Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtbanken en relevante niet-justitiële instanties

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Nationale rechtbanken

Civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken in Letland worden behandeld door rechtbanken op drie niveaus - gemeentelijke of districtsrechtbanken (rajonu (pilsētu) tiesas), regionale rechtbanken (apgabaltiesas) en het Hooggerechtshof (Augstākā tiesa). Klik hier voor een lijst van de rechtbanken.

Er is ook het Grondwettelijk Hof (Satversmes tiesa) dat overeenkomstig de grondwet en de wet inzake het Grondwettelijk Hof (Satversmes tiesas likums) zaken behandelt die betrekking hebben op de grondwettigheid van de wet- en regelgeving en andere zaken die bij wet onder zijn bevoegdheid vallen.

Overeenkomstig de Wet inzake de rechterlijke macht (Likums «Par tiesu varu») zijn de beginselen en procedures voor de behandeling van rechtszaken vastgelegd in de wet inzake het Grondwettelijke Hof, de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums), het wetboek van strafvordering (Kriminālprocesa likums) en de wet inzake administratieve procedures (Administratīvā procesa likums), waarin het verloop van de procedure, de vereiste besluitvorming tijdens en aan het einde van de procedure en de tenuitvoerleggingsprocedures zijn geregeld.

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

De Dienst van de Ombudsman (Tiesībsarga birojs) valt onder toepassing van de wet op de ombudsman (Tiesībsarga likums).

Elke persoon die van mening is dat er een mogelijke schending is geweest van zijn/haar of andermans mensenrechten of van de beginselen van goed bestuur, kan een schriftelijke klacht indienen bij de Dienst van de Ombudsman. De procedure voor het indienen en onderzoeken van klachten is geregeld in de wet op de ombudsman en de regelgeving betreffende de behandeling van klachten (sūdzību izskatīšanas reglaments). Volgens deze bepalingen moet de Ombudsman na ontvangst van een schriftelijke klacht beslissen of hij/zij de zaak aanvaardt of afwijst (de klacht wordt afgewezen wanneer ze onvoldoende details over de schending bevat of buiten de bevoegdheid van de Ombudsman valt), en de klager dienovereenkomstig inlichten. De zaak moet binnen drie maanden worden behandeld. De zaak wordt afgesloten met een overeenkomst tussen de partijen of met een aanbeveling van de Ombudsman. De aanbeveling van de Ombudsman is niet wettelijk bindend.

Krachtens artikel 13, lid 6, van de wet op de ombudsman kan de Ombudsman ook op eigen initiatief een zaak inleiden.

Contactgegevens van de Ombudsman van de Republiek Letland:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefoonnummer: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Elke dag van 9.00 tot 16.00 uur open voor het publiek.

Raadpleging is op afspraak. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ombudsman voor kinderrechten

De Ombudsman handelt in overeenstemming met de wet op de ombudsman. Overeenkomstig artikel  652, lid 2, van de wet op de bescherming van de rechten van het kind (Bērnu tiesību aizsardzības likums) behandelt de Dienst van de Ombudsman ook klachten over schendingen van de rechten van kinderen, met bijzondere aandacht voor inbreuken door centrale en lokale overheidsinstanties of hun werknemers.

Contactgegevens van de Ombudsman van de Republiek Letland:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefoonnummer: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Elke dag van 9.00 tot 16.00 uur open voor het publiek.

Raadpleging is op afspraak. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De Nationale Inspectie voor de bescherming van de rechten van het kind (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) bewaakt en controleert de naleving van de wet- en regelgeving inzake de bescherming van de rechten van het kind overeenkomstig artikel 651 van de wet op de bescherming van de rechten van het kind.

Contactgegevens van de Nationale Inspectie voor de bescherming van de rechten van het kind:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Telefoonnummer: +371 67359128 +371 67359133

Open voor het publiek op maandag 13.00-18.00 uur en donderdag 8.30-14.00 uur.
Klik hier voor meer informatie over verzoeken en klachten in verband met kinderrechten.

Orgaan voor gelijke behandeling

De Ombudsman handelt in overeenstemming met de wet op de ombudsman.

Contactgegevens van de Ombudsman van de Republiek Letland:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Telefoonnummer: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Elke dag van 9.00 tot 16.00 uur open voor het publiek.

Raadpleging is op afspraak. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Gegevensbeschermingsinstantie

De Nationale Inspectie voor gegevensbescherming (Datu valsts inspekcija, ‘DVI’) houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. De Inspectie bewaakt en controleert of de voorschriften van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Fizisko personu datu aizsardzības likums) bij de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd.

Op grond van artikel 5, lid 3, van de wet inzake meldingen (Iesniegumu likums, van kracht sinds 1 januari 2008) en artikel 64 van de wet inzake administratieve procedures (van kracht sinds 1 februari 2004), moet de Inspectie meldingen of klachten binnen één maand na de ontvangst ervan in behandeling nemen. Deze termijn kan worden verlengd indien nadere informatie nodig is om de melding of klacht te onderzoeken.

De Inspectie is bevoegd om sancties op te leggen voor inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens. Tegen beslissingen van de Inspectie kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank.

Contactgegevens van de Nationale Inspectie voor gegevensbescherming:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Telefoonnummer: +371 67223131
E-mail: info@dvi.gov.lv

Toegang op afspraak.

De medewerkers zijn elke werkdag van 14.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies.

Andere gespecialiseerde organen

Het Letse Centrum voor mensenrechten (Latvijas cilvēktiesību centrs, ‘LCC’) is een onafhankelijke ngo die zich bezighoudt met mensenrechteneducatie, onderzoek naar mensenrechten en kwesties in verband met nationale betrekkingen. Tot de werkterreinen behoren sociale integratie, tolerantie en bestrijding van discriminatie, gesloten instellingen, juridisch advies, bescherming van de belangen van geesteszieken en preventie van discriminatie van deze mensen, haatmisdrijven en asielzoekers.

Contactgegevens van het Lets Centrum voor mensenrechten:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Letland

Telefoonnummer: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-mail: office@humanrights.org.lv

Overige

De administratie voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija, ‘JPA’) handelt in overeenstemming met de wet op de rechtsbijstand van de overheid (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), de wet inzake schadeloosstelling van slachtoffers door de overheid (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) en kabinetsverordening nr. 869 van 15 november 2005 waarin het handvest van de Administratie voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums) is vastgelegd. De Administratie voor rechtsbijstand onderzoekt verzoeken om rechtsbijstand en beslist over het al dan niet verlenen ervan; beoordeelt vorderingen tot schadeloosstelling door de overheid en beslist over het al dan niet betalen ervan; onderzoekt aanvragen van individuen om de status van openbaar rechtsbijstandverlener te verkrijgen en sluit contracten met rechtsbijstandverleners; en voert andere taken uit overeenkomstig bovenvermelde wet- en regelgeving.

Het aanvraagformulier voor de status van rechtsbijstandverlener is beschikbaar op de website van de Administratie op https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng onder ‘Juridiskās palīdzības sniedzējiem’ [rechtsbijstandverlener].

Contactgegevens van de Administratie voor rechtsbijstand:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Gratis telefoonnummer: + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

Opvangorganisatie Veilig Huis

De opvangorganisatie ‘veilig huis’ [ngo "Patvērums „Drošā māja”"] werd opgericht met als doel ondersteunende diensten te ontwikkelen voor slachtoffers van mensenhandel en legale immigranten, met inbegrip van asielzoekers, vluchtelingen en personen met een subsidiaire beschermingsstatus, om het recht van het individu op passende bijstand en bescherming te waarborgen; de rehabilitatie en herintegratie te bevorderen van slachtoffers van mensenhandel; ondersteunende diensten te verlenen aan legale immigranten, interactieve vormen van opleiding te ontwikkelen en samenwerking tot stand te brengen met de centrale en lokale overheden en met de sociale en christelijke organisaties in Letland en wereldwijd. De vereniging werd in september 2010 erkend als instelling van algemeen nut. Sinds 2007 is ze bevoegd om door de staat gefinancierde sociale rehabilitatiediensten te verstrekken aan slachtoffers van mensenhandel.

Contactgegevens:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Telefoonnummer: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: drosa.maja@gmail.com

Laatste update: 25/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.