen zelf een klacht kunnen indienen bij het bureau, bevat de wet specifieke bepalingen die rekening houden met de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen:

 • de verplichting rekening te houden met de belangen van het kind
 • de verplichting rekening te houden met de wensen van het kind.

Procedures: Als een klacht is ingediend bij het OCO, wordt onderzocht of deze ontvankelijk is en of de aard van de klacht een versnelde behandeling vereist.

Het OCO zoekt altijd zo snel mogelijk naar lokale oplossingen voor klachten en is gehouden de overheidsinstelling in kwestie in de gelegenheid te stellen in eerste aanleg op de grief te reageren.

Als een klacht ontvankelijk is, wordt deze onderworpen aan een vooronderzoek. Als het OCO na het vooronderzoek concludeert dat een onderzoek gerechtvaardigd is, kan de klacht nader worden onderzocht.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure van het OCO, zie: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Uitkomst: Na voltooiing van een onderzoek kan het OCO op basis van de bevindingen aanbevelingen doen aan de overheidsinstantie, de school of het ziekenhuis in kwestie. Deze aanbevelingen kunnen betrekking hebben op verbetering van de situatie voor het kind of de kinderen in kwestie en/of het doorvoeren van algemenere systemische veranderingen in het belang van kinderen.

De aanbevelingen zijn niet juridisch bindend. Het OCO heeft echter de wettelijke bevoegdheid een speciaal verslag in te dienen bij het Oireachtas als een overheidsinstelling de aanbevelingen van het OCO niet overneemt.

Ombudsman

Adres:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E-mailadres: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Telefoonnummer: +353 (0) 1 639 5600

Soorten verzoeken die worden aangenomen

Men kan bij de ombudsman klacht indienen over:

 • overheidsorganen,
 • lokale autoriteiten,
 • de Health Service Executive (HSE),
 • agentschappen, zoals goede doelen en vrijwilligersorganisaties, die namens de HSE gezondheidszorg en sociale diensten verlenen,
 • An Post, en
 • alle overheidsorganen die vallen onder de Disability Act 2005 voor de doeleinden van die wet

Procedure na het indienen van een verzoek

Het overheidsorgaan in kwestie kan om een verslag worden gevraagd. Zo nodig wordt er een documentair onderzoek uitgevoerd en worden functionarissen ondervraagd. Het OCO besluit vervolgens:

 • of uw klacht gerechtvaardigd is
 • of u bent benadeeld door het optreden of de beslissing van het overheidsorgaan.

In de meeste gevallen worden klachten informeel behandeld. Het OCO kan het probleem rechtstreeks met het overheidsorgaan bespreken of de relevante documenten onderzoeken. In complexere zaken is mogelijk een meer gedetailleerd onderzoek nodig. Er is ook een interne beroepprocedure voor klagers die ontevreden zijn over het eindresultaat van hun klacht.

Mogelijke uitkomsten van de procedure

Als het OCO vaststelt dat u bent benadeeld door een oneerlijke of onjuiste handeling van het overheidsorgaan en als het overheidsorgaan geen actie heeft ondernomen om dit recht te zetten, kan het OCO aanbevelen dat wel te doen. Het OCO kan het orgaan vragen, als dat nodig lijkt, om:

 • te evalueren wat het heeft gedaan,
 • de beslissing te wijzigen; en/of,
 • aan u:
  - uitleg te geven,
  - excuses aan te bieden, en/of
  - financiële schadevergoeding te betalen.

Als het OCO tot de conclusie komt dat uw klacht niet kan worden gehonoreerd, krijgt u uitleg over de redenen hiervoor.

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Ombudsman voor kinderrechten

Zie Nationale mensenrechteninstellingen hierboven.

Organen voor gelijke behandeling

Equality Authority

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Ierland
Telefoonnummer: +353 505 24126
Faxnummer: +353 505 22388
E-mailadres: info@equality.ie

De Equality Authority is een semi-overheidsorgaan dat is opgericht om onwettige discriminatie te elimineren, gelijkheid van kansen te bevorderen en het publiek te informeren over antidiscriminatiewetgeving en bepaalde andere wetten.

In de Employment Equality Act 1998 en de Equal Status Act 2000 wordt discriminatie op negen verschillende gronden verboden op het werk, in het beroepsonderwijs, in reclame, in collectieve overeenkomsten, bij de levering van goederen en diensten en andere mogelijkheden waartoe het publiek toegang heeft. Deze gronden zijn:

 • geslacht;
 • burgerlijke staat;
 • gezinssituatie;
 • leeftijd;
 • handicap;
 • ras;
 • seksuele geaardheid;
 • religie;
 • het behoren tot de Travellers.

De Equality Authority beschikt over een interne juridische dienst die, naar eigen inzicht, in strategisch belangrijke zaken gratis rechtsbijstand kan geven aan personen die een klacht over discriminatie hebben ingediend op basis van de Employment Equality Act 1998 en de Equal Status Act 2000. Dit soort assistentie wordt slechts in een klein aantal zaken verleend volgens de criteria die zijn vastgesteld door het bestuur van de Equality Authority.

Equality Tribunal

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ierland
Telefoonnummer: +353 1 4774100
Faxnummer: +353 1 4774141
E-mailadres: info@equalitytribunal.ie
Website: https://www.workplacerelations.ie

Het Equality Tribunal is op grond van de Employment Equality Act 1998 ingesteld. Deze wet biedt een wettelijk kader waarbinnen het Equality Tribunal bemiddelt en/of beschuldigingen van onwettige discriminatie onderzoekt krachtens de bepalingen van deze wet. Er heeft een aantal wetswijzigingen plaatsgevonden sinds de instelling, met als gevolg dat het Equality Tribunal nu een unieke verantwoordelijkheid heeft voor bemiddeling bij en onderzoek naar klachten inzake onwettige discriminatie op basis van de volgende wetten:

 • Employment Equality Acts 1998 - 2008
 • Equal Status Acts 2000 -2008
 • Pensions Acts 1990-2008.

Een onderzoek is een semi-rechterlijke procedure die wordt uitgevoerd door een Tribunal Equality Officer die beide partijen raadpleegt alvorens een of meerdere gezamenlijke hoorzittingen te beleggen om tot een beslissing te komen in de zaak. Onderzoeken worden uitgevoerd door hiervoor opgeleide Equality Officers met uitgebreide bevoegdheden om zich op privéterrein te begeven en informatie te vergaren voor hun onderzoeken. De beslissing is bindend en wordt gepubliceerd.

Voor bemiddeling kan men terecht bij een hiervoor opgeleide Tribunal Equality Mediation Officer die de twistende partijen helpt tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Overeenkomsten waarbij is bemiddeld, zijn bindend en vertrouwelijk.

Het Equality Tribunal heeft een brede bevoegdheid, met inbegrip van klachten over arbeid, secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals pensioenen) en gelijkwaardigheid, dat wil zeggen toegang tot goederen en diensten, met twee uitzonderingen:

 • vorderingen met betrekking tot geregistreerde clubs en drankgelegenheden worden in behandeling genomen door het District Court (de districtsrechtbank) krachtens de Intoxicating Liquor Act 2003;
 • als de klacht gaat over onwettige discriminatie op het werk op basis van geslacht, bestaat de mogelijkheid om zich voor schadeloosstelling te wenden tot het Circuit Court.

Orgaan voor gegevensbescherming

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ierland
https://www.dataprotection.ie

Het Office of the Data Protection Commissioner draagt verantwoordelijkheid voor het handhaven van de rechten van personen krachtens de Data Protection Acts 1998 en 2003 en ziet erop toe dat houders van persoonsgegevens hun verplichtingen inzake gegevensbescherming nakomen.

Personen die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen bij de Commissioner een klacht indienen. Deze onderzoekt de kwestie en onderneemt alle stappen die nodig zijn om het probleem op te lossen. Burgers kunnen de Data Protection Commissioner aanschrijven om hem/haar op de hoogte te stellen van het incident waar de klacht over gaat. De organisatie of de persoon die het voorwerp van de klacht uitmaakt, moet duidelijk worden genoemd. Ook moet worden vermeld welke stappen reeds zijn ondernomen om de organisatie de klacht te laten afhandelen, en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd. Daarnaast moeten kopieën van de correspondentie met de organisatie en ondersteunend bewijs worden bijgevoegd. De Data Protection Commissioner zal de kwestie dan opnemen met de organisatie.

Afhankelijk van de aard van de klacht kan de Data Protection Commissioner eerst proberen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Ingeval er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, voert de Data Protection Commissioner een volledig onderzoek naar de toedracht alvorens een formele beslissing te nemen. Na het onderzoek neemt de Commissioner schriftelijk contact op met de betrokken partijen om hen op de hoogte te stellen van de beslissing. Als de klacht gaat over een schending van de wetgeving inzake elektronische communicatie (SI 535 van 2003, zoals gewijzigd bij SI 526 van 2008), kan de Commissioner besluiten over te gaan tot vervolging van de organisatie in kwestie.

Andere gespecialiseerde organen

(i) Anti-Human Trafficking Unit

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Telefoonnummer: +353 1 6028202
E-mailadres: AHTU@justice.ie

 • indien relevant, eenheid/orgaan binnen de instelling die verzoeken aanneemt,
  De Anti-Human Trafficking Unit aanvaardt indien relevant verzoeken om informatie via het e-mailadres AHTU@justice.ie.
  Voor toegang tot informatie, zie ook https://www.blueblindfold.ie
 • Korte toelichting over de soorten verzoeken waarmee de instelling te maken krijgt,
  Verzoeken om informatie over mensenhandel in Ierland.

(ii) Refugee Appeals Tribunal

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Taken Het Refugee Appeals Tribunal is een onafhankelijk orgaan dat uitspraak doet in zaken waarin beroep is ingesteld tegen een negatieve aanbeveling van het bureau van de Refugee Applications Commissioner om een aanvrager de vluchtelingenstatus toe te kennen. Het Refugee Appeals Tribunal doet ook uitspraak in beroepszaken met betrekking tot besluiten van het bureau van de Refugee Applications Commissioner krachtens Verordening Dublin II.

Procedures: Als u beroep wilt instellen in uw zaak moet u het beroepschrift invullen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de brief van de Refugee Applications Commissioner waarin staat dat uw aanvraag voor de vluchtelingenstatus is afgewezen. U kunt het beroepschrift ook downloaden op de website van het Tribunal https://www.protectionappeals.ie.

Vanaf de datum waarop de negatieve aanbeveling van de Refugee Applications Commissioner is uitgevaardigd, hebt u een termijn waarbinnen u beroep kunt instellen. Deze termijn is echter afhankelijk van de bevindingen van de Refugee Applications Commissioner met betrekking tot uw zaak. U hebt vijftien, tien of vier werkdagen om beroep in te stellen. Het aantal dagen waarover u beschikt om beroep in te stellen staat in de brief van de Refugee Applications Commissioner waarin u wordt geïnformeerd over de aanbeveling om u geen vluchtelingenstatus toe te kennen.

Het ingevulde beroepschrift stuurt u naar:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Faxnummer: 00353 1 4748410

Bewaar zeker de ontvangstbevestiging van het verzonden of gefaxte beroepschrift.

Uitkomst: Als de negatieve aanbeveling nietig wordt verklaard, betekent dat dat het Tribunal aanbeveelt dat u de vluchtelingenstatus krijgt. U wordt schriftelijk in kennis gesteld van deze uitspraak. Het dossier wordt vervolgens doorgestuurd naar de Ministerial Decisions Unit van het Department of Justice and Equality.

Als de negatieve aanbeveling wordt bekrachtigd, betekent dat dat het Tribunal aanbeveelt dat u niet de vluchtelingenstatus krijgt. U wordt schriftelijk in kennis gesteld van deze uitspraak. Het dossier wordt vervolgens doorgestuurd naar de Repatriation Unit van het Department of Justice and Equality.

(iii) Ombudsman Garda

Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ierland
https://www.gardaombudsman.ie

Soorten verzoeken die worden behandeld:

De organisatie kan klachten in behandeling nemen inzake het gedrag van leden van de Garda Síochána. Voorbeelden van klachten van de lichte categorie zijn aantijgingen van misbruik van gezag, onheuse bejegening, mishandeling en plichtsverzuim.
Klachten van de zware categorie hebben betrekking op ernstig letsel of overlijden.

De organisatie kan klachten aannemen van burgers (niet van dienstdoende ambtenaren van de Garda Síochána) aan de balie op het kantoor, elektronisch, telefonisch, per post, via een politiebureau, of persoonlijk via een lid van de Commission. De organisatie kan ook klachten van de zware categorie aannemen van het hoofd van de Garda Síochána met betrekking tot zaken waarvan deze vermoedt dat het gedrag van een ambtenaar van de Garda Síochána heeft geleid tot ernstig letsel bij of de dood van een persoon. De Commission kan een onderzoek beginnen zonder een klacht vooraf, als zij oordeelt dat dit in het algemeen belang is.

Procedure na het indienen van een verzoek:

Een ontvangen klacht wordt, in overeenstemming met de wetgeving, ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard. In het geval van een niet-ontvankelijkverklaring wordt geen onderzoek uitgevoerd.
In het geval van ontvankelijkverklaring kan men, met de instemming van de klager en de ambtenaar van de Garda Síochána waarop de klacht betrekking heeft, eventueel proberen te komen tot een informele oplossing. Anders kan de zaak worden onderzocht als een mogelijke schending van de Garda Síochána (Discipline) Regulations 2007 of als een mogelijk misdrijf. De belanghebbende partijen hebben het recht op informatie over de voortgang en resultaten van een onderzoek.

Mogelijke uitkomsten van de procedure:

Een klacht kan niet-ontvankelijk worden verklaard.

Een onderzoek kan elk moment worden beëindigd als de Commission, op basis van informatie die is verzameld na ontvankelijkverklaring van de klacht, meent dat de klacht lichtzinnig of vexatoir is, of ingediend in de wetenschap dat de klacht vals of misleidend is, of als de Commission, met het oog op de omstandigheden, meent dat nader onderzoek onnodig of praktisch onmogelijk is.

Naar aanleiding van een onderzoek kan een sanctie worden opgelegd aan een politieagent.

Naar aanleiding van een onderzoek kan een tuchtrechtelijke procedure worden ingesteld en een sanctie worden opgelegd aan een politieagent.

Een dossier kan worden verstuurd naar de Director of Public Prosecutions. Deze kan besluiten om tot vervolging over te gaan. Dit kan leiden tot een proces in de rechtbank.

 

Laatste update: 18/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.