Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Grondrechten

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Please do not translate text in red
Fundamental rights - Northern Ireland

Nationale rechtbanken

Nationale mensenrechteninstellingen

Ombudsman

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Overige

Nationale rechtbanken

1. Her Majesty’s Courts & Tribunals Service

Her Majesty’s Courts & Tribunals Service is verantwoordelijk voor het bestuur van de strafrechtbanken, burgerlijke rechtbanken, familierechtbanken en tribunals in Engeland en Wales en de tribunals in Schotland en Noord-Ierland die niet aan lokale autoriteiten zijn overgedragen. Deze dienst zorgt voor een eerlijk, efficiënt en effectief rechtsstelsel en een onafhankelijke rechterlijke macht.

Het doel van de HM Courts & Tribunals Service is ervoor zorgen dat alle burgers tijdig toegang tot het recht krijgen al naargelang hun behoeften, of dat nu is als slachtoffers of getuigen van misdrijven, personen die worden verdacht van misdrijven, consumenten met schulden, kinderen die gevaar lopen, bedrijven met commerciële geschillen of als individuen die hun arbeidsrechten opeisen of beslissingen van overheidsinstanties aanvechten.

Ga voor meer informatie en de contactgegevens van rechtbanken naar: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Ga voor meer informatie en de contactgegevens van tribunals naar: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Northern Ireland Courts and Tribunals Service

De Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NICTS) is een dienst van het Ministerie van Justitie in Noord-Ierland. Deze dienst verleent administratieve ondersteuning aan de Noord-Ierse rechtbanken, met name de court of appeal, high court, crown court, county courts, magistrates’ courts en coroner’s courts. De dienst verleent tevens administratieve ondersteuning aan de tribunals en legt beslissingen van de civiele rechter ten uitvoer middels het Enforcement of Judgments Office.

Website: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Contactgegevens: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Aanvullende informatie

Civiele zaken

De procedures in Noord-Ierland zijn vergelijkbaar met die in Engeland en Wales. Procedures voor de High Court worden ingeleid door een exploot, procedures voor een county court door middel van een gewone rechtsvordering of een verzoekschrift voor geringe vorderingen. Deze moeten worden betekend aan de verweerder, die het recht van verweer heeft. Civielrechtelijke beslissingen zijn uitvoerbaar via een gecentraliseerde procedure van het Enforcement of Judgments Office.

Rechtsbijstand

 1. Elk van de drie rechtsgebieden van het Verenigd Koninkrijk heeft een uitgebreid systeem om met publiek geld financiële ondersteuning te bieden aan personen die juridisch advies nodig hebben of in rechte moeten worden vertegenwoordigd. Deze regelingen staan bekend als rechtsbijstand ("legal aid") en zijn van groot belang voor het verwezenlijken van de wettelijke rechten van elk individu. Rechtsbijstand is bedoeld voor personen met een laag of bescheiden inkomen en kan gratis of met een eigen bijdrage van betrokkene worden verleend. Als rechtsbijstand wordt toegekend, wordt de zaak op de gebruikelijke manier afgehandeld, behalve dat er geen betaling plaatsvindt tussen betrokkene en de advocaat: alle betalingen lopen via het rechtsbijstandfonds.
 2. In Noord-Ierland valt de verlening van rechtsbijstand onder de verantwoordelijkheid van de Northern Ireland Legal Services Commission. Of iemand in aanmerking komt voor rechtsbijstand in de meeste soorten civiele of strafzaken, wordt bepaald op basis van een inkomens- en middelentoets.
 3. Als iemand van mening is dat zijn of haar rechten op grond van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zijn geschonden en als deze persoon van plan is dit aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voorziet een aantal regelingen in juridisch advies en rechtsbijstand. In het kader van de regeling voor juridisch advies kan een persoon worden bijgestaan door een ervaren advocaat of juridisch adviseur in het eerste stadium van de procedure. Als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een verzoekschrift ontvankelijk verklaart, komt de verzoeker mogelijk in aanmerking voor rechtstreekse financiële ondersteuning vanuit Straatsburg. Of dit het geval is, hangt af van de vraag of de verzoeker in het thuisland rechtsbijstand zou worden verleend.
 4. In een aantal stedelijke gebieden bieden rechtswinkels juridisch advies en vertegenwoordiging in rechte, die afhankelijk van het inkomen en de middelen van betrokkene gratis kunnen zijn. Rechtswinkels worden op verscheidene manieren, bijvoorbeeld door plaatselijke overheden, gefinancierd en hebben gewoonlijk betaalde fulltime advocaten in dienst, maar vaak ook buurtwerkers. Ze besteden veel van hun tijd aan problemen op het gebied van huisvesting, arbeid, sociale zekerheid en immigratie. Gratis advies is ook beschikbaar bij de Citizens Advice Bureaux, consumenten- en huisvestingsadviescentra en gespecialiseerde adviescentra die worden beheerd door verscheidene vrijwilligersorganisaties. Het Refugee Legal Centre en de Immigration Advisory Service, die allebei door de overheid worden gefinancierd, geven gratis advies en hulp aan asielzoekers. De Immigration Advisory Service geeft ook gratis advies en hulp aan personen die het recht hebben beroep aan te tekenen tegen een afwijzing van hun immigratieaanvraag.

Slachtoffers van misdrijven

 1. Bij veroordeling kan een rechter bevelen dat de dader het slachtoffer een schadevergoeding betaalt voor persoonlijk letsel, verlies of schade als gevolg van het misdrijf. Rechters in Engeland en Wales zijn verplicht schadevergoeding te overwegen in alle zaken waarin dat een optie is en om het te motiveren als er geen schadevergoeding wordt toegekend. Schadevergoeding voor het slachtoffer dient op de eerste plaats te komen als de rechter zowel een schadevergoeding als een boete overweegt. Betaling van schadevergoedingen gaat voor betaling van boetes.
 2. Als de Crown Prosecution Service weigert vervolging in te stellen, kunnen slachtoffers in Engeland en Wales dit zelfstandig doen. In de praktijk gebeurt dit echter zelden. Slachtoffers kunnen ook bij de burgerlijke rechter schadevergoeding vorderen. De gerechtelijke procedures zijn vereenvoudigd zodat leken geringe vorderingen voor verlies of schade kunnen instellen.
 3. Slachtoffers van elke nationaliteit die in Engeland, Wales of Schotland letsel oplopen ten gevolge van een geweldsmisdrijf, kunnen conform de Criminal Injuries Compensation Scheme schadevergoeding aanvragen uit de publieke middelen. De schadevergoeding is gebaseerd op een schema van vastgestelde toekenningen, van 1 000 GBP tot 500 000 GBP voor het ernstigste letsel.
 4. In Noord-Ierland bestaan aparte regelingen voor schadevergoeding, die onder bepaalde omstandigheden kan worden betaald uit publieke middelen voor letsel voortvloeiend uit een misdrijf, en voor opzettelijk toegebrachte schade aan goederen, waaronder hieruit voortvloeiende winstderving.
 5. In het Verenigd Koninkrijk zijn er drie organisaties die algemene hulp bieden aan slachtoffers van een misdrijf: Victim Support (voor Engeland en Wales), Victim Support Scotland en Victim Support Northern Ireland. Ze worden door de overheid gefinancierd.
 6. In juni 1996 publiceerde de overheid een nieuw slachtofferhandvest, dat vervolgens in april 2006 met de Victims Code of Practice wettelijk verplicht werd gesteld. Slachtoffers hebben nu wettelijk recht op goede dienstverlening van strafrechtelijke instanties. De code legt ook vast hoe slachtoffers een klacht kunnen indienen als zij onvoldoende worden geholpen. Dankzij de Witness Charter geldt voor getuigen een soortgelijke, maar niet wettelijk verplichte, dienstverleningsnorm. In Noord-Ierland is een aparte gedragscode voor slachtoffers van misdrijven gepubliceerd, die normen vastlegt voor de dienstverlening waar slachtoffers op moeten kunnen rekenen tijdens hun contacten met het strafrechtsysteem, evenals een beschrijving van de klachtenprocedure. Alle slachtoffers van aangegeven misdrijven ontvangen een folder met praktische informatie over wat te doen tijdens de nasleep van een misdrijf. Hierin wordt in begrijpelijke taal uitgelegd hoe politie en rechter te werk gaan, hoe men schadevergoeding kan aanvragen en welke overige hulp beschikbaar is.

Nationale mensenrechteninstellingen

Northern Ireland Human Rights Commission

De Northern Ireland Human Rights Commission (NIHRC) is een nationale mensenrechteninstelling met A-status van de Verenigde Naties (UN). De NIHRC wordt gefinancierd door de Britse overheid, maar is een onafhankelijk overheidsorgaan dat zijn werkzaamheden volledig volgens de VN-beginselen van Parijs verricht.

De taak van deze commissie is ervoor zorgen dat de regering en andere overheidsinstanties de mensenrechten van iedereen in Noord-Ierland beschermen. De NIHRC wil mensen ook uitleggen wat hun mensenrechten zijn en wat ze kunnen doen wanneer hun deze rechten worden ontzegd of geschonden.

Contactgegevens

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Telefoonnummer: +44 (0)28 9024 3987
E-mailadres: information@nihrc.org
Website: http://www.nihrc.org/

Ombudsman

Parliamentary and Health Service Ombudsman

Deze ombudsman werd door het parlement in het leven geroepen om zowel individuen als het grote publiek bij te staan.

Deze ombudsman onderzoekt klachten van individuen over een onrechtvaardige behandeling of slechte dienstverlening door overheidsinstanties, andere openbare instellingen of de National Health Service in Engeland. De bevoegdheden van de ombudsman zijn vastgelegd in de wet en de dienstverlening is voor iedereen gratis.

Contactgegevens

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Website: https://www.ombudsman.org.uk/

Gespecialiseerde organen op het gebied van mensenrechten

Ombudsman voor kinderrechten

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People

De Commissioner for Children and Young People is een zelfstandig overheidsorgaan dat werd opgericht in oktober 2003

Koulla Yiasouma is de huidige commissaris. Ze heeft tot taak de rechten en belangen van kinderen en jongeren in Noord-Ierland te bevorderen en vrijwaren. Ze houdt tevens rekening met alle relevante bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

De dienst wordt gefinancierd door het Department for Communities.

Contactgegevens

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Telefoonnummer: 028 9031 1616
E-mailadres: info@niccy.org
Website: http://www.niccy.org/

Commissioner for Older People

De Commissioner for Older People is een zelfstandig overheidsorgaan dat werd opgericht in november 2011. De huidige commissaris is Eddie Lynch en zijn taak is de belangen van ouderen in Noord-Ierland vrijwaren en bevorderen.

Contactgegevens

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Telefoonnummer: 028 9089 0892
E-mailadres: info@copni.org
Website: http://www.copni.org/

Equality Body - correct JH

Equality Commission for Northern Ireland

Contactgegevens:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Telefoonnummer: 028 90 500 600
E-mailadres: information@equalityni.org
Website:http://www.equalityni.org/

De Equality Commission for Northern Ireland is een zelfstandig overheidsorgaan dat werd ingesteld krachtens de Northern Ireland Act 1998. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn afgeleid uit een aantal wetten die in de afgelopen decennia werden aangenomen: bescherming bieden tegen discriminatie op grond van leeftijd, handicap, religie, politieke overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid. Uit de Northern Ireland Act 1998 vloeien ook verantwoordelijkheden voort op het gebied van wettelijke gelijkheid en de verplichting tot goede betrekkingen die van toepassing zijn op overheidsinstanties.

De Equality Commission for Northern Ireland wordt gefinancierd door het Executive Office.

Orgaan voor gegevensbescherming

1. Information Commissioner

Het Information Commissioner’s Office is de onafhankelijke autoriteit in het Verenigd Koninkrijk die is ingesteld om in het publiek belang rechten op informatie te waarborgen door het bevorderen van openheid van overheidsorganen en geheimhouding van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Telefoonnummer: 0303 123 1113 (of 01625 545745 als u liever geen 03-nummer belt, of +44 1625 545745 als u vanuit het buitenland belt)
Website: https://ico.org.uk/

2. Information Commissioner - Regiokantoor

Northern Ireland

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Telefoonnummer: 028 9026 9380
E-mailadres: ni@ico.org.uk

Overige

1. WEBSITE - Directgov

De officiële overheidswebsite van het Verenigd Koninkrijk voor burgers.

Website: http://www.gov.uk/

2. Citizens Advice Service

De Citizens Advice Service helpt mensen hun juridische, financiële en andere problemen op te lossen door gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk advies aan te bieden en beleidsmakers te beïnvloeden.

Website: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Northern Ireland Legal Services Commission

De Northern Ireland Legal Services Commission ("de commissie") is een zelfstandig overheidsorgaan van het Ministerie van Justitie ingesteld krachtens de Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003. Minister van Justitie David Ford heeft te kennen gegeven dat hij de verantwoordelijkheden van de commissie in het najaar van 2014 wil overdragen aan een uitvoerend agentschap binnen het ministerie. De nieuwe organisatie zal de Legal Services Agency Northern Ireland genoemd worden. De overdracht houdt geen fundamentele wijziging van de algemene dienstverlening in, maar zal voor een aantal bestuurlijke verbeteringen en besparingen op vlak van efficiëntie zorgen.

De taak van de commissie is het verlenen van de door de overheid gefinancierde juridische diensten overeenkomstig de wettelijke regelingen inzake rechtsbijstand. De commissie past wettelijk voorgeschreven tests toe om vast te stellen of een persoon rechtsbijstand in civiele procedures moet krijgen. Indien hij in aanmerking komt betaalt de commissie juridische adviseurs en pleiters voor de verleende juridische diensten. Terwijl de rechterlijke macht bevoegd is voor de toekenning van rechtsbijstand in strafzaken, worden de overeenkomstige geleverde juridische diensten eveneens door de commissie betaald. Naast de rechtsbijstandsregeling levert de commissie ook input ter ondersteuning van het Ministerie van Justitie bij zijn werkprogramma voor de hervorming van de rechtsbijstand.

Contactgegevens:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Telefoonnummer: +44 (0)28 9040 8888
Website:http://www.nilsc.org.uk/

Het is haar taak ervoor te zorgen dat de door de overheid bekostigde juridische dienstverlening in Noord-Ierland voor iedereen in gelijke mate en op billijke wijze toegankelijk is.

Haar doel is hoogwaardige, klantgerichte diensten te verlenen die vooral bedoeld zijn voor de meest behoeftigen en waar voor hun geld te bieden.

De commissie betaalt advocaten en andere adviseurs:

 • om mensen die in aanmerking komen voor rechtsbijstand te helpen hun rechten te doen gelden in civiele zaken;
 • om mensen te helpen tegen wie een onderzoek loopt of aan wie een of meer strafbare feiten ten laste zijn gelegd

4. Victims’ Commissioner

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-mailadres: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Website: http://victimscommissioner.org.uk/

De taak van de Victims’ Commissioner is het behartigen van de belangen van slachtoffers en getuigen, het bevorderen van beste praktijken bij hun behandeling, en het regelmatig herzien van de gedragscode voor slachtoffers waarin de diensten die slachtoffers kunnen verwachten, worden genoemd.

De commissaris luistert naar de meningen van slachtoffers en getuigen, bekijkt het strafrechtstelsel vanuit hun oogpunt en tracht de beschikbare diensten en ondersteuning te verbeteren.

We maken u erop attent dat het de commissaris bij wet niet is toegestaan te interveniëren in concrete zaken, maar aanwijzingen zal trachten te geven waar het beste advies en ondersteuning te verkrijgen is.

5. Victim Support Northern Ireland

Contactgegevens

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Telefoonnummer: 028 9024 3133
E-mailadres: belfast@victimsupportni.org.uk

Victim Support Northern Ireland is een goed doel dat mensen helpt die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf van enigerlei aard. De organisatie biedt emotionele ondersteuning, informatie en praktische hulp aan slachtoffers, getuigen en anderen die geconfronteerd zijn met criminaliteit.

Victim Support Northern Ireland is de meest vooraanstaande organisatie op dit gebied. De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk, ongeacht of er aangifte van het misdrijf is gedaan. Het is een onafhankelijke organisatie, die geen deel uitmaakt van de politie, gerechten of andere justitiële instellingen.

Victim Support Northern Ireland biedt jaarlijks ondersteuning aan ongeveer 30 000 mensen die te maken hebben gekregen met criminaliteit.

6. Prisoner Ombudsman for Northern Ireland

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Telefoonnummer: 028 90 44 3982
Gratis nummer: 0800 7836317
E-mailadres: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Website: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

De Prisoner Ombudsman voor Noord-Ierland, die door de minister van Justitie wordt benoemd, is volledig onafhankelijk van de Northern Ireland Prison Service (NIPS).

De Prisoner Ombudsman onderzoekt:

 • klachten van gedetineerden in Noord-Ierland
 • bezoekers van gedetineerden in Noord-Ierland
 • sterfgevallen in penitentiaire inrichtingen in Noord-Ierland

Huidig ombudsman is Tom McGonigle. Hij wordt ondersteund door een team van onderzoekers en ander personeel.

7. Office of the Immigration Services Commissioner

Contactgegevens

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Telefoonnummer: 020 7211 1500

Het Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) is een onafhankelijk overheidsorgaan dat uit hoofde van de Immigration and Asylum Act 1999 is opgericht.

Op grond van de Immigration and Asylum Act 1999 en de Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 beschikt de Immigration Services Commissioner over verschillende bevoegdheden waaronder:

 • de erkenning van een adviseur in het regelgevingssysteem weigeren;
 • de erkenning van een adviseur ongedaan maken;
 • het werkniveau dat adviseurs mogen aannemen, beperken of wijzigen;
 • een disciplinaire maatregel tegen een erkende adviseur nemen;
 • een beperking of verbod aanvragen;
 • het illegaal verstrekken van immigratieadvies en/of –diensten vervolgen;
 • het illegaal adverteren voor immigratieadvies en/of –diensten vervolgen;
 • de lokalen van een adviseur betreden;
 • de dossiers van een adviseur in beslag nemen.

Voor meer informatie zie: http://www.oisc.gov.uk/

8. Commission for Victims and Survivors

Contactgegevens

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Telefoonnummer: 028 9031 1000
Faxnummer: 028 9060 7424

De Commission for Victims and Survivors van Noord-Ierland is overtuigd van het belang van haar werk en van het recht van alle slachtoffers en overlevenden om te worden gehoord en gerespecteerd, en toegang te hebben tot de beste diensten die er zijn. De Commission for Victims and Survivors heeft tot doel het leven van de slachtoffers en overlevenden van het conflict te verbeteren.

Ze spitst zich toe op de noden van alle slachtoffers en overlevenden door een uitstekende dienstverlening te verzekeren, de erfenis van het verleden te erkennen en te bouwen aan een betere toekomst. Haar werk wordt onderschraagd door een aantal kernwaarden waardoor ze zich bij haar dagelijkse werk laat leiden. Ze streeft naar resultaten die gebaseerd zijn op het vervullen van deze waarden. Deze waarden zijn:

 • Slachtoffers staan centraal - slachtoffers en overlevenden staan centraal in alles wat de Commissie doet en hun participatie wordt aangemoedigd en gewaardeerd.
 • Open en Transparant - de Commissie is open, eerlijk, verantwoordelijk en responsief in al haar werkzaamheden.
 • Gelijkheid en Diversiteit - de Commissie behandelt iedereen gelijk en bestrijdt ongelijkheid met onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit.
 • Respect - de Commissie behandelt eenieder die contact met haar opneemt hoffelijk en professioneel.
 • Onpartijdigheid - de Commissie waarborgt haar onafhankelijkheid en bewaart een kritische afstand bij het aanvechten van de overheid en relevante autoriteiten.
 • Kwaliteit - de Commissie wil al haar programma’s naar een hoog niveau tillen.

Ga voor meer informatie naar http://www.cvsni.org/

Laatste update: 10/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.